Magyar Nemzet, 1996. június (59. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

Szükség van ellenzéki föderációra Interjú Für Lajossal a 7. oldalon Majyor Nemzet NATO-expressz a csatlakozás népszerűsítésére Magyar tagság 1999-ben? (M­unkatársunktól) Amerikai kormányzati tiszt­ségviselők által megerősített konkrét csatlakozási menetrend is elhangzott azon a pénteki ren­dezvényen, amelyet a közelmúlt­ban létrehozott Manfred Wörner Alapítvány szervezett Magyaror­szág NATO-tagságának előmoz­dítására. Ezt a Washingtonból alig néhány órával korábban ha­zaérkezett Mécs Imre honvédel­mi bizottsági elnök ismertette azon a NATO-expresszen, ame­lyen kormánypárti és ellenzéki politikusok, honvédségi vezetők, Magyarországon állomásozó NATO-diplomaták és újságírók folytattak kötetlen eszmecserét a magyar csatlakozás kilátásairól és feltételeiről. A magyar csatlakozást nép­szerűsíteni kívánó, első ilyen jel­legű NATO-expressz a budapes­ti Nyugati pályaudvarról indult útnak. Az indulást a csatlakozást ellenző Alba Kör néhány aktivis­tája csupán néhány perccel tudta késleltetni azzal, hogy a sínek­hez láncolta magát. Szent-Iványi István, a Külügyminisztérium politikai államtitkára így már a Hajmáskér felé tartó vonaton fo­galmazta meg azt a célkitűzést, hogy Magyarország 1999. április 4-re - a szövetség fennállásának 50. évfordulója alkalmából - a NATO tagja legyen. Ugyanakkor elismerte, hogy a csatlakozás ügye nem áll jól a közvélemény körében. (Folytatás a 3. oldalon) Nagy Imre-szobor Avatás június 6-án (Munkatársunktól) Az 1958-ban törvénytelenül kivégzett miniszterelnök születé­sének centenáriumán, június 6-án csütörtökön délután 2 órakor, a Parlament és a Földművelésügyi Minisztérium tőszomszédságában található Vértanúk terén ünne­pélyes tiszteletadással avatják fel Budapest első köztéri Nagy Imre­­szobrát - jelentette be tegnap Fa­ragó András, a köztársasági elnök szóvivője, a szoborkuratórium tit­kára. Lapunk kérdésére megerősí­tette: avatóbeszédet csak Göncz Árpád államfő mond. Kijelentette: valamennyi közjogi méltóságot s a diplomáciai testület tagjait is meghívták az ünnepségre. (Folytatás a 6. oldalon) Korlátozott teherforgalom Szombaton reggel 7 órától lép életbe az a kormányrendelet, amely az ország valamennyi útján megtiltja a 7 és fél tonnánál nehe­zebb tehergépkocsik és vontatók közlekedését a nyári hétvégeken. A korlátozás augusztus 31 -ig min­den szombaton 7 órától vasárnap 22 óráig tart. A forgalomkorláto­zás alá tartoznak a mezőgazdasági vontatók és a járműszerelvények is. A tilalom belföldi és nemzet­közi gépjárművekre egyaránt vo­natkozik. Mindezt Tóth István, a Közlekedési Főfelügyelet igazga­tója mondta el pénteki sajtótájé­koztatóján - tudósított az MTI. (Folytatás a 6. oldalon) Léphaft Pál rajza ­ A mi tanáraink Hogy milyenek a mi taná­raink, akiket hagyományosan június első hétvégéjén kö­szöntünk? Kedvesek és zor­dak, slamposak és elegánsak, vidámak és rosszkedvűek, el­nézőek és szigorúak. Csak egyvalami közös bennük: minden baljós előjel, fenye­getettség ellenére kitartanak a katedra mellett. Nem szá­mításból, hanem nehezen körvonalazható elhivatottság­ból, abból a meggyőződésből, hogy bár egyre nehezedő, a társadalom által anyagiakban egyre kevésbé becsült mun­kát végeznek, nem szabad el­hagyniuk a pályát. Nem és nem, mert jönnek az újabb egyre elkényeztetettebb és egyre elhanyagoltabbb nemze­dékek, akikre a családi kör­ben majd kevesebb idő jut, és valakinek embert kell faragni belőlük. Minden keserűség, panasz és olykor utcára vivő tiltako­zás ellenére a pályán maradó p­edagógus az igazi optm­ista ebben az országban. Ha be­csukja maga mögött az osz­tályterem ajtaját, elfeledkezik a külvilágról, és a rá bízott ta­nulókkal elhiteti, hogy van ér­telme a tanulásnak, hogy a tisztesség, a másik iránti figye­lem nemcsak megkönnyíti, de meg is szépíti az életünket. A mindenkori pedagógus­napok nagy kérdése, meddig élhet vissza a társadalom az elhivatottsággal. Meddig rak­hat néhány jó szó és egy cso­kor­szág kíséretében egyre nagyobb terhet azoknak a vállára, akik önként is válluk­­ra veszik a vilá­g gondjait? Meddig játszhat felelőtlenül a türelmükkel, értelmiségi lé­tet, továbbképzésre, regene­rálódásra fordítható szabad­időt ígérve? Osztovits Ágnes Az izraeli választások végeredménye Netanjahu alakít kormányt (Munkatársunktól) JERUZSÁLEM - A hiva­talos végeredmény szerint most már kétség nélkül Benjámin Netanjahu ala­kíthat kormányt Izraelben a május 