Magyar Nemzet, 1996. július (59. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

Közelkép: Ár- és szabály változások a mai naptól 5. oldal Magyar nemzet Ára: 2*) FI ALAPÍTOTTA: PETN­O SÁNDOR N­ETFO, 1996. július 1. LIX. évfolyam, l.cs2. szám Választási ,főpróba” Mostarban Karadzsics színjátéka HÍRÖSSZEFOGLALÓ Miközben Mostarban va­sárnap megkezdődött a vá­lasztás, amelyet a szeptem­beri boszniai választások főpróbájának tekintenek, Radovan Karadzsics újabb lemondási színjátékkal „lep­te meg” a világot. Carl Bildt boszniai főmegbí­zott vasárnap azt bizonygatta, hogy a Szerb Köztársaság hábo­rús bűnökkel vádolt elnöke a nagy nemzetközi nyomás hatá­sára lemondott tisztségéről, s azt átruházta Biljana Plavsics alel­­nökre - jelentette az MTI. Bildt szerint írásos lemondásról van szó, s hogy az azonnal, már va­sárnap életbe lépett - adta hírül a Reuter és az AP. Az értesülést a szarajevói rá­dió ny­omban mesterkedésnek ne­vezte s idézte Biljana Plavsicsot, aki szerint csak ideiglenes lemon­dásról van szó. A boszniai szerb vezető egyszer már átadta nem­zetközi funkcióit Plavsics asz­­szonynak, de a közvetítők ezt a megoldást nem fogadták el, hi­szen az alelnök, ha lehet, még Karadzsicsnál is radikálisabb né­zeteket vall. Szerbiában is „bosz­niai vasladynek” nevezték s egy időben megtiltották számára, hogy Belgrádba látogasson - mu­tat rá az MTI zágrábi tudósítója. (Folytatás a 3. oldalon) Plavsics, Karadzsics és Mladics együtt, még amikor szó sem volt az elnök lemondásáról (MTI külföldi képszolgálat - EPA) Felépül Jelcin a második fordulóra? Lebegy alelnök akar lenni HÍRÖSSZEFOGLALÓ Az oroszországi választások szerdai második fordulója előtt egyik utolsó kampány­lehetőségét szalasztotta el Borisz Jelcin, amikor le­mondta a meghívást a Mosz­­kovszkij Komszomolec című reformer lap ünnepségére. Georgij Szatarov, az elnök belpolitikai tanácsadója szerint azonban két-három nap kell csak Jelcin teljes felépüléséhez. Ezek a nyilatkozatok kevéssé nyugtatták meg azokat, akik az ORT tévéál­lomás szombati, Kremlből küldött tudósításában „egy néma és szfinkszszerűen merev arcú, sápadt Jelcint” láttak. Az orosz elnök az Interfaxnak adott interjújában va­sárnap óva intette a lakosságot a távolmaradástól, mondván: való­ságos szerencsétlenség lenne, ha július 3-án teret engednénk sérel­meinknek és fáradtságunknak”. Alekszandr Lebegy az AFP szerint azt szorgalmazza, hogy ál­lítsák vissza az alelnöki posztot, amit ő szívesen ellátna Jelcin ol­dalán. A miniszterelnöki szék el­foglalását viszont- az RTR tévéál­lomásnak nyilatkozva - „kevéssé valószínűnek” tartotta. Lebegy felhívta választóit, hogy a Jelcin­nel kötött szövetség után is számít támogatásukra. (Folytatás a 3. oldalon) Kárt szenvedett az alkotmányozás - mondja Hack Péter (Munkatársunktól) Az SZDSZ nem ellenzi, hogy az új alkotmánykoncepcióról csak szeptemberben szavazzon a parlament, ám érdemi tárgyalá­sokat sürget annak érdekében, hogy ősszel ne szavazza le ismét a T. Ház a javaslatot. Hack Péter szabad demokrata országgyűlési képviselő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, még meg­menthető az új alaptörvény, ha az egységes szövegbe szerkesz­tett koncepciót ősszel újra a T. Ház elé terjeszti az alkotmány­előkészítő bizottság. (Folytatás a 3. oldalon) A Tb-államosítás Az Egészségbiztosítási Ön­kormányzat demokratikus vívmányként indult. Mára ál­landósultak a botrányok, a CM-klinika ügyében folytató­­dik nyomozás, az ÁSZ és a parlamenti vizsgálóbizottság újabb törvénysértéseket tárt fel. A kormány és a szocialis­ta párt nehéz helyzetbe ke­rült: a testületet ért vádak könnyen visszahullhatnak rá, mert választási szövetsége­sük, az MSZOSZ elnöke ül az önkormányzat vezetői székében. Jövőre lejár az önkor­mányzatok mandátuma, és három évvel ezelőtt nem volt nehéz megtalálni a kapcsola­tot az MSZOSZ igen magas tá­mogatottsága és az MSZP elő­retörése között. Nem a ka­­rtosvári , a tb-választás volt az igazi próbavoks. Egy újabb szavazás könnyen választói közönyt válthatna ki. Az MSZOSZ javaslata, hogy az üzemi tanácsi eredmények alapján osszák fel a mandátu­mokat, nem segítené a viszo­nyok megváltoztatását. Ezért fontolgatja a kor­mány az önkormányzat jog­körének korlátozását, a ter­mészetbeni