Magyar Nemzet, 1994. szeptember (57. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-01 / 204. szám

Az iskolákat a tanulók minősítik 16. oldal Ára: 19,50 Ft A magyar politika tíz próbatétele Magyar Nemzet ALAPÍTOTTA: PETIM­ SANDOI CSÜTÖRTÖK, 1991. szeptem­be^­ΙΛΤΙ. évfolyam, 204. itws imtm NKmu MttI iKIKIUtk Hí W. Terror a világban Ünnepélyes búcsúztatás Berlinben Kivonultak a volt szovjet katonák BERLIN­­ Szerdán ün­nepélyes keretek között el­búcsúztatták a volt szovjet megszálló csapatok utolsó alakulatait. Az ünnepsé­gekre Berlinbe érkezett Borisz Jelcin is. Az orosz elnök Helmut Kohl kan­cellár társaságában fogad­ta a Matvej Burlakov ve­zérezredes vezényelte Nyugat­i hadseregcsoport díszegységének tisztelgé­sét Az ünnepségek a berlini Oendarmenmarkton kezdődtek, amely hajdanában egy porosz vértesezred gyakorlatozó tere volt. Kohl kancellár itt sorakoz­tatta föl a teljes szövetségi kor­mányt a némi késedelemmel megérkező orosz elnök fogadá­sára. A Bundeswehr díszzászló­aljának tisztelgése után Burla­kov tábornok tett jelentést a had-­­­seregcsoport rendezett elvállalá­­sáról, amely a háború és a csehszlovákiai agresszió óta az egyik legnagyobb katonai lo­gisztikai teljesítmény. Végtére is 340 ezer katona, 170 ezer pol­gári alkalmazott és hozzátarto­zó, 12 400 harckocsi és páncélo­zott szállító harci jármű, 3700 tüzérségi löveg és mintegy 7000 tonna lőszer elszállítását kellett megoldani. A jelentéstétel után a ma hangversenyteremnek használt klasszicista Schauspielhausban­­ Beethoven, Csajkovszkij és Bo­­rogyín művei szolgáltattak ze­nei keretprogramot az ünnepi­­beszédekhez. (Folytatás a 3. oldalról) Borisz Jelcin és Helmut Kohl Burlakov vezérezredes jelentését fogadja Megszegett ígéret Kína a maga képére formálja Hongkongot HÍRMAGYARÁZATUNK A kínai parlament formá­lisan aláírta a hongkongi re­formok halálos ítéletét, kom­mentálták a megfigyelők nyomban az Új Kína hírügy­nökség által világa röppentett értesülést, miszerint a Népi Gyűlés szerdán olyan határo­zatot hozott, hogy 1997 júni­us harmincadikával érvényét veszíti a sziget jelenlegi kor­mányzati rendszere. A dátumot Kína és Nagy- Britania 1990-es megállapo­dása jelölte meg, ezen a na­pon szűnik meg London fenn­hatósága, s Peking átveszi Hongkongon az irányítást. A „szárazföldi” Kína azonban garanciákat ígért, s most ezeket látszik megsem­misíteni a parlamenti dön­téssel. (Folytatás a 3. oldalon) Történelmi fordulópont? “ Az IRA tűzszünetet­erdeten Londonból jelenti az MTI. Az Észak-Írország­­Nagy-Bri­­tanniától való elszakításáért küzdő katolikus terrorszerve­zet, az IRA szerdán kihirdette, hogy éjféltől teljes egészében megszünteti az erőszakcselek­ményeket. Az IRA közleménye szerint tűzszüneti intézkedése feltétel nélküli és határidő nél­küli, azaz állandó jellegű. Előző este az észak-írorszá­gi Tyrone megyében még egy 200 kilós távirányítású pokol­gépet hatástalanítottak a bizton­sági erők, egy másik pokolgép pedig Belfastban felrobbant a brit hadsereg egyik laktanyája közelében. Sérülés nem volt. Az IRA közleménye sze­rint az észak-írországi fejlemé­nyek történelmi fordulópont­hoz érkeztek és a helyzet magá­ban hordozza a béke lehetősé­gét. A szervezet átfogó tárgya­lásokat követelt. Szerda délig egyelőre csak az