Magyar Nemzet, 1994. augusztus (57. évfolyam, 178-203. szám)

1994-08-01 / 178. szám

Kevesebb áldozat a zaire-i menekülttáborokban Washington megduplázza ruandai segélyszállítmányait HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Az amerikai segélyakció központjává alakítják át Ruanda fővárosának re­pülőterét, s Washington megduplázza segélyszál­lítmányait - jelentete be Perry amerikai védelmi miniszer, aki ellátogatott a közép-afrikai országba. Ugyancsak felkereste a Ruandát Balladur kor­mányfő, aki közölte, el­képzelhető, hogy a fran­cia katonák még egy ideig ellátják humanitárius kül­detésüket A ruandai főváros, Kigali repülőtere már a nap 24 órájá­ban tudja fogadni a segélyszál­lítmányokat. William Perry amerikai védelmi miniszter a helyszínen járva bejelentette, hogy a segélyakció központjá­vá építik ki a repülőteret s Wa­shington megduplázza huma­nitárius segélyszállítmányait. Európából öszesen mintegy 3000 amerikai katonát vezé­nyelnek át Ruandába. Az amerikai védelmi mi­nisztert az új ruandai vezetés biztosította arról, hogy a ha­zatérő menekülteknek nem kell megtorlástól tartaniuk. Perry viszont azt hangoztatta, hogy az amerikaiak ruandai humanitárius hadművelete nem hasonlítható ahhoz, ami Szomáliában történt, ott ugyanis nem volt törvényes kormány. Washington egyéb­ként még nem ismerte el hiva­talosan a kigali vezetést. Balladur francia kormány­fő - Léotard védelmi minisz­terrel - felkereste a zaire-i Gomában lévő francia főhadi­szállást.­­ (Folytatás a 3.oldalon) Életkép egy menekülttáborból: verekedés az élelmiszerért . (MTI külföldi képszolgálat-AP) Egyiptomi-izraeli csúcs Tábában Palesztin-jordán vita Jeruzsálem miatt HÍRÖSSZEFOGLALÓNK A Palesztinai Felszabadítási Szervezet az ENSZ-hez és az amerikai külügyminiszterhez in­tézett üzenetében élesen kikelt az izraeli-jordániai megállapo­dás azon pontja elén, amely szerinte Jordániának különleges szerepet biztosít a jeruzsálemi szent helyek fölötti felügyelet­ben. A palesztin szervezet elnö­kének, Jasszer Arafatnak kezde­ményezésére született üzenet szerint az izraeli-palesztin auto­nómiaszerződés értelmében a megszállt területek végső státu­sáról Izrael és a palesztin nép között kell tárgyalni. A PFSZ is­mét hangsúlyozta, hogy Kelet- Jeruzsálem a palesztinoktól el­foglalt terület, s ezért a palesztin népnek joga van a városrészre. (Folytatás a 3. oldalon) Maga Nemzet A pártérdekek I vakvágányra visznek ! 6. oldal A Cégnek csak mítosza van? 7. oldal Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR 1:10. évfolyam­i­,­­178. szám Honvédelmi miniszterek találkozója Közös lövészeti gyakorlat Romániában? (Munkatársunktól) A magyar-román viszonyt hosszú évek óta a rendezetlen­ség jellemzi, ám ettől függetle­nül az utóbbi években rendsze­ressé váltak a két ország közöt­ti különböző szintű katonai ta­lálkozók. A tárca új irányítója, Keleti György kezdeményezé­sére jött létre a másfél órás ma­gyar-román honvédelmi mi­niszteri találkozó szombaton Gyulán. A személyes kapcso­latfelvételen túlmenően az esz­mecserén napirendre került a kétoldalú katonai kapcsolatok áttekintése, a katonai együtt­működés kiszélesítésének le­hetősége is. A határ menti fürdőváros polgármesteri hivatalában a délelőtti órákban konzultált egymással Keleti György és román kollégája, Gheorghe Tinca. Ezt követően, még ebéd előtt, időt szakítottak a sajtó képviselőivel való találkozás­ra. A sajtótájékoztatón Gheor­ghe Tinca kiemelte: Románia számára az Amerikai Egyesült Államok után Magyarország a második, amelyhez katonailag a legelőrehaladottabb kapcso­latok fűzik. Ezt a kialakult, jó együttműködést szeretnék foly­tatni, s új utakat keresnek a két ország közötti kapcsolatok to­vábbi alakításában. A román miniszter egy tíz pontból álló csomagtervet nyújtott át ma­gyar kollégájának. A benne foglaltak a békepartnerség ke­retében újabb és szélesebb együttműködésre kínálnak