Magyar Nemzet, 1995. március (58. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-01 / 51. szám

Közelkép: Oktatási rendszerek 7. oldal Megnyomorított nyugdíjhelyzet 8. oldal Mi lesz veled, Nemzeti Színház? 13. oldal MMI Nemzet | Változó éghajlatunk | | Összeállítás a 15. oldalon § Emlékezés Pethő Sándorra | 9. oldal Megkezdődött az Egyesített pajzs akció Második amerikai-olasz partraszállás Szomáliában HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Keserűen tekintenek vissza az elmúlt két évre az elemzők abból az alkalomból, hogy ked­den hajnalban ugyanolyan ké­szültséggel szálltak partra ame­rikai és olasz tengerészgyalo­gosok Szomáliában, mint 1992 decemberében. Akkor azzal a reménnyel kezdték meg ameri­kai vezénylettel embermentő akciójukat, hogy véget vethet­nek a gyilkos törzsi háborúnak Afrika szarván. Az azóta eltelt idő azonban kínos kudarc, mert a nemzetközi erők valójában semmit sem oldottak meg, ha nem számítjuk, hogy föltáplál­ták az éhhalál szélén tengődök százezreit. (Folytatás a 3. oldalon) " Amerikai tengerészgyalogosok biztosítják az ENSZ-erők távozását Szomáliából (MTI külföldi képszolgálat -AP) F­elfüggesztettek két kolozsvári magyar képviselőt BUKAREST­­ A román parlament alsóháza kedden el­vetette a hetvenegy, jobbára ellenzéki képviselő által be­nyújtott bizalmi indítványt, amelyet amiatt terjesztettek be, hogy az önkormányzati vá­lasztásokon megválasztott el­lenzéki polgármesterek és más elöljárók igen gyakori leváltá­sa politikai nyomás gyanújá­ban keverte a bukaresti kor­mányzatot. A jelzések nyomán az Európa Tanács is felfigyelt és magyarázatot kért a jelen­ségre. (Folytatás a 2. oldalon) Távfűtés: 110 százalékkal — vonaljegy: 40 százalékkal Mától jelentős drágulások a fővárosban (Munkatársunktól) Mától jelentős áremelkedé­sek lépnek életbe. A gyógy­szeráremelés országos méretű, ám a fővárosi lakosságot érintő drágulások is jelentősek, így ez érinti a BKV- és a közüzemi szolgáltatások széles körét. A 25 forintos vonaljegy mától 35 forintra, a kombinált felnőttbér­let 1500 forintra emelkedik. A villamos-felnőtt-, illetve gyer­mek- és nyugdíjasbérlet 1260, valamint 315 forintba, míg az autóbusz-havibérlet 1000 fo­rintba kerül. A tanulók és a nyugdíjasok 90 forinttal töb­bért, 375 forintért válthatják meg a kombinált havibérletet. A HÉV szerelvényein 18 forint­ba kerül a vonaljegy Budapest közigazgatási határán kívül. Érdemes tudni: a februári bérletek március 8-ig, a február 28-ig megvásárolt éves bérletek - ráfizetés nélkül - érvényesek egész évben. A lila (25 forin­tos) vonatjegyek, valamint a gyűjtőjegyek (225 forintos) március 31-én éjfélig még érvé­nyesek, tehát használhatók. A sárga jegyeket - melyek feb­ruár 28-ig voltak érvényesek — az Akácfa utcai bérletpénztár­ban lehet beváltani. Lényeges tarifaemelkedés lép mától ha­tályba a fűtés- és melegvíz­szolgáltatásban: légköbméte­renként 177,96 forintot kell fi­zetni érte, ami több mint 110 százalékos emelkedést jelent. (Folytatás a 4. oldalon) Jön az ár Nemrégiben, afféle élő „kandi mikrofon” módjá­ra, röpke közvélemény-ku­tatást tartottam ismerő­seim körében; mi jut az eszükbe, ha azt mondom: ár? Senki nem gondolt­a ki­, szolgált suszterszerszámra vagy a köztudatból kiko­pott mértékegységre; csu­pán elvétve említették az árvizet, s volt anglomán, aki a „you are”-ra asszo­ciált — a gyógyszer- és energiaárakat azonban ki­vétel nélkül mindenkiben felidézte ez az egyszerű kis hangkapcsolat. Hatványozottabban így lehet ez mától szerte az or­szágban, hisz’ aligha van ember, akit ne érintenének valamilyen mértékben a frissiben életbe léptetett ta­rifák: ha a rezsikötelmek alól sikerül is kibújnia egy­némely honfitársunknak, a megbetegedés veszélyét nem tudja kiküszöbölni. A lakosság nagyobbik