észak-írorszá­gi pártok­ reagáltak az IRA tűz­szünetére. Az IRA fedőpártjá­nak számító Sinn Fein párt ve­zére, Gerry Adams azt mondta, hogy a fegyveresek elkötelezték magukat a béke mellett és a brit kormány hibázna, ha eltékozol­­ná ezt a lehetőséget. Követelte a cenzúra felfüggesztését,­ a Sinn Fein demokratikus mandátumá­nak elismerését - ezen a párt be­kapcsolását értette a rendezésről folytatandó tárgyalásokba -, és Észak-Írország demilitarizálá­­sát, vagyis a brit katonai jelenlét csökkentését és felszámolását Az észak-írországi protes­táns többség nevében tevé­kenykedő, a brit koronához hű úgynevezett unionista pártok vezetői szerdán félelmüknek adtak hangot, hogy az IRA be­csapja a brit kormányt, és brit­­ír-amerikai összeesküvés bon­takozik ki a tartomány átjátszá­sára az Ír Köztársaságnak. (Folytatás a 3. oldalon) A kivonulás Tökéletesen, hadd ne mondjam, német alaposság­gal időzítették az orosz ka­tonák kivonulását Berlin­ből, éppen a második világ­háború kirobbanása 55-ik évfordulójának előestéjére. S mivel pár hete a nyugati szövetségesek csapatai is tá­voztak a fél századon át megosztottságával a legyő­­zetésre emlékeztető város­ból, a németeknek sem kell immár a vereség e memen­­tójával visszatekinteniük er­re az ötven évre, amely őket Európa békebontójából a földrészen belüli együttmű­ködés egyik kulcshatalmává változtatta. S nem kell hoz­zá az évforduló, hogy ismét nyugtázzuk: a két nemze­dékkel ezelőtti világégés egyik fő vesztese a béke egyik győztese lett. Miközben a forró hábo­rúban nyertes Oroszország a békének becézett hideg­háború vesztesévé vált, bármennyire baráti volt is e berlini búcsúztatás, a távo­zók és maradók egyaránt vegyes érzelmekkel kö­szöntek el egymástól. De érzékelhetően nem ellensé­gesen: Kohl nemcsak a má­sik fél halottainak emléke előtt hajtotta meg a fejét, hanem azon szovjet-oro­szok előtt is, akik felszá­molták a túl hosszúra sike­redett, és felszabadításból eltorzult európai hódítást. S Jelcin a „múltnak ezen az utolsó napján” az igazi győztesnek az európai de­mokráciát nevezte. Orosz katonák nem elő­ször távoztak Európa tőlük nyugatra eső földjéről az utóbbi pár száz évben. S ha történt is ilyesmi, többnyire inkább Moszkva kényszeré­ből, mint óhajából, az el­múlt fél század nem túl di­cső megszállói szereplése sem feledtetheti, hogy is­métlődő bevonulásaik Eu­rópába nem csupán elnyo­mó, hanem némely esetek­ben, miként fél százada is, felszabadító célzatúak is voltak. Nemcsak a berlini bámészkodók és ünneplők érzelmei elegyesek e na­pon. S hogy végleg egyér­telműen tekinthessen Euró­pa erre a legnagyobb orszá­gára, ahhoz abban — mind­­annyiunk reményére — vala­mi hasonló történelmi for­dulatnak kell végbemennie, mint az immár újra egy Né­metországnak előbb a nyu­gati, majd a keleti felében. Mert mi másra gondolha­tunk, bizakodva Oroszor­szág Európából való kivo­nulásának zárónapján, mint egy jövőbeni senkit sem fe­nyegető demokratikus kele­ti nagyhatalom „bevonulá­sára” abba az Európába, amelynek többé már ne le­gyen szüksége felszabadító orosz katonákra sem. Avar János Önkormányzati törvénytervezet Az SZDSZ hát­indó módosítani f Munkatársunktól­ Egy asztalhoz ültek Szer­dán az SZDSZ vezetői,­va­lamint a párt fővárosi polgár­­mesterei, hogy