le­hetőséget. (Folytatás az 5. oldalon) A biztosítottak biztonsága Harminc napra emel­kedik a betegszabadság, és várhatóan három szá­zalékkal csökken a társa­dalombiztosítási járulék mértéke a Népjóléti Mi­nisztérium tervei szerint. Eddig a hír, s az első ránézésre jó ajánlatnak tűnik. Hosszú évek óta először kerül szóba­­ a gazdasági szakértők által már-már elviselhetetlenül magasnak tartott — tb—já­rulék csökkentése. Csak­hogy kisebbek lesznek-e valóban a munkáltató ter­hei, ha a terv valósággá válik? Aligha. A társadalom­biztosításnak jelenlegi ne­héz helyzetében nincs le­hetősége gáláns ajánlatok tételére. A mostani lépés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a táppénzfizetés ter­hének túlnyomó része a társadalombiztosítótól a munkáltatók vállára kenül át. S itt nem fillérekről, hanem súlyos tízmilliár­­dokról van szó. A lakosság egészség­ügyi állapotának és a gaz­dálkodók egy részének mindenre elszánt profit­­hajhászásának ismereté­ben nem tűnik jó ötletnek a betegszabadság mérté­kének háromszorosára való növelése. A tb szigo­rúbb táppénzellenőrzést ígér a vállalkozóknak. A biztosítottak biztonságá­ról azonban senki sem be­szél. Vajon kihez fordul­hat az a beteg, akinek nem fizet majd betegsza­badságot a munkáltatója? A tb kintlévősége 182 milliárd forint. Ha hatósá­gi jogkörrel felruházott, a behajtási sorban az APEH-et is megelőző tár­sadalombiztosítónak sem fizetnek, milyen alapon várhatjuk el, hogy beosz­tottaikkal szemben majd kötelességtudóbbak lesz­nek? A társadalombiztosítás nehéz helyzetben van. So­rozatosan növelni kényte­len a biztosítottak terheit. Nem mindegy azonban, hogy ezt miképpen teszi. A betegszabadság feleme­lésével jelentős összeget nyerhetnek, ugyanakkor a tb eredeti célja, a bete­gek ellátása, az elesettek iránti szolidaritás is ve­szélybe kerülhet. Megéri? Élő Anita Vállalkozók az expóról A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság turiszti­kai szakosztálya tanácskozásán hangzott el, hogy az expóból az idegenforgalomnak 45 milliárd forint bevétele származna. A szórakoztatóiparból és az adókból további 36 milliárd fo­rint folyna be. Az expo 25 ezer munkahelyet teremtene. John Bailey, az amerikai Bechtel cég pénzügyi szakértője a Magyar Nemzetnek elmondta: irodája precíz számításait érthe­tetlen okból nem csatolták a kor­mánydokumentumhoz, így va­lószínű, hogy a kabinet a valós számok ismerete nélkül döntött. (A kormány-előterjesztés elemzése lapunk 13. oldalán ol­vasható.) Enyhére sikeredtek a genfi büntető intézkedések Milosevics a béke elfogadására sürgeti a boszniai szerbeket ÚJVIDÉK - Milosevics szerb vezető felszólította a boszniai szerbeket, hogy fogadják el a nem­zetközi összekötő csoport javaslatát Nem a részletek alapján kell döntést hozni egy ilyen fontos kérdésben, mondta Milosevics, hanem egy kulcskérdésre kell választ adni. Mégpedig: mi a legfontosabb nemzeti érdek eb­ben a pillanatban? A béke. Ki­nek van joga, hogy a szerb nem­zet nevében elutasítsa a békét? Senkinek sem, adta meg a vál­­aszt is Milosevics. A szerb ve­zető szerint a célokat - hogy „a szerbség szabad és egyenrangú legyen a térségben” - sikerült elérni,„a jugoszláv polgárok és az egész szerb nemzet nagy le­mondásainak és a (boszniai) Szerb Köztársaság lakossága ’hősies harcának az árán”. A nemzetközi tervet - jóllehet, elégedetlenségre is ad okot - nem lehet szerbellenesnek ne­vezni, részletezte, mert Bosznia felét a szerbeknek adja. Szerbia elnöke nyilvánosan és ilyen határozottan először foglalt állást a kérdésben (igaz, Kozirjev orosz külügyminisz­ter már a genfi ülés előtt kije­lentette, hogy Milosevics igent mondott a tervre), s ez a nyilat­kozat az utóbbi idők legkemé­nyebb belgrádi bírálata a bosz­niai szerb vezetők ellen. A fel­szólítottak még nem reagáltak Belgrád erőteljes követelésére, inkább azon morfondíroznak, hogy tiltakozásul az összekötő csoport tagjai