Magyar Nemzet, 1994. május (57. évfolyam, 101-125. szám)

1994-05-02 / 101. szám

OoTanac^aao: si gepi«ti'«MwVfea4 III. oldal Az egyensúly és a földrajz 6. oldal Deutsch Tamás­­önmagáról, pártjáról!Ma» Nemzet Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETI­O SANDOR HÉTFŐ, 1991. május 2. LVH. évfolyam, 101. szám Jelcin bocsánatot kért a sztálini bűnökért Lett—orosz megállapodás a csapatkivonásról (Moszkvai tudósítónktól) A Lettországban állomáso­zó orosz csapatok augusztus 31-ig töténő kivonásáról írt alá szerződést a két ország elnöke a Kremlben. Guntis Ulmanis és Borisz Jelcin szombati tárgyalásai nyomán a­­ felek megállapodást kötöttek a skrundai rádiólektáror-állo­­más státusáról és a Lettország­ban letelepedett nyugállo­mányban lévő szovjet katonák szociális ellátásáról is. A lett-orosz csúcstalálkozó előkészületeit, mint emlékeze­tes, kellemetlen incidens zavar­ta meg, amikor április elején Moszkvában értesülések szivá­rogtak ki Jelcin állítólagos ren­delkezéséről, amely katonai tá­maszpontok létehozását irá­nyozta volna elő egyebek közt Lettországban is. Noha az orosz fővárosban többször is cáfolták a Rigában óriási felhá­borodást keltett hírt, Ulmanis elhalasztotta látogatását, amely­re csak most, néhány héttel ké­sőbb kerülhetett sor, miután az orosz elnök üzenetben biztosí­totta lett partnerét arról, hogy Moszkvának nincs szándéká­ban megőrizni katonai jelenlé­tét Lettországban. (Folytatás a 3. oldalon) Történelmi kézfogás — Ulmanis lett és Jelcin orosz elnök között — az orosz csapatok kivonásáról szóló történelmi dokumentum aláírása után (MTI külföldi képszolgálat — EPA) Pannonplast-jegy­zés Mától folytatódik a KRP (Munkatársunktól) A Kedvezményes Rész­vényvásárlási Program (KRP) második részvényének, a Pan­­nonplastnak a jegyzése ma in­dul 62 OTP- és bankfiókban. A jegyzési időszak május 6-ig tart, bár korábban is lezárható, ha a határidő előtt valamennyi részvény elkel. (Folytatás a 11. oldalon) Egymilliárd forintba kerül ✓ Új szabályozás az idegenrendészetben (Munkatársunktól) Évente 40 millió külföldi látogat hazánkba. Jelenleg több mint 70 ezren élnek bevándoroltként, 12 ezren kaptak munkavállalási en­gedélyt, 27 ezren diákok vagy üzletemberek. Az elmúlt három évben 60 ezer személynek kellett meg­vonni a tartózkodási engedélyét vagy ki kellett utasítani az or­szágból, mert megsértették a szabályainkat, törvényeinket, és csak a repülőjegyek ára több mint félmilliárd forintba ke­rült a háromezer hazaszállítás során - tudtuk meg Borsányné dr. Czégény Julianna ezredes aszszonytól, az ORFK igazga­tásrendészeti főosztályvezető­jétől. (Folytatás a 4. oldalon) Választási nagy hét A hét végén összeállí­tást közöltünk, amelyben a tizenöt, országos listát állított pártot faggattuk a választási esélyekről. Szin­te valamennyien azt jósol­ták, hogy a korábbi évti­zedekben szokásos, száz százalékot közelítő részvé­tellel szemben most a polgároknak talán hatvan­­hetven százaléka járul az urnákhoz. Ok, ennyien döntenek majd mindenki nevében. Ez is a demokrá­cia szabálya. Arról viszont már ki-ki vérmérséklete, reménye, elhivatottsága, vagy csupán propagan­­disztikus megfontolása szerint vélekedett, vajon ki lesz a befutó. Egy bizonyos: az előt­tünk álló választási nagy­hét még hozhat néhány meglepetést, esetleg bot­rányos bejelentést, vagy csupán erőlködő nagyot­mondást, ám kötve hi­szem, hogy a végered­mény sorsa most dől el. Négy év nem túlságosan hosszú idő, hogy a polgá­rok többsége ne látna jó­zanul visszafelé, és onnan vizsgálódva előre. Márpe­dig a szavazatok megnye­résének kampánya 1990 tavaszán kezdődött, és az­óta is folyamatosan tart. Éppen ezért badarság hin­ni, hogy az utolsó, huszá­ros roham a hatalom sán­cai közé segíthet bárkit is, aki a korábbi esztendők­ben nem gyűjtött kellő muníciót a törvényhozás­ban, a politikai érvek