Magyar Nemzet, 1996. április (59. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

4 Kedves Olvasó! Mától új formában jele­nik meg lapunk, a Magyar Nemzet. A változás első szembeszökő jele, hogy az utóbbi években megszo­kottnál kisebb alakú, ami sokak szerint előnyös vál­tozás, mert így könyebben forgatható, lapozható. A külső megújulás másik, ta­lán még fontosabb jellem­zője, hogy a korszerű nyomdatechnikának kö­szönhetően javul a lap mi­nősége: jobb papíron, tisz­tább nyomással készülnek oldalaink, szebb-életkíjbb képekkel, rajzokkal tudjuk illusztrálni a mondanivalót. (Sajnos áremelésre is kény­szerültünk: az előfizetési díjak változatlanul marad­tak ugyan, de a lap példá­nyonkénti árát - három év után - meg kellett emel­­nünk.) Mit ígérhetünk ezért? Szebb lapot - és azt, hogy a Magyar Nemzet legneme­sebb hagyományait, időálló eszméit és értékeit megőriz­ve s megújítva, korunk kö­vetelményeihez s a magyar értelmiségi, polgári vagy polgárosodni vágyó olvasó­­közönség igényeihez alkal­mazkodva mértéktartó és mértékadó országos napi­lapként még pontosabb, gyorsabb­ hiteles és pártat­lan tájékoztatást nyújtunk hazánk és a nagyvilág ese­ményeiről, történelmi jele­nünk folyamatainak össze­függéseiről. A világot job­ban megismerni és megérte­ni, abban eligazodni kívánó olvasó számára a már-már elviselhetetlen informá­­cióözönből felelősséggel, korrekt értékrend alapján igyekszünk megszűrni, sze­lektálni, feldolgozni és átad­ni a valóban fontos ismere­teket; tartjuk magunkat ma is a Peth­ő Sándor 1938-as beköszöntőjében megsza­bott alapelvhez: „szelle­münk kifejtésének e lap ha­sábjain nincs más korlátja, mint tulajdon lelkiismere­tünk, tehetségünk és meg­győződésünk”. Melléklet és interjú az alkotmányozásról„ Magyar Nemzet Ara: 29 Ft ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR HÉTFŐ, 1996. április 1. IIX. évfolyam, 77. szám Ismét Horn Gyula az elnök, Kósáné Kovács Magda az ügyvezető alelnök MSZP: folytatódik a stabilizáció Suchman Tamás kilép a pártból és a frakcióból (M­unkatársainktól) A Magyar Szocialista Párt tisztújító kongresszusán a párt elnökének Horn Gyu­lát, ügyvezető alelnöknek Kósáné Kovács Magdát, al­­elnöknek Jánosi Györgyöt, Katona Bélát és Szekeres Imrét választották a kül­döttek. Az országos választ­mány elnöke Baja Ferenc lett. A szocialisták tanács­kozásán egyetlen váratlan esemény történt: Suchman Tamás privatizációs mi­niszter bejelentette, kilép a pártból, a parlamenti frak­cióból, és a kormányfőre bízza, számít-e munkájára a továbbiakban a kabinet­ben. Szombaton immár nyílt, ple­náris ülésen elsőként a pártel­nök-miniszterelnök fűzött szó­beli kiegészítést az írásbeli be­számolóhoz. Horn Gyula szerint nem sikerpropaganda, hogy a mai kormány megállította az or­szág gazdasági helyzetének romlását, elkerülte a fizetéskép­telenséget és csökkentette a kül­földi adósságot. „Közel és távol nem akad még kormány, csak a szocialistáké, amely úgy szilár­dította meg az ország pénzügyi helyzetét, hogy eközben nem szűnt meg a gazdaság növekedé­se" - mondta. Kifogásolta vi­szont, meggyengült a belső szo­lidaritás, s nehezen viseli el a „párt soraiból, illetve politikai elitjéből érkező vádaskodáso­kat”. Mégis ma is vallja: az MSZP-ben helye van minden olyan áramlatnak, tagozatnak és platformnak, amely tágítja gon­dolkodásukat, elfogadhatatlan­nak nevezte azonban azokat a törekvéseket, amelyek megbénít­ják az „értelmes cselekvést”. A párt számára a legnagyobb kihí­vásnak nevezte, hogy az MSZP megtalálja a választ a létbizton­ság kérdéseire. Kijelentette: „1996-ban nem ismétlődik meg a múlt évi drasztikus reálbércsök­kenés. A kormány teljesíti a szo­ciális partnerekkel kötött megál­lapodásokban vállaltakat". (Folytatás az 5. oldalon) Szerepcsere: Kósáné Kovács Magda az új, Csintalan Sándor a régi ügyvezető alelnök Weber Lajos felvétele Hetven százalék az államkasszába jut Súlyos adóteher a benzinárban (Munkatársunktól) Amikor egy-egy hazai ben­zinkútnál húsz liter 95 oktános ólmozatlan benzint vásárolunk, 1601 forint 53 fillért fizetünk be az államkasszába. Maga az üzemanyag ugyanis csak 736 fo­rint 47 fillérbe kerül. Ezt is tud­nunk érdemes, amikor az össze­sen 2338 forintot átadjuk a ben­zinkutasnak. (Folytatás all. oldalon) Adócsökkentést sürget a Fidesz