Magyar Nemzet, 1994. február (57. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

2 Magyar Nemzet Nemzetközi élet KEDD, 1994. február 1. AKADÁLYTALANUL, NYUGODTAN ÉS BIZTONSÁGBAN fejlődhet a romániai magyar kisebbség, jogai azonosak valamennyi román ál­lampolgáréval - állította Ion Iliescu a lengyel Rzeczpospolita című lapnak adott interjújában. A román elnök szerint az egyetlen, amit elvárnak a nemzetiségektől, az az, hogy legyenek Románia lo­jális állampolgárai, és tartsák be az ország törvé­nyeit. A magyar-román viszonnyal kapcsolatban Iliescu hangoztatta, hogy a magyar kormány tudo­mására hozták: nyugtalanítónak találják egyes poli­tikai erők szélsőséges megnyilatkozásait, amelyek „aláássák” a status quót a térségben, és különleges jogokat követelnek a romániai magyar kisebbség­nek. Az államfő leszögezte, hogy Bukarest nem tá­mogatja a területi autonómia megadásának a gon­dolatát egyetlen kisebbségnek sem. Mindennek el­lenére Iliescu jónak minősítette a román-magyar kapcsolatokat, különösen a gazdaság terén, és an­nak a reményének adott hangot, hogy a problémák reális megközelítése lehetővé teszi a kölcsönösen elfogadható megoldást. A MEGKÉRDEZETTEK TÖBBSÉGE lehetsé­gesnek tartotta a fasiszták oroszországi hatalomra kerülését. Ez derült ki a független NTV tévétársa­ság Itogi című műsorában közölt közvélemény-ku­tatás adataiból. A felmérés szerint a válaszolók 41 százaléka tartotta lehetségesnek a fasiszták hata­lomra kerülését, 37 százalék viszont kizárta azt. Eközben a műsorban olyan filmbejátszások voltak láthatók, amelyeken az orosz szélsőjobb vezére, Vlagyimir Zsirinovszkij elvonult az orosz fasiszta Barkasov-gárdisták sorfala előtt. Közben a jelenleg Belgrádban tartózkodó Zsirinovszkij egy sajtóérte­kezleten azt állította, hogy új nemzedék születik Oroszországban, és, mint mondta, pártja a legerő­sebb tömörülés. Egy francia lapnak nyilatkozva pedig azt hangoztatta, hogy a maga részéről teljes mértékben átrajzolná Közép-Kelet-Európa térké­pét. De nemcsak Oroszországét, hanem az egész világét is, kifejtette ugyanis, hogy „egy napon nagy Németország, egy új Oroszország és India en­­tente-ot fog képezni, és akkor nem lesz több prob­léma a világban”. A szélsőséges párt vezetője sze­rint India és Oroszország Ázsiában Kínát fogja semlegesíteni, Oroszország és Németország Euró­pát ellenőrizhetné, Oroszország és a balkáni álla­mok pedig meg fogják oldani a problémákat a Bal­kánon. IRÁNYVÁLTÁSRA készül Oroszország - leg­alábbis a Die Welt szerint Bonnban ez a benyomás alakult ki. A tekintetélyes német lap ennek alátá­masztására azt hozta fel, hogy az orosz kormány előnyben részesíti a hadiipar támogatását. Kozir­­jev külügyminiszter visszatér a befolyási övezetek cári-sztálini politikájához, és folyik Ukrajna tuda­tos destabilizálása. Az Egyesült Államoknak és Nyugat-Európának nincs távlati keleti politikája, és dogmának számít az az állítás, hogy az oroszor­szági reformok visszafordíthatatlanok. A Die Welt szerint Clinton Moszkvában biankó csekket állí­tott ki az orosz befolyási politikára. Az amerikai elnök az „Ororszország mindenekelőtt” tétel mel­lett kötelezte el magát, miközben a közép-euró­paiakat a levegős békepartnerséggel tartják távol a NATO-tól. (P. L.) Az oroszbarát Meskov a Krím első elnöke­ sagát, vagy pedig Oroszország­hoz való csatlakozását, azt Mes­kov nem részletezte. Most a leg­fontosabb - hangsúlyozta, a köztársaság lakossága életszín­vonalának