Magyar Nemzet, 1995. október (58. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

2 Madar.Nemzet Nemzetközi élet HÉTFŐ, 1995. október 2. NEM KERÜLHET LE a napirendről a balkáni vál­ság, ám mind több fórumon már e krízis utáni időkre készítenek terveket. Ezt tette az észak-atlanti katonai szervezet tizenhat nagykövete is Brüsszelben, s ez lesz a fő témája hétfőtől az Európai Unió külügymi­nisztereinek is Luxemburgban. Az előbbiek a NATO békefenntartó szerepére dolgoznak ki, reményeik szerint használható, terveket Brüsszeli fonások így tudják, a békefenntartás lazán arra a tervre épül, ame­lyet a szövetség múlt év végén dolgozott ki a béke­­hadművelet összeomlásának esetére, s a boszniai és horvátországi kéksisakosok esetleges kivonására. A mostani tervek eleve kimondják, hogy a csapatokat alaposan felfegyverzik, nehézpáncélosokkal, gyors­­reagálású helikopteres deszantokkal és jelentékeny légierővel támogatják majd. A NATO-központban fontosnak tartják azt is, hogy részint a boszniai szer­­bek megnyugtatására, részben a kelet-európai bőví­tési tervek miatt feszült kapcsolatok javítására, minél gyorsabban vonják be Oroszországot is e tervezge­­tésbe. Feltehetően mindez központi helyre kerül a hónap végén New Yorkban megrendezendő ameri­kai-orosz csúcstalálkozón is. Kozirjev külügymi­niszter mindenesetre ezt jelölte meg fő témaként, ter­mészetesen a CFE, a hagyományos fegyverzetcsök­kentési szerződés „szárnykorlátozása” mellett. Moszkva ugyanis szeretné, hogy a megállapodásnál több tüzérségi eszközt állomásoztathasson az első­sorban őt terhelő kaukázusi válság övezetében. A BOSZNIAI KONFLIKTUS lezárásánál azonban máris kimondták, hogy az atlanti közreműködés csak a katonai feladatokra korlátozódnék, a menekültek ügye, a humanitárius segítség és a boszniai háborús felek közötti politikai kapcsolattartás az ENSZ-re há­rulna. A világszervezet mellett­­az európaiak is ki akarnak tenni magukért, ha már a békéltetés terén olyannyira felelitek, s az uniós külügyminiszterek hétfőn már azért találkoznak Luxemburgban, hogy meghatározzák, miként működhetnek majd közre a balkáni károk eltüntetésében. Ha egyáltalán hinni le­het azoknak a jósoknak, akik azt állítják, sietniük kell az újjáépítési — akárcsak a békefenntartási — tervek elkészítésével, mert a háború a vártnál gyorsabban, négy hét múlva véget ér, s akkor netán felkészületle­nül éri őket az új helyzet Ennek persze ezekben a na­pokban éppenséggel ellentmond az amerikai közve­títő meglehetősen eredménytelen kísérletezése a bal­káni felek kibékítésére, de akárcsak az Egyesült Ál­lamok, az Európai Unió is lelkiismereti kérdésnek tartja a háború utáni segítséget AZ EGYSÉGES EURÓPA víziója is ösztönzi az uniós tagokat, hogy kontinensünkön kiolthassák a gyilkos ellentéteket. Németország évfordulós han­gulata különösen alkalmas volt Kohl kancellárnak, hogy vigasztaló távlatokat nyisson; a Hét végén el­hangzott rádióbeszédében azt jövendölte, 2005-re befejeződik az európai integráció, s szavai szerint az EU kibővítésének eredményeként Európa - Amerikával együtt­ „világítótorony” lesz a földke­rekségen. Lényegében összecseng Kohl szavaival a Le Monde elemzése, amely szerint a visegrádi csoport tagjai megdöbbentő adaptációs készségről tesznek