Magyar Nemzet, 1994. március (57. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-01 / 50. szám

Ki lehet jó miniszter? 6. oldal Rehabilitációs­­ modell Szabolcsban 9. oldal φ így élünk a Ferencvárosban Riportunk a 7. oldalon Magyar Nemzet Mellékletünk: Skandinávia­­ Gazdaság, társadalom, politika Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR KEDD, 1994. március 1. LVII. évfolyam, 50. szám Keményebben lép fel a nemzetközi közösség Először használtak fegyvert Bosznia felett a NATO repülőgépei ÚJVIDÉK - A boszniai repülési tilalmat ellenőr­ző NATO-gépek hétfőn kora reggel Banjaluka közelében lelőtték a bosz­niai szerbek négy Caleb típusú vadászgépét, két másikat pedig leszállásra kényszerítettek. Valamennyi repülő, mint közölték, a tiltott övezetben tar­tózkodott. A szabályokkal össz­hangban a két F-16-os először figyelmeztette a Galebek piló­táit, hogy le kell szállniuk, a fi­gyelmeztetést azonban mind a hat gép figyelmen kívül hagyta. Ezt követően a Phantomok akció­ba léptek: négyet lelőttek, kettő­nek azonban - azzal, hogy akkor már engedelmeskedett - sikerült elkerülni a legrosszabbat. Az észak-olaszországi avia­­nói támaszponton megerősítet­ték a fenti híreket: a vadászgépek sértetlenül tértek vissza a bázis­ra, hat levegő-levegő rakétát lőt­tek ki. Később pontosítottak: ná­polyi NATO-források szerint Jastieb-1 típusú gépről van szó, ez a Galeb egyik variánsa, amely légi támogatásra és taktikai fel­derítésre alkalmas. A két amerikai F-16-os ak­ciója meglepetést keltett. Igaz, hogy a nyugati harci gépeknek megvan a lelövésre a felhatal­mazásuk, de eddig nemigen tö­rekedtek a repülési tilalom be­tartatására. A háborúzó felek pedig úgy gondolhatták, hogy nem kell komolyan venni a fe­nyegetést. A Galeb (vagy Jast­­reb) típusú gépek egyébként a Jugoszláv Néphadsereg (amely­től Karadzsicsék a legtöbbet örökölték) légierejéhez tartoz­tak, ami nem zárja ki, hogy más boszniai hadseregek ne rendel­kezzenek ilyen repülővel. (Folytatás a 3. oldalon) A képen látható Jastreb-1 típusú gépeket semmisítettek meg a NATO F-16-osai (MTI külföldi képszolgálat­i AP) Washington a balkáni válságról Amerikai-orosz alku lehet a rendezés alapja (Washingtoni tudósítónktól) Hétfőn kora reggel Chica­góba utazott Bill Clinton, ám mielőtt elhagyta volna a Fehér Házat, rövid nyilatkozatot tett az amerikaiak számára az éj­szakai eseményekről. Az elnök közölte, amit a hajnali híradók már jelentettek, hogy NATO- kötelékben repülve két ameri­kai F-16-os lelőtt négy szerb gépet, kettőnek az üldözéséről pedig lemondott. A szerbek a banjalukai tá­maszpontról szálltak fel, s az AWACS-ok ezt rögtön észlel­ték. (Azt nem hozták nyilvá­nosságra, hol tartózkodott a felderítő gép.) Ám ebben a tér­ségben repülési tilalom van ér­vényben, amit persze az elnök szerint már sokszor megsértet­tek, de csak helikopterek, ame­lyeknek mozgása katonailag nem volt veszélyes. Most azon­ban a NATO-gépek kétszer is felszólították a szerbeket a le­szállásra, majd közepes hatótá­volságú rakétákkal négyet le­lőttek. A szerb gépek egyéb­ként bosnyák lőszerraktárakat támadtak meg a köztársaság középső részén. (Folytatás a 3. oldalon) Intézkedések a telepesek ellen A PFSZ sem tárgyal