tisztázzák a kerületi polgármesterek és az SZDSZ, valamint a kerületek és a főpolgármester között kialakult konfliktusokat. A hosszúra nyúlt tanács­kozást követő sajtótájékozta­tón elhangzott, hogy az SZDSZ e hét végi tíjtevet frak­­cióülésén megvizsgálja: mi­lyen iródott lehet az új - a ko­alíció által már egyeztetett - önkormányzati törvény terve­zetét a kerületek kérésének megfelelően módosítani. Az elmúlt hetekben zajló vitát Pető Iván pártelnök, Demszky Gábor főpolgármes­ter, valamint Dornbach Ala­jos, az SZDSZ önkormányza­ti munkacsoportjának a ve­zetője kívánta tisztázni a fő­városi SZDSZ-es polgár­­mesterekkel. Pető Iván a tanácskozást követő sajtótá­jékoztatón elmondta: egyér­telművé tették, h°gy bár a vitának for­nak politikai vo­natkozásai i­ is, elsősorban­­szakmai­­véleménykülönbsé­gekről van szó. (Folytatás az 5. oldalon) Tervek a lakásgondok enyhítésére (Munkatársunktól) A lakásügy összetettsége mi­att rossz úton jár, aki e területen egyetlen „gazdát” keres - mond­ta Vargha Aurélné, a BM lakás- és helyiséggazdálkodási osz­tályának vezetője, akihez azzal a kérdéssel fordultunk: igaz-e, hogy a lakásügynek nincs gazdá­ja? A kérdés aktualitását az ad­ta, hogy a Lakásbérlők Egyesü­letének főtitkára, Battha Pál la­punknak nyilatkozva gazdát­lannak nevezte a lakásügyet. (Folytatás a 4. oldalon) ­ Átmenetileg lassítják a privatizációt (M­unkatársunktól) Nem döntenek, csak ha mu­száj, vagyis ha a döntés elha­lasztása kárt okozna - közölte az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának állásfogla­lását Halmi Gábor, ügyvezető­­igazgató-helyettes tegnap, a szerdai iz ülést követő szokásos sajtótájékoztatón. Az új privatizációs szabá­lyok életbe lépéséig az ÁVÜ vezető testülete minden egyes napirendre kerülő privatizációs ügyet egyenként bírál el, még­hozzá abból a szempontból, hogy mennyire halasztható, il­letve mennyire sürgős a döntés a cég életében. (Folytatás a 9. oldalon) Ha lesz pénz, fegyvert is vásárolunk Magyar gyógyszerért ukrán haditechnika (M­unkatársunktól) Harminc-negyvenmillió forint értékű kartelüzlet­­ről született elvi megálla­podás tegnap Keleti György és Anatoly Lopa­­ta vezérezredes, ukrán vezérkari főnök tárgyalá­sán a Honvédelmi Minisz­tériumban - erről Erdélyi Lajos alezredes tájékoz­tatta lapunkat A HM­­ szóvivője elmondta: az egyezség értelmében Ma­gyarország gyógy­szereket­­ szállít Ukrajnába, s eze­kért cserébe fegyvereket és haditechnikai alkatré­szeket kap. A tranzakció­­­ra a tárca reményei sze­rint még az idén sor ke­rülhet.­­­ ­ Erdélyi I­ajos kifejtette: a felek a két ország közismert pénzügyi gondjai miatt válasz­tolták az üzletkötésnek ezt a formáját, amelyet a jövőben bővíteni kívánnak. A részletek­ről­­a Szállításban érintett ma­gyar és ukrán tárcák képviselői hamarosan­ tárgyalásokat kez­denek. Nem született egyelőre megállapodás viszont az ukrán fegyverszállítások ügyében. Mint ismeretes, Keleti György a közelmúltban tett Ukrajnai látogatása során vetette fel azt a lehetőséget, hogy Ukrajna a bécsi haderőcsökkentési tár­gyalások értelmében megsem­misítésre szánt fegyvereket, így például harckocsikat és páncélozott harcjárműveket adhatna át­ Magyarországnak. Ennnek fejében hazánk vállalná, hogy a saját, elavultab hadi­technikáját semmisítné meg. Keleti­­György a talkozón ar­ra képe vendégét,­hogy­ az uk­rán állami vezetésélőtt erősít-­­se’m­eg a magyar gényt.