Magyar Nemzet, 1996. szeptember (59. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

A déli maffiáról suttognak Szegeden 7. oldal Magyar Nemzet Az RMDSZ SZKT is megvitatja az alapszerződést Iliescu nem menne Bécsbe aláírni Hét végi sajtóértesülések szerint Ion Iliescu szerint jobb lenne, ha a magyar-román alap­­szerződést Bukarestben vagy Budapesten írnák alá, s nem har­madik helyszínen. A román fő­városban egyébként úgy szá­molnak, hogy még szeptember 15 előtt sor kerülhet a dokumen­tum aláírására. Az alapszerződés körüli vi­ták Bukarestben és Budapesten is folytatódnak. Az elnökválasz­tási kampányát elindító Gheorghe Funar például ennek kapcsán intézett támadást Iliescu, vala­mint az RMDSZ ellen, mire a vezető kormánypárt ügyvezető elnöke felvetette a koalíciós megállapodás felbontásának le­hetőségét is. Nagyváradon a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Király-hágó melléki re­formátus egyházkerület közgyű­lése tett közzé állásfoglalást, amelyben aggályait hangoztatja az alapszerződés tervezett szep­temberi aláírása kapcsán, míg az RMDSZ szövetségi elnöke pén­tekre Marosvásárhelyre össze­hívta a szövetségi képviselők ta­nácsát és a szövetségi egyezte­tőtanácsot. A két testület közö­sen alakítja majd ki álláspontját a szerződésről. A keddi rendkí­vüli parlamenti ülés előtt a ma­gyar parlamenti pártok is sorra ismertetik álláspontjaikat az alapszerződésről. (Beszámolóinkat a 3., az alapszerződés teljes szövegét a 4. oldalon közöljük) Irak kurdisztáni akciója Készültségben a térségbeli amerikai egységek (Tudósítónktól) WASHINGTON­­ Az Egye­sült Államokban „súlyos aggo­dalmakat” keltett, hogy Irak be­hatolt az ENSZ által védettnek nyilvánított, kurdok lakta vidék­re, vagyis a harminchatodik szé­lességi foktól északra eső terület­re, ahol katonai akciót kezdemé­nyezett a legnagyobb város, Irbil ellen. Ez a térség egyben a repü­lési tilalom zónája, s ennek az in­tézkedésnek a betartását amerikai erők ellenőrzik. Bill Clinton, aki a chicagói konvenció után buszon folytatta korteskörútját, hirtelen visszazökkent elnöki és főpa­rancsnoki tisztségébe. (Folytatás a 2. oldalon) Újabb feszültség­ Észak-Boszniában A menekültek már szavaznak ÚJVIDÉK - Ismét kiélező­dött a szerb-bosnyák feszültség Észak-Boszniában a minapi ma­halai és a zvorniki incidensek után. A boszniai szerb rendőrmi­niszter keményen megfenyeget­te a nemzetközi közvetítőket is. Azt üzente Cári Bildtnek, hogy a belügyminisztérium „határozott lépéseket tesz a Szerb Köztár­saság területének és lakosságá­nak védelmében, valamint a közrend és jogrend szavatolása érdekében”. (Folytatás a 2. oldalon) ­ Hej, halászok... Kíváncsian várom, mi lesz az első fogása a ma első munkanapját élő Központi Bűnüldözési Igazgatóság­nak. Nincs kétségem, ko­moly lista készült a fekete­­gazdaságban jeleskedő cé­gekről, azok vezetőiről. A lapunk hasábjain zajló vitá­ból is tudhatjuk, hogy rend­kívül széles a gazdasági bűn­cselekmények tárháza. Adó­csalástól jövedéki engedé­lyek kijátszásán át a társa­dalombiztosítás befizetésé­nek elfelejtéséig sok száz­millió, többek szerint sok százmilliárd az a kár, amivel megrövidítik az államot, vagyis minket. Újra és újra felmerül a kérdés: vajon a feketegaz­daság mindenható urai mi­lyen kapcsolatban állnak a politikai elit tagjaival? A cá­folat mindig bizonytalan, miként az igazgatóság veze­tője, Kiss Ernő legutóbbi nyilatkozatában sejteni en­gedte, kész a hatalom legfel­ső berkeibe beépülő gyanús személyekkel