tanúbizonyságot, s Közép-Európa államai bátorító jeleket adnak a nyugati táborhoz való tar­tozásukról. S ami a francia lap szerint még figye­lemre méltóbb, a jugoszláv válság által keltett apo­kaliptikus forgatókönyvek nem váltak valóra a tér­ségben. (Zs. E.) Korlátlan kivitel és devizaváltás Október elsejétől konvertibilis a cseh és a szlovák korona PRÁGA - A cseh parlament jóváhagyta a kormány devizatör­vény-javaslatát Az október 1-jén életbe lépett jogszabály egyben megteremti a cseh korona kon­vertibilitását is. Az új devizatör­vény szabaddá teszi a lakosság devizavásárlását azaz megszűn­tén az eddig érvényben lévő száz­ezer korona felső határig terjedő devizavásárlási korlátozást A törvény a lakosságnak lehetővé teszi korlátlan összegű cseh koro­na kivitelét külföldre, illetve an­nak ottani átváltását helyi valutá­ra. A cseh korona átválthatósága külföldön azonban nem történik automatikusan. Ez a folyamat a külföldi bankok konkrét kereske­delmi aktivitásától függ. Ivan Ko­­cárnik pénzügyminiszter és Josef Tosovszki, a cseh nemzeti bank elnöke azonban meg vannak győ­ződve arról, hogy a cseh korona nagyon gyorsan átváltható lesz mindenekelőtt a közép-európai térségben. Egyes brit pénzintéze­tek azonnal üdvözölték a cseh parlament döntését, a német ban­kok tartózkodóbbak. Szerintük a németek számára még mindig előnyösebb, ha márkájukat Cseh­országban váltják be. Az új devizatörvény lehetővé teszi a cseh állampolgárok szá­mára a külföldi befektetést, hite­lek felvételét külföldi pénzintéze­tektől. Ezentúl a cseh devizatulaj­donosnak nem kell felajánlania devizája beváltását a hazai ban­koknak. A törvény lehetővé teszi, természetes és jogi személyeknek egyaránt, ingatlan vásárlását kül­földön.­­ A cseh nemzet bank hozzá­járulása nélkül külföldön nem lé­tesíthető devizaszámla. Külföldi szubjektumok részére hitelek fo­lyósítása kizárólag a központi bank jóváhagyásával történhet. A fizetési mérleg kedvezőt­len, a fizetőképesség „súlyosan veszélyeztető” alakulása eseté­re az új devizatörvény a kor­mányt három hónapos deviza­gazdálkodási szükségállapot bevezetésére hatalmazza fel. Ebben az esetben például meg­tiltanák a koronáért történő de­vizavásárlást, és leállítanák a külföldre irányuló fizetéseket. A pénzügyminiszter a törvény indoklásában hangoztatta, a cseh korona külső átválthatósá­ga elengedhetetlen követelmé­nye annak, hogy a Cseh Köz­társaság tagja lehessen a világ legfejlettebb országait tömörí­tő szervezetnek, az OECD-nek. (somogyi) POZSONY - Szlovénia után, Csehországgal egy idő­ben, Szlovákiának is konverti­bilis nemzeti fizetőeszköze van október elsejétől. A kormány és a parlament szeptemberi dönté­se következtében a szlovákiai polgárok és vállalkozók - ter­mészetes és jogi személyek - mindennemű külföldi fizetési kötelezettségüknek eleget te­hetnek szlovák koronában, ingó és ingatlan vagyonhoz juthat­nak koronáért, s vállalkozhat­nak is külföldön a nemzeti fize­tőeszközzel.