Magyar Nemzet, 1994. december (57. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-01 / 282. szám

Mire ügyeljünk ajándékvásárlásnál?Összeállításunk a 7. oldalon Higgyünk a Mikulásban! 8. oldal Arénajáték - gladiátorok nélkül 9. oldalIrt Nemzet Van gazdája ma az országnak? 8. oldal Orwellt túlszárnyalta a valóság 10. oldal Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR CSÜTÖRTÖK, 1994. december 1.LVII. évfolyam, 282. szám „Lélektani jelzés” a Kohl-Mitterrand találkozóról Meghívják a hat kelet-közép­­európai vezetőt az EU-csúcsra BONN - Helmut Kohl szövetségi kancellár, az Euró­pai Unió soros elnöke meghív­ta az EU társult státusával ren­delkező hat kelet-közép-euró­­pai ország vezetőit az EU tag­államainak állam- és kor­mányfői találkozójára, ame­lyet december 9-én és 10-én tartanak a Ruhr-vidéki Essen­­ben. Ezt azon a közös sajtóér­tekezleten jelentették be szerdán, amelyen Francois Mitterrand francia köztársa­sági elnök és Edouard Balla­dur miniszterelnök kétnapos bonni tárgyalásainak eredmé­nyeit ismertették. Kohl ismét nyomatékosan hangsúlyozta, mindkét kormány közös célja annak elősegítése, hogy ezek az országok - Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgá­ria - fokozatosan elérjék az unióba való belépés feltételeit. A tárgyaló felek abban is egyetértettek, hogy meg kell találni a boszniai konfliktus békés megoldását. A sajtóértekezlet tüntető szívélyessége, a sűrűn hangoz­tatott „kölcsönös elégedettség” sem leplezhette azonban, hogy a két kormány meglehetősen eltérő nézeteket vall a részlet­­kérdésekben. A boszniai „bé­kefolyamat” ügyében például a német kormány erős erkölcsi nyomás alatt áll, kiváltképp a legnagyobb kormánypárt, a CDU befolyásos körei részé­ről, amiért a bosnyákokat cser­benhagyták. (Folytatás a 3. oldalon) Bihac bármikor eleshet Az ENSZ-főtitkár kudarca ÚJVIDÉK - Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár szerdán ismét Szarajevóba merészkedett, s a helyszínen levő munkatársai­val együtt tárgyalt Alija Izetbe­govic bosnyák elnökkel. Rado­van Karadzsiccsal tervezett ta­lálkozójára azonban nem került sor. Anélkül utazott el Gáli a bosnyák fővárosból, hogy a boszniai szerb vezetők közül bárkivel is találkozott volna. Karadzsicsék ugyanis azt kö­vetelték, hogy szerb ellenőrzés alatt levő területen tárgyalja­nak. Az ENSZ-főtitkár sajnála­tának adott hangot, hogy a szerb fél nem jött el a megbe­szélésekre a szarajevói repülő­térre. (Folytatás a 3. oldalon) NATO-reagálás Horn kijelentésére (Párizsi tudósítónktól) Egy magát megnevezni nem kívánó magas rangú NA­­TO-tisztségviselő szerdán rea­gált Horn Gyula magyar kor­mányfő poznani megjegyzésé­re. Ha a kelet- és közép-európai vezetők meg tudják győzni Oroszországot arról, hogy a NATO kibővítése nem vészél­­yes, akkor a Moszkvával foly­tatandó konzultáció „pozitív" és „konstruktív". A NATO- tisztségviselő szerint az ilyen erőfeszítés hozzájárulhat ahhoz a NATO-törekvéshez, hogy a kibővítés ne teremtsen új vá­lasztóvonalat földrészünkön és a kontinens stabilitását mozdít­sa elő. Jól tájékozott források szerint magas rangú NATO- tisztségviselő most reagált elő­ször a NATO-belépést érintő konzultációs elképzelésre, és bár a kibővítést az Észak-atlan­ti Szervezet saját szuverén dön­tésének tekinti, a magyar elkép­zelést az idézett tisztségviselő minden rosszalló megjegyzés nélkül, kedvezően fogadta. * Az MTI közlése szerint Horn Gyula a Süddeutsche Zei­tung című német lap szerdai szá­mában megjelent interjújában újólag kijelentette: sok orosz po­litikus mindmáig azt hiszi, hogy a NATO eleve agresszív, mert egy katonai szervezet. Ezért Moszkvát meg kell győznünk arról, hogy semmifajta veszély