ellátások újraál­lamosítását. Csakhogy az a szűk csoport, amelynek tag­jaihoz csaknem minden ügy­ben elvezetnek a szálak, meglehetősen jól alkalmaz­kodott eddig minden válto­záshoz. Könnyen előfordul­hat tehát, a nyertesek ismét a th­lobdysták lesznek, és min­den marad a régiben. A kormány a döntés meg­hozataláig egy ügyes húzással próbál úrrá lenni a helyzeten, az új főigazgató kinevezésével ügyvéd került a biztosító hi­vatalának élére, akinek fő fel­adata a jelek szerint éppen a törvényességi felügyelet len­ne. Hogy mi történik az ön­kormányzattal, egyelőre nem tudható. De sokan érezhetik úgy, hogy az elmúlt három évben elveszítettek valamit. Az Egészségbiztosítási Önkor­mányzatba vetett remények illúzióknak bizonyultak. Élő Anita Budapesti búcsú: díszhangverseny a millecentenárium jegyében Ú­jraavatták az emlékművet A budapesti búcsú zárónap­ján ünnepélyesen újraavatták az ezredéves emlékművet vasár­nap a Hősök terén. A főváros egyik legjelentősebb köztéri műalkotása a honalapítás 1100. évfordulójára szépült meg. Magyar Bálint művelődési miniszter beszédében utalt arra: a történelem távoli századaiban élt vezérek mindegyike minden bizonnyal más és más értékeket tekintett magáénak, egy dolog­ban azonban egy felismerést vallottak, miszerint eredeti lak­helyük már nem volt képes el­tartani az Ural menti népeket. Az új haza felkutatása természetesen nem ment har­cok és véráldozatok nélkül. A legsúlyosabb vércseppek azonban azok voltak, amelye­ket a közös cél zálogaként egy kehelybe hullattak - emelte ki. A honfoglalók felismerték: Európába belépni, megmaradni csak úgy lehet, ha lényeges kérdésekben közös akaratra jutnak. (Folytatás a 3. oldalon) Lehel kürtjének hangjai kísérték az emlékmű ünnepélyes újraavatását a Hősök terén Slavran Zoltán felvétele Normakontrollt kér az SZDSZ több képviselője Decemberig befejeződhet hatszáz személy átvilágítása (Munkatársunktól) Ez év decemberéig befeje­ződhet a törvényben kijelölt mintegy hatszáz személy átvilá­gítása, amennyiben az Ország­­gyűlés szerdán megszavazza az ügynöktörvény módosításáról szóló javaslatot. A honatyák akár elégedettek is lehetnének, hogy a rendszerváltás után hat évvel végre mód nyílik a politikusok, állami tisztségviselők múltjának tisztázására. Kőszeg Ferenc sza­bad demokrata képviselő szerint azonban a törvény szűkösen álla­pítja meg az átvilágítandó sze­mélyek körét. A Magyar Nem­zetnek nyilatkozva elmondta: az SZDSZ több képviselője norma­kontrollt kér az Alkotmánybíró­ságtól, de csak a törvény elfoga­dását követően, hogy ne akadá­lyozzák meg hatálybalépését. (Folytatás a 4. oldalon) A Szonda Ipsos júniusban telefonos közvélemény-kutatást végzett Budapesten a gyer­mekeket, fiatalokat érintő ve­szélyforrások megítéléséről, a kábítószer- és alkoholfogyasz­tásról, valamint a prostitúció­ról és a gyermekpornó-fi­­nté­zésről. (Folytatás a 4. oldalon) Mikor (nem) fizet a biztosító? A kötelező felelősségbizto­sítás harmadik negyedévi díját július 31-ig kell befizetni. Ennél korábban is lehet, később azon­ban nem. Ha ugyanis valaki csak augusztusban adja postára a csekket, akkor ráfizethet. Bár büntetést nem vetnek ki a bizto­sítók, a 31-én éjfél után és a díj­fizetés előtt okozott kárt az autó­­tulajdonosnak kell megfizetnie. A szabályokat kijátszani nem­igen lehet, a biztosítók alaposan megnézik a dátumokat. Ha vala­ki nyaralni megy, célszerű mi­előbb rendezni kötelezettségét. Aki betartja a határidőt, annak járműve értelemszerűen július­ban is védelem alatt áll. A díjfi­zetésről szóló igazolást meg kell őrizni, különben tízezer forintra büntethet a rendőr, vagy levehe­­ti a rendszámot is. (Információink a 8. oldalon) Harc a kulturális lapok piacán Szerkesztők tanácskozása Verőcén Magyarországon még nem alakult ki a folyóirat-támogatás kultúrája, nincs sokszínű mece­natúra - mondta Kiss Ilona, az újraindított Beszélő főszerkesz­tője azon a verőcei tanácskozá­son, amelyen a kulturális lap­szerkesztők a finanszírozás kér­déseit vitatták meg. A szombat esti beszélgetésre Hadas Mik­lós, a Replika főszerkesztője meghívta Török Andrást, a Nem­zeti Kulturális Alap elnökét és Bakonyi Évát, a Soros Alapít­vány igazgatóját, a két meghatá­rozó szponzor képviselőjét. (Folytatás a 9. oldalon)

Next