a javítása, s a hírek szerint már hozzá is látott leendő kormánya megalakításához, hol­ott hivatalos beiktatásáig erre még várnia kell. Jurij Meskovot különben hétfő reggel, választási győzel­mén kívül, egy másik kellemes meglepetés is érte. A félsziget egyik vállalkozója egy fehér személygépkocsival ajándé­kozta meg, mivel, úgymond, a köztársaság elnökének a rangra is feltétlenül adnia kell. A krími tatárok vezetői viszont óvatos­ságra intenek, és határozott lé­péseket várnak Kijevtől. A RUH népi mozgalom elnöksé­ge pedig Leonyid Kravcsuk és az állam vezetésének veresé­geként értékeli a történteket, amiért könnyen meglehet, hangzik a nyilatkozatuk, hogy a politikai helyzet kiéleződésé­vel, a félszigeten élő nemzetisé­gek közötti konfliktusok elmér­­geződésével kell majd fizetniük. (székely) UNGVÁR - A hétfőn köz­zétett eredmények szerint a Köz­­társasági Párt színeiben indult Jurij Meskov lett az Ukrajnához tartozó Krím Köztársaság első elnöke. A vasárnap megtartott választást a két héttel ezelőtti el­ső fordulóhoz hasonlóan ezúttal is rendkívül nagy aktivitás jelle­mezte, hiszen a névjegyzékbe vett állampolgároknak több mint 75 százaléka járult az urnák elé. Megismételte akkori fölényét és meggyőző sikerét a Moszkva­­barát erőket képviselő Meskov is, aki a szavazásban részt vevők több mint 72 százalékának támo­gatását szerezte meg, míg ellen­fele, Nyikolaj Bagrovot, a köz­társaság legfelső tanácsának el­nökét, az urnákhoz járulóknak alig valamivel több mint 23 szá­zaléka támogatta. Meskov és környezete hét­főn tehát már teljes joggal ünne­pelt, s az új elnök már első örömittasan tett nyilatkozatában megerősítette, hogy a félsziget politikai státusának kérdéséről rendezendő népszavazást feltét­lenül megtartják. Erre szerinte a március 27-én tartandó, idő előt­ti ukrán parlamenti választások­kal egy időben kellene sort kerí­teni. Hogy ez konkrétan mit is jelent majd, Krím teljes önálló- !Az Ukrajnához tartozó Krími Köztársaság­ lakosságának száma 2,5 millió, abból 70% orosz nemzetiségű, területe 25.500 km. A területet 1954-ben Hruscsov szakította­­ Oroszország történelmi területéből, s aján­dékozta autonóm területként rendeleti úton isrV LETTORSZÁG A Krím-félsziget 1921-ben lett a Szovjetunió autonóm köztár­sasága, majd 1945. június 30-án - bő egy évvel azt követően, hogy a krími tatárokat kitelepítették a hitleri Németországgal való együtt­működés miatt - elvesztette autonómiáját, s Oroszországon belüli önálló közigazgatási egységgé (oblaszty) vált Az orosz-ukrán egy­ség 300. évfordulóján, 1954. február 19-én Oroszország átadta a Krímet Ukrajnának. A félsziget lakossága az 1991. január 20-án rendezett népszava­záson a terület autonómiájának a helyreállításáról döntött, s feb­ruár 12-én az ukrán legfelső tanács helyreállította a Krími Auto­nóm Köztársaság státusát. Még ugyanaz év szeptember 4-én a krí­mi legfelső tanács kikiáltotta a függetlenséget, de a terület tovább­ra is Ukrajna része maradt. A Szovjetunió megszűnte után azon­ban - miután az ukrajnai népszavazáson a Krím alig 50 százalék­ban támogatta az ukrán függetlenséget - az orosz parlament 1992. január 23-án úgy döntött, felülvizsgálja a Krím 1954-es átadását Ukrajnának. A kijevi parlament erre április 29-én elfogadta a fél­sziget önnállóságáról szóló, komoly autonómiát biztosító törvényt, hat nappal később, május 5-én azonban a krími törvényhozás még­is kimondta a félsziget függetlenségét, amit az ukrán palament semmisnek nyilvánított, majd a május 21-i moszkvai határozatot - miszerint érvénytelen az 1954-es legfelső tanácsi döntés - bélyegez­te a nemzetközi joggal ellentétesnek. 