Magyar Nemzet, 1996. augusztus (59. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

Közelkép: Nyári vásár 5. oidal ,1. Ví­z Magyar Nemzet Ellenzéki tiltakozás, kormánypárti értetlenség Támadás a médiatörvény ellen (Munkatársainktól) Felforrósodott a levegő­ médiaberkekben: a rek­lámbevételeket befolyásoló kormányhatározat az el­lenzék szerint alapjaiban érinti a rádiózásról és tele­víziózásról szóló törvény végrehajtását; a Népsza­badságban megjelent hírre pedig, amely szerint az MSZP a médiakuratóriu­mok feloszlatását indítvá­nyozná, prominens szocia­lista politikusok is értetlen­kedve reagáltak. A Független Kisgazdapárt országgyűlési határozati javas­latot nyújtott be annak kapcsán, hogy a Tv 2 privatizációjakor vegyék be a koncessziós szerző­désbe a parlamenti közvetítése­ket, jelentette be Torgyán József pártelnök egy tegnapi sajtótájé­koztatón. A kisgazdák az ügy fontossága miatt megkeresik a többi ellenzéki pártot is, mert szerintük a közvetítések meg­szűnésével eltűnik a választó­­polgárok ellenőrzési lehetősége. Ugyancsak határozati javaslatot kívánnak beterjeszteni a kor­mány és a miniszterelnök fele­lősségének megállapításáról amiatt, hogy a kormány eltörölte a reklámbevételek felső határát. Torgyán szerint ez nyílt támadás a médiatörvény ellen, hiszen sérti a közszolgálatiság elvét és ellentétes a kábeltelevíziózás ér­dekeivel is. Ezek a csatornák ugyanis nem tudnák magukat el­tartani a reklámbevételek nél­kül, s ha a kormány lehetővé te­szi a közszolgálati médiumok reklámbevételi határának emelé­sét, ezek a tévétársaságok rövid úton tönkremennek. A Kisgaz­dapárt ezért kész akár az Alkot­mánybíróság előtt is megtámad­ni az említett kormányhatáro­zatot. Csurka István, a MIÉP elnöke a Magyar Televízió elnökének megválasztásával kapcsolatban leszögezte: a tévékuratórium a sorozatos kudarcai miatt nem ke­rülheti el sorsát, s előbb vagy utóbb föl kell oszlatnia magát. (Folytatás a 3. oldalon) Egynapos áresés Mélyponton a búzakivitel (M­unkatársunktól) Úgy tűnik, egyelőre elma­radt a fordulat a hazai gabona­piacon. A világpiacit több ezer forinttal meghaladó belföldi ár a Budapesti Árutőzsdén (BÁT) és a közvetlen kereskedelemben egyaránt tartja magát. Míg teg­napelőtt a malmi búza elszá­molóára csökkent, a tegnapi napra - főként a rövid határidejű kötések esetében - újra emelke­dés volt a jellemző. A termelők és kereskedők egyaránt ár­esésben bizakodnak. A túlfűtött piac ugyanis jelentős akadályt emel az export elé, amely jelen­leg töredéke a tavaly ilyen­korinak. (Folytatás a 9. oldalon) Viharossá válhat a krajinai évforduló Boszniai szerb együttműködés Hágával ÚJVIDÉK - A boszniai Szerb Köztársaság ezentúl együtt­működik a hágai Nemzetközi Tör­vényszékkel annak érdekében, hogy valamennyi háborús bűnös - etnikai és felekezeti hovatartozá­sától függetlenül - a hágai ítélő­szék vagy a Szerb Köztársaság valamelyik bírósága elé kerüljön. A Szerb Köztársaság igazságügyi minisztere, Marko Arsovics által vezetett küldöttség és a Nemzet­közi Törvényszék illetékesei álla­podtak meg ebben a Hágában hét­fő óta zajló megbeszéléseiken. A belgrádi Dnevni Telegraf független napilap szerdai számá­ban címoldalon közli a hírt, hogy megalakult a Krajinai Felszabadí­tó Hadsereg, amely hadat üzen a „szerb hazaárulóknak”, és figyel­mezteti Horvátországot, hogy „el­megy a kedve augusztus 4. és 5. megünneplésétől”. A túlzásokra hajlamos, de rendszerint nem alaptalan értesüléseket közlő napi­lapban megjelent az eddig isme­retlen szervezet kiáltványa is, amely szerint „elég volt az üres beszédből” azok részéről, akik ki­sajátították Krajina képviseletének jogát, Horvátország pedig meg­emlegeti augusztus 4-ét és 5-ét. Az idén és minden további évben a saját vérükben fogják megünne­pelni „a Krajinai Szerb Köztársa­ság elfoglalásának évfordulóját”. (Folytatás a 3. oldalon) Ami sokk az sok Ezen a nyáron ismét és ismét elönt bennünket a for­róság. No nem a nap hevé­től, hanem a méregtől, amelyből szinte minden napra jut. Még egy hős sört sem lehet meginni anélkül, hogy ne arra kelljen gondol­nia az újságot olvasónak, a tévét nézőnek, hogy ennek a kemény halni italnak sincs minden rendben az árával: alacsony, készüljünk a drá­gulására. Az egyik nap a tényleg már százforintos ke­nyér mellé a hírekből het­venszázalékos őszi áramár­emelkedést kapunk sava­nyúságként; borús számol­gatás után még a tisztessé­ges díjfizető is eljátszik a gondolattal: hogyan fogja majd elzavarni a díjbesze­dőt novemberben. Aztán másnap jön a cáfolat: húsz­­százalékosnál talán nem lesz több: az ületékesek, a kor­mány mindent elkövet... Az­tán becsenget az ezerforin­tos húst emlegető lapértesü­lés, vagyis hogy ennyibe fog majd kerülni a Comb, a ka­raj, minden. Értetlenkedve ámulunk: néhány hete pont az árcsökkentés került napi­rendre, mivel eladhatatlan sertéstízezrek híztak az ólakban. Az édesipar sem édes hírekkel rukkolt elő a kánikulában, a befőzési sze­zon derekán: hirtelen hatal­mas veszteség bukkant fel a feldolgozókban, drágult is rögvest az édesítőszer. S a nyomában minden. Mind­ezek után már csak „termé­szetes”, hogy az összeomlás szélén áll a lisztpiac, a búza hazai ára messze túlhaladta a vitágpiacit, s ha így megy tovább, a kalácsot aranyra lehet majd cserélni. Kétségtelen, e híreknek egy része igaz, a másik ré­sze pedig hamis. Afféle „hírkényszer”, rosszabb esetben hangulatkeltés. Egy bizonyos: kicsit sok ez a nyári sokk. És minden­képpen hű tükörképe ez az összevissza beszéd a mai magyar valóságnak, a ku­szaságnak, az átgondolat­lanságnak - a piaci és hír­piaci zavaroknak. Horváth L. István Ma református nyitány Debrecenben A román kormánytól kérik a világtalálkozó védelmét (Munkatársunktól) Az év eleje óta nyugtalanító hí­rek érkeztek a magyar reformátu­sok III. világtalálkozójának előké­születeiről. Úgy tűnt, a román hiva­talosságok helytelenítik a találkozó megrendezését. Ilie Fonta román vallásügyi államtitkár az év első fe­lében a Király-hágó melléki refor­mátus egyházkerülethez intézett le­veleiben kifogásolta a rendezvé­nyeket, mert politikai célokkal gya­núsította a szervezőket. Az 1991- ben Debrecenben rendezett máso­dik világtalálkozón Tőkés László Király-hágó melléki református püspök hívta meg a következő ta­lálkozó résztvevőit Romániába. Szerdán a román alkotmány előírta vallásszabadság nevében kérték a világtalálkozó rendezői a román kormányt, biztosítsa a védelmet az alaptalanul támadott egyháznak és a világtalálkozónak, amelynek fő eseményei augusztus 3-án Nagyvá­radon kezdődnek, de a Magyar Re­formátusok Világszövetségének tisztújító közgyűlésével Debrecen­ben már ma megtartják nyitányát. (Folytatás