­­ A találkozós szó esett arról is, ’­hogy Mgyarország — amennyiben és pénzügyileg le­hetségessé vlik a jövőben - fegyvereket kíván vásárolni Ukrajnától (Firtatás az 5. oldalon) A kompenzációról tárgyalni kell Viták az áramdíjemelésről (Munkatársi atoktól) Értesüléseink szerint a Ma­gyar Energiahivatal kisebb m­ér­­tékű energiaáremelést­ fog java­solni,mint amennyire a­ szolgál­­tató vállalatok javaslatot tettek. E szerint a villamos energia lakos­sági ára legfeljebb 36 százalékkal­ , növekedne. Ez azonban egyelőre­­ nem hivatalos álláspont, hiszen­­ tovább folyik az egyeztetés az ér­dekképviseletekké valamint a termelőkkel és a szolgáltatókkal. Megtudtuk, hogy az Ipari és­ Ke­­reskedelmi Minisztrium szakér­tői szinten már felvete a kapcso­latot a Pénzügyminisztériummal, valamint a népjóléti és a belügyi tárcával. (Folytatásai oldalon) A szombati 32 oldalas , a Magyar Nemzetből Interjú Für Lajossal Az MDF fórumjellegét kell erősíteni a jövőben. A változás személyi konzekvenciákkal is jár, lesznek olyan elnökségi ta­gok, akik az elkövetkezendők­­­­ben a második vonalban tevé­­kenykednek - mondja a de­mokrata fórum elnöke. Mi történik itt? Ilin­g kapitaJizputs jelentő­i tömegek az elromlott,, kiapadt ^zocialista , juttatás' gép” miu'greparálását, , újszerű váejáb* Pe ho­gyati? TíflteleUH«hi­bizást ^ szo­­cialrectiki­s alapon? Félő, hogy csak a tulajdonossá lett elvtár­sak érdekképviselete lesz a bal­oldali­­korm­ány — , írja a történész elemzésében. ||||| ' | | | A bódulat szabadsága „Az alkoholista részeg lesz, hazamegy­ és megveri a felesé­­gét az viszont aki kábítószert fogyaszt, jól érzi magát, haza­­ment és a felesége veri meg őt” -­árdtja dr. J. D. Hichard. A felezett problémával össze­függésben a kábítószer liberali­­zációjáról mondják­­el vélemé- nyüket a magyar szakemberek, valamint közöljük Konrád György és Páskándi Géza la­punk számára e tárgykörben készített írásait. Pár száz forintért? Külön utak a gépj­árműadóhoz (Munkatársunktól) Közeleg szeptember 15-e, a második fél évre eső gépjármű­adó befizetésének a határideje. A napokban várható az is, hogy a gépkocsival rendelkező állam­polgárok megtudják: rendben van-e, vagy netán tartozást mu­tat a gépjárműadó-számlájuk - az adózás rendjéről szóló tör­vény értelmében ugyanis az ön­­kormányzatoknak minden év augusztus 31-éig kell kiküldeni­­ük az adófolyószámla-egyenle­gek állásáról szóló tájékoztatót. Fizetnek-e rendszeresen az au­tótulajdonosok gépjárműadót, vagy ezen a területen is magasra rúgnak a kintlevőségek? Van­­nak-e gondok a behajtással? Ho­gyan sújtják a jogszabályok a gépkocsik eladóit és vevőit? (Folytatás a 10. oldalon) Tanévnyitó Gyöngyösön Fodor Gábor kultuszminiszter szerdán Gyöngyösön, egykori iskolája, a Berze Nagy János Gimnáziumban nyitotta meg a tanévet. A művelődési miniszter egyik legsúlyosabb problémaként emltette a pedagógusbérek kérdését. Azt az áldozatos munkát, amelyet ebben az országban a pedagógusok végeznek, és amelyért eddig kevés köszönetet kaptak, illik végre meghálálni - mondta. (Összeállításunk a tanévnyitó ünnepségekről a 15. oldalon) MTI-fotó : H. Szabó Sándor

Next