­­ A szlovák korona váratlanul gyorsan bevezetett átváltható­ságát az tette lehetővé, hogy az elmúlt két és fél év során 200 millióról négymilliárd dollárra emelkedett az ország devizatar­taléka, a GDP növekedése ta­valy 4,8 százalékos, az idén pe­dig hatszázalékos mutatót ért el, miközben a rendszerváltás óta először tíz százalék alá csök­kent az éves inflációs szint. N.S. A szakértői küldöttség tapasztalata A román oktatási törvény jogkorlátozó pillérei BUKAREST - Alaposan, minden ízében tanulmányoz­tuk az új romániai oktatási tör­vényt, mielőtt a román fővá­rosba utaztunk volna, és mind­járt első találkozásaink, tár­gyalásaink alkalmával el­mondtuk véleményünket róla, alapvető kifogásainkkal együtt - összegezte alig kétnapos út­juk tanulságait Honti Mária, a Művelődési és Közoktatási minisztérium közigazgatási ál­lamtitkára, aki a tárca, a Hatá­ron Túli Magyarok Hivatalá­nak, illetve a külügy szakértői­vel az elmúlt hét végén, Horn Gyula magyar és Nicolae Va­­caroiu román miniszterelnö­kök brói megegyezése értel­mében a román tanügyi tör­vény körüli problémák felmé­résére járt Romániában. Honti Mária azt is elmondta, hogy tárgyalásaik, Kovászna és Brassó megyében tett helyszí­ni villámlátogatásuk tulajdon­képpen mindenben alátámasz­totta, igazolta az érkezéskor már kifejtett véleményüket, je­lesül, hogy az RMDSZ által ki­fogásolt törvénynek valóban vannak olyan előírásai, ame­lyeket semmiféle alsóbb szintű jogszabállyal, miniszteri vagy kormányrendelettel nem lehet javítani, „finomítani", mint ahogy azt a vendéglátók lép­­ten-nyomon hangoztatták. A látogatás végén, a kül­döttség tiszteletére a nagykö­vetségen adott vacsora után rögtönzött sajtóértekezleten Honti Mária pedagógiai érvek­re hivatkozva felsorolta, hogy a magyar szakértőcsoport miben látja a törvény kisebbségi jog­­korlátozó pilléreit, amelyek - a törvényekkel szemben támasz­tott igények ellenére - nem elég koherensek. Szerintük, mivel legtöbb gyerek a szakképzésben vesz részt, az anyanyelviség háttérbe szorítása ellenérdekeltté teszi a szülőket abban, hogy kisebbsé­gi oktatásban részeltessék gye­rekeiket. Hasonlóképpen esély­szűkítő anyanyelvsorvasztó kö­vetkezményekkel jár az az elő­írás is, hogy a gyermekek ro­mán nyelven kötelesek tanulni a történelmet és a földrajzot, il­letve hogy az elemi osztályok után ugyanolyan tanterv és el­várásrendszer alapján tanulják a román nyelvet, mint azok, akik azt születésüktől fogva, anyanyelvi szinten gyakorol­ják. A küldöttség nagyra érté­kelte, hogy a kisebbségi iskolák vezetői, tanárai, az RMDSZ- vezetők mindenfelé, amerre jártak, őszintén, fenntartás nél­kül elmondhatták véleményü­ket. A hivatalosságok jelenlété­ben is és akként tájékoztatják a magyar kormányt küldetésük eredményéről, hogy a törvény megközelítésével kapcsolato­san más megoldást kell keresni, mint a brnói megegyezés. Cseke Gábor Clinton javaslatai Amerikai-kínai CSÚCS New Yorkban? Bill Clinton amerikai el­nök kínai partnerének, Csiang Cö-minnek javasolta, hogy ta­lálkozzanak egymással a hó­nap végén New Yorkban, az ENSZ 50. évfordulója alkal­mából tartott emlékünnepsé­gen. A közönséges látogatásra szóló amerikai meghívást azonban elutasította a kínai­­ kormány, mivel az úgy véli, hogy a kínai államfőt nem ré­szesítik megfelelő diplomáciai fogadtatásban. A The New York Times vasárnapi értesülése szerint Peter Tarnoff amerikai kül­ügyi államtitkár és Li Csao­­hszing kínai külügyminiszter­helyettes megállapodásra ju­tott a New York-i találkozó­val kapcsolatban. A tárgyalá­sok napirendjére tűztek