Magyar Nemzet, 1995. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

Titkosszolgálatok, beépített informátorok Interjú Katona Bélával a 7. oldalon frv.­­ Member mindig védelemre szorul 6. oldal Közelkép: Költségvetés cégmércével 7. oldal | Magyar Nemzet „Nem undorodtam meg a közélettől” Barsiné Pataky Etelka nyilatkozata 11. oldal Kis magyar önazonosságok 13. oldal Ára: 19,50 Ft ALAPÍTOTTA: PETN­Ő SÁNDOR IKKTFÓ, 1995. január 2. LVIII. évfolyam, 1.­ szám ­Csodálatos ajándék Bosznia népének” Életbe lépett a négy hónapos tűzszünet ÚJVIDÉK- Szilveszter es­téjén aláírták, az új év első napján - pont délben - pedig életbe is léptették a négy hó­napra szóló boszniai tűzszüneti megállapodást, amelyet Carter volt amerikai elnök eszközölt ki ex-jugoszláviai körútja so­rán. Akasi Jaszusi világszerve­zeti főmegbízottnak nem volt könnyű rábírni az előzőleg fel­tételeket támasztó (bihaci szerb visszavonulást követelő) bos­­nyák kormányzatot, hogy elfo­gadja a fegyverszünetről szóló megállapodást. Akasi és Rose tábornok az óév utolsó óráiban Szarajevóból Paléba sietett, hogy jelen legyen, amikor Ka­radzsics és Mladics a korábban kicsikart ígéretükhöz híven kézjegyükkel látják el a meg­állapodást. (Folytatás a 3. oldalon) Aláírási ceremónia Palában. Ratko Mladics tábornok és Radovan Karadzsics Akasi Jaszusi és Michael Rose tábornok jelenlétében látta el kézjegyével a tűzszüneti megállapodást (MTI külföldi képszolgálat­i AP) A tartós munkanélküliség jövőre is gond marad Lassan, de tovább élénkül a gazdaság (Munkatársunktól) További lassú gazdaság­élénkülés, és a regisztrált mun­kanélküliek számának kis mér­tékű csökkenése várható - ez tűnik ki az Országos Munka­ügyi Központban készült előre­jelzésből. A prognózis készítői több mint 4800 gazdálkodó szerve­zetnél gyűjtöttek adatokat A fel­mérés méreteire jellemző, hogy a mintába bekerült cégeknél a nemzetgazdaság jogi személyi­ségű szervezeteinél foglalkozta­tottak 36 százaléka dolgozik. Mindez lehetőséget ad a vizsgált pénzügyi és munkaerőpiaci fo­lyamatok megbízható követésé­re, elemzésére és előrejelzésére. A beérkezett adatok azt mutatják, hogy a jövő év első felében folytatódik majd a gaz­daság két éve tartó, lassú élénkülése. A vállalatok terme­lő kapacitásának kihasználása ugyanis a második félévben to­vább javult. Folyamatosan nő azoknak a cégeknek a száma, amelyek magas kihasználtság­gal működnek, a félgőzzel dol­gozóké pedig csökken. (Folytatásait. oldalon) Három kívánság Szilveszter éjszakán ta­lálkoztam a mesebeli jó tündérrel, aki 1995-re a nemzetközi politikában há­rom kívánságot engedélye­zett. Mondván, hogy az el­múlt év oly sok kívánnivalót hagyott maga után, s a kü­lönböző háborús konfliktu­sok és válságok miatt, szé­­gyelli magát a kormányok és a nemzetközi szerveze­tek helyett. Nem könnyű rangsorolni a kívánságokat, de az első mégis Boszniára vonatkozik. Arra, hogy legyen végre bé­ke a sokat szenvedett dél­szláv köztársaságban, de leg­alább tűzszünet a szerbek, a muzulmánok és a horvátok között, ami azután elvezethet a tartós megbékéléshez. És a nagyhatalmak, valamint a különböző nemzetközi szer­vezetek ráébredjenek saját felelősségükre, s a konfliktus rendezéséhez való hozzájáru­lást ne önös érdekeiknek rendeljék alá. Bosznia után a sorban Oroszország következik. Mindenekelőtt az, hogy ér­jen véget Groznij ostroma, és szülessék megegyezés az oroszok és a