Izraellel JERUZSÁLEM - Izrael­ben harmadik napja próbálnak úrrá lenni a pénteki vérfürdő következtében kialakult kül- és belpolitikai zűrzavaron, eddig nem sok eredménnyel. Hétfőn Jichak Rabin miniszterelnök az izraeli parlament előtt mondott soron kívüli beszédében, mi­után ismételten elítélte a hebro­­ni vérengzést, mint minden olyan tettet, amely ártatlan em­berek élete árán akar a béke út­jába állni, a hasonló esetek megelőzése érdekében több in­tézkedést is kilátásba helyezett. (Folytatás a 3. oldalon) B­onni lépcsőfok A sorrendiségnek nincs jelentősége, a helyszínek­nek viszont annál inkább. Ezt a politikai üzenetet fo­galmazta meg Boross Péter miniszterelnök a párizsi és a bonni látogatás előtt, ar­­ra utalva, hogy a mielőbbi európai integrációra tö­rekvő magyar külpolitika középpontjában a Francia­­országgal és Németország­gal való együttműködés fejlesztése áll. A múlt heti párizsi és a mai bonni vizit a kormány­­koalíció azon értékelését tükrözi, hogy az integrációs folyamat motorjának Euró­pában e két ország számít. Ez a felismerés hatotta át az elmúlt évek antalli kül­politikáját, és az utód ezen az úton halad tovább. Bo­ross Péter ezzel is demonst­rálni kívánja az a folyama­tosságot, ami a magyar kül­politika és külgazdaság prio­ritásait tekintve fennáll. Noha az újdonsült kor­mányfő külföldi „építkezé­sének” Bonn a második ál­lomása, a német kapcsola­tok jelentősége felülmúlja a francia kapcsolatokét. Hisz Európában Németor­szág első számú kereske­delmi partnerünk, a ma­gyar külkereskedelmi for­galom kereken 25 százalé­kát a német reláció teszi ki. De a német kormány a külpolitika terén is fő part­nerünknek, a magyar in­tegrációs törekvések leg­főbb támogatójának szá­mít. Németország az Euró­pai Unió tagállamai közül a legkövetkezetesebben tá­mogatja Magyarország csatlakozását, és leghango­­sabb szószólója volt annak, hogy Brüsszel egyértelmű­en fogalmazza meg a telje­sítendő feltételeket. De ha­sonló határozottsággal állt ki a német diplomácia jö­vőbeni NATO-tagságunk, illetve az ahhoz vezető és azt nem helyettesítő béke­­partnerség felajánlása mel­lett. Helmut Kohl kancellárt és Antall József volt minisz­terelnököt köztudomású­lag mély személyes barát­ság kötötte össze, ami első­sorban a két államférfi ha­sonló világnézetéből fa­kadt. De a német-magyar barátság nemcsak ebből, hanem a térség iránti né­met érdeklődésből és a ha­zánk iránt már korábban is tanúsított rokonszenvből ered, ami az elmúlt évek­ben nemcsak erkölcsi és politikai, hanem bőkezű gazdasági és pénzügyi tá­mogatásban is testet öltött. Joggal mondható, hogy ez a barátság immár nem kö­tődik hivatalban lévő kor­mányokhoz, hanem hagyo­mányokból fakad. Elég emlékeztetni arra, hogy a német politikusok mindig is elismeréssel adóztak a korábbi magyar külpoliti­kának a berlini fal lebontá­sában és a német újraegye­sítésben játszott érdemei miatt. S az is bizonyos, hogy ez a barátság a két or­szágban idén sorra kerülő választások eredményétől függetlenül is fennmarad. A keddi kormányfői vizit ily módon egy eredményes és sokat ígérő folyamat újabb lépcsőfoka lesz. Pietsch Lajos Név szerinti szavazás a T. Házban Vita a földtörvényről (Munkatársunktól) Hétfő délután folytatta tavaszi ülésszakát az Or­szággyűlés. A napirend előtti felszólalásokat kö­vetően folytatódott a ter­mőföldről szóló törvény­­javaslat általános vitája. Az ülésen - a tervek szerint - a képviselők tárgyaltak volna a lakástörvény módosításáról, az akadémiai törvényjavaslatról és az államháztartásról szóló jog­szabály módosításáról.