Magyar Nemzet, 1996. március (59. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

Universitas: Tandíjmentesség 14. oldal Interjú Bezsák Sándorral és Szabó Ivánnal 7. oldalMaga Nemzet­i Visszhang­­ 9-12. oldal I A parlamenti pártok 1 . és az előítéletek 16. oldal Ára: 19,50 Ft Magyar Árutőzsde melléklettel ALAPÍTOTTA: PETIK­ SÁNDOR PÉNTEK, 1996. március 1. LIX. évfolyam, 52. szám Göncz Árpád kinevezte az új pénzügyminisztert Medgyessy hisz a reformok politikai támogatottságában (Munkatársunktól) Göncz Árpád köztársasági elnök a miniszterelnök javasla­tára, március 1-jei hatállyal pénzügyminiszterré nevezte ki dr. Medgyessy Pétert. E tegnap délután keltezett, a köztársasági elnök sajtóirodája által kibocsá­tott közlemény közzététele előtt az addig még miniszterjelölt Medgyessy Péter több h­elyen is ismertette terveit- Antiinflációs politikájának hangsúlyozására vállalkozott Medgyessy Péter két csütörtöki nyilvános közsze­replése, valamint lapunkak adott tegnapi interjúja során is. Az Or­szággyűlés költségvetési bizott­ságában kifejtette: megítélése szerint is az egyensúlyi zavarok és a magas infláció a fő oka az államháztartás és a büdzsé hiá­nyának, ezek mérsékléséért, a folyamatok kedvezővé alakítá­sáért tavaly tavasz óta követke­zetes stabilizációs gazdaságpoli­tikát képvisel a kormány, meg­alapozva a tartós növekedés fel­tételeit. A pénzügyi tárca váro­mányosának programját tizen­­száz igen és nyolc tartózkodó sza­vazattal elfogadta a költségveté­si bizottság, azaz lehetőséget adott arra, hogy Medgyessy Pé­tert miniszterré nevezzék ki. (Folytatás a 13. oldalon) Léphart Pál rajza Kovács László Moszkvába látogat (Munkatársunktól) Kovács László külügymi­niszter március első felében hi­vatalos látogatást tesz Moszkvá­ban - tudtuk meg külügyi forrá­sokból. A vizit részleteiről sokat nem sikerült megtudni, csütörtö­kön csupán annyi derült ki, hogy Kovács László moszkvai útja a kétoldalú rendszeres konzultá­ció keretébe illeszkedik, s orosz kollégájával, Jevgenyij Prima­­koval folytatandó megbeszélé­seinek várható fő témáiról, programjáról a szóvivő hamaro­san tájékoztatót tart. A magyar és az orosz diplomácia irányító­jának várható találkozóját Juraj Schenk szlovák külügyminiszter hozta szóba, egy nappal Prima­kov pozsonyi látogatása előtt. Washingtoni üzenet külföldi cégeknek is Törvény szigorítja az embargót Kuba ellen (Tudósítónktól) WASHINGTON - Az amerikai elnök és a kong­resszus szerdai lapzártánk után egyezett meg annak az új tör­vénynek a szövegében, amely szigorítja az embargót Kuba el­len. Egyben törvénybe foglalja az Egyesült Államok politikáját a szigetországgal szemben, te­hát a Capitolium jóváhagyása nélkül a jövőben az elnökök sem nem­­ enyhíthetnek, sem nem súlyosbíthatnak a szank­ciókon. Az új rendelkezések, amelyekről még szavaz mind­két ház, majd az elnök is aláírja őket, érintik harmadik orszá­gok vállalkozóit is, akik kubai befektetésen töprengenek. Clinton eddig ellenezte a Helms-Burton féle törvényja­vaslatot, amely nem tetszik a nyugat-európai szövetségesek­nek éppúgy, mint az észak-ame­rikai szabadkereskedelmi társu­lás tagországainak, Kanadának és Mexikónak sem, amelyek je­lentős beruházásokkal vannak jelen a karibi államban. Ám a kubai emigránsok által használt amerikai magángépek kubai le­­lövése után az elnök nehéz hely­zetbe került, mert választási év­ben nem engedheti meg magá­nak, hogy magára haragítsa a Floridában élő kubaiakat, s nem adhat támadási felületet republi­kánus ellenfeleinek sem. (Folytatás a 3. oldalon) Zárlatos áramáremelés A kormány visszakapta a kezét a túl rázós áramár­­emeléstől. Váratlanul nyolc nappal elhalasztotta a drá­gítást, noha már tavaly agusztusban eldöntötte a miniszterek testülete, hogy idén március 1-jén kapcsol­ják magasabb fokozatra a villanyórák és a gázórák pörgését. Tegnapi sajtóér­tesülés szerint „az igazság­ügyi miniszter kérésére” történt a bő egyhetes ha­lasztás. Erről a tárcánál ugyan nem tudnak, ám alig­hanem a hivatalos közlöny késői megjelentetése körül támadt a zavar. Még a ható­ságok sem tudják