csecsenek kö­zött. S enyhüljenek az etni­kai villongások K­arabahb­an is, csakúgy, mint a volt Szovjetunió több más köz­társaságában. Hogy Jelcin elnök beváltsa — és bevált­hassa — azokat a reménye­ket, amelyeket a külföld fű­zött hatalomra kerüléséhez, és Oroszország tovább ha­ladjon a demokratikus átala­kulás és a reformok útján. S oszoljanak az orosz belpoli­tika sötét felhői, amelyek oly sok kiszámíthatatlanság­gal fenyegetnek. A harmadik kívánság ter­mészetesen a magyar külpo­litikával kapcsolatos. Azzal, hogy ténylegesen sikerüljön előrelépni a három fő célki­tűzés megvalósításában. Hogy európai integrálódá­sunk érdekében a francia, majd a spanyol motor az Eu­rópai Unióban legalább úgy húzzon, ahogy az elmúlt fél évben a német tette, de ma­gunk is eredményesebbek le­gyünk a csatlakozási feltéte­lek megteremtéséhez. A szomszédos országok, első­sorban Románia és Szlová­kia vonatkozásában pedig kerüljünk közelebb a sokat emlegetett történelmi ki­egyezéshez, ami - alapszer­ződéssel vagy anélkül - elve­zethet az ott élő magyar ki­sebbségek valós sérelmeinek megoldásához. S mindehhez legyen meg a szükséges kon­szenzus a kormánykoalíció és az ellenzék között, leg­alább oly mértékben, mint 1994-ben volt. Persze lehetne még töb­bet is kívánni, de csak há­romról volt szó, s ezek ön­magukban is óriási kihívást jelentenek, így hát a közel­­keleti békefolyamat folyta­tására, az iszlám fanatizmus megfékezésére, vagy épp a koreai megbékélésre csak titokban gondolok, s azokat inkább 1996-ra borítéko­lom. Azt azonban minden­képp remélem, hogy az idei esztendő békésebb és nyu­galmasabb lesz, mint a tava­lyi volt. Pietsch Lajos Több tízezer hívő a Szent Péter téren A pápa a béke megvalósítását sürgeti Rómából jelenti az MTI. „Fegyverekkel nem lehet egy humánusabb világot megterem­teni” - hangsúlyozta 1I. János Pál pápa az új év első vasárnap­ján elmondott Angeluszában. Ja­nuár elsején több tízezer hívő hallgatta a vatikáni Szent Péter téren a pápát, aki a Balkánon, Csecsenföldön és Afrikában zaj­ló súlyos eseményekre hívta fel a figyelmet .A most következő esztendőben több alkalom is lesz annak tudatosítására, hogy mennyire sürgős megteremteni a békét - mondta a pápa, emlékez­tetve arra, hogy a világ ebben az évben emlékezik meg a II. világ­háború befejezésének és a két ja­pán város ellen végrehajtott atomtámadás 50. évfordulójáról. (Folytatás a 3. oldalon) Moszkvában vizsgálatot követelnek Partizánharcra készülnek a csecsenek? Borisz­ Jelcin elnök honfi­társaihoz intézett újévi üdvöz­letében hangsúlyozta, hogy­­jö­vőre a legfontosabb feladatá­nak tartja a kaukázusi köztársa­ságokban, így Csecsenföldön, Észak-Oszétiában és Ingusföl­­dön a béke helyreállítását, a helyzet normalizálását. (Folytatás a 3. oldalon) Göncz Árpád újévi köszöntője Reménységtartalékainkkal jól kell gazdálkodnunk Göncz Árpád köztársa­ hozott és mit vett el tőlünk? sági elnök köszöntőjét az Mit tettünk jól, és mi az, amit új év első perceiben sugá- jövőre majd jobban­ csinálunk? hozta a Magyar Televízió. S szembenéztünk a tulajdon fél- Az államfő beszédét az kiismeretünkkel: van-e szé­­alábbiakban közöljük.