része mégis meglehetős apátiával reagált az újabb drasztikus életszínvonal-csökkenést magában kódoló „piacosí­tásra”: senki nem vonult ennek kapcsán az utcára, nem fenyegetett munkabe­szüntetéssel, s nem szólí­totta fel lemondásra az ál­lampolgárait nagy lelemé­nyességgel szipolyozó kor­mányzatot. S noha — pél­dául gyógyszerárügyben — a különféle csoportérde­kek mentén lobbyzó szer­veződések ezúttal erőtelje­sen és meglehetős egyönte­tűséggel hallatták a hangju­kat, sok foganatja nem volt a tiltakozásoknak: az ön­magát kényszerpályán kor­mányzó társadalombiztosí­tással szemben, úgy tűnik, sem a szakmának, sem a tb-járulékfizető betegnek nem lehet vétójoga. Lehet, hogy ezek a „rendkívüli” árintézkedé­sek immár ,,rendes” kerék­vágásnak számítanak? Ifjú történész barátom szerint az utóbbi másfél évtized magyar mentalitástörténe­te híven megírható lenne annak alapján, hogyan rea­gáltak az emberek a legkü­lönbözőbb megokolások­­kal foganatosított „árren­dezésekre”. Magam is jól emlékszem arra a nyár vé­gi napra 1979-ből, amikor egy Boroszló melletti tarló szélén sátorozva hallgattuk az el-elúszó Kossuth rádiót s benne a „hatalmas” ár­emelések híreit — anyám el­keseredésében legszíveseb­ben visszafordult volna, mondván: nem telik ne­künk ezek után tengerparti nyaralásra. Pedig hol vol­tak akkor a mostani „iz­mos” százalékok, hol az áhított piacgazdaság? Talán oda, arra a len­gyel tarlóra kellene most visszamennem, hogy vá­laszt kapjak a kérdésemre: ha ilyen a szelíd és huma­nista gazdasági alternatíva, milyen lehet akkor a fenye­gető sokkterápia? Csontos János Üzletemberek is kísérik Horn Gyula Oroszországba és Kazahsztánba utazik (Munkatársunktól) Jelcin orosz és Nazarba­jev kazah elnök meghívá­sára Horn Gyula március 6. és 9. között hivatalos lá­togatást tesz a Orosz Fö­derációban és a Kazah Köztársaságban - erősí­tette meg keddi sajtótájé­koztatóján a Külügymi­nisztérium szóvivője. Szentiványi Gábor elmond­ta, hogy a kormányfő kíséreté­ben lesz Kovács László kül­­ügy-, Pál László ipari és keres­kedelmi, valamint Lakos Lász­ló földművelésügyi miniszter. Ezenkívül egy üzletemberek­ből álló delegáció is kíséri Horn Gyulát mindkét főváros­ba, mégpedig olyan nagyobb magyar vállalatok képviselői, akik érdekeltek mind az orosz, mind a kazah piac további ki­építésében. Moszkvában Horn Gyula találkozik Borisz Jelcin­nel és Viktor Csernomirgyin kormányfővel. A tervek szerint a látogatás során kicserélik a magyar-orosz alapszerződés ratifikációs okmányait, továb­bá a miniszterelnökök ajánják a magyar-orosz beruházásvé­delmi megállapodást. (Folytatás a 2. oldalon) Csődben a királynő bankja Magyarországon nem történhet hasonló­ ­ (Munkatársunktól) Mértékadó magyar banká­rok gyakorlatilag kizártnak tartják, hogy a csődbe jutott Barings Bankhoz hasonló szi­tuációba kerüljön hazai pénzin­tézet. A Barings Bank szinga­púri vezetője, Nick Leeson a japán tőzsdeindexre, a Nikkei­re kötött elképesztően nagy összegű határidős üzleteket, de veszített. A tőzsdei ügyletek egyik absztrakt formája az indexke­­reskedelem, amikor a pénz­piac hőmérőjének számító mutató - a tőzsdeindex - mozgását kísérlik meg eltalál­ni. Az ominózus Nikkei-in­­dexre - amely a tokiói tőzsde legfontosabb részvényeinek árfolyamát mutatja - a ma­gyarországi cégek nem kötnek határidős ügyleteket. Ennek oka elsősorban az üzlettípus igen jelentős számítógépes háttérkapacitás-igénye. (Folytatásall. oldalon) A privatizáció gyorsítását sürgetik a képviselők A parlament ratifikálta a magyar—orosz alapszerződést (Munkatársunktól) A parlament tegnapi ülés­napján napirend előtt rendkívüli ügyben kért szót Csépe Béla. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese arra fi­gyelmeztetett, hogy a gazdasági kérdések kezelésének politikai felhangoktól mentesen kell tör­ténnie, s szakítani kell azzal a gyakorlattal, amely a valósá­gosnál rosszabb színben tüntet­te fel a gazdaság helyzetét. Ugyancsak gazdasági témában kért szót Győriványi Sándor, az FKGP frakcióvezető-helyette­se. Elmondta: kedden ismét hat­párti egyeztetésre kerül sor ar­ról, ki legyen az a négy sze­mély, akit az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bank felügye­lőbizottságába delegál. A képviselők ezt követően a dunai fenékküszöb megépíté­séről szóló határozati javaslat részletes vitáját folytatták le. A külügyminiszter kedden reggel - az ellenzék korábbi kérésé­nek eleget téve - a törvényho­zók rendelkezésére bocsátotta annak az emlékeztetőnek ma­gyar és szlovák változatát, amely Horn Gyula és Vladimír Meciar január 25-i találkozójá­ról készült. (Folytatás az 5. oldalon) A délutáni plenáris munka kezdetén a parlament előtt letette hivatali esküjét a Horn-kormány március elsejével hivatalba lépő két új minisztere: Bokros Lajos, a pénzügyi tárca vezetője és Suchman Tamás privatizációs tárca nélküli miniszter. Az Országgyűlés nevében Kóródi Mária alelnök mindkettejüknek eredményes munkát kívánt. (Publicisztikánk a 10. oldalom) MTI-fotó : Soós Lajos A zárjegyes bolti a jó Lefoglalták a mérges kávé zömét Az OÉTI-hez vizsgálatra beküldött tétel mennyisége: 52 1994. 1994. október A szennyezettségi határértéket meghaladó kávéminták aránya (%) (Forrás: Országos Tiszti főorvosi Hivatal/Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet) (Munkatársunktól) Huszonegyezer kilogramm szennyezett pörkölt kávé került forgalomba a Doloár Kft. révén karácsony óta a legutóbbi időkig Magyarországon, ezt a jelentős mennyiséget a Cafe de la Sante néven dobta piacra a társaság. Az áru terítése a buda­pesti nagybani piacon kezdő­dött meg. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség betiltotta a ká­vé árusítását; ez idáig a forga­lomba hozott élvezeti cikk több mint felét sikerült begyűjteni. A múlt év végén az Orszá­gos Élelmezés- és Táplálkozás­­tudományi Intézet több nyers­kávészállítmányban a magyar előírás szerinti maximumérté­ket - tíz mikrogramm/kilo­­gramm — meghaladó ochtrato­­xin szennyezettséget mutatott ki. Ezt a toxint különféle, a nö­vényi élelmiszerekben gyakran előforduló penészgombák ter­melik. Helytelen tárolás, a leve­gő magas nedvességtartalma mellett a toxintermelés fokozó­dik. A megengedettnél több ochtratoxint tartalmazó élelmi­szerek rendszeres és huzamos fogyasztása vesekárosító hatá­sú és csökkenti a szervezet vé­dekezőképességét. (Folytatás a 11. oldalon) Nevet változtat a Fidesz? (Munkatársunktól) A Fidesz országos elnöksé­ge keddi ülésének napirendjén nem szerepelt a névváltoztatás kérdése - tájékoztatta lapunkat Deutsch Tamás. A frakcióve­zető-helyettes hozzátette: az el­nökség a jövőben sem fog ez­zel foglalkozni, az alapsza­bállyal kapcsolatos minden változtatási javaslat ugyanis az országos választmányra tarto­zik, s mint minden párt, a Fi­desz nevéről is az alapszabály rendelkezik. Az országos vá­lasztmány március végén tartja következő ülését. (Folytatás az 5. oldalon) Folyamatosan ellenőrizhetik az építkezéseket (Munkatársunktól) Keményebben élhetnek jo­gaikkal ezután az önkormány­zatok a szabálytalan építkezők­kel szemben - jelentette ki Ba­ja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter kedd délben azon a sajtótájé­koztatón, amelyet az építés­ügyi hatósági ellenőrzés részle­tes szabályairól szóló miniszte­ri rendeletről tartott. A miniszteri rendelet egy­ségesítette, összevonta és rend­szerezte az eddig érvényben lé­vő szabályokat, és ezáltal meg­könnyíti mind az építkezők­nek, mind pedig a hatóságok­nak, hogy eligazodjanak a jog­szabályok között. (Folytatás az 5. oldalon)

Next