csa­tájában, a szavahihetőség­gel, világos, értelmes be­széddel, következetesség­gel, megbízhatósággal, em­beri hanggal és gesztusok­kal. Történjen bármi, hoz­zon bármilyen eredményt május 8-a, majd május 29-e, semmi kétségünk, hogy az ideológiai, politi­kai , válsztóvonallá lett rendszerváltás-rendszer­változtatás kifejezéshez kötődő történelmi folya­mat nem áll, nem állhat meg. Kérdés viszont, hogy milyen irányban foly­tatódik. Legyen bármi a válasz, Magyarország az elmúlt négy esztendőben példát adott abból, hogy a termé­szetesen jelentkező belső ellentétek, érdekkülönbsé­gek között is valameny­­nyiü­nk számára a legfonto­sabb a társadalmi béke. E nélkül ugyanis reményünk sincs a boldogulás esélyé­re. Akik előtt tehát egy hét múlva föltűnik a győzelem lehetősége, azokra ennyit, és nem kevesebbet bíznak a választók. Szendrei Lőrinc Boross-Moravcík találkozó Komáromban Magyar-szlovák kormány­fői találkozóra került sor va­sárnap este lapzártánk idején - a magyar részen - Dél-Komá­­romban. Az előzetes értesülé­sek szerint Boross Péter és Jó­zef Moravcík megbeszélésen nem születik konkrét megálla­podás, de minden, a kétoldalú kapcsolatokban fontos kérdés­ről véleményt cserélnek, így várható volt, hogy szóba kerül a magyar kisebbség helyzete, Bős-Nagymaros további sor­sa, a kettős adóztatás eltörlése, valamint új határátkelőhelyek megnyitása. (Tudósításunk a 2. oldalon) Liberális konferencia Visegrádon Az állam szerepe és az egyén szabadsága (Munkatársunktól) A szocializmus vége nem jelenti automatikusan a libera­lizmus győzelmét, még mindig vannak hívei a szocializmus­nak, akik azt hangoztatják, az elgondolás helyes, csupán az előző rendszerben rosszul irá­nyították. Ám a liberális erők Kelet-Európában egyre sikere­sebbek, és remélem, hogy leg­közelebbi találkozónk alkal­mával már mint kormányzó pártokat köszönthetem a ma­gyar Fideszt és az SZDSZ-t. Többek között ezt fejtette ki Otto Graf Lambsdorff, a Libe­rális Internacionálé elnöke szombaton Visegrádon, a Libe­ralizmus Kelet-Közép-Európá­­ban című nemzetközi tanács­kozást megnyitó beszédében. A német liberális párthoz, az FDP-hez közelálló Friedrich Naumann Alapítvány, az SZDSZ és a Fidesz által közösen szerve­zett konferencia első napirendi pontja A liberalizmus jobb- és baloldali határai címmel meg­rendezett beszélgetés volt. A két pártelnök, Pető Iván, illetve Or­bán Viktor mellett ezen részt vett Andrzej Fesnak újságíró, a Liberális Internacionálé lengyel szekciójának vezetője, valamint Ivan Krasztev, Zselju Zselev bolgár államfő tanácsadója. Pető Iván felszólalásában azt hangsú­lyozta, hogy a liberalizmus a jobboldali és a baloldali elkép­zelésektől mindenekelőtt két kérdésben különbözik, az állam hatáskörének és az egyén sza­badságának meghatározásában. (Folytatás a 2. oldalon) Vurstli, virsli, sör és politika Majális a kampány jegyében Május elsejét ünnepelte az ország. Egy évtizeddel ez­előtt ennek a mondatnak még egészen más volt az akuszti­kája, mint ma. Természete­sen akadtak pártok,a felvonu­lók, akik nem kevés nosztal­giával indultak el a majális­ra, és voltak, akik csupán egy pihenőnapot vagy az ízletes virslit és a habos sört kö­szöntötték. A pártok- a közelgő vá­lasztásra koncentrálva - szin­te valamennyien korteskedés­re használták az ünnepet. Vol­tak, akik ígérgettek, mások ar­ra figyelmeztettek, hogy nem szabad hinni az ígérgetésnek. Akadt helyszín, ahol tapsol­tak, máshol fütty és bekiabá­lás kísérte a szónok mondani­valóját. Egy biztos: a gyermekek mindenhol jól érezték magu­kat. (Tudósításaink az 5. oldalon) MTI-fotó : Kovács Attila Összeütközés Egerben Bőrfejűek őrizetben ( Munkatársunktól) Annak ellenére, hogy az egri Nemzeti Ifjak Egye­sülete nyugodt május el­sejét ígért Heves megye székhelyén, a munka idei ünnepe sem volt attroci­­tásmentes. A már hagyományosnak mondható