­gyellnivalónk, s van-e, amire joggal vagyunk büszkék? Honfitársaim! Kedves Ba- Vessünk hát ma este szá­­rataim! Azt hiszem, az év vé­­mét az, ország életének leg­­yeztével valamennyien végig- , utóbbi esztendejével is. Kezd­­gondoltuk az esztendőnket: mit sók azzal: 1994-ben kétszer vá­lasztottunk. Elsőként az or­­­szággyűlési­ képviselőinket. Az ország megnyugtató többség­gel nyilvánította ki, hogy mit kíván és mit n­em. Ezzel hitet tett a rendszerváltás során köz­­mege­gyezéssel létrehozott po­litikai intézményrendszer - a parlamenti demokrácia - folya­matossága mellett. (Folytatás az 5. oldalon) Visszatekintés 1994-re (Az elmúlt esztendő kronológiája a 4. oldalon) Léphart Pál rajza Nem folytatódik a képviselők ellenőrzése Új év - új átvilágíték? (Munkatársunktól) Az új évtől új soros elnöke van az egyes fontos tisztsége­ket betöltő személyek ellenőr­zését végző bizottságnak, akit a Magyar Nemzet arról faggatott: miként folytatódik az ügynök­­törvény végrehajtása a tör­vényt alapjában „szabályos­nak” minősítő alkotmánybíró­sági döntés után? - Az Alkotmánybíróság döntése az Országgyűlésre há­rította a­ törvény módosítását - válaszolta kérdésünkre Tarr György, az átvilágító bizottság új soros elnöke. - Ha az Alkot­mánybíróság döntésének meg­felelően a törvény kiegészül, akkor teljes mértékben ismét dolgozni tudunk. - Tehát addig nem folytat­ják az „átvilágító" munkát? - Az Alkotmánybíróság feljogosított bennünket arra, hogy az alaptörvényben meg­határozott szerveken kívül má­soktól is szerezzünk be adato­kat, sőt ezt kötelességünkké is tette. Mindaddig, amíg ezen újabb szervek pontos címét, ne­vét, képviselőinek adatait nem adja meg az Országgyűlés Hi­vatala, mi természetesen nem tudunk újabb lépést tenni előre. (Folytatás az 5. oldalon) ■ Szilveszter után: nagytakarítás A Fővárosig Közterület-fenntartó Vállalat mintegy 6 ksz dolgozója kezdte meg vasárnap haj­nalban a főváros takarítását, hogy az utcákról eltávolítsák a szilveszteri mulatság „nyoma­­it”. A közutakról, a forgalmasabb belvárosi utcákról, terekről 500 kézi úttisztító és 40 sep­rőgép szedte össze az eldobott trombitákat, szerpentineket, üvegeket. Tíz au­­tó hordta el az összegyűlt szemetet a szállodáktól és a lakóházakból Havran Zoltán felvétele 1 M7-es Zöld utat kapott az autópálya, de... (Munkatársunktól) Miközben a közlekedési tárca jelentős erőfeszítéseket tesz a hazai, alaposan elhaszná­lódott autópályák koncessziós formában történő továbbépíté­se és korszerűsítése érdekében, így eltökélt szándéka a Közle­kedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumnak az M7-es Zá­róáraitól egészen a horvát hatá­rig történő kiépítése, eközben a somogyi útszakasz nyomvona­láról hónapok óta heves, indu­latos vita folyik. A Somogy Megyei Erdőfelügyelőség és a földművelésügyi tárca szakem­berei ugyanis az ellen tiltakoz­nak, hogy az autópálya Zamár­­di, Kőröshegy és Balatonföld­­vár közötti szakasza egy völgy­­hídon (viadukton) íveljen át, és ezzel kettészelje Észak-So­­mogy legnagyobb és a megye egyik leggazdagabb erdejét, amely ráadásul a Balaton mik­­rokörnyezetének is szerves része. A Somogyi Megyei Erdő­­felügyelőség igazgatója azt ja­vasolta, hogy az M7-es Kőrös­hegy községet átszelve épüljön tovább, és ezt a variánst támo­gatja az Földművelésügyi Mi­nisztérium is, csakhogy ezt sem az érintett tóparti települé­sek, sem pedig az Autópálya Igazgatóság nem fogadja el. A vitát bírósági per és az erdőfel­ügyelőség, valamint az FM pervesztése követte, ráadásul Kaposvár Város Bírósága az FM autópályára vonatkozó ál­lamigazgatási határozatát jog­szabálysértőnek minősítette. (Folytatás az 5. oldalon)

Next