fegy­verkezést, az észak-koreai helyzet, a katonai együttmű­ködés bővítése, emberjogi, energetikai és környezetvé­delmi kérdéseket. A pozsonyi Együttélés figyelmeztetése Önkényuralmi rendszer veszélye fenyeget POZSONY­­ Szombaton rendkívüli ülést tartott a Ján Carnogursky vezette Keresz­ténydemokrata Mozgalom or­szágos tanácsa, s úgy döntött, parlamenti képviselői a tör­vényhozás rendkívüli ülésé­nek összehívását fogják kez­deményezni az országban ki­alakult politikai-biztonsági helyzet miatt. Carnogursky, a kereszténydemokraták elnöke az ülés után tartott sajtóérte­kezleten elmondta, a rendőr­ség és a hírszerzés között ki­alakult vita a rendszerváltás utáni időszak legveszélyesebb szembenállása, miközben a demokrácia végét jelentené a kereszténydemokraták sze­rint, ha a hírszerzés újra a tár­sadalom kiváltságos, minde­nek felett álló fegyveres ala­kulata lenne. Feltehetőleg a legnagyobb szlovákiai magyar párt, az Együttélés képviselői is csatla­koznak a rendkívüli ülés összehívásának a kéréséhez, hiszen szombaton tanácskozó országos választmánya a tit­kosrendőrség térnyerése, a köztársasági elnök elleni al­kotmányellenes támadások és magatartás kapcsán, a gazda­sági hatalomkoncentráció nyo­mán az önkényuralmi rendszer kialakulásának lehetőségére, veszélyére figy­elmeztetett. A Duray Miklós vezette Együtt­élés országos választmánya az általános gazdasági és politikai feszültségek mellett újra fel­hívta a figyelmet a kormányzó hatalom kisebbségellenes lé­péseire is, amelyek immár lé­tükben veszélyeztetik a szlo­vákiai magyarságot. Különös­képpen a nyelvtörvényterve­zet, illetve az ország új területi felosztása és közigazgatási el­rendezése tartalmaz olyan ter­vezett lépéseket, amelyek szö­ges ellentétben állnak a nem­zetközi dokumentumokkal és a szlovák-magyar alapszerződés szellemével. Az Együttélés ve­zető testülete ez utóbbi doku­mentum kapcsán leszögezte, hogy ratifikálásáról még sem­milyen párbeszéd nem kezdő­dött a szlovákiai parlamenti erők között, ami veszélyezteti a dokumentum törvényerőre emelését. A ratifikáció elmara­dása viszont nemcsak a ma­gyar kisebbség számára lenne nagyon hátrányos döntés, ha­nem Szlovákia nemzetközi presztízsének is komoly vesz­teséget jelentene. Az Együtt­élés országos választmánya a felsorolt kérdések tisztázására a szlovák és a magyar ellenzé­ki pártok és parlamenti frakci­óik mielőbbi szoros együttmű­ködését szorgalmazza, mint­egy alternatívát kínálva a je­lenlegi szlovák kormánykoalí­ció merev, kizáró politizálásá­val szemben. (neszméri) Olaszország és Belgium nem felel meg az alapfeltételeknek Lesz-e európai valutaunió 1999-ben Az Európai Unió tagálla­mainak Valenciában tanácsko­zó pénzügyminiszterei a hétvé­gén­­ megállapodtak abban, hogy közös valutát hoznak lét­re 1999 január elsejével. A Reuter szerint Klaus van der Passz megerősítette, hogy min­den résztvevő egyetértett az időponttal, melyet igen biztató­nak tartott az Európai Unió jö­vőjét nézve. „A »tizenötök« pénzügyminiszterei megerősí­tették az egységes valutához vezető folyamat hitelességét és visszafordíthatatlanságát” - hangsúlyozta az Európai Bi­zottság szóvivője. A tervezett pézügyi unió­hoz, a maastrichti szerződés alapján, azok a tagországok csatlakozhatnak a jövőben, akik eleget