Magyar Nemzet, 1995. június (58. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

A kormányfő egyházi vezetőkkel találkozott Átütemezik az ingatlanátadást (Munkatársunktól) A miniszterelnök tegnap hivatalában fogadta a­ törté­nelmi egyházak képviselőit. A katolikus egyház delegá­cióját Seregély István római katolikus egri érsek, Gyulay Endre római katolikus me­gyés püspök. Keresztes Szi­lárd görög katolikus megyés püspök, a református egyház delegációját Hegedűs Lóránt püspök, az evangélikus egy­házét Harmati Béla püspök vezette, míg a zsidó hitközsé­geket Feldmajer Péter, a Ma­­zsihisz elnöke képviselte. A mintegy egyórás megbeszélés fő napirendi pontja az ingat­lanátadás és az egyházak költségvetési támogatásának problémája volt, szó esett még a médiatörvény és a val­lásos műsorok kérdéseiről, az egyház és a kormány kapcso­latrendszeréről. (Folytatás a 4. oldalon) A kormányfő tegnap találkozott a magyar történelmi egyházak vezetőivel. A parlamenti megbeszélésen jelen volt Fodor Gábor kultuszminiszter is MTI-fotó­­ Kovács Attila Tárki-vizsgálat A családok 21 százaléka nem kap pótlékot (Munkatársunktól) A kormány eredeti javasla­tai szerint a jelenlegi családi pótlékra jogosultak 35 százalé­ka esett volna ki a rendszerből, majd a parlament elé menő ter­vezetben már 28 százalékra csökkent ez az arány, most az elfogadott törvény szerint mintegy 21 százalék lesz - vagyis helytállóak voltak a Pénzügyminisztérium eredeti számításai. Bokros Lajos ügyes tervezéssel olyan javas­latot terjesztett a parlament elé, amely „felpuhult ugyan” a március 12-én meghirdetetthez képes, mégis teljesülhetnek az eredeti megtakarítási arányok - vagyis a csomag megfogalma­zói „ráhagyással” terveztek. Ez derül ki a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés vizsgá­lataiból. (Folytatás a 6. oldalon) A gazdasági főiskolák gondjai 12. oldal Közelkép: Gyerektáborok 7. oldal A füstölés szenvedélye 9. oldalMagyar Nemzet Ára: 19,50 Ft ItKUOi­tu 15. NATO-remények 11. oldal Gál Ferenc a pünkösdről 14. oldal ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR GSÍJTÖRTÖK, 1995. június 1. LMII. évfolyam, 127. szám Csintalan figyelmezteti a kormányt Nem lesz többé megértő az MSZP-frakció (Munkatársunktól) Csintalan Sándor, az MSZP ügyvezető alelnöke fi­gyelmezteti a kormányt: amennyiben a kabinetnek a most elfogadott Bokros-cso­maghoz hasonló törekvései vannak a jövőre nézve, a párt parlamenti frakciója a leghatá­rozottabban igényelni fogja az előzetes konzultációt. Az alel­­nök szerint ettől a pillanattól kezdve a pénzügyminiszter és a kormány felelőssége, hogy mekkora többsége lesz a parla­mentben egy újabb szigorító intézkedéssornak. Lapunk munkatársának kérdésére a politikus aláhúzta: örömére szolgált, hogy a frak­ció döntő többsége hozzájárult a Bokros-csomag megvalósítá­sához. Mint mondta, nem lepte meg, hogy akadtak néhányan a képviselőcsoportban, akik a szociális csomagterv ellen sza­vaztak a keddi végszavazáson, sőt, még több ellenzőre számí­tott. Mindazonáltal érzékeltet­te, hogy a szocialista parla­menti képviselők jóhiszemű, segítőkész viszonyulása a kor­mány terveihez ebben a formá­ban nem megismételhető. „Is­merve a frakció politikai tö­rekvéseit és hangulatát el­mondhatom: ha hasonló kor­mányzati elképzelések látnak napvilágot a következőkben, a képviselőcsoport a leghatáro­zottabban igényelni fogja a párbeszédet annak érdekében, nehogy ismét a sajtóból érte­süljön a pénzügyminiszter el­képzeléseiről” - szögezte le Csintalan Sándor, aki megerő­sítette: még egyszer ilyen tá­mogatás nem