1992. június 30-án a kijevi parlament elismerte a Krím autonómiáját, eszerint a Krími Köz­társaság Ukrajna elválaszthatatlan, de autonóm része. A magyar államfő levele a kuvaiti emírhez KUVAIT - Kuvaiti látoga­tása első munkanapjának vé­gén dr. Kelemen András, a Kül­ügyminisztérium politkai ál­lamtitkára a helyi és a nemzet­közi sajtó munkatársai számára adott tájékoztatást. Legfontosabb feladataink egyike az arab világgal való kapcsolataink ápolása - mondta az államtitkár. A rendszerválto­zás után kapcsolatainkban bi­zonytalanságot tapasztaltunk. A kuvaitiak hosszú időn át úgy könyvelték el, Magyarország egészen más érdekkörökhöz tar­tozik, ahol igazán sok keresni­valójuk nincs. Szó esett a gazda­sági kapcsolatokról is. A tavalyi 30 millió dolláros export megle­hetősen szerénynek tekinthető. Kelemen Andrást a kuvaiti vezetők közül elsőként Jaber Al Sabah, Kuvait állam emírje fogadta, aki megköszönte azt a segítséget, amelyet az Öböl­­háborúban nyújtott Magyaror­szág Kuvaitnak. Az államtitkár Göncz Árpád levelét adta át az emírnek, amelyben a köztár­sasági elnök a további kapcso­latépítésre, a '96-os expón való részvételre hívja fel Jaber Al Sabahot. Göncz Árpád felaján­lotta a személyes talákozó le­hetőségét is, akár Kuvaitban, akár Magyarországon. M. Sz. I. A BMW megvette a Rovert BONN­­ Újabb elefánt­nász hírét jelentették be hét­főn: a Bayerische Motorwer­ke (BMW) 800 millió font sterlingért megvásárolja a Britis Aerospace légi és űrha­józási konszerntől a Rover Groups Holdingot. Ez a hol­ding a Rover Cars autógyár részvényeinek 80 százalékos tulajonosa (a maradék 20 szá­zalék a Honda Motor Europe tulajdonában van), ezenkívül rendelkezik a Rover, a Land Rover, az mg, a Triumph és az Austin márkanevek fölötti jogokkal és a Rover UK Ma­nufacturing részvényeinek 20 százalékával. A BMW szóvi­vője szerint a British Aeros­pace (BAE) viszonylag könnyen kötélnek állt, mert megszabadulva az autógyártó ágazattól, a repülőgép- és az űrhajógyártásra koncentrál­hat. A BAE már régebben szeretett volna túladni a Ro­ver Groups Holdingon, a Honda azonban nem mutatott érdeklődést a teljes tulajdon­jog megszerzése iránt. A ja­pán cég sajnálkozását fejezte ki a társtulajdonosváltás mi­att, sajtóközleménye szerint azonban nem kíván megválni részesedésétől. Németország­ban némi aggodalmat kelt a BMW új szerzeménye, mert sokan attól tartanak, az ügylet újabb lépés a német tőke me­nekülésének az útján, vagyis a BMW is a német termelési helyet elhagyva olcsóbban termelő országokban keres érdekeltségeket. 0·­gy·) A „posztkommunista reneszánsz” A csendes belarusz bukása (Moszkvai tudósítónktól) A „csendes belarusz” egy pillanatra felhívta magára a figyelmet. A minszki törvényhozás a múlt héten eltávolította a testület és egyben a köztársaság éléről Sztanyiszlav Suskevicset, a három „breszti bölény”, a Szovjetuniót eltemető nemzetközösségi megállapodás aláíróinak egyi­két. A fordulat a belarusz fővárosban korántsem keltett meglepetést, ahogy mondani szokás, Sus­­kevics menesztése hónapok óta a levegőben ló­gott. Ellenfelei csak megfelelő ürügyre vártak, no meg arra, hogy az illendőség kedvéért leg­alább egy kis idő elteljék a Suskevics személyes sikerének is tekinthető Clinton-látogatás után. A Belaruszban mára kialakult