Magyar Nemzet, 1996. október (59. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

A TÖOSZ szerint uzsorás szerződések köttettek A Tocsik-ügy a jéghegy csúcsa (Munkatársunktól) Az önkormányzatok érdek­­képviseleti szervezetei egyelőre nem kívánják minősíteni az ÁPV Rt. és az önkormányzatok között folyó egyezkedést a települése­ket megillető vagyonrész kiadá­sáról, megvárják, amíg a kor­mányzati vizsgálat befejeződik. Köllner Ferenc, a Települési Ön­­kormányzatok Országos Szövet­ségének (TÖOSZ) főtitkára a Magyar Nemzetnek úgy nyilat­kozott, a „Tocsik-ügy” a jég­hegynek csak a csúcsa. (Folytatás a 3. oldalon) ! Béke az alagút végén? Végzetesen igazuk lett azoknak, akik Benjámin Ne­­tanjahuról feltételezték, hogy lerombolja azt, amit az iz­raeli kormányfőelődök lassú és aprólékos munkával fel­építettek. Elveti az eddigi megállapodásokat, húzza-ha­­lasztja vagy megtagadja az Oslóban kialkudott feltételek teljesítését, amivel viszont magára haragítja az arabo­kat, de a haladóbb gondolko­dású zsidókat is. Nos, ha volt is esélye, hogy­ másként ala­kítja­­Mi­tikáját, mégsem lép­te át a saját árnyékát, megre­kedt a terü­letszerző gondol­kodás s a „zsidó biztonság az arab tengerben” elvének szintjén. Ebből kiindulva ve­tette el az egyszer majd meg­alakítandó palesztin állam­nak még az ábrándját is, mélységesen megsértve a ha­táraikon belül élő kétmilló­­nyi arab érzékenységét. Arafat a palesztin részle­ges autonómia vezetőjeként feltűnő nyugalommal nem kommentálta Netanjahu fo­gadkozásait, a határidők azonban vészesen közeledtek, sőt túl is haladták azokat. Az izraeli katonák például még mindig Hebronban tartóz­kodnak, amire elég volt egy szikra, egy mondvacsinált ürügy - az a réneeztgetés, hogy a kétezer éves alagútba szakadhatnak a m­uszlim­ me­csetek - s fellobbant a harag lángja. A nemzetközi közvéle­mény ezek után mindkét ve­zetőt felelősnek tartja a ki­alakult veszélyes helyzetért, Netanjahu magatartását azonban végtelenül felelőt­lennek is ítélik. Érthetetlen ugyanis, hogy nem mérte föl a lehetséges láncreakciót, amelyet egyes izraeli körök is átlátnak. Feltehetően Clin­tontól sem hall dicséretet ezért Washingtonban. Az amerikai elnöknek e napok­ban bokros honi teendői mellett nem hiányzott az újabb konfliktus, és a feladat sem, hogy újfent elmagya­rázza: béke nélkül nincs biz­tonság. Amit Netanjahunak és héjáinak maguknak kelle­ne belátniuk. Kérdés azon­ban, hogy képesek-e rá, mert ezen áll vagy bukik az ameri­kai közvetítési kísérlet is. Arafat, több arab vezetővel együtt, jelenleg alkalmatlan­nak tartja az izraeli vezetést a változásra, ezért tárgyalási feltételként a vitatott törté­nelmi alagút bezárását köve­teli. Amiért is Clintonnnak nem lesz könnyű ismételten összhangot teremteni a zsidó és az arab érdekek között. Az Egyesült Államok viszont az európai uniós partnerek­kel együtt tisztában van vele: ha nem csillan reménysugár az alagu­t végén, az még sú­lyosabb konfliktusokhoz ve­zethet a nagyon érzékeny közel-keleti térségben. Zsigovits Edit Az egyházi iskolák fenntartása Közelképünk az 5. oldalon Ára: 35 Ft Távközlési melléklettel ALAPÍTOTTA: PETN­Ő SÁNDOR KEDD, 1996. október 1. LIX. évfolyam, 229. szám (Munkatársunktól) A közvéleményt és a kor­mányt is erősen foglalkoz­tatják a privatizációs szer­vezet szerződései, amelye­ket a helyi önkormányzatok követeléseinek kielégítésé­vel kapcsolatban kötöttek - szögezte le az Országgyűlés tegnapi plenáris ülésén Horn Gyula miniszterelnök. Napirend előtt bejelentette: az Állami Privatizációs és Vagyon­kezelő Részvénytársaság