tesznek a szerző­désben található gazdasági feltételeknek. Ezeknek az or­szágoknak az állami költség­­vetési hiány, az állami adó­­ságállomány és az alacsony inflációs szint feltételeit kell biztosítaniuk. Theo Waigel német pénz­ügyminiszter úgy vélekedett, hogy egyes tagállamok, mint Olaszország és Belgium, nem lesznek képesek a megjelölt időpontig a valutaunióhoz va­ló csatlakozás­ alapfeltételeit biztosítani. Jacques­ Chirac francia elnök a pénzügyi uni­óhoz tartó csatlakozási szán­dékát fejezte­ ki. Franciaor­szág - Németország mellett - nélkülözhetetlen tagnak te­kinthető, gazdasági problémá­ira pedig megoldást kell talál­ni. Lamberto Dini olasz kor­mányfő az Európai Unió ál­lam- és kormányfőinek Palma de Mallorcán tartott tanácsko­zásán kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy pénzügyi unió jöhetne létre a tervezett időpontban. (m. k.) Magyar piarista zarándokok a pápánál Boldoggá avatás a Vatikánban A francia forradalom és a spanyol polgárháború katoli­kus mártírjai közül 109-et avatott boldoggá vasárnap II. János Pál pápa, a vatikáni Szent Péter téren rendezett szertartáson, így sor került az 1647-ben elhunyt Pietro Ca­­sani olasz szerzetesre is, aki jelentős szerepet töltött be a piarista néven ismert Kegyes Tanítórend magyarországi megtelepülésében. Ebből az alkalomból körülbelül kétszáz magyar piarista érkezett a Va­tikánba. • A szertartás után szentbe­­szédében a pápa kiemelte, hogy a történelmi események­ről nem politikai ítéletet mond. Ukrajna és a NATO Megmaradni gyűrűs, menyasszonynak UNGVÁR-Jóllehet, Uk­rajna és a NATO kapcsolat­­építése, s ezzel együtt az or­szág biztonságának a kérdése állandó témája az ukrán sajtó­nak, az átlagpolgárokat mégis vajmi kevéssé foglalkoztatja a probléma. Egy közvélemény­kutatás szerint az embereknek csupán a hat százalékát nyug­­talanítja valamely külső erő esetleges támadása. Egy má­sik felmérés szerint viszont hónapról hónapra növekszik azoknak a száma, akik úgy vélik, hogy az ország semle­­­gességi státusa inkább hát­rány, mint előny Ukrajna szá­mára. A kimozdulás irányá­nak meghatározásában vi­szont továbbra is a már jól is­mert sztereotípiák érvénye­sülnek. A lakosságnak az a ré­sze, amely változatlanul bízik az egykori Szovjetunió visszaállításában, természet­szerűen a Moszkvához való közeledés mellett kardosko­dik, akik viszont minden rosszat a szovjet impérium számlájára írnak, mielőbb szeretnék a NATO védőszár­nyainak biztonságában érezni magukat. Hasonló megosztottság jellemzi a politikai erőket is. Minap például a parlament külügyi bizottsága azzal vál­totta ki a törvényhozás balol­dali szárnyának haragját, hogy kizárta soraiból a bizott­ság kommunista frakcióhoz tartozó elnökhelyettesét. Döntésének indoklásaként pedig azt hozta fel, hogy az érintett honatya szándékosan téves információkat juttatott el az Európa Tanácshoz, megnehezítve ezzel az ország felvételét. Petro Szimonenko, a kommunisták frakcióveze­­­tője"Viszont a­­­r­ad­ollálisták leszámolásaként értékelte a történteket, hangsúlyozva, hogy a jobboldali befolyás alatt álló házbizottság így akarja meghiúsítani a FÁK- kal való kapcsolatépítés kér­désének a napirendre tűzését. Leonyid Kravcsuk szerint nem is érdemes olyan kérdé­sekkel