Önálló választási stratégia (Munkatársunktól) A Fidesz célja továbbra is a polgári együttműködés - hangzott el a párt országos választmánya tegnapi tájé­koztatóján. A Fidesz nem tesz mindent egy lapra, így kidolgozza önálló választá­si stratégiáját is, s ha kell, egyedül indul a következő választásokon. A testület hét végi tanácsko­zásán határoztak arról, megerősí­tik a párt helyi szervezeteit és je­lentősen javítják ezek együttmű­ködését a társadalommal, az ér­dekképviseletekkel. Egy döntés értelmében megkezdik a válasz­tásra való felkészülés jegyében a jelöltek felkutatását és a felkészí­tő szakmai beszélgetések szerve­zését. A választmány javasolta, folytatódjék a vállalkozói tago­zathoz hasonló körök, klubok szervezése a pártban. Orbán Vik­tor elnök beszámolva a megbe­szélés legfőbb napirendjéről, el­mondta: az országos választmány úgy látja, mára elvesztette gazda­sági programját a kormány. (Folytatás az 5. oldalon) Az MDF az értékőrzésért Visszahívható lesz az elnök is (Munkatársunktól) Az MDF-nek stabilizálnia kell a helyi szervezeteit, a szak­értői hátterét, a hazai, valamint a külföldi kapcsolatait, ugyanak­kor meg kell őriznie a régi érté­keket - hangoztatta a­ párt szom­bati országos választmányi ülé­sén Lezsák Sándor, a Demokrata Fórum elnöke. (Folytatás az 5. oldalon) ­ Új futballkapitány Csank János Mészöly utóda Csank János lett a pénteken menesztett Mészöly Kálmán utó­da a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztján. A váci futballcsapat egykori meste­re, aki nemrég tért haza Görögor­szágból, megállapodott dr. Lacz­­kó Mihállyal, az MLSZ elnöké­vel, megbízatása a következő vi­lágbajnoki sorozat végéig szól. A DEVILL KÁBEL A LEGJOBB ARAK!! 06-34-311-220 Csepelen 420-8003, 420-8024 PLD: Szambatm 4x240 2690 Ft/m Jelcin csecsenföldi rendezési terve Leállítják a katonai akciókat HÍRÖSSZEFOGLALÓ Oroszország éjféltől leállít minden katonai akciót Csecsen­­földön, és a „nyugodt térségek­ből” megkezdik a szövetségi erők kivonását a kaukázusi köz­társaság határára, a terrorista tá­madásokra azonban ezentúl is megfelelő választ ad. Ezt Borisz Jelcin elnök jelentette be vasár­nap esti tv-nyilatkozatában. Bo­risz Jelcin szerint Oroszország kész tárgyalni a szakadár cse­csen elnök, Dzsohar Dudajev fegyvereseivel is, a megbeszélé­seknek azonban közvetítőkön keresztül kell zajlaniuk - jelen­tette az MTI. A helyzet normali­zálása feltétele a Csecsenföld státusáról tartandó későbbi tár­gyalásoknak -jelentette ki az el­nök. Jelcin ezúttal is hangsú­lyozta, hogy a köztársaság füg­getlenségéről nem lehet szó, ám Moszkva kész a kaukázusi köz­társaságnak másoknál nagyobb önállóságot biztosítani. Az orosz elnök a rendezési terv második feladataként említette a csecsen parlamenti választások megtar­tását. Ezek előkészítéseként egyfajta „összcsecsen békekon­ferenciát” rendeznek a területek és a nagyobb települések, illetve szövetségi és helyi kormányzati szervek képviselőinek részvéte­lével. (Folytatás a 3. oldalon) A társultak a torinói EU-csúcson Továbbra is érvényes a madridi menetrend TORINO - Újabb jele az Európai Unió bővítés iránti el­kötelezettségének, hogy a társult országokat rendszeresen tájé­koztatják a kormányközi konfe­rencia (IGC) menetéről. Ezt han­goztatta Somogyi Ferenc külügyi államtitkár Torinóban azt köve­tően, hogy szombaton részt vett az első ilyen eszmecserén, ame­lyen az unió soros elnökségét betöltő Olaszország külügymi­nisztere, Susanna Agnelli szá­molt be a pénteki csúcsértekez­leten és az IGC-t megnyitó kül­ügyminiszteri találkozón történ­tekről. (Folytatás a 2. oldalon) Nagyító alatt a húsvéti sonkakínálat Utcai árusoktól kockázatos élelmiszert vásárolni (M­unkatársunktól) Az idén inkább csak csülök s nem valódi füstölt sonka ke­rül az ünnepi asztalokra - leg­alábbis a Fogyasztóvédelmi Fő­felügyelőség gyorsjelentése szerint. A múlt héten ugyan még nem lendült neki az igazi húsvéti sonkavásár - a csúcs a következő napokra várható -, a fogyasztóvédelmi felügyelők azért körülnéztek az üzletek­ben, hogy mit mennyiért, és milyen minőségben lehet meg­vásárolni. Megállapították: aki utcán, piacokon, illegális áru­soknál vásárol, számoljon az­zal, hogy nem kevés kockázatot vállal. (Folytatás all. oldalon) Léphart Pál rajza

Next

/
Thumbnails
Contents