all. oldalon) Új jogkör a Nemzetbiztonsági Hivatalnak Biztonságosabb okmányok (Munkatársunktól) Egy alig néhány hete napvilá­got látott kormányrendelet értel­mében a jövőben a biztonsági ok­mányok előállításának engedé­lyezését, az előállító kiválasztá­sát, valamint a biztonsági ok­mányvédelem hatósági felügyele­tét a Nemzetbiztonsági Hivatal szakszolgálatának szakértői inté­zete látja el. A rendelet értelmé­ben a szervezet első feladatát az adóigazolványok előállítására ki­írt pályázat elbírálása jelenti. A tenderbontásra tegnap került sor az APEH központjában. Az új szabályozással kapcso­latban Székelyhídi Lajos, a szak­értői intézet igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: hatósági jogkört első fokon az intézet gya­korol a következőkben, a szakér­tői intézet elsőfokú határozata el­len benyújtott fellebbezést pedig a szakszolgálat főigazgatója bí­rálja el. A kormányrendelet értelmé­ben tehát a jövőben minden, Ma­gyarországon megjelenő - illetve már kiadott - biztonsági okmányt szakmai-biztonsági szempontból az NBH szakértői bírálnak el, s amennyiben azok nem felelnek meg az okmányvédelem általános előírásainak, bevonhatják, meg­­semmisíttethetik őket. A szakér­tői intézet ugyanakkor vala­mennyi, a közbeszerzési törvény­ben előírt tenderkiírás során is megvizsgálja a pályázók műsza­ki, technológiai, biztonsági hátte­rét, azt, hogy lehetőség van-e zárt rendszerű gyártásra. (Folytatás a 4. oldalon) ­ szombati ,*12 oldalas Mag­yar Nemzetből Menekültek szigete? A menedékjogi törvény életbelépésével jövőre az Eu­rópán kívüli menekültek be­fogadásával is foglalkozni kell majd a magyar hatósá­goknak. Hat év alatt az ENSZ Menekültügyi Főbiz­tossága kétezer kérelmező közül csak 120 számára ho­zott kedvező döntést, a töb­bit elutasította - mondja Vi­lágosi Gábor, a Belügymi­nisztérium politikai államtit­kára. Aknamező és időzített bomba A magyar társadalom kettős veszélyben él. A bűnö­zés, a korrupció aknái között botorkál és a romló lelkiál­lapot időzített bombája fe­nyegeti - írja Pethő Tibor. Borsod „betörése” Mire ment el a borsodi kohászat feltámasztására szánt negyvenmilliárd fo­rint? Vannak, akik szerint az állami pénzek nagy része magánzsebekbe vándorolt, mások szerint a válság csilla­pítására százmilliárd is ke­vés lenne. Meddig tart ki az iparvidék a lobbyk harca közepette? Dinamit is okozhatta a TWA katasztrófáját Hősből gyanúsított Atlantában (Tudósítónktól) WASHINGTON - Hillary Clinton is ellátogatott szerdán dél­előtt a szombati robbanás után ked­den megnyitott centenáriumi park­ba Atlantában, miközben az FBI folytatja a nyomozást, méghozzá igen érdekes irányban. A kedd dél­utáni Atlanta Journal­­ Constitu­­tion írta meg, már lapzártánk után, hogy az egyik gyanúsított az a har­minchárom éves Richard Jewell, aki a rejtélyes táskát felfedezte a drámai éjszakán és igyekezett a rockkoncert nézőit minél távolabb­ra küldeni az esetleges robbanó­szerkezettől. Jewell tévényilatko­zatok tucatjaiban mesélte el törté­netét, s valóságos hőssé vált. Ám volt munkaadói is nézték a televí­ziót, s felhívták a hatóságok figyel­mét arra, hogy az atlantai ünnepek­­­től nem éppen békésen váltak meg. (Folytatás a 3. oldalon) Richard Jewell egyelőre csupán gyanúsított, a sajtó azonban máris rivaldafénybe állította (MTI külföldi képszolgálat ( AP)

Next