Magyar Nemzet, 1996. november (59. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

■ Birkózás az olajügyben ! Állami üzlet K­luba alatt? ” Hujber Ottó és Máté László tevékenysége, melyet a hazánk­kal szemben fennálló orosz államadósság leépítése körül vé­geztek, fontos az államnak is. Ezért a szocialista párt vállal­kozói tagozatának elnökét, illet­ve az MSZP volt alelnökét nem szabad megróni, így vélekednek a parlament olajbizottságának kormánypárti tagjai. Az ellen­zék viszont fölveti, hogy ha Hujber és Máté kiváló üzletem­ber, akkor miért nem pályázaton nyerték el üzletkötési lehetősé­geiket, s miért titokban jutottak­­ az adósság leépítésével foglal­kozó tárcaközi bizottság dönté­sei nyomán - lehetőségekhez. Nyilvános tender nélkül csak a politika és a gazdaság összefo­nódásával lehetett állami üzlet­hez jutni. Az olajbizottság tegnapi ülé­sén - lapunk információi szerint - e két nézet ütközött, s emiatt nem készült el végleges változatban a mintegy 20 oldalas jelentés. Az „iszapbirkózás” még hetekig el­tarthat, mivel a bizottságban szö­gesen ellentétes érdekek hatnak: a kormánypártiak minél kisebb botránnyal szeretnének búcsúzni a tavaly december óta folyó olaj­ügytől, az ellenzék viszont minél élesebben szeretné megvilágítani a vélt politikai, gazdasági össze­fonódásokat. (m. p.) ­ T rendhagyó Igék A pénzügyi kormányzat 1998-ra már az Európai Unió átlagát meghaladó növekedést „prognoszti­zál” - eme egészséges biza­kodásnak legutóbb Tétényi Tamás, a pénzügyi tárca helyettes államtitkára adott hangot. Az optimiz­mus kincstári képviseletét egy befektetői konferen­cián vállalta a szakember. Épp megfelelő helyen, a pénzemberek előtt igenis vonzó jövőképet kell föl­festenie a kormány képvi­selőjének. E hazában azonban már fölhalmozódott némi tapasz­talati tőke a tekintetben: a jövőképet nem szabad ró­zsaszínűre mázolni. Akkor keletkezett ez a tanulság, amikor a növekedést még nem prognosztizálták, ha­nem „tervezték”, s a vágyott gyarapodás nem meghalad­ta, hanem „túlszárnyalta” a nyugatit. A nemrég nyivánosságra hozott kimutatás szerint a tavalyi egy főre jutó nemzeti össztermék alig volt maga­sabb négyezer dollárosnál. Azaz az Európai Unió szeré­nyebb gazdaságaihoz képest is csak egyharmados teljesít­ményre voltunk képesek. S ráadásul ebben az összeha­sonlításban növekedésünk üteme semmit nem gyorsult a többiekéhez képest. Egészséges trendről árul­kodik viszont a kormányzat szerint, hogy a magánosítás nyomán jelentős tőke áram­lott az országba, javult a jö­vedelmezőség, s nem utolsó­sorban az ország stabilitása is fontos vonzerő a beruhá­zóknak. Ámde ném­leg baljós fo­lyamatok is mutatkoznak. Ezek egyike, hogy apad a privatizálható állami va­gyon, erre a forrásra tehát már alig számíthatunk. A jö­vedelmezőség ugyan jobb, ámde ennek tetemes részét kivonják az országból a kül­földi tulajdonosok, rontva a külgazdasági mérleget. S a dicsért stabilitás is meg-meg­­inogni látszik, nagyobbára a keletről és délről zavartala­nul beáramló bűnözés miatt. Előrevivő, ha a gazda­ságpolitikusok a szűk eszten­dők alatt sok biztató trendet látnak, s ezekre irányítják a közfigyelmet. Félő azonban, hogy ha a köz meglehetősen sok „trendhagyást, trend­bontást, trendháborítást” tapasztal, a prognosztizálás­ból nem válik önbeteljesítő jóslat. Molnár Pál A demokrácia esélyei - két választás között e. «id»i Magyar Nemzet Ara: 35 Ft Magyar Árutőzsde melléklettel ALAPÍTOTTA: PETIK­ SÁNDOR FENTEK, 1996. november I. LIX. évfolyam, 255. szám Honoráriumok tb-járulékoltatása: lesznek kivételek Két új vezető az ÁPV Rt.-nél (Munkatársunktól) A kormány csütörtöki ülé­sén elhatározta, hogy a gyereknevelést a családi pótlék differenciált emelé­sével kell támogatni. A ka­binet tegnap döntött az ÁPV Rt. igazgatóságának két új személyéről is: Mé­száros Jánost és Szabó Zsoltot a testület tagjaivá nevezte ki. A kormány tegnapi ülésén l áttekintette az adótörvényhez és­­a társadalombiztosítási járulék­reformhoz benyújtott képviselői indítványokat, amelynek részle­teiről­ Kiss Elemér miniszterel­nökségi államtitkár számolt be a sajtó képviselőinek. Mint meg­tudtuk, a kabinet elfogadja a je­lenlegi szja-tervezet azon pont­ját, hogy jövőre a gyermekneve­lést ne adókedvezménnyel, ha­nem a családi pótlék differen­ciált emelésével támogassák. A kabinet egyetért azzal a módosí­tással, hogy a munkahelyi étkez­tetés továbbra is adómentes le­gyen. A miniszterek támogatják azt is, hogy az adójóváírás mér­téke 18 százalékról 20 százalék­ra emelkedjen. Kiss Elemér be­számolt arról is, hogy a kép­viselők számos módosító javas­latot nyújtottak be a honoráriu­mok tb-járuléka ügyében. A kor­mánynak az az álláspontja, hogy általánosságban be kell vezetni a honoráriumokra a tb-járulékot, de ez alól kivételt képezne a szerzői jogvédelem alá eső tevé­kenységek egy szűk csoportja; olyanok, amelyek nem kifeje­zetten piaci jellegű tevékeny­ségek. (Folytatás az 5. oldalon) A hanyatlás költségvetése? Adókedvezmény helyett magasabb családi pótlék (Munkatársunktól) Az Országgyűlés tegnap foly­tatta a jövő évi büdzsé tárgyalá­sát, amelynek központi kérdése az önkormányzati finanszírozás, a kulturális támogatás, továbbá az adókedvezmény és a családi pót­lékok emelésének lehetséges mértéke volt. A koalíció továbbra is erényt próbált kovácsolni a vál­tozatlanságból, míg ellenzéki részről az is elhangzott, hogy a kormány-előterjesztés nem any­­nyira az Országgyűlésnek, mint inkább a Valutaalapnak szól. Dél­után, a költségvetési vitát meg­szakítva Gál Zoltán házelnök je­lentette be a szomorú hírt, misze­rint Gyulán elhunyt Gyurkó János volt MDF-es képviselő, aki a ko­rábbi kormányban a környezetvé­delmi tárcát vezette. A költségvetési vitában Bauer Tamás (SZDSZ) a változatlanság költségvetéseként jellemezte a na­pirenden szereplő javaslatot, de nem negatív értelemben. (Folytatás az 5. oldalon) Léphart Pál rajza Lezárult a román választási kampány Iliescu győzelmét jósolják Miután két ