Magyar Nemzet, 1994. június (57. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-01 / 126. szám

Német egységek vonulnak föl a Champs-Elysées-n Jelképes gesztusok Mitterrand és Kohl találkozóján (Párizsi tudósítónktól) Fél szemmel talán már a kü­szöbönálló és német részvétel nélkül zajló partraszállási ün­nepségekre pillantva látványos gesztusokkal ért véget Mul­­house-ban a 63. német-francia csúcstalálkozó. Kohl kancellár visszaszolgáltatta Manet egyik képét, s bejelentette, a németek visszaadják azt a 28 nagy értékű impresszionista festményt, ame­lyet a második világháborúban a nácik hurcoltak el. Fél évszá­zad múltán ez több mint jelké­pes gesztus - fejtegette Mitter­rand államfő, amint az is, hogy a francia nemzeti ünnepen, jú­lius 14-én a Nyugat-európai Unió parancsnoksága alá tarto­zó Eurocorps hadtest fog fölvo­nulni a Champs-Elysées-n, s tudvalévő, hogy ebben a multi­nacionális seregtestben zömmel német és francia egységek kap­nak helyet. A több mint tucatnyi szakminiszter társaságában ülé­sező francia állam- és kormány­fő, valamint a német kancellár elhatározta, hogy a két kormány összehangolja politikáját az ide­gengyűlölet ellen és a toleran­cia érvényességéért vívott küz­delemben, közelíti egymáshoz az ezzel kapcsolatos törvényho­zási eljárásokat, és különbizott­ságot alakít a határforgalom ez­zel összefüggő kérdéseinek a ta­nulmányozására. Mitterrand és Kohl egyaránt elégedetlennek mutatkozott a volt Szovjetunió­ban működő, elavult és veszé­lyesnek minősített nukleáris erőművek késedelmes bezárásá­val: a húsz-harminc reaktor ügyét megvizsgálják az Európai Unió korfui csúcsértekezletén és a „hetek" nápolyi találkozó­ján - ígérték. A gazdasági szak­miniszterek viszont örömmel nyugtázták, hogy mindkét or­szágban szinte hajszálpontosan ugyanolyan mértékű fölemelke­dés várható az idén: a németek és franciák egyaránt a bruttó tár­sadalmi tem­ék 1­ő­ 1 ,6 százalé­kos növekedését várják. (m. j.) Kohl és Mitterrand a hatvanharmadik csúcstalálkozó sajtótájékoztatóján (MTI külföldi képszolgálat - EPA) Elnök nélkül, milliárdos veszteséggel Megoldásra váró MÁV-kérdések (Munkatársunktól) A Magyar Államvasutak Rt. tegnapi közgyűlésén Siklós Csaba, a vasúttársaság elnöke bejelentette lemondását. Amint arról tegnap már beszámol­tunk, az egykori közlekedési miniszter országgyűlési képvi­selőként tiszteletdíjas pozíció­ban töltötte be az elnöki posz­tot. A most zárult választáso­kon a négy évvel ezelőttihez hasonlóan az MDF színeiben indult, ám a párt nem szerzett elegendő mandátumot ahhoz, hogy Siklós Csaba bekerülhes­sen az új parlamentbe. Az ex­­miniszter lapunknak elmondta: szerdától, azaz június 1-jétől visszamegy évekkel ezelőtti munkahelyére, a Győr-Sopron- Ebenfurti Vasúthoz (GYSEV), ahol vezérigazgató-helyettes­ként dolgozik majd. (Folytatás a 9. oldalon) Pénzügyi manőverek Szegeden 7. oldal Színes TELEMAGAZIN melléklettel Ára: 25 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR SZERDA, 1994. június 1. LVII. évfolyam, 126. szám Erősödik a szerb ellentámadás Csurkin ismét közvetít ÚJVIDÉK - Elnököt és alelnököt választott a bos­­nyák-horvát föderáció alakuló szkupstínája Sza­rajevóban. Csurkin orosz követ közben Zágráb és Belgrád között ingázik a genfi folytatás előkészíté­sén ügyködve. Boszniá­ban pedig dúl a háború. Erősödik a szerb ellentá­madás Közép-Bosznia északi területein, Tesanj, Teslic, Tur­bet és Travnik térségében, hogy megállítsák a bosnyák csapatok előrenyomulását Nyugat felé, s visszaszerezzék az elvesztett területeket. Offen­­zívába kezdtek Mladics erői Tuzla környékén (30 kilomé­terre keletre a várostól), leg­alábbis ezt állítja a második bosnyák hadtest szóvivője. Azt azonban a békefenntartók tiszt­jei is megerősítették, hogy a szerbek napok óta gránátozzák az ENSZ védelme alatt álló tuz­­lai repülőteret (még a kéksisa­kosoknak is óvóhelyeken kel­lett menedéket keresni). Egy alaposabb elemzés kimutathat­ná, hogy ezek a területekért fo­lyó hadműveletek - mind szerb, mind bosnyák részről - már a korridorért is folynak, illetve annak esetleges kiszélesítésé­ért. A döntő csata azonban sze­rencsére még várat magára. Egyelőre a bosnyákok azt han­goztatják, hogy megérett a hely­zet hét város felszabadítására. Szerb források arról számolnak be, hogy ismét aknavetőkkel lőtték Brckót. A Dobej környé­ki harcokért is a muzulmánokat teszi felelőssé. Itt egyébként a bosnyák hadsereg tömeges mozgósítást hajtott végre. (Folytatás a 3. oldalon) A könyvek száma A csütörtökön kezdődő ünnepi könyvhét katalógu­sait lapozgatva egyszerre tölti el a szívünket melegség, micsoda pompás kínálat, és rémület: ki fogja mindezt megvásárolni, elolvasni, fel­dolgozni. Hol van már a könyvhét szellemi atyjának, Supka Gézának a hazai iro­dalom felkarolásáról, az írók és olvasók egymásra ta­lálásáról szőtt nemes álma? Hol van az írók és szerkesz­tők okos önkorlátozása? A külső cenzúra megszűnése mintha fellazította volna a belső cenzúrát is, s mert akadt támogató, a végig nem gondolt gondolatok, vázlatok, töredékek is ki­adóra leltek, egy szerzőtől olykor több kötetben is. A túltermelési válság felhígí­totta a piacot, a kritikusok tétován széttárják a karju­kat, nincs módjuk és idejük összevetésekre, elmélyült elemzésekre. Döntsön az ol­vasó! De hogyan? A nevek után? A címek alapján? A könyvszakma ügyesen lobbyzott a rendszerválto­zás után. Olyannyira, hogy a megelőző korszak nagy csődjeinek előidézői ma magánkiadóként, terjesztő­ként jeleskednek. A szerep­lők alig-alig változtak, az érdekek gyökeresen. Ma már nem értékközvetítés­ről, hanem piaci szempon­tokról beszélnek. Csakhogy a piaci szempontok nincse­nek még jelen a magyar könyvkiadásban. A szinte áttekinthetetlen szponzorá­lási gyakorlat egyes cégeket talpon tart, másokat elgán­csol. A kiadók gyanakod­nak egymásra, még véletle­nül sem rukkolnak elő ter­veikkel, nehogy valaki eltu­lajdonítsa őket. Hiába szü­letett szakmai etikai kódex, ha nincs mód megszegői­nek büntetésére. A következő néhány év a kijózanodás ideje lesz. A tégla- vagy beton-, és nem gumifalú könyvtárak és ott­honok nem tudnak mit kez­deni a könyvterméssel. Észhez kell térni, le kellene ülni beszélgetni higgadtan, józanul, megegyezésre tö­rekedve. Beszélgetni érté­kekről, költői és írói törek­vésekről, nemzeti művelt­ségről és kordivatról. Ha a könyvesek nem ismerik fel az idő és a körülmények sürgetését, felülről kell jön­nie a megoldásnak. Márpe­dig a felülről jött megoldá­sok sohasem szülnek elége­dettséget. Osztovits Ágnes Nyugdíjbiztosítás: Mészáros Tamás, lesz az új elnök? (Munkatársunktól) Mint arról lapunkban már többször uttunk, Nagy Sándor a Nyugdíjbiztosítási Önkormány­zat elnöke erről a tisztségéről le fog mondani, hiszen országgyű­lési képviselő lett, és a két tiszt­ség a törvény szerint össze­egyeztethetetlen. Az MSZOSZ csütörtökre tervezett szövetségi tanácsülésén a többi között való­színűleg azt is megtárgyalják, kit javasolnak Nagy Sándor helyé­be. Lapunk információi szerint e poszt várományosa dr. Mészáros Tamás, a Budapesti Közgazda­ság-tudományi Egyetem dékán­ja, aki eddig is az MSZOSZ „szí­neiben” volt a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat képviselője. (Folytatás a 4. oldalon) Orosz-amerikai hadgyakorlat Változik a helyszín (Moszkvai tudósítónktól) Oroszország nem szándé­kozik egyoldalúan elállni a harmadik országokba irányuló fegyverszállítá­soktól a Nyugattal való előzetes tárgyalások nél­kül - jelentette ki Andrej Kozirjev kedden, a Sam Nunn vezette amerikai szenátusi küldöttséget fo­gadva. Az orosz külügyminiszter a találkozó során érintette az Iránnak szóló orosz fegyvere­ladások témáját, és kijelentette, hogy Oroszország kész a fegy­verkereskedelemre vonatko­zóan közös „játékszabályokat” kidolgozni a Nyugattal. (Folytatás a 3. oldalon) Pontos mérleg a vagyonról ! ·· Az ÁVÜ döntései nem változtathatók meg (Munkatársunktól) Az Állami Vagyonügynök­­ség jogszerű döntései nem vál­toztathatók meg - jelentette ki Rácz Ernő ügyvezető igazgató­helyettes lapunknak arra a kér­désére, hogy felkészül-e a va­gyonügynökség­­arra, hogy a hatalomra kerülő MSZP - ígé­rete szerint - felülvizsgálja az április 1. után hozott privatizá­ciós döntéseket. - A jogálla­miság megőrzése mellett csu­pán arra van mód - fejtette ki­-, hogy a döntéseket megvizsgál­ják, mint ahogy erre volt is már példa a KDNP, illetve a parla­ment privatizációs albizottsága részéről, s ezt teszi évente az Állami Számvevőszék is. Ez utóbbi jelenleg is folytat vizs­gálatot az ÁVÜ-nél.­­ Súlyos következmé­nyekkel járna a magyar gaz­daság nemzetközi megítélése szempontjából is, ha ennek még a halvány lehetősége is fennállna, a befektetőket, a tőkepiacot nyilván elriaszta­ná a jogbizonytalanság. Arra van mód, és bizonyára élni is fog vele az új hatalom, hogy a döntéseket valóban felülvizs­gálják, és ha találnak köztük hibásakat, rosszakat, akkor helye lesz a felelősségre vo­násnak is. De nagyon remé­lem, hogy ilyen nem sok akad, mint ahogy abban is bí­zom, az új kormány felelős­ségteljes magatartást tanúsít majd a privatizáció felülvizs­gálatakor. (Folytatás a 9. oldalon) A megyei MSZP-szervezetek készülnek a szombati kongresszusra Kormányfőj­elöltnek Hornt és Békesit javasolják (Munkatársunktól) A koalíciós partner és a miniszterelnök- jelölt kér­désében döntő szombati kongresszus előtt néhány órával ülésezik majd a szocialista párt frakciója, amely a tényleges parla­menti frakció megalaku­lásáig megválasztja ideig­lenes vezetőségét. A frak­cióvezető személyére vár­hatóan az ügyvezető alel­­nök terjeszt be javaslatot. A frakció tagjaival már a kongresszust megelőző tanács­kozáson ismertetik a koalíciós partnerre, illetve a miniszterel­nök-jelölt személyére