ugyanis, hogy „mi a teendő” az ár­emelés körül, ha ők sem ol­vashatják, a, rendeletet. . Önmagában ,az, áremelés bevezetésének e kapkodó módja is jelzi a társadalom­nak, hogy valami nincs rendben a energiaügyek ve­zénylőpultján. Az utóbbi na­pokban a Magyar Energiahi­vatal az Ipari és Kereske­delmi Minisztérium, a Mi­niszterelnöki Hivatal, s teg­nap immár az Igazságügyi Minisztérium is labdázni” próbált az energiaárak eme­lésének módjáról érdeklődő újságíróval. Mintha a szak­értő kormányzati szervek önmaguk sem döntötték volna el ki illetékes az adott „népnyúzó” intézkedésben. Ezt tapasztalva talán nem oktalanul ébred a ké­tely: az ország ügyeit inté­zők tudják-e egyáltalán, hogy mit­ akarnak a magyar energiaágazattal? . Tisztá­ban vannak-e vele, mit je­lent a mai megszorítások „áramában”, hogy 20 szá­zalékat drágul a villany, 29 százalékkal többet kell fi­zetni a gázért egyik napról a másikra. S hamarosan „a víznek árja” is följebb szö­kik... Az energiahivatal veze­tője nemrég már figyel­meztetett: másfél év alatt két és fél-, háromszorosára emelkedik egy-egy háztar­tás energiaköltsége, „ez pedig nemcsak Európában páratlan tehernövekedés, hanem alighanem a világon is.” A dolog nem veszélyte­len, hiszen a túl nagy fe­szültségingadozás zárlatot is okozhat.. Molnár Pál Kormánybeszámoló a feketegazdaságról Nő a gazdasági kabinet szerepe (Munkatársainktól) A csütörtöki kormány­ülés utáni sajtótájékozta­tón Kiss Elemér államtit­kár beszámolt arról, hogy a kormány foglalkozott a feketegazdaság elleni küzdelemmel összefüggő feladatokkal, értékelte az eredményeket Elhang­zott az is, hogy a kormány megváltoztatta működési rendjét, többek között nő a gazdasági kabinet sze­repe. A miniszterek a kormány ülésén úgy vélekedtek, hogy a feketegazdaság bővülése lelas­sult, de a küzdelmet ellene a jö­vőben is folytatni kell. A kor­mány által tárgyalt előterjesztés leszögezi: bizonyos területeken beszűkültek a rejtett gazdaság lehetőségei, jelentősen javult a gazdasági és a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények felderítettsége. A vám- és pénz­ügyőrség szervei tavaly közel húszezer esetben, összesen 33,2 milliárd forint értékben derítet­tek fel jogsértő cselekménye­ket; a jövedéki ellenőrzésre jo­gosult szervek közös akcióik során 9,6 milliárd értékű egyéb jövedéki terméket - szeszes italt, dohányárut, kávét - foglal­tak le. Az elmúlt három évben több mint száz, jogosulatlan pénzintézeti tevékenységet folytató vállakozást derítettek fel, a lakosságnak okozott kár nagysága eléri a 13 milliárd fo­rintot. Nyomozószerveink az el­múlt két évben a pénzintézetek sérelmére elkövetett több mint ötven csalási ügyben mintegy húszmilliárd forint értékű kár­okozást derítettek fel. Az állami vagyon privatizációjával össze­függésben 1995 végéig mintegy ötven esetben rendeltek el nyo­mozást, ezekben eddig tizenkét vádemelési­ javaslat született. Mint megtudtuk, tavaly közel 700 korrupciós bűncselekmény vált ismertté. Az elmúlt három évben több mint 440, kőolajter­mékkel és -származékkal össze­függő jogsértésre derült fény, a büntetőeljárások során 30 mil­liárd forint elkövetési értéket bi­zonyítottak. Kiss­­ Elemér ezzel kapcsolatban hozzátette: a mai napig mindössze 14 esetben született jogerős bírói ítélet. Megtudtuk még: az APEH által szankcionált adózók száma több mint két és félszeresére, közel 185 ezerre nőtt, a kisza­bott bírság pedig 4,3 milliárd forintra emelkedett. A tavalyi év során feltárt adóhiány 38,6 milliárd forint volt. (Folytatás az 5. oldalon) SZDSZ-frakció Újraválasztották Pető Ivánt Az SZDSZ dunavarsányi frakció­hétvégéjén megerősítet­ték Pető Ivánt frakcióvezetői, illetve Hack Pétert és Gaál Gyu­lát frakcióvezető-helyettesi tiszt­ségében - jelenti az MTI. A tes­tületet négy új taggal bővítették ki. A frakcióvezetőség tagjának választották Wekler Ferencet, Béki Gabriellát, Horn Gábort és Bauer Tamást. Frakcióvezetősé­gi titkárnak választották Gulyás Józsefet, akinek nincs szavazati joga, de részt vehet az üléseken. A parlamenti bizottsági he­lyekben is változások mellett szavazott a képviselőcsoport. Monostori Endre lemondott az alkotmányügyi bizottsági tagsá­gáról Fodor Gábor javára, a számvevőszéki bizottságban pe­dig Tölgyessy Péter helyébe Csi­kós Zsoltot választották. Műsorváltozások a Magyar Rádióban Kevesebb hazai koncert (Munkatársunktól) Hétfőtől műsorváltozások lesznek a Magyar Rádióban. A változásokat az intézmény pénzügyi helyzete indokolja, emiatt a Kossuth adón március 4-től nem hallható az Eszperan­tó híradó, a Tízes kör, a Vissz­hang, a Graffiti, valamint a ha­vonta egyszer jelentkező Az én 199.