Magyar Nemzet, 1994. február (57. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

A társulási szerződéssel új szakasz kezdődik - nyilatkozta Granasztói György, brüsszeli nagykövetünk (Párizsi tudósítónktól) „Ha ma lépnénk be az Európai Unióba, segély­ként legalább annyit kap­nánk, amennyi pillanat­nyilag költségvetési defi­citünk” - mondja Gra­­nasztói György, hazánk brüsszeli nagykövete, aki szerint természetes, hogy egy olyan nagy hordere­jű, az egész magyar gaz­daságra ható megállapo­dás, mint amilyen a társu­lási szerződés, időnként felülvizsgálatra szorul. - Milyen gyakorlati hatás­sal jár a ma életbe lépő társu­lási megállapodás? - Az Európai Unióval kö­tött szerződéshez közvetlenül kapcsolódott a magyar Ország­gyűlés és az Európa Parla­ment közös bizottságának múlt heti, budapesti megalakítása. Ugyancsak a társulási megálla­podás életbelépéséből fakad, hogy március 7-8-án megala­kul a társulási tanács. Ezek az új intézmények megkönnyítik hazánk bekapcsolódását és in­tegrálódását az európai szerve­zetekbe. (Folytatás a 3. oldalon) FORDULÓPONT MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTTI KAPCSOLATBAN / / 1994.02.01.­Hatályba lép a társulási szerződés, amelyet az EU Miniszteri Tanácsa 1993. december 7-én ratifikált. 71 199711.17- Az Országgyűlés megerősítette az Európai Megállapodást. "alapitó 1957-ben, "* natiatart államok Feketekereskedelem ß Uj jogszabályok lépnek életbe (Munkatársunktól) Új jogszabályok lépnek élet­be mától a kereskedelemben: a korábbi, 1967-es szabályozást módosító rendelet véget vet az utcai árusításnak azzal, hogy a kereskedelmi tevékenységet - néhány terméket kivéve - jel­lemzően üzlethelyiséghez köti. A szabályozás a fogyasztói érde­kek védelmét, valamint a szakma versenyszerű működését szol­gálja, mint ahogy arról a hétfői Magyar Nemzetben részletes összeállítást közöltünk. (Folytatás a 9. oldalon) Gáncsok helyett esélyt kérnek a szövetkezetek 8. oldal Filmszemlejátékunk győztesei Egymillió forint a legjobb operatőrnek 11. oldal 19,50 Ft Mai Nemzet Drámánkat maga a történelem írja 6. oldal A szociáldemokrácia jövője Interjú Király Zoltánnal a 7. oldalon ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR KEDD, 1994. február 1. LVII. évfolyam, 26. Drágul a víz, a csatorna, a távolsági autóbusz és a távirat Mától drasztikus áremelések (Munkatársunktól) Drasztikus áremelésről tá­jékoztatta lapunkat tegnap köz­leményében a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté­rium. A tárca az 1994. évi költ­ségváltozásokkal indokolja a hatósági díjas szolgáltatások - a távolsági autóbusz-közleke­dés, a belföldi távirat-szolgál­tatás, valamint az állami vízi­­közműből szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíjak - áremelésé­nek szükségességét. A mától érvényes új tarifák szerint a távolsági autóbusz-köz­lekedés díja átlagosan 14 száza­lékkal emelkedik, az egyes kilo­méter-övezetekben 12-17 száza­lék közötti áremelés lép életbe. A megemelt tarifák a KHVM szerint ellentételezik az üzem­­anyagárak többletköltségét, a foglalkoztatottak bérfejlesztését. (Folytatás a 9. oldalon) Davosi üzenet Több mint két évtized óta fontos e egyre fonto­sabb gazdasági (és politikai) tárgyalások színhelye a ma­gas havas hegyek közé el­dugott, a szigorú biztonsági intézkedések miatt ilyen­tájt szinte megközelíthe­tetlen svájci város, Davos. A nevével fémjelzett világ­­gazdasági fórumnak 1971 óta szinte mindig van vala­mi különleges „üzenete”. 