belpolitikai helyzetet mi sem jellemezhetné jobban, mint a Suskevics megbuktatását előkészítő botrány: kéthetes parlamenti vizsgálódáshoz, a belügymi­niszter és a belarusz KGB főnökének lemondatá­­sához vezetett két litván kommunista vezető ki­adatása Vilniusnak, mellesleg a két ország között fennálló jogsegélyegyezmény értelmében, ám némi formai hibával. A mesterségesen felfújt ügyet kommentáló megfigyelők rögtön jelezték, hogy a támadás fő célpontja valójában a legfelső tanács elnöke. A Suskevics ellen benyújtott bi­zalmatlansági indítvány egyik indoka éppen ez lett, „a bűnüldöző szervek feletti ellenőrzés el­vesztése”. Suskevicsot azonban nem ezért fosztották meg - egyébként régóta csak közvetlen tanács­adói felett gyakorolt - hatalmától, s nem is azok miatt a korrupciós vádak miat, amelyek mind a mai napig bizonyítatlanok. Suskevics, akinek megválasztását az 1991. augusztusi puccs után tömegek követelték a minszki utcákon, a többek közt az ő keze által is a „politikai másvilágra” se­gített Gorbacsovhoz hasonlóan teljesen egyedül maradt: „elvtelen kompromisszumait” elutasítva megtagadta - egykori vezéralakját! - a demokra­tikus ellenzék, a még szovjet nómenklatúra alap­ján mandátumot nyert, s most Vjacseszlav Ke­­bics kormányfő mögött felsorakozott kommu­nista parlamenti többség pedig már engedmé­nyeivel együtt sem tudta elfogadni. Az Interfaksz hírügynökségnek adott hétfői interjújában Suskevics azt panaszolta, hogy min­den centrista koalíció létrehozására irányuló kí­sérlete hasztalannak bizonyult, a meglehetősen kis befolyással rendelkező demokratikus mozga­lom képviselői viszont azt vetik a szemére, hogy mindenáron megegyezésre törekedett Kebiccsel és a „vörös honatyákkal”. Hiába egyezett bele meggyőződése ellenére, hogy Belarusszia csat­lakozzék a FÁK kollektív biztonságról szóló szerződéséhez, hiába védte meg az ellene acsar­kodó legfelső tanácsot az új választások haladék­talan kiírásáról megrendezendő referendumtól, amihez félmillió aláírás is összegyűlt, Suskevics lába alól kicsúszott a talaj. Csupán a formális végkifejlett hiányzott. Éppen azért nem lesz lát­ványos kurzusváltás utódjának, a Rebics hű em­bereként elkönyvelt Micsiszlav Gribnek a szín­relépésével, mert a „posztkommunista rene­szánsz" Minszkben már régen elkezdődött, csak a szembenálló felek végre nyíltan kiterítették kártyáikat. Az egyetlen igazi változás, hogy felgyorsul­hat a Kelet felé való nyitás. Nem lehet véletlen, hogy Moszkvában és Minszkben szinte egyszer­re szorultak háttérbe a belarusz-orosz pénzügyi unió ellenzői, Gajdar és Suskevics, akik bár elté­rő megfontolásból, de nem akarták erőltetni a két gazdaság közeledését. Itt is, ott is lényegében egyívású politikai személyiségek irányában lát­szanak eltolódni az erőviszonyok, s ilyen érte­lemben Kebics mintegy előhírnöke volt Viktor Csernomirgyinnek. A belarusz függetlenség dacára a minszki belpolitikának nem szűnt meg fontos tényezője lenni Moszkva, Suskevics élvezte Borisz Jelcin támogatását, és fordítva, míg Kebicsék mindig is Haszbulatovra és Ruckojra tettek. Egyes minsz­ki elemzők e párhuzamosságra utalva megjegy­zik: Gajdar és Fjodorov távozása Moszkvában, valamint Suskevics kudarca Minszkben egy és ugyanazon folyamatnak, a Jelcin nevével azono­sított orosz reformpolitika elerőtlenedésének az állomásai. 