is szembe­szállni. Tartok tőle, nagyon za­varos vizekben kell majd halászni. Talán éppen ezért kétséges, hogy valóban óriá­si leleplezésekre számítha­tunk. Néhány hónappal ez­előtt a miniszterelnök jelez­te a szokásos, havi sajtótájé­koztatóján, hogy már akkor legalább tíz komoly ügyben megindulhatott volna a fele­lősségre vonás. Aztán néma csönd... Vajon ma mekkora a lista? Vajon valóban érde­ke valamennyi politikai erő­nek, hogy kitisztítsák a gaz­daság átláthatatlan közegét? Vajon lesz elegendő kurázsi ellenállni a csábításoknak, a megvesztegetési kísérletek­nek, a hatalmas kenőpén­zeknek? A korántsem költői kérdésekre legkésőbb egy esztendő múlva kaphatunk választ, amikor az igazgató­ság számot ad munkájáról a kormány előtt. Addig pedig drukkol­junk, hogy a különleges ha­lászok ne csupán apró, ve­resszárnyú keszeget fogja­nak. Szendrei Lőrinc A tojásért is többet kérnek A baromfihús mától drágább (Munkatársunktól) Hivatalosan mától, a gyakor­latban - például a Vámház kör­úti nagycsarnokban - azonban már szombattól megkezdődött a csirkehús jelentős mértékű drá­gulása. A baromfi legértékesebb ré­sze, a combja, a melle, de még a szárnya is 20-25 százalékkal ke­rül több pénzbe, s kilónként 400 forintot is elérhet a bontott csir­ke ára. A Budapesti Baromfi­nagykereskedelmi Vállalat ille­tékesei már a múlt hét közepén bejelentették áremelési szándé­kukat: a Magyar Nemzet csütör­tökön adhatta hírül a cég ebbéli terveit és indokait. (Folytatás a 8. oldalon) A bontott csirke fogyasztói átlagárának változása (1990- 1996, Ft/kg) Nem szűnik meg a hivatal Cáfol a­t mmi A Határon Túli Magyarok Hivatala cáfolja azokat a hazai és a külföldi sajtóban megjelent híre­ket, amelyek szerint rövidesen át­szervezik, esetleg megszüntetik a hivatalt. Iván Károly, a hivatal sajtófő­nöke a távirati irodához eljuttatott nyilatkozatában rámutatott: a HTMH-t és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt érintő, bármi­lyen átszervezés politikai szem­pontból hátrányos lenne nemcsak a határon túli magyarok, hanem a hazai kisebbségek számára is. Hozzáfűzte: pártállástól függetle­nül sok a támogatója a hivatalnak itthon és a határokon túl is. A két kisebbségi hivatal eset­leges összevonása a határon túli magyarok számára olybá tűnhet, hogy ügyük már nem annyira lé­nyeges a magyar kormány szá­mára. A sajtófőnök tájékoztatott arról is, hogy a kormány jóvá­hagyta az intézmény jövő évi költségvetésének megemelését, ami azt bizonyítja, hogy nem kí­vánja felszámolni a hivatalt. Még éjfélkor is folyt a vita Péceli nem az égetőműre (Munkatársunktól) Elutasították a péceli lakosok a városukban létesítendő törpe­égetőmű tervét. Az augusztus 30- án, csütörtökön megtartott helyi népszavazás az önkormányzat számára negatív eredménnyel zá­rult, az érvényesen leadott 4590 szavazat szerint a választópolgá­rok 51,7 százaléka voksolt a be­ruházás ellen. (Folytatás az 5. oldalon) Független képviselőként politizál tovább Tölgyessy Péter kilépett az SZDSZ-ből (Munkatársunktól) Tölgyessy Péter, a szabad demokraták korábbi elnöke és frakcióvezetője kilépett az SZDSZ-ből. Mandátumáról nem mondott le, a jövőben független képviselőként poli­tizál. Döntését a párt orszá­gos tanácsának szombati ülésén jelentette be. Tölgyessy Péter kilépésének okairól tegnap nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. - Mindig is kétségeim vol­tak a szocialistákkal való koalí­ció eredményességében, ezért inkább visszahúzódtam. 