1990-ben a Kohl-Modrow találkozóval Davosban vet­te kezdetét a német egyesí­tés, két esztendő múlva ugyanitt fogott kezet egy­mással Willy de Clerk dél­afrikai elnök és Nelson Mandela, az Afrikai Nem­zeti Kongresszus vezetője, s abban a kézfogásban egy új Dél-Afrika ígérete is benne volt. S bár az idei fó­rum — Göncz Árpád köztár­sasági elnök zárszavával — kedden ér véget, az már kiderült, hogy a „hagyo­mány” most is folytatódott. Elkezdődött — például­­ „az új Közel-Kelet megterem­tése”, Peresz izraeli kül­ügyminiszter legalábbis már e szavakkal csalogatta a be­fektetőket az Arafat palesz­tin vezetővel lezajlott davo­si találkozója után. Világgazdasági rendszer­­váltást emlegetnek egyes megfigyelők, ami olyan — eddig szent és sérthetetlen­nek hitt — intézmények át­alakításával is együtt járhat, mint a hetek csúcstalálko­zója, a Nemzetközi Valuta­alap (IMF), a Világbank, az Európai Gazdasági Együtt­működési és Fejlesztési Szervezet (OECD). Az ezzel kapcsolatos igényt a leg­­márkásabban Peter Suther­land, a GATT főigazgatója fogalmazta meg. Kimondta, hogy a hetek elavultak, s hogy a többi nemzetközi szervezet sem áll a helyzet magaslatán. Képtelenségnek nevezte, hogy a Föld népes­ségének többségét kizárják a világgazdaság ügyeinek intézéséből. Új korszak kezdetét je­lezte már a decemberben 117 állam közreműködé­sével létrejött CATT-meg­állapodás a világkereske­delem liberalizálásáról, amely nem kevesebbet, mint jelentős növekedést és kollektív gazdasági biz­tonságot ígért. Ezt az ígé­retet erősítette most meg Davos. A világgazdaságot máris óvatos bizakodás jel­lemzi — állapították meg a résztvevők, köztük Kádár Béla külgazdasági minisz­ter —, kulcsszerepet kapott a gazdasági növekedés, a stabilitás. Vagy ami ennél is több, a davosi iránytű szerint a globális fejlődés. Hiszen a keddi finisben — a „Világváros” programmal karöltve — már nemcsak politikusok, gazdasági szak­tekintélyek, de tudósok, művészek, hétköznapi em­berek próbálják meg együtt áthidalni a világot megosz­tó szakadékokat, megállí­­tani a világot szétrombolni akaró erőket. Bár gazdasá­gilag még nem számszerű­síthető, alighanem ez a da­­vosi fórum idei legfonto­sabb üzenete. Kocsi Margit Csökkent a közúti balesetek száma Ellenőrzések útlezárással (Munkatársunktól) 1993-ban minden várakozást felülmúló eredmények születtek a közlekedés területén a rendőri intézkedéseknek köszönhetően - hangzott el tegnap délután az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ülésén. Hiller Árpád alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető ismertette az előző év baleseti statisztikai adatait: 19 460 személyi sérüléses bal­eset történt, ez 22,43 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. A közúti halálozás 1386-ra csök­kent, és ez közel 25 százalékos csökkenést jelent. Tavaly 504- gyel kevesebben hunytak el baleset következtében, és ez egy kisebb falu lakosságának meg­felelő lélekszám. Súlyos sérülést szenvedett 9295, könnyű sérü­lést 15 845 személy. (Folytatás az 5. oldalon) Influenzajelentés Budapestről Budapesten nem utal kiter­jedt járványra a hetente jelen­tett influenzás megbetegedések számának növekedési üteme - tájékoztatta hétfőn az MTI-t az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete. A múlt héten csak kismér­tékben, mindössze 584-gyel nőtt azoknak a száma, akik he­veny légúti panaszokkal for­dultak orvoshoz. Eddig össze­sen 10 478 ilyen esetről szá­moltak be a háziorvosok, míg a szövődményes megbetegedés­­ek száma némileg emelkedett. Az influenza továbbra is el­sősorban a 14 év alatti gyereke­ket betegítette meg. Influenza­vírust azonban még egyetlen vizsgálati anyagból sem sike­rült kimutatni a fővárosban. Teljes katonai mozgósítás után Döntő csapásra készülnek a boszniai szerbek? (Munkatársunktól) ÚJVIDÉK - A boszniai szerbek minden erejüket moz­gósítják a háború sikeres befe­jezése érdekében. Ezt tartal­mazza az úgynevezett Szerb Köztársaság legfelsőbb pa­rancsnokságának közleménye. A boszniai szerbek döntő csa­pásra készülnek, s a fegyverek erejével „viszik sikerre” a boszniai háborút. A közle­ményben szó szerint a követke­zők állnak: Figyelembe véve azt a tényt, hogy a nemzetközi közösség a háborús opciót vá­lasztva a muzulmánok megse­gítése mellett döntött, s elisme­ri fegyveres harcuk eredmé­nyeit, a Szerb Köztársaság leg­felsőbb parancsnoksága olyan határozatok és