4 Vida László Újabb Peresz-Arafat találkozó Kairóban JERUZSÁLEM - Bár mindkét fél engedményekre kényszerült, és többnyire sike­rült a nézetkülönbségeket áthi­dalni, a közeledés mértéke még mindig nem elegendő ahhoz, hogy megszülethessen a pelesz­­tin autonómia végrehajtásáról szóló egyezmény. Egy mondat­ban így summázható a svájci Davosban két alkalommal is lét­rehozott Arafat-Peresz találko­zó eredménye. Ennek ellenére a PFSZ elnöke rendkívül optimis­ta hangulatban, Peresz kezét fogva jelent meg az újságírók előtt, és - mint mondta - „hama­rosan sor kerül a megállapodás aláírására is”. Az izraeli külügy­miniszter szintén jelentősnek tartja a davosi közeledést a vitás kérdésekben, de­­ hangsúlyozta­­, „még nagyon sok munka vár rájuk a részletek, a technikai jel­legű problémák megoldása te­rén”. Épp ezért már­­ Svájcban eldöntötték, egy hét múlva Kai­róban találkoznak ismét, addig pedig a palesztin és az izraeli de­legáció írásba foglalja a kiküz­dött kompromisszumokat. Ezek szerint Izrael több en­gedményt tett. Beleegyezett ab­ba, hogy szabad átjárást, folyo­sót biztosít Jerikóból Mózes próféta sírjához Nebi Mussában, egy másik híres szent helyhez a Jordán folyó mentén, valamint a Holt-tenger északi részére terve­zett turistaparadicsomhoz. Ez utóbbival kapcsolatban a jeru­­zsálemi miniszterelnöki hivatal közölte, már jóváhagyták a ter­vezetet egy palesztinok és izrae­liek által közösen létrehozandó szállodáról, de maga a terület a zsidó állam ellenőrzése alatt ma­rad. Az engedmények fejében Arafat viszont elfogadta a hatá­rátkelőhelyek ellenőrzésének kétablakos módszerét, amely szerint a külföldieket és az izrae­lieket zsidó, a palesztin belépő­ket a palesztin hatóság ellenőrzi, ám az izraeliek élhetnek a felül­bírálás jogával, és zárt ajtók mö­gött vizsgálhatják meg a gyanús személyeket. Az Arafat-Peresz találkozó eredményét egyelőre Rabin mi­niszterelnök tanulmányozza át, akivel a davosi megbeszélések alatt a külügyminiszter folyama­tosan konzultált. Nyilatkozatá­ban azonban tartózkodott a véle­ménynyilvánítástól a kompro­misszumokkal kapcsolatban, hi­szen­­ figyelmeztetett arra „megtanultuk, hogy ezek a meg­egyezések egyet nem értéshez vezetnek, amint megpróbálják őket írásban rögzíteni”.­ ­ emi - Pilótajátékok kanosszája Kirabolták a Caritast BUKAREST­­ A hírhedt, közel fél országot megmozgató és hatalmas társadalmi feszültsége­ket gerjesztő kolozsvári Caritas hónapok óta a haldoklás jeleit mutatja. Ráadásul január köze­pén elterjedt az a hír is, miszerint a cég vezetője, Ion Stoica ismeretlen helyre távozott. Az alvilág számos képviselője pedig bosszút forralt az azóta is bujkáló tulaj ellen. A fenyegetés után pár nappal aztán kirabol­ták a Caritas kolozsvári pénztárát. A tettesek 95 millió lejt (hozzávetőlegesen 65 ezer dollárt) vit­tek el a cég páncélszekrényéből. A lopás felfede­­zésével szinte egyidejűleg elindult a szóbeszéd, hogy a rablást maga a tulajdonos, Stoica szer­vezte meg, így próbálván zűrzavart teremteni a könyvelésben és hihetővé tenni cége bukását. A tettesek azonban rövidesen kézre kerültek. A Ca­ritas egyik éjjeliőre és társa beismerte, hogy a pénztárban található 500 millió lejből azért vittek el csupán 95-öt, mivel a magukkal vitt táskájuk­ba nem fért több pénz. Lebukásuk után A rendőr­ség azonban a tettesek lefülelése után sem vetet­te el annak lehetőségét, hogy a betörést Stoica szervezte meg. Románia-szerte rájár a rúd a pilótajátékokra. A pitesti-i Philadelphia például a szó szoros értel­mében vett „forró események” színhelye volt. Az elveszni látszó pénzükért futó