29-én megtartott választások alapján. Mintha szándékosan húz­­ták-halasztották volna Izraelben a szavazatok végső összeszám­­lálását, remélve, hogy megfor­dulhat a trend, amely csütörtök reggeltől már Netanjahu javára billentette el az erőviszonyokat. Másra aligha lehetett gondolni, hiszen telefonokban, kompute­rekben nincs hiány, s bár előre jelezték, lehetséges, hogy a leg­végső eredményt csak vasárnap teszik közzé, aligha érthető e lassúság. Pénteken, a szabbat beállta előtt azonban már végér­vényesen eldőlt, hogy Izrael új miniszterelnöke a Likud vezére, Benjámin Netanjahu lesz. Ezt az előre látott-sejtett eseményt az ország talán a késlekedés miatt is nyugodtan vette tudo­másul. A Likud-tábor sem vo­nult az utcákra, hogy mint ko­rábban, „Bibi (Netanjahu) a ki­rály” harsány szólamát skan­dálják. A reményt vesztett Pe­­resz-hívek pedig csendesen vá­rakoznak, mit hoz a jövő. (Folytatás a 3. oldalon) Pedagógusnapi kitüntetések A pedagógus munkája aszerint értékelhető, megteszi-e a maga helyén azt, amit az adott korú gyermekkel tenni lehet és tenni kell - mondta Göncz Árpád köszöntőjében, amikor a Parla­mentben átadta a pedagógusnapi kitüntetéseket. A Magyar Köztársasági Érdemrend közép- és kiskeresztjét, arany és ezüst érdemkeresztjét kiemelkedő oktató és nevelő munkájuk elisme­réseként egyetemi, főiskolai oktatók, közép- és általános iskolai tanárok és tanítók vették át MTI-fotó - Soós Tibor felvétele Egészségpolitika Kökény-Surján vita Az Antall-kormány és a Horn­­kabinet egészségpolitikáját he­lyezték górcső alá a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egész­ségügyi Menedzserképző Köz­pontjának pénteki fórumán. Az el­lenzéki és kormánypárti képvise­lők éles kritikával illették egymás tevékenységét, de egyetértettek abban, mindeddig nem sikerült el­fogadtatni a társadalommal az egészségügy kiemelt fontosságát. Kökény Mihály, a Népjóléti Mi­nisztérium politikai államtitkára úgy vélte, a korábbi egészségpoli­tika arra az illúzióra épült, hogy pusztán finanszírozási módsze­rekkel meg lehet változtatni az egészségügy rendszerét. Valójá­ban nem a mainak, hanem 15-20 évvel ezelőtti szükségleteknek fe­lel meg az ellátó hálózat. Az ál­lamtitkár szerint a kormánynak nem kell feladni 1994-es célkitű­zéseiből, bár a vártnál több nehéz­séggel kellett szembenézniük. To­vábbra is megmaradt az a dilem­ma, ragaszkodni kell-e a szerzett jogokhoz, az egészségügy ingye­nességéhez vagy a költségek fé­ken tartásának kényszere miatt té­rítési díjakat kell bevezetni. (Folytatás az 5. oldalon) ­ Az import kiszorítja a hazait? Árháború az eperpiacon (Munkatársunktól) Alig kezdődött meg a szüret, Nógrád megyében máris árháború alakult ki tegnap a szántóföldi eper felvásárlása során. Mint ahogy Bartos Péter honti termelő lapunknak elmondta, a kisalföldi Forker Kft. mindössze 35 forintot kínált a szamóca kilójáért. Az ala­csony árról a termelőket a szüret megkezdésekor előzetesen nem értesítették, így sokan közülük nem adták le a cégnek az epret. Bartos Péter szerint az önköltség fedezéséhez minimálisan 65 forin­tos felvásárlási árra lenne szükség. (Folytatás a 10. oldalon) Személycsere a Pénzügyminisztériumban Hitelszerződés az M3-asra (Munkatársunktól) Az állami költségvetésből az idén egymilliárd forintot, a ké­sőbbi időszakban évente két-két­­milliárdot fordítanak az M3-as autópálya továbbépítésére, e ha­zai forrás egészül ki azzal a 95 millió ECU-vel, amelyet az Európai Beruházási Bank (EIB) és a frankfurti Újjáépítési Hitel­­intézet folyósít. A külföldi finanszírozó EIB alelnökével, Wolfgang Rothtal tegnap írta alá Medgyessy Péter pénzügyminiszter az állami ga­rancia vállalásáról szóló megál­lapodást. A hitel hátteréről az alelnök elmondta, hogy az autó­pálya szervesen illeszkedik az európai közlekedésfejlesztési tervekbe, azaz része annak a há­lózatnak, amelynek bővítése ér­dekében áll az Európai Unió­nak. A legközelebbi szerződés is ilyen lesz: a vasúti közlekedés modernizálását, gyorsítását se­gítheti a magyar kormányzat, il­letve a bank. Már bizonyosra vehető, hogy az EIB finanszí­rozni fogja a budapesti metró to­vábbépítését is. (Folytatás a 10. oldalon) Visszatérő vezérek Péntek hajnalban megkezdődött a hét vezér - a millecentená­­rium alkalmából felújított - lovas szobrának visszaszállítása a Hősök terére. Elsőnek Tas és Huba érkezett m­eg az öntödé­ből tréleren, s látványos daruzási manőverekkel emelték vissza őket eredeti helyükre Vajda József felvétele

Next