várható el az MSZP-s politikusoktól hason­ló kormányzati előkészítés mellen. (Folytatás az 5. oldalon) Dacos ünnep Ma délután Konrád György író megnyitja a ma­gyar könyvkiadás nagy korszakának talán utolsó fényes seregszemléjét. Le­zárult egy korszak, amely­ben főszerepet játszott a könyv, a kor­társ és klasszi­kus szépirodalom, a filozó­fia, az ismeretterjesztés, amelyben pótolni lehetett a mulasztásokat, és meg le­hetett őrizni egy csődbe ju­tott rendszer kultúraszere­­tetét. Árnyoldalaival együtt is aranykor volt ez, hála a kiadók leleményességének, a szponzorok jelenlétének. A konok könyvesek még utoljára ünnepelni akarnak, nem akarják szo­rongásaiknak hangot adva elrontani az előttünk álló öt napot, a Supka Géza ál­tal megálmodott könyvün­nepet. Várják az olvasót az ország minden nagyobb vá­rosában, hogy megszemlél­je a választékot, amely a hivatalos lista másfél száz kötetén kívül több száz művet vonultat fel: fiatal írók első próbálkozásait, jeles mesterek új műveit, klasszikusok kiadatlan re­mekeit, a világirodalom nevezetes alkotásait. A ha­gyományokhoz híven az írók is várják az olvasókat, mert ők igazolják a mun­kát, a kétségeket, a neki­buzdulásokat. Az idén biztosan több lesz a nézelődő, mint a vá­sárló, minthogy az olvasó polgár pénztárcája egyre vékonyodik. Sokan teszik vissza a már kiválasztott és vágyott könyvet, miután az árára pillantanak, de a vé­gül megvásárolt kötetek­nek nagyobb lesz a becsü­letük. A mostani könyvhét leg­nagyobb kérdése: sikerül-e megőrizni, raktározni a műveket, hogy a jövőben is hozzáférhetők legyenek? Tudják-e könyvtárak úgy gyarapítani az állományu­kat, hogy a sátraknál meg­csodált, de kényszerűen otthagyott könyvek mi­előbb eljussanak az olva­sókhoz? Felismeri-e a kor­mányzat, hogy a nagy erő­feszítések árán előállított szellemi termékek nem me­hetnek veszendőbe? Felmé­­ri-e, hogy a könyvszakma ellehetetlenítése nem csak egy iparág csődjét vonja magával? A konok könyve­sek reménykednek. Osztovits Ágnes Hazánk folyamatosan egyeztet a NATO-val Boszniáról Kozirjev véglegesítette az orosz békepartnerséget (Munkatársunktól) NOORDWUK - Orosz­ország szerdán véglegesí­tette csatlakozását a NA­TO békepartnerségi prog­ramjához, valamint szen­tesítette az Észak-atlanti Szövetség és Moszkva párbeszédét, együttmű­ködését elmélyíteni hiva­tott dokumentumot Moszkva véleménye a NA­TO kibővítéséről továbbra is változatlan, mivel az nem esik egybe sem Oroszország, sem a földrész biztonsági érdekeivel - hangoztatta szerdán Andrej Kozirjev a hollandiai Noord­­wijkban azt követően, hogy be­jelentette országa végleges csatlakozását a békepartnersé­gi programhoz. Oroszország tavaly aláírta az együttműkö­dési keretegyez­ményt, ám an­nak véglegesítését többször is elutasította a NATO kiszélesí­tésének tervére hivatkozva. Az orosz külügyminiszter most el­sősorban az észak-atlanti szer­vezet elhamarkodott, erőltetett kiszélesítését utasította el, s nem magát a bővítés gondola­ti. Moszkva döntését vélhető­leg befolyásolta az is, hogy a NATO-külügyminiszterek el­lenezték a szövetség kiszélesí­tésének a gyorsítását. (Folytatás a 3. oldalon) A NATO főtitkára igyekezett eloszlatni Kozirjev aggodalmait (MTI külföldi képszolgálat — EPA) Mennyi a betegszabadság?