szerző­déskötéseivel összefüggésben vizsgálatra kérte fel a Kormány­zati Ellenőrzési Irodát: október 3- ig kell letennie jelentését ahhoz, hogy a kormány e heti, október 4-i ülésén megvitathassa a vizsgálat eredményét, és akár döntést is hozhasson. A kormányfő továbbá azt is bejelentette: kezdeményezte az ÁPV Rt. igazgatótanácsa soron kívüli ülésének összehívását. E testület ülésére hétfőn délben sor került. Az igazgatótanács - tolmá­csolta a kormányfő - maga is ki­nyilvánította, hogy „maximálisan segíti a vizsgálat lefolytatását”. Az inkriminált szerződések to­vábbi végrehajtását leállították. A miniszterelnök kérte a honatyá­kat, hogy a közállapotok rendezé­séhez nyújtsanak megfelelő támo­gatást. Egyúttal megköszönte mindazok tisztázó szándékú fel­vetését, akik a szerződéskötés kö­rülményeivel kapcsolatban fel­szólaltak. A miniszterelnök mint­egy három és fél perces napirend előtti felszólalását követően az egyes frakciók nyilatkoztak a ki­alakult helyzetről. (Folytatás a 3. oldalon)­ ­ Azonnali vizsgálatot rendelt el az ÁPV Rt.-nél a kormányfő Suchman távozását követelik Léphart Pál rajta Érvénytelen választás Zamárdiban A fiktív bejelentkezők meghiúsították a szavazást (Munkatársunktól) . A magyar választások törté­netében mind ez idáig páratlan ügyben nyomozott a rendőrség - tudtuk meg Mikó István rendőr ezredestől, az ORFK vizsgálati főosztályának vezetőjétől. Az ezredes lapunk érdeklődésére el­mondta: nyomozást rendeltek el még 1995. december 9-én isme­retlen tettesek ellen, a szántódi választást előkészítő bizottság feljelentése alapján. Az adatok szerint Zamárdi nagyközségtől Szántód el kívánt szakadni. Ezért ’95 október 15-re népsza­vazást írtak ki. A Zamárdiban élő lakók közül 130-an - kizáró­lag a szavazáson való részvétel miatt - Szántódon fiktív lakóhe­lyet létesítettek. Ezután ők nem vettek részt a népszavazáson, tá­volmaradásuk miatt az érvényte­lenné vált. A nyomozás megállapította, hogy az átjelentkezésekben - mint szervező - hat vezető beosz­tású értelmiségi közreműködött, akik kapcsolatban álltak a helyi önkormányzattal, s miután a sza­vazás érvénytelenné vált, az anyagi és pénzügyi kondíciók sem kerültek megosztásra. (Folytatás a 4. oldalon) Arafat az EU vezetőivel tárgyalt útban Washington felé Ma kezdődhet a közel-keleti csúcs (Tudósítónktól) WASHINGTON - Az ameri­kai fővárosba utazott Netan­jahu izraeli kormányfő, s oda indult hétfőn Arafat palesz­tin elnök is, így a két politi­kus már ma találkozhat. Az amerikai kormányzat igyekszik mérsékelni a várakozá­sokat, de egyben reménykedve be­szél arról, hogy a békefolyamatot veszélyeztető korábbi incidensek hatásait is korlátok között lehetett tartani. A Fehér Ház hétfőn készült a közel-keleti csúcstalálkozóra, amelyre Clinton elnök vasárnap reggel hívta meg a válságban érin­tetteket az izraeli-palesztin villon­gások nyomán. Bill Clinton sze­mélyesen is részt kíván venni az egyezkedéseken, s miközben be­avatkozása és békéltető szerepe kétségkívül nagy államfői tekin­télyt kölcsönözhet neki a kampány hajrájában, az esetleges kudarc megnehezítheti a helyzetét a vasár­nap esedékes első tévévita előtt. Hétfői lapzártánk idején még nem alakult ki a csúcs menetrend­je, s még csak sejteni sem lehe­tett, hogy az amerikai elnökkel folytatandó kétoldalú találkozók és az esetleges plenáris ülés mel­lett négyszemközt is tárgyal-e Ne­tanjahu izraeli kormányfő és Arafat palesztin elnök. Mubarak egyiptomi államfő azonban el­döntötte, hogy nem utazik Wa­shingtonba, így minden bizony­nyal külügyminisztere képviseli majd. Husszein jordán