­ A mun­kanapon azonban csupán a napi­rend első pontjáig jut­nak a honatyák. Az Országgyűlés na­pirend előtt „reprodukálta” az agrár­vitanapot. Varga János MDF-es képviselő Horn Gyula, az MSZP elnökének egyik kije­lentését idézte, miszerint a me­zőgazdaságot „tönkretették”. Kik hát a tönkretevők? - tette föl a kérdést a honatya, és válaszért az MSZMP 1989. májusi testü­leti üléséhez nyúlt vissza, idézve hosszan az agrárkérdéssel fog­lalkozó hozzászólások jegyző­könyvéből. A levéltáros aprólé­kosságával hosszan olvasott az immár nyilvánosságot látott do­kumentumokból a képviselő, akinek előadását csak Dornbach Alajos alelnök szavai szakítot­ták félbe. Az alelnök ugyanis ar­ra figyelmeztette: hosszú elő­adásával, ami nem tekinthető rendkívüli ügynek, az érdemi munkától veszi el az időt. Varga János, rövidebbre fogva monda­nivalóját, kollektív amnéziával vádolta az MSZP frakciójának tagjait, akiknek egy része az ominózus agrárvitának koráb­ban is résztvevője volt. Majd vé­gül leszögezte: a kialakult agrár­­helyzetért a korábbi rendszert terheli a felelősség. (Folytatás az 5. oldalon) Áprilisban indul a KRP-kísérlet (Munkatársunktól) Április első napjaiban már lehet jegyezni a kis­befektetői részvényvásár­lási program (KRP) kere­tében kibocsátott első részvényeket. Mint ismert, az új privati­zációs programban a tizen­nyolc évet betöltött magyar ál­lampolgárok 100 ezer forintos keretet kapnak, amelyből álla­mi tulajdonú társaságok rész­vényeit vásárolhatják meg. A konstrukció rendkívül kedvez­ményes, a keretet ugyanis ka­matmentesen használhatják fel a kisbefektetők, ötéves részlet­fizetéssel. Törleszteni lehet kárpótlási jegyekkel is, ame­lyeket a kamattal növelt cím­letértéken számítanak be. (Folytatás a 9. oldalon) Egyházi vezetők Szabó Ivánnál Perselypénz és jövedelemadó (Munkatársunktól) Rövid távon senkinek sem lenne kedvező jövedelemadó­átcsoportosításból megoldani az egyházak finanszírozását - mondta el lapunk kérdésére Szabó Iván pénzügyminiszter egyházi vezetőkkel folytatott háromórás tegnapi megbeszélé­se után. A kölcsönös tájékozó­dásra szolgáló megbeszélésso­rozat részeként az egyházak ve­zetői elsősorban gazdasági kér­désekről kaptak információt. A kárpótlásról nem esett szó, ehe­­lyett a kultúra és hitélet támo­gatásának lehetséges formáit vitatták meg. Szabó Iván sze­rint a jövedelemadó-átcsopor­tosítással a parlament ugyan egy kényes kérdéstől megme­nekülne, ám az egyházak támo­gatását nem oldaná meg. (Folytatás a 4. oldalon) %­­ 1 O Léphart Pál rajza Ma lép hivatalba Finnország új elnöke Ma lép hivatalba Mami Ah­tisaari, Finnország új elnöke, s ugyanezen a napon kellene befejeződnie az EFTA-tagálla­­mok és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalásoknak. E két eseményről szólva Perui Torsk­la, a Finn Köztársaság budapesti nagykövete a Ma­gyar Nemzetnek nyilatkozva el­mondta: A végső döntést a tagságról a finn állampolgárok hozzák meg; az év folyamán népszavazást tartanak eről a kérdésről. (Interjúnk Finnország nagykövetével a Skandinávia mellékletben) Érvényesült a nemzetbiztonság Három éven belül megszűnik a telefonhiány (Munkatársunktól) Jóllehet a szaktárca értéke­lése szerint a távközlési alága­­zat éve - mi több, sikeréve - a tavalyi volt, tegnap ismét egy nagy „menet” zárult azzal, hogy Schamschula György közlekedési, hírközlési és víz­ügyi miniszter kihirdette az or­szág 25 távközlési primerkör­­zetére kiírt pályázat eredmé­nyét. Ezek szerint a bajai kör­zetben a Matáv, Békéscsabán a Central Euro Telecom (CET), Debrecenben a Matáv, Duna­újvárosban a United Telecom Services (UTS)-Dunatel Kon­zorcium, Esztergomban az iménti társaság, illetve az EGOM-Com Konzorcium, Gö­döllőn a Digitel 2001 Rt., Jász­berényben a Jász-Com Rt., Kis­kőrösön és Kiskunhalason a Matáv szerepelt eredménnyel, s pályázat híján - a tenderkiírás alapján - Kisvárdán és Máté­szalkán is a Magyar Távközlési Rt. kapott jogot a fejlesztésre, illetve az üzemeltetésre. (Folytatás a 9. oldalon) Vízlépcsőankét A fenékküszöb félmegoldás (Munkatársunktól) Két, nemzetközi hírű elő­adója is volt a Magyar Társa­dalmi Kamara által Bontsuk-e vagy építsük a nagymarosi gá­tat? címmel szervezett ankét­­nak. Nem a Németországban élő Mosonyi Emil, nem is a Svájcban élő Pálffy Sándor pro­fesszoron múlt, hogy a hallga­tóság nem kapott választ a kér­désre. Arra ugyanis, legalábbis ebben a formában, csak egyféle válasz lehet mindaddig, amíg az Országgyűlés meg nem vál­toztatja a nagymarosi erőmű el­hagyásáról szóló határozatát. Rossz, mondjuk inkább: pontatlanul feltett kérdésre pe­dig nem lehet jó és pontos vá­laszt adni. Erre nem is vállal­koztak az előadók, akik elsősor­ban azt hangsúlyozták, ők csak tanácsot adhatnak (ha kérik), a döntés ebben az ügyen a kormá­nyé. Az ankét tehát már a kez­deti percektől félrecsúszott. Azt nem figyelembe venni ugyanis, hogy Nagymarosról van már döntés, enyhén szólva is túlzás. Pálffy professzor kijelentette: „minden hidroenergia-poten­­ciál, amit nem használnak ki, gazdasági veszteség". Mosonyi Emil szerint a korábban elkép­­zelthez képest látványban jóval visszafogottabb gát lenne. (Folytatás az 5. oldalon) A többség kisebbségben Felmérés a magyar nők helyzetéről (Munkatársunktól) Március 8-a, a nemzetközi nőnap kiváló alkalom arra, hogy koncentráltan foglalkoz­zunk azokkal a kérdésekkel, amelyek a társadalom lélek­­számban nagyobbik felét kite­vő nők helyzetét meghatároz­zák - szögezte le tegnapi sajtó­­tájékoztatóján Asbótné Thorma Judit, a Magyar Nők Szövetsé­gének (MNSZ) elnöke­­ A sajtótájékoztatón meg­tudhattuk, az ENSZ jövőre Pe­­kingben rendezi meg a nők vi­lágkonferenciáját. A résztvevő országoknak részletes beszá­molót kell adniuk az elmúlt tíz évben a nőket érintő legkülön­bözőbb kérdésekről. Az ENSZ- nek szóló jelentésbe bekerül a nem kormányszintű szervek véleménye arról, éri-e a nőket bármilyen tekintetben diszkri­mináció, erőszak, hogyan vesz­nek részt a hölgyek a parlament és a kormány munkájában, az önkormányzatokban, a külügyi tevékenységben és a vállalko­zásokban. (Folytatás a 4. oldalon)

Next