vonatko­zó javaslatot, amelyet előzőleg a párt elnöksége és választmá­nya megvitatott. Szekeres Imré­től megtudtuk, a frakcióvezetői tisztségre két nevet fog javasol­ni. Az egyik jelölt Gál Zoltán, a másik pedig Katona Béla. Gál Zoltán­­lapunk érdeklődésére ki­jelentette: amennyiben javasol­ják, elfogadja a jelölést. Mint mondotta, a parlamenti munka során megszerzett tapasztalatai­ra feltehetően szükség lesz ab­ban a munkában, amelynek so­rán meg kell alkotni az új frak­ció működési szabályzatát, va­lamint el kell készíteniük a par­lamenti munkát érintő több kér­désben előzetes állásfoglalásai­kat. Arra a kérdésünkre, miért ismertetik a frakció tagjaival már a kongresszus előtt a koalí­cióra és a miniszterelnök sze­mélyére vonatkozó javaslatot, Gál Zoltán úgy válaszolt: mivel tulajdonképpen a frakció fog a parlamenti munkában részt ven­ni, ezért az illendőség úgy kí­vánja, hogy ők előbb szerezze­nek tudomást e javaslatok tar­talmáról. Nincs szó arról, hogy a két fő kérdésben szeretnék el­érni a frakció álláspontjának egységesítését. „A frakciófe­gyelemre a parlamentben van szükség, azon kívül ennek nincs értelme” — szögezte le. Gál Zol­tántól megtudtuk: az a 37 parla­menti képviselő, aki nem a párt tagja, a kongresszuson nem kaphat szavazati jogot. (Folytatás az 5. oldalon) Pedagógusnapi kitüntetések Göncz Árpád köztársasági elnök a pedagógusnap alkalmából kedden kitüntetéseket nyújtott át a Parlament Munkácsy-termében. A kitüntetettek listája lapunk ötödik oldalán olvasható MTI-fotó : Kegyes András I Házalelnöki cím az együttműködésért? Surján László „nagy mérkőzés” előtt (Munkatársunktól) Minden taktikai és stratégiai érzékére szüksége lesz Surján Lászlónak, a KDNP elnökének, ha a június 25-én tartandó orszá­gos választmány ülése után is pártelnök akar maradni. A párton belüli „zendüléseket” eddig si­kerrel semlegesítő Surjánnak most is van esélye, hogy megtart­sa posztját, bár a csalódást okozó választási eredményt a KDNP-n belül egyesek az ő politizálási stí­lusával és az MDF-hez való „túl­zott” lojalitásával magyarázzák. (Folytatás az 5. oldalon) Ma lép hatályba az új kresz (Munkatársunktól) Ismét változnak a közleke­dési szabályok. Június elsejétől a gépjárművek tompított fény­szóróit kötelező használni la­kott területen kívül, fő- és mel­lékútvonalon csakúgy, mint az autópályán vagy az autóúton. A közlekedési szakemberek et­től az intézkedéstől a frontális ütközések csökkenését várják, ami a kevesebb halálos balese­tekhez vezet - kezdte a tegnapi sajtótájékoztatót Keres László rendőr ezredes, az ORFK köz­lekedésrendészet főosztály­ve­zetője. Európában csak a skan­dináv országokban használják a tompított fényszórókat nap­pal, ezzel az intézkedéssel a közlekedés biztonságáért je­lentős lépéseket tett hazánk. (Folytatás a 4. oldalon) Lejárt a kiskereskedők haladéka Zárjegy minden jövedéki terméken (Munkatársunktól) Mától a kiskereskedők is csak zárjeggyel ellátva árusít­hatják jövedéki termékeiket, te­hát a dohánygyártmányokat, a palackozott szeszt, szeszes italt, kávét egyaránt. Mint is­meretes, a zárjegyek alkalma­zását előíró jövedéki törvény tavaly júliustól hatályos, azon­ban egyes rendelkezései foko­zatosan léptek­ életbe. (Folytatás a 9. oldalon)

Next