1994- ben arra is gondoltam, tévedhe­tek, talán én nem látom jól a po­litikai helyzetet. Az azóta eltelt két évben azonban bebizonyoso­dott, hogy a kormány ugyan ké­pes volt megőrizni az ország fi­zetőképességét - és ezt érdemes értékén becsülni -, ám igazi tar­tós megoldást nem tudott felmu­tatni a bajokra - fogalmazott. Meglátása szerint a kabinet haladási irányát a szocialista párton belüli erőviszonyok ala­kítják, a szabad demokraták pe­dig folytonos szembeszegülé­sükkel egyre követhetetlenebb viszályokba bonyolódtak. Tilta­kozásaikat a kormányfő hatáso­san használja fel a pártján belüli hatalmi játszmákban. Az SZDSZ ténylegesen nem képes a kor­mány haladási irányát befolyá­solni. (Folytatás az 5. oldalon) Szonda Ipsos-felmérés az iskolakezdésről Rendkívüli terhek a családokon Az ország általános és kö­zépiskoláiban ma kezdődik a ta­nítás, de az érintett családok már két héttel ezelőtt javában készül­tek a tanévkezdésre, arra az ese­ményre, amely igencsak megter­heli pénztárcájukat — így foglal­hatók össze a Szonda Ipsos augusztus közepén végzett tele­fonos közvélemény-kutatásának legfontosabb eredményei. A vizsgálat úgynevezett reprezen­tatív mintán készült, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a megkérdezett 500 személy ará­nyosan képviselte a városokban­­élő felnőtt népességet. Az iskoláskorú gyermekek csa­ládjának 84 százaléka már a múlt hónap második felében készült a szeptemberi tanévkezdetre . Csak 16 százaléka halasztotta ezt ké­sőbbre. Különösen a vidékiek kezdték hamarabb a tanszerek megvételét, a gyerekek iskolai­­fel­­öltöztetését” (90 százalék). A buda­pestiek nem siettek ennyire, bár a többség (70 százalék) itt is hetekkel korábban elkezdte a felkészülést. (Folytatás az 5. oldalon) Országos tanévnyitó Pannonhalmán Másfél millió diák és csaknem 150 ezer pedagógus kezdi meg ma az 1996-97-es tanévet. Az általá­nos iskolákban mérséklődött a ta­nulólétszám csökkenése: a tava­lyinál hétezerrel lesz kevesebb ne­buló. A becsült adatok szerint 124 ezer gyermeket írattak be az álta­lános iskola első osztályába, 120 300 tinédzser pedig a közép­fokú iskolák nappali tagozatán kezdi meg tanulmányait. Csökken a szakmunkásképzésben és a szakiskolai képzésben részt ve­vők száma. Az iskolai oktatásban növekvő arányt képviselnek a hat- és nyolcosztályos gimnáziu­mot választó diákok. Új egyházi, alapítványi és magánintézmé­nyek megnyitásával pedig növek­szik a nem állami intézmények részesedése a közoktatási felada­tok vállalásából. Az országos tanévnyitó ünnep­séget az ezeréves magyar iskola bölcsőjénél, a pannonhalmi bencés főapátságban tartották meg vasár­nap. A főkönyvtárban egybegyűlt résztvevőket Várszegi Asztrik fő­apát köszöntötte. Az új tanévet Magyar Bálint nyitotta meg. A művelődési miniszter bevezetőjé­ben rámutatott: Pannonhalma azt bizonyítja, hogy a magyar művelő­dést elszakíthatatlan szálak fűzik Európához, amelynek értékei kö­zött ott találjuk a magyar alkotó­kat, műveiket, gondolataikat. Han­goztatta: szellemi örökségünkkel jól kell gazdálkodnunk. Meg kell becsülnünk elődeink eredményeit, ugyanakkor rendelkeznünk kell azzal az elszántsággal, amellyel a hajdani bencés tanító atyák fogtak az oktatás, a nevelés nehéz munká­jához. Nyitottnak kell lennünk a világ fejlődésére, miként az apát­ság nyitott volt ezeresztendős tör­ténete során - hangsúlyozta a mi­niszter. (Folytatás all. oldalon) A pannonhalmi bencés főapátságban Magyar Bálint Európához tartozásunkról szólt MTI-fotó - Matusz Károly

Next