nem fenyegeti a biztonságát, ha Magyarország csatlakozik az Észak-atlanti Szövetséghez. Az esseni menü (Párizsi tudósítónktól) Nagy taktikusként, sőt csak a legnagyobbakhoz mérhető politikai bölcsesség­gel járt el Kohl kancellár, amidőn a hatok esseni meg­hívóját az utolsó utáni pilla­natra időzítette, vagyis meg­várta, amíg konzultálni tud Mitterrand elnökkel. Kelet- Közép-Európából nézve — meglehet — kicsinyesnek tű­nik a huzavona, hogy a hat társult ország vezetője helyet kap-e az esseni asztalnál. Olykor lesújtó véleményeket is hallani azokról a „megaláz­tatásokról”, amelyeket a tár­sultaknak el kell viselniük, amíg az integráció „előszobá­jában” várakoznak. Ám mindez az éremnek csupán az egyik oldala; a másikhoz nem csupán az tartozik hozzá, hogy végül is nem az integráció kérte föl „tangóra” a hatokat, ha­nem fordítva, az egymással egyben-másban perlekedő, de az európai csatlakozást mégis egyedüli alternatívá­nak tekintő kis közép-euró­paiak határozták el, hogy egyszer betáncolnak az in­tegrációs sorba. Ezekben az államokban talán nem tuda­tosodott eléggé, hogy öt év­vel a berlini fal leomlása után a nyugati szövetségi rendszer teljes átformáló­dásnak néz elébe, az átala­kulás méretei már-már egy­bevethetők azzal a szédítő változással, ami az egypárti diktatúrák összeomlása után földrészünk keleti-kö­zépső felében végbemegy. Egy francia miniszter a mi­nap arról beszélt, hogy az Európai Unió az „intézmé­nyek forradalmát” lesz kénytelen végrehajtani, hi­szen a tizenöt-húsz vagy harminctagú közösség más­képp működik majd, mint egykor a hatok vagy kilen­­cek. Ha mástól kérek segít­séget, illik annak a gondjai­ról is tudni. A realitásokhoz hozzátartozik, hogy a bosz­niai háború Kelet-Közép- Európa békés, bár pörös­ködő nemzeteinek nemcsak anyagi, hanem óriási erköl­csi kárt is okoz azzal, hogy a térségről kialakított kép­ben túldimenzionálja a ka­tasztrófák lehetőségét. És végül az egész kibővülés egyik meghatározó stratégi­ai elemét érdemes megemlí­teni: maga a francia kor­mányfő írta a Le Montié­ban, hogy Franciaország el­veszítheti „központi helyét” az unióban, ha a közösség a kibővülés után „kelet és észak felé hajlik el”. Az esseni menü nem „feketeleves”, hanem a kö­zép-európaiak bekapcsolá­sának egyik kiemelkedő fontosságú állomása lehet: e pályán lesznek még kisik­lások vagy fékezések, de előbb a vonatnak magának is tisztáznia kell a pontos útirányt, az új felszállók­nak pedig nem mindig a menetrendet kellene firtat­niuk, hanem konokul ké­szülni a tagságra. Martin József Még van esély a megegyezésre Sztrájkot hirdettek a vasutasok (Munkatársunktól) A vasutasok december 8-án kétórás figyelmeztető sztráj­kot, december 12-én 22 órától december 14-én 10 óráig pedig általános sztrájkot tartanak. Ezt tegnap sajtótájékoztatón jelen­tették be a három reprezentatív szakszervezet képviselői. A munkabeszüntetés oka, hogy az vasúti dolgozók nem fogadják el a vasútvonalak nagyarányú felszámolását, a tö­meges létszámleépítést, a kol­lektív szerződés vívmányainak veszélyeztetését és a megalázó mértékű béremelési javaslatot. (Folytatás a 13. oldalon) Léphaft Pál rajza Lakcímnyilvántartás Kaotikus állapotok (Munkatársunktól) Lehetséges, hogy jövőre a villanyszámláját sem tudja ki­fizetni az Országos Személyia­dat- és Lakcímnyilvántartó Hi­vatal, mi több, géppapírt sem tud venni, mert a szükségesnél 100 millió forinttal kevesebb pénzt irányoztak elő működé­sére a költségvetésből. Az OSZH évek óta kevesebb pénzt kap, mint amennyit a feladatai indokolnának. Entz Béla, az OSZH hiva­talvezetője lapunknak elmond­ta: a Belügyminisztériumban legfelső szinten foglalkoznak a hivatal likviditási gondjaival. Nem