király el­fogadta a meghívást. Arafat hétfőn Kairóba repült, ahol Mubarakkal egyeztetett, majd Luxemburgba látogatott, hogy az európai vezetőkkel is tisztázza ál­láspontját, s ezt követően tervezte folytatni útját Washingtonba. Igaz, ezt megelőzően halasztást szorgal­mazott, mert valamiféle elkötele­zettséget kívánt kicsikarni Netan­­jahuból a békemegállapodások végrehajtását illetően. Az izraeli kormányfő közben egyenesen Washingtonba repült, s ő minden­képpen itt várja a keddi megnyitót. (k. m.) (Hírösszefoglalónk az izraeli fejleményekről a 3. oldalon) A biztosítótól kapott pénz nem elegendő a bérekre Mégis lesz fizetés a sztom­atológiai intézetben (Munkatársunktól) Péntek délutánig úgy tűnt, nem tudnak bért fizetni a Főváro­si Önkormányzat Központi Szto­­matológiai Intézet dolgozóinak. Az egészségbiztosító ebben a hó­napban még kisegíti az intézetet, a fogászati központ gondjai azon­ban ezzel nem oldódnak meg. Dr. Vágó Péter főigazgató attól tart, egy hónap múlva ismét kérdéses­sé válik, megkaphatják-e bérüket az intézet dolgozói. A gondok gyökere a fogászat finanszírozási szabályainak tava­lyi és idei változásához nyúlik vissza. A főigazgató szerint ta­valy nyártól nem teljesen a rende­letben foglaltaknak megfelelően finanszírozták az intézményt. (Folytatás a 4. oldalon) Tizenötmilliárd forint hiányzik a felújításokhoz Egyre balesetv­eszélyesebbek az autópályák A magyar autópályák rend­kívül rossz állapotban van­nak, 65 százalékuk azonnal javításra szorulna, mert életkoruk meghaladja a 15 évet, s azóta nem került sor felújításukra. Sőt, az M7-es jobb pályájának bizonyos szakaszai húsz évvel ezelőtt épültek - nyilatkozta la­punknak Szakos Pál, az Ál­lami Autópálya-kezelő Köz­hasznú Társaság vezetője. A szakember szerint mindez nem jelenti azt, hogy ezek az utak balesetveszélyesek. Bármennyire is rossznak tartják az autósok az M7-es Balaton felé vezető pályájá­nak szélső sávját, az út a közleke­dés biztonságát a szabályok betar­tása esetén még nem veszélyezteti. Az új utaknak - legyen az autópá­lya vagy községi út - három év a jogszabályban előírt kötelező sza­vatossági idejük. Ez alatt az idő alatt gyakorlatilag hibátlannak kell lenniük. Kötelező alkalmassági idejük tíz év, az élettartamuk, azaz az elméleti használhatósági idejük azonban ennél jóval hosszabb. Egyik határidő sem jelenti azt, hogy az utat ez alatt nem kell javí­tani - mondta Szakos Pál. Megépí­tésétől kezdve állandó jelenlétet, folyamatos beavatkozást igényel az út. A kátyúkat, repedéseket azonnal ki kell javítani, ellenkező esetben a hibák halmozódnak, és sokkal nagyobb kár keletkezik. Attól függően, hány éves az út, milyen igénybevételnek van kitéve és mikor volt javítva, tíz-ti­­zenkét évenként nagyobb karban­tartási beavatkozást igényel. (Folytatás a 8. oldalon) ­ká Kitüntették Yehudi Menuhint Lord Yehudi Menuhin, a vi­lághírű hegedűművész, karmes­ter és pedagógus idén ünnepelte 80. születésnapját. A művészt Göncz Árpád, a Magyar Köztár­saság elnöke hétfőn a Magyar Köztársasági Érdemrend közép­keresztjével tüntette ki. Menu­hin 66 évvel ezelőtti, viharos si­kerű budapesti bemutatkozása óta rendkívül sokat tett a ma­gyar zenei életért és a magyar zenekultúra nemzetközi nép­szerűsítéséért. Október 1-jén -1975 óta - az ő kezdeményezé­sére ünnepli a földkerekség mu­zsikustársadalma a zene világ­napját. Yehudi Menuhin ma es­te személyesen is közreműködik a Zeneakadémián az ünnepi hangversenyen. A világhírű művész átveszi a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét Göncz Árpádtól Vajda József felvétele

Next