intézkedések sorát hozta meg, amelyek célja minden rendelkezésre álló erő mozgósítása a háború sikeres befejezése érdekében. Abból a tényből indulva ki, hogy a harc eredményeit (értsd: hódításo­kat) nemcsak a muzulmán, ha­nem valamennyi fél számára elismerik. (Folytatás a 3. oldalon) Technomark-ügy a fővárosban A titkolózás bumerángja (Munkatársunktól) Félmilliárd forintos va­gyonvesztés kelt indula­tokat a főváros vezetősé­gében. Az úgynevezett Technomark-ügy, mely­ben két budapesti közüze­mi vállalat hatalmas vesz­teséget okozott a város­nak, a tavalyi viták után a napokban újabb feszült­ségeket keltett. A főpolgármester igyeke­zett eltitkolni egy, a témával kapcsolatos főügyészi levelet a közgyűlés elől, majd amikor a titok kipattant, Demszky Gá­bor a képviselők előtt és a te­levízióban cáfolható nyilatko­zatokat tett. Bócz Endre fővárosi fő­ügyész még november 5-én vá­laszolt a főpolgármester pár nappal korábbi levelére, mely­ben Demszky Gábor éppen a Magyar Nemzet cikkeinek nyo­mására a Technomark-ügy ki­vizsgálását kérte. E főügyészi válaszlevélnek azonban még a létét is igyekezett titokban tar­tani a városvezető. Amikor a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke, Demeter Ervin a Bócz­­válaszról tudomást szerzett, kérte, tekinthessen bele a doku­mentumba. Meglepetésére azon­ban a főpolgármester ezt meg­tagadta. Ez utóbbiból robbant ki he­ves vita a Fővárosi Közgyűlés múlt csütörtöki ülésén. Ebben Demszky Gábor a jegyző­könyv szerint azt állította: a le­vél „a fejlécén és a szövegben is jelzi, egy szigorúan bizalma­san, titkosan kezelendő levél”. Bócz Endre főügyész teg­nap a Magyar Nemzetnek el­mondta, szó szerint a követke­zőt írta a levél végére: „Kérem, a nyomozás érdekében szíves­kedjék bizalmasan kezelni.” (Folytatás a 9. oldalon) Találkoztak a liberális pártok elnökei Választási megállapodás később (Munkatársunktól) A várakozással ellentétben nem született választási meg­állapodás a liberális pártok el­nökeinek tegnapi találkozóján. Az SZDSZ, a Fidesz, az Ag­rárszövetség, valamint a Libe­rális Polgári Szövetség Vállal­kozók Pártja képviselőinek többórás megbeszélésén egyelőre csupán egy későbbi együttműködés körvonalai raj­zolódtak ki. Ezenkívül kam­pány- és programegyeztetési kérdésekről esett szó - derült ki a négy párt közös sajtótájé­koztatóján, amelyet „pártsem­leges” helyen, a Zwack Uni­cum Részvénytársaság székhá­zában tartottak. Mint a házigazda, Zwack Péter elmondta: a négy párt el­tökélt szándéka a liberális blokk erősítése, s a résztvevők célja, hogy kormányzati szere­pet töltsenek be a következő ciklusban. (Folytatás az 5. oldalon) Holnap a Magyar Nemzetben N­emzeti alaptan­terv Kevés készülő doku­mentumot kísért olyan heves vita, mint a közok­tatási törvényhez csatla­kozó nemzeti alaptanterv különböző tervezeteit. Az oktatás irányelveit és kö­vetelményrendszerét rög­zítő, a magyar közoktatás sorsát hosszú távon meg­határozó nemzeti alap­tanterv végleges változa­tát holnapi számunkban olvashatják. Befektetési jegyek A forrásadó húsz százalék (M­unkatársunktól) A befektetési jegyek hoza­mai után húsz százalék forrás­adó fizetését írta elő a Pénzügy­minisztérium tegnap közzétett állásfoglalása, annak ellenére, hogy a forintbetétek kamatadó­ja tíz százalékra csökkent - tud­tuk meg tegnap több alapkeze­lőnél és az Állami Értékpapír Felügyeletnél. Az állásfoglalás­ra azért volt szükség, mert a személyi jövedelemadóról szó­ló törvényből valahogy kima­radtak ezek az értékpapírok. (Folytatás a 9. oldalon) Az év sportolóit köszöntötték Az Év Sportolója Díjak kiosztását tegnap este rendezték a Hotel Kempinskiben. Képünkön a férfi győztes Kovács Antal cselgáncsozó, a legjobb női versenyző, Egerszegi Krisztina úszó, a csapa­tok közül a legtöbb szavazatot begyűjtő vízilabda-válogatott kapitánya, Horkai György, valamint Az Év Edzője címet kiérdemlő Kiss László, Egerszegi mestere. ERVA-foto : Weber Lajos

Next