-om, a Magyarország ap­róban, a Világjelenségek. A Bartókon nem szűnnek meg műsorok, ám, amint azt a hall­gatók már most érzékelik, ke­vesebb lesz az élő koncertköz­vetítés, és elsősorban a magyar hangversenyek száma csökken. A legnagyobb változások a Pe­tőfi adón lesznek. Ott hétfőtől délelőtt és délután is új műso­rokkal találkozhat a hallgató. Sárközy Erika adófőszerkesztő­től megtudtuk, azt kellett kita­lálniuk, hogyan lehet a tavalyi­nál lényegesen kevesebb pénz­ből műsorokat készíteni (Folytatás a 4. oldalon)" A kormány a február 26-i kutasi katasztrófa sérültjeinek és az áldozatok hozzátartozóinak gyorssegélyt biztosít, egyúttal mélységes együttérzését fejezte ki a rokonoknak. A kabinet az állami szociális rendszer keretében a költségvetés általános tartaléka terhére 15 millió forint szociális támogatást nyújt. Az elhunytak családjainak 500-500 ezer forint segélyt, további költségekre és a sérültek megsegítésére 7-8 milliót fordítanak. A támogatások pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos felada­tokat a Belügyminisztérium végzi el. (További információk a 20. oldalon) Fejlesztések az iparűzési adóból Elfogadták a főváros költségvetését (Munkatársainktól) A Fővárosi Önkormányzat - többórás, megismételt döntésekkel tarkított sza­vazási procedúrát köve­tően - 38 koalíciós (MSZP-SZDSZ) igen sza­vazattal elfogadta Buda­pest ez évi, 126 milliárdos költségvetését Huszonkét ellenzéki városatya mellett nemmel voksolt Gerő Gá­bor, az egészségügyi bizott­ság szocialista elnöke is. A közgyűlésen elhangzott: a főváros idén nem vesz fel több hitelt, ugyanakkor mintegy 30 milliárd forintot fordít fejleszté­sekre. Az beruházásokra szánt pénz egy részét a várható 32 milliárd forintos iparűzési adó­ból fedezik. Délelőtt a költség­­vetés általános vitája során az ellenzéki pártok keményen bí­rálták a közgyűlés elé került ter­vezetet. A KDNP frakcióveze­tője arról szólt, hogy a főváros a vagyonfelélés zsákutcájába so­dorja a kerületeket. Endrédy István szerint a kerületeknek nincs más lehetőségük, mint hogy hitelt vegyenek fel. Rostás Ákos kisgazda frakcióvezető­­helyettes úgy vélte, hogy a költ­ségvetés elfogadása esetén a fő­városi intézmények létszám­­csökkentésre kényszerülnek. Tirts Tamás, a Fidesz frakció­­vezetője a városi gazdálkodás általános stratégiáját hiányolta. (Folytatás az 5. oldalon) . \ holnapi 32 oldalas Magyar Nemzetből /^terra\ Mádl Ferenccel Füzessy Tibor a KDNP jövőjéről Marx György aggodalmai A kormányzó „frigy” titkai Válságban a jobbközép­­■ A történelem tanulsága Az államháztartási reform nem lehet skalp -A zárójelbe tett ~ klinika. . fiiH V^s..-v i 'Ki méh­tse' meg a­­­pró várost­ az építkezésektől? Budapest Bank Horn Gyula vizsgálatot indít (Munkatársainktól) Újabb Budapest Bank-bot­rány robbant ki a napokban, je­lentette be Horváth Béla a Kis­gazdapárt sajtótájékoztatóján. Mint az elnöki kabinetfőnök is­mertette: Bokros Lajos lemondási szándékának bejelentése után egy nappal, február 19-én írásban fel­hatalmazta Draskovics Tibort, hogy az államtitkár az Állami Fejlesztési Intézet tekintetében gyakorolja a miniszter jogait. (Folytatás az 5. oldalon) Sokba kerül a tél A tervezett egymiliárd forint háromszorosát viszi el a nálunk rendkívülinek számító téli miatt a felkátyúsodott utak javítása — közölte Kovács Kálmán, a közlekedési tárca politikai államtitkára. A téli karbantartás az előirányzott másfél milliárd forint­ helyett már eddig is közel kétmilliárdba került M­arral Zoltán felvé­tete.

Next