foglalkozni, amelyek­nek nincs perspektívájuk. Az exelnök ugyanis ezek közé sorolja a FÁK-ot is, amelyről úgy véli, nem lehet életben tartani azt a struktúrát, ami már eleve életképtelen volt. Ami pedig Ukrajna választá­sát illeti, a FÁK-országok esetleges katonai tömbje és a NATO, illetve Kelet és Nyu­gat között, Kravcsuk a két pó­lus közötti egyensúlyozást tartja a legelőnyösebbnek, bár ő maga is kétségbe vonja, hogy ezt a kötéltáncot sokáig lehetne folytatni. Mégpedig azért nem, vélekedik az exel­nök, mivel „Oroszország to­vábbra sem tartja egyenjogú partnerének Ukrajnát”, kö­vetkezésképpen mindent el­követ azért, hogy megtartsa saját érdekszférájában. A kivételes esetek közé tartozik ugyan,, de ebben a kérdésben elődjéhez nagyon hasonlóan ítéli meg a helyze­tet Leonyid Kucsma is. Az ál­lamfő egyfelől következete­sen hangsúlyozza Ukrajna tömbön kívüli státusát, amelynek betartását törvé­nyek írják elő, másfelől vi­szont beismeri, hogy a­­jelen­legi körülmények közepette ez nem könnyű teher, hiszen mindkét oldalról erőteljes nyomásnak van kitéve”. Ukrajna azonban egyelőre állja a sarat, külö­nösebb megrázkódtatások nélkül dacol a kihívásokkal. Eleadíg'ugya­ k­is'egyetten fe­lelős politikus'sem mondta ki, hogy valójában a NATO- hoz vagy pedig a volt szovjet tagköztársaságok által neta­lán létrehozandó katonai szövetséghez akar-e tartozni. Viszont Kijevben nyilvánva­lóan tisztában vannak azzal, hogy előbb vagy utóbb óha­tatlanul is választási kény­szerhelyzet áll majd elő, azaz aligha teheti sokáig, hogy az egyikkel jegyben jár, viszont minden jel szerint mégis a másikkal kacérkodik. Társult tagja a FÁK-nak, ám nagy erőfeszítéseket tesz NATO- kapcsolatainak kiszélesítése és elmélyítése érdekében. Óvatosságra intő figyelmez­tetés lehet ebben a tekintet­ben Borisz Jelcin orosz el­nök néhány igazán kemény kijelentése, illetve az orosz politika nyilvánosságra ho­zott „stratégiai irányvonala", amely Oroszország vezető szerepének erősítése mellett olyan politikai, katonai és gazdasági szövetséggé kíván­ja fejleszteni a Független Ál­lamok Közösségét, amely méltó szerepre pályázhat a vi­lágban. Csakhogy egy ilyen elkötelezettség, hangoztatják a megfigyelők, Ukrajna szá­mára egyet jelentene függet­lensége és nemzetközi színté­ren kivívott pozíciójának a feladásával. De legalább ennyire járhatatlan útnak, tű­nik a NATO melletti elkötele­e­zettség is, mivel oda ma még semmiképpen nem engednék be, ám Oroszország aligha­nem azonnal gondoskodna a gáz- és olajcsapok elzárásá­ról, így Ukrajna számára to­vábbra is csak egyetlen meg­oldás kínálkozik: amíg teheti, megmarad gyűrűs meny­asszonynak, de nem utasítja vissza mások kegyeit sem. Székely Gergely HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Részvénytársaság A HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. közgazdasági és kontrolling osztálya tervezési és elemzési feladatok ellátására controller munkatársat keres Feltétel:­­ közgazdasági egyetemi vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség - 3 évi szakmai gyakorlat. Előny: felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. A szakmai önéle­trajzokat a HUNGAROPHARMA Rt. közgazdasági és kontrolling főosztályára kérjük beküldeni, cím: 1061 Budapest, Király u. 12.

Next