közül kikkel sza­kítsák meg a kapcsolatot Szer­biában azonban egymást érik az elnöki állásfoglalást támo­gató nyilatkozatok. (Folytatás a 3. oldalon) Budapesten nincs összesített adat Hány önkormányzati bérlakást adtak eddig el? (Munkatársunktól) Bármennyire is hihetetlen­nek tűnik, a Fővárosi Polgár­­mesteri Hivatal lakásügyosztá­lyán nem tartják számon, hány önkormányzati lakás kelt el eb­ben az évben. Sőt az előző évek eladási számait is csak a Köz­ponti Statisztikai Hivatal egyik kiadványában lehet fellelni. Az önkormányzati bérlakásban élők lakásviszonyairól szóló, 1993-ban kiadott kötetben is csak a 1992-es adatok szere­pelnek. Az eladott önkormányzati lakásokkal kapcsolatban nyil­vántartásokkal egyedül a kerü­leti önkormányzatok rendelkez­nek, ám ezek a lakásosztályok vagy az önkormányzatok által megbízott vagyonkezelő kft.-k, tekintettel a nyári szabadságolá­sokra, csak részben tudtak ada­tokat biztosítani számunkra. Ezért a fővárosi kerületek ez évi adatait összegyűjtve a bérlakás­eladás témájára hamarosan vissza fogunk térni, ám addig is álljon itt néhány érdekesnek tű­nő információ az eddigi eladá­­sokkal kapcsolatban. (Folytatás a 4. oldalon) Schlüssel:Pál megbeszélés Az EFTA-előnyök védelmében A Vorarlberg, Domnbimben - Pál László ipari és kereske­delmi miniszter jelenlétében - Wolfgang Schlüssel osztrák gazdasági miniszter szombaton megnyitotta a 46. ipari vásárt. Az MTI tudósítójának nyilat­kozva a magyar miniszter ki­emelte, a két ország kapcsolatait már az Európai Unióhoz való osztrák csatlakozás fényében tekintették­­át. Pál László kérte osztrák kollégáját: az osztrák csatlakozás nyomán ne vessze­nek el azok az előnyök, amelye­ket az EFTA-megállapodás Ma­gyarország számára e fontos re­lációban jelent. Schlüssel meg­értéssel fogadta az igényt, hogy Ausztria ezeket az EFTA-szer­­ződésben kimunkált feltételeket vigye át az EU-tagság körülmé­nyei közé, és arra kérte magyar kollégáját, hogy a magyar szak­értők működjenek együtt az osztrákokkal e téren. Háromszáz éves török hagyaték Fürdőfejlesztési program (Munkatársunktól) Talán kevesen tudják, de fürdőink mai működését egy 1966-os rendelet szabá­lyozza. Ez rendkívül idejétmúlt és korszerűtlen, amely megol­datlan helyzetbe hozza az üzemeltetőt, és zavart kelt az egészségügyi és vízügyi ható­ságok körében, mivel irreális követelményeivel figyelmen kívül hagyja az azóta bekö­vetkezett változásokat. (Folytatás a 4. oldalon) Vasárnap teljes nyári csúcs volt a budapesti strandokon, így a margitszigeti Palatínuson is Havran Zoltán felvétele Szent István képével készül a tízezres bankjegy (Munkatársunktól) A készpénzkímélő fizetési módok a szegényes hazai inf­rastruktúra ellenére egyre in­kább terjednek, ám emellett a Magyar Nemzeti Bankban az új bankjegyek bevezetésének előkészületei is folynak. Kop­pel Lászlót, az MNB emissziós főosztályának főtanácsosát ar­ról kérdeztük: hogyan halad a bankjegyek megújítása. - A bankjegyek tervezett korszerűsítése minden címlet­re kiterjed. A mai papírpénzek a 30-as évek technológiájával készültek, s az utolsó pillanat­ban vagyunk, hogy a hamisí­tókkal szemben meglevő elő­nyünket megtartsuk. Az új technológia révén a hamisítás elleni védelmi elemek száma megtöbbszöröződik. - Mikor kerül forgalomba az új tízezres bankjegy? - E címletet 1996 végére tervezzük kibocsátani, s a ban­kót Szent István fogja ékesíteni. (Folytatás a 4. oldalon) *Újabb vadkender­­ültetvény Több mint 500 kilogramm indiai vadkendert foglalt le a rendőrség Zala megyében. A kábítószer a zalai Szentkozma­­dombja és a Zalatárnok között fekvő ültetvényről származott, amelyet Vasváry Károly, az Egyesült Államokból nemrég hazatelepült 63 éves magyar­amerikai állampolgár „művelt meg” külföldi alkalmazottaival együtt. A rendőrség 39 külföldi állampolgárt állított elő, Vas­­váryt és egy amerikai állam­polgárságú társát pedig őrizet­be vette.

Next