kíván a döntés elébe men­ni, ezért nem részletezi a nehézségeket. Baraczka Ró­­bertné dr., a tárca helyettes ál­lamtitkár asszonya szerint nem kell kongatni a vészharango­kat, forrás-átcsoportosítással és hatékony munkaszervezéssel áthidalhatók a gondok. (Folytatás a 4. oldalon) Az emelésről még nincs döntés Mától illetékelőleget kell fizetni (M­unkatársunktól) Mától hatályba lép az ille­téktörvény azon módosítása, amely bevezeti az illetékelőleg rendszerét. Az illetéktörvény e megváltoztatását az 1994. évi pótköltségvetési törvénnyel fo­gadta el az Országgyűlés. (Folytatás a 13. oldalon) A bizottságot meglepte a hír­ügynököt találtak a képviselők között . (Munkatársunktól) Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottság az 1993. évi XXIII. törvény végrehajtása so­rán a Belügyminisztériumtól és a Honvédelmi Minisztériumtól mintegy negyven országgyűlési képviselő adatait kapta meg. A dokumentumok 39 képviselőre nézve nem tartalmaznak terhelő adatokat, egy képviselő viszont a BM archívumából származó iratok szerint ügynöki tevé­kenységet folytatott. Az ellenőrzés eredménye Eigner Józsefnek, a bizottság soros elnökének szerdai nyilat­kozata nyomán került nyilvá­nosságra. A hírrel kapcsolat­ban Gál Zoltán, az Országgyű­lés elnöke a rádió Krónika cí­mű műsorában úgy vélekedett: miközben az Alkotmánybíró­ság végzi a törvény felülvizs­gálatát, a parlament tekintélyét csorbítja az egyébként sem végleges vizsgálati eredmé­nyek kiszivárogtatása. (Folytatás az 5. oldalon) ­ Kzomb­ati 82 oldalas illatívar Npn­/rlból * Interjú Pozsgay Imrével Az MSZP-nek el kellett volna vállalnia egyedül a kormányzást, mert ebben a koalícióban csak, veszíthet, az SZDSZ pedig csak nyer­het. A szabad demokraták persze az ellenkezőjét ke­resztelik, ugyanakkor a ren­dezett visszavonulás útját kövezik már — nyilatkozza lapunknak Pozsgay Imre. Megsértett pedagógusok Jaj a közoktatásnak! A gyerekeknek, a jövőnek. A fiskális szemlélet­­csak azt látja, hogy „sok a pedagó­gus” vagy „sok a gyerek” — a politikai államtitkár lemon­dása ennél sokkal összetet­tebb, erőteljesebb jelzés. Lesz-e radiológiai klinika? Egymilliárd forintot fektetnének be német vál­lalkozók egy új onkológiai központ létrehozásába. A beruházás azonban meghi­úsulni látszik, a felek egy­mást okolják — a beteg meg vár a sorára, sorsára. Mól Rt. Olajozott személycserék (Munkatársunktól) „Minden ténynek megfe­lelő, korszerű olajvállalat a Mól Rt., ebből a szempontból megnyugtató a helyzet” - fo­galmazott lapunk kérdésére Szabó György, a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság tegnap Budapesten megválasz­tott vezérigazgatója. (Folytatás a 13. oldalon) Megújult a Jászai Mari tér Szerdán új díszparkot adott át Demszky Gábor főpolgármester a Jászai Mari tér újlipótváro­­si részén. A területen 28 fát, 2400 cserjét és 30 örökzöldet telepítettek Havran Zoltán felvétele Kellemes karácsonyt kíván a Westel 900 GSM! S hogy az ünnep még kellemesebb legyen, ahhoz mi is szeretnénk hozzájárulni. Akik tőlünk vásárolták, vagy december 31-ig nálunk vásárolják meg a mobiltelefont, az előfizetői kártyát és az autóbeszerelési csomagot, azoknak partnereinknél ingyenesen szereljük be a GSM készüléket a gépkocsijukba. Ezt a számlát mi álljuk, ez a mi karácsonyi ajándékunk. Karácsonyi információs szolgálatunk a nap bármely órájában rendelkezésére áll a 265-9545 vagy a (06 -30) 30-9545 telefonszámokon. Westel 900 GSM mintaboltok: BUDAPEST, V. Petőfi S. u. 12. · XI. Kaposvár u. 5-7. · KECSKEMÉT, Kossuth tér 3.­ NYÍREGYHÁZA, Rákóczi út 60. EGER, Rákóczi út 95. · VESZPRÉM, Óváros tér 21. · ZALAEGERSZEG, Kölcsey u. 2. W­estel 9­0­0­­ GSM. A kapcsolat.

Next