skinheadtalálkozót még április végén jelentette be a Világnemzeti Népuralmista Párt, ám azt az egri rendőrkapi­tányság vezetője - törvényes­ségi okokra hivatkozva - ápri­lis 27-én megtiltotta. Ennek el­lenére az ország legkülönbö­zőbb pontj­airól, sőt a Felvi­dékről is érkeztek - mintegy kétszázan — a bomberdzsekis fiatalok Egerbe a hét végén. A rendőrséget sem érte készület­lenül az akció, ugyanis a Heves megyeiek a miskolci rendőri zászlóaljjal illetve Nógrád me­gyei kollégáikkal kiegészülve igyekeztek elejét venni a rend­bontásnak. A készültség ellenére még a délelőtt folyamán nyolc fia­talt állítottak elő a rendőrök, hetüknél közbiztonságra veszé­lyes eszközöket, valamint egy darab géppisztolylőszert talál­tak. Ellenük szabálysértési, il­letve büntetőeljárást kezdemé­nyeztek. (Folytatás az 5. oldalon) Közgyűlést tart az Antenna Hungária Magyar műhold 1996-ban? (Munkatársunktól) Az értékpapírpiacon okkal várják az Antenna Hungária nevével fémjelzett kárpótlási jegy-részvény csereakciót, hi­szen, egyes megfogalmazások szerint, ez az a részvénytársa­ság, amelyik jellegéből adó­dóan a biztonságos befektetést garantálhatja az érdeklődők­nek. Az már eldőlt, hogy május 9-én veszi kezdetét az Állami Vagyonkezelő Rt. tulajdonában lévő részvények nyilvános jegyzése. (Folytatás a 11. oldalon) Balatoni nyár Szezonnyitó Keszthelyen A Balaton fővárosa, Keszt­hely és környéke infrastruktúrá­jának dinamikus fejlesztése in­dult meg az elmúlt években. Ki­épült a korszerű telefonhálózat, megkezdődött a Balatonede­­rics-Keszthely szennyvízgyűjtő kialakítása, még az idén indul a keszthelyi szennyvíztelep bőví­tése, hétfőtől pedig a 71-es út el­kerülő szakaszának építése - hangsúlyozta Schamschula György közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter vasárnap a keszthelyi mólónál a balatoni szezont s egyben a Balaton-fesz­­tivált megnyitó beszédében. Bejelentette, hogy a tó víz­védelmét szolgáló négymilliárd forintos kis-balatoni beruházás az ezredfordulóra elkészül. Be­széde után a miniszter a keszt­helyi öbölbe kifutó kis hajóról virágkoszorút dobott a tó vizé­be a szezonnyitás jelképeként. Ezt követően Schamschula György a város határában ün­nepélyesen elhelyezte a 71-es út nyugati elkerülő szakaszának alapkövét. A jövő szezonkez­detre elkészülő 3,3 kilométer hosszú, 300 millió forintba ke­rülő útszakasz nemcsak a város átmenő forgalmának túlzsúfolt­ságát szünteti meg, hanem zaj- és légszennyezettségét is. Vitorlás-, kerékpár- és vízi­­robogó-versennyel, valamint di­vatbemutatóval kezdetét vette a Balaton-fesztivál 28 napos prog­ramja is. Az idén már Balatonfü­­red, Badacsonytomaj, Balaton­­keresztúr és Sármellék is csatla­kozott a fesztiválhoz, amely így 22 településen zajlik, csaknem 100-féle rendezvényt kínálva. ­ Ratzenberger és Senna az áldozat Halálos balesetek a Forma—1-en A brazil Rubens Barri­chello szerencsés kimenetelű pénteki bukása után drámai balesetekkel folytatódott a San Marinó-i Forma—1-es Nagydíj. A szombati hivatalos edzésen az osztrák Roland Ratzenberger vesztette el uralmát Simtek Fordja fölött. Közel 304 km/órás sebesség­nél autója első szárnya lere­pült, emiatt a kocsi kormá­­nyozhatatlanná vált. A falnak csapódott jármű darabokra tört, s az osztrák pilóta nyak­csigolyatörést szenvedett. A 31 éves versenyzőt, aki pálya­futása második világbajnoki futama előtt állt, helikopterrel kórházba szállították, ám nem sokkal később belehalt sérü­léseibe. S tragédiába torkollt a verseny is, hiszen a hetedik körben az élen álló brazil Ayr­ton Senna (Williams-Renault) egy kanyarban fékezés nélkül, több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel kicsú­szott a pályáról. A verseny­autót szétroncsolta az ütkö­zés, Senna pedig vasárnap es­te a bolognai Maggiore kór­házban 18 óra 40 perckor el­hunyt. (Folytatás a 17. oldalon)

Next