* Újraszabályozott túlmunka (Munkatársunktól) Bár kedden a parlamenti ülésnap fő „attrakciója" a Bok­ros-program elfogadása, az a körüli szavazási procedúra volt, a honatyák „mellesleg” szentesítették a foglalkoztatási törvény és a munka törvény­­könyve módosítását is. Ezekről adott tájékoztatást szerdán Herczog László, a Munkaügyi Minisztérium helyettes állam­titkára. (Folytatás a 13. oldalon) A kéksisakosok átcsoportosítására Clinton kész csapatokat küldeni a Balkánra (Tudósítónktól) WASHINGTON - A bosz­niai szerbek végleg kivívták a nyugati világ ellenszenvét a kéksisakosok túszul ejtésével és a védett övezetek támadásával, de egyelőre megjósolhatatlan, milyen választ fogalmaz a világ­, szervezet és a NATO. Az atlanti szövetségesek hollandiai kül­ügyminiszteri találkozóján a né­­­zetek közeledtek egymáshoz, de egyszerre van szó a békefenntar­tók kivonásáról és megerősíté-­ séről, a légi akciók halasztásáról és folytatásáról, a diplomáciai egyezkedés szorgalmazásáról, a feszültség csökkentéséről, illet­ve a válság eszkalálásáról. Robert Frasure amerikai megbízott visszautazott Belgrád­­ba, hogy Milosevicset ismét meg­­próbálja rávenni Bosznia elisme­résére az embargó felfüggeszté­séért cserébe. Christopher kül­ügyminiszter a NATO-tanács­­kozáson kijelentette, hogy Washington Milosevics és Kara­­dzsics politikai ellentétére épít. (Folytatás a 3. oldalon) Elismerés pedagógusoknak A közelgő pedagógusnap alkalmából Göncz Árpád tegnap oktatókat tüntetett ki a Parla­mentben. Tudósításunk a 15. oldalon MTI-fotó : Kegyes András A­­szombati 32 oldalas Magyar Nemzetből Interjú Fodor Gáborral Nem érzem úgy, hogy betelt volna a pohár, s ezért le kellene mondanom. Alapt állásom, hogy ez nem lobby­ minisztérium. Ha jelent let­tem volna a parlamenti sza­vazáson, természetesen igen­nel voksoltam volna a tb-já­­rulékra - nyilatkozta la­punknak a miniszter. Középosztály és polgárosodás Erős középosztály nélkül nincs erős társadalom,e té­telt többször megfogalmaz­tak már századunkban. Mi­től remélhető, hogyan érhe­tő el a századvég Magyaror­szágán a középosztály meg­erősödése, és ingyen szere­pet tölthet be a „közép” a polgárosodásban? - kerek­asztal-beszélgetésünk törté­nész és szociológus részve­vői ezekre a kérdésekre ke­resik a válaszú Piac szellemű egyetemi reformot Tandíj és leépítés helyett valóságos egyetem, reform kellene, méghozzá piaci ala­pokon. Ahol mindenki be­juthatna az egyetemre,­­ nemcsak a szabad tanárvá­lasztás valósulna meg, ha­nem a szabad egyetemalapí­tás is — írja Pokol Béla, is­mertetve az általa kidolgo­zott „piac szellemű” egyete­mi modellt. Szocialista egyéni indítvány Elvonnak 300 milliót az MTV-től? Lapunk értesülése szerint az Országgyűlés költségvetési bi­zottsága ma tárgyalja azt a pót­költségvetéshez benyújtott mó­dosító indítványt, mely 300 mil­lió forintot kíván elvonni a Ma­gyar Televíziótól. Lapunk kér­désére a javaslat aláírója, Keller László szocialista képviselő el­mondta, nincs benne re­­vánsvágy az Alkotmánybíróság döntése után, amely megsem­misítette azt a kormányrendele­tet, amely ezer televíziós elbo­csátásáról határozott. A szocia­lista képviselő megjegyezte: az élet minden területén megszorí­tó intézkedésekre van szükség, így elkerülhetetlen a televízió­ban a szükséges létszámleépí­tés. Ez a pótköltségvetésben úgy jelenik meg, hogy az MTV- től elvont 300 millió forint abba a fejezetbe kerül, ahonnan kifi­zethető a tévétől elbocsátott munkatársak végkielégítése. Eb­ből az összegből ötszáz fő el­küldése fedezhető. További kér­désünkre Keller László elmond­ta, indítványa benyújtása előtt - melyet Gaál Gyula (SZDSZ) is aláírt - nem konzultált a tévé vezetőivel. Egyébként szüksé­gesnek tartja, hogy a költségve­tési bizottság tárgyaljon a tele­vízió gazdasági vezetőivel, hogy miként használják fel a közpén­zeket, és milyen takarékossági elképzeléseik vannak. (moldoványi)

Next