játékosok a tulajdo­nos arroganciáján felbőszülve megtámadták s fel­gyújtották az irodául szolgáló fém tákolmányt, a kéznél lévő értékeket, papírokat széthordták. A rendőrség által már jó ideje megfigyelés alatt lévő tulaj elmenekült, de nem jutott messze: letartóz­tatták. A tengerparti Constantában a cég vezetője külföldre szökött, amikor a felbőszült tömeg meg akarta lincselni. Egyedül a moldovai Focsaniban működő pilótajáték, a Gerald állja meg a sarat. Cseke Gábor Világgazdasági terítéken az orosz válság A Göncz Árpád tárgyalásai Davosban HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Davosban a világgazdasági fórum keretében újabb tanács­kozások és találkozók zajlottak le. Az orosz pénzügyminiszteri széktől megvált Borisz Fjodo­rov úgy nyilatkozott, hogy hosszabb távon senki sem képes meggátolni a reformok folytatá­sát Oroszországban, ugyanak­kor azt is elismerte, hogy rövid távon jelentős nehézségekkel kell számolnia hazájának, s a következő néhány hónapban a reformok vitelében megtorpa­nás várható. Fjodorov szavaiból kitűnt, egyáltalán nincs jó véle­ménye Viktor Csernomirgyin­­ről, sőt egyenesen gazdasági puccsal vádolta meg az orosz kormányfőt. Maga Csernomir­­gyin a reformok folytatódását ígérte Davosban, s határozottan kizárta a régi rendszer visszaté­résének lehetőségét. Szigorú pénzpolitikát helyezett kilátás­ba, mert, mint mondta, tudatá­ban van annak, hogy a hipe­rinfláció veszélye távol tartja a külföldi befektetőket, holott Oroszország évente 10-12 mil­liárd dollárnyi külföldi tőkét lenne képes befogadni. Davos­ban elterjedtek olyan hírek is, hogy Oroszország rövidesen felvételét fogja kérni az Kőolaj­exportáló Országok Szervezeté­be, az OPEC-be, s három volt szovjet közép-ázsiai köztársa­ság, Kazahsztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán Oroszországot megkerülő útvonalakat keres kő­olaj- és földgázexportjuk Nyu­­gat-Európába és a csendes-óceá­ni térségbe való szállításához. Magyar részről Göncz Ár­pád köztársasági elnök jelen­leg Davos vendége, aki mind a világgazdasági, mind pedig a világművészeti fórum mun­kájában részt vesz, s akinek zárszavával kedden együttes tanácskozáson búcsúznak a résztvevők a svájci várostól. Göncz Árpád davosi tartózko­dása során több kétoldalú ta­lálkozót is lebonyolított. Tár­gyalt Jean-Claude Paye-vel, az OECD főtitkárával, s a tel­jes tagságra irányuló magyar törekvés támogatását, az erről szóló tárgyalásoknak zöld utat adó döntés mielőbbi megho­zatalát kérte tőle. Jacques de Larosiere-rel, az Európai Új­jáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével Kádár Bé­la külgazdasági miniszterrel együtt a köztársasági elnök a magyar gazdasági átalakulás­hoz, a privatizációhoz, a ma­gánszektor és az infrastruktú­ra kiépítéséhez nyújtott támo­gatásról tanácskozott, s szó volt a bankszféra és a nagy­­vállalati privatizáció EBRD- pártfogásáról is. Megbeszé­lést folytatott Göncz Árpád török kollegájával, Süleyman Demirellel, Jasszer Arafattal, a PFSZ elnökével - mindket­tejüket magyarországi látoga­tásra hívta meg, s tárgyalt Valdis Birkavs lett minisz­terelnökkel is, aki hazája azon szándékát jelezte, hogy szo­rosabb együttműködést ala­kítson ki a visegrádi orszá­gokkal. (k. m.) TELEFON: 133-7588 113-4768 1 hét szállás, repülő, transfer, 2 ágyas elhelyezés esetén most 41.900 Ft helyett AKCIÓ! Feb. 1-én és 8-án szuper -kedd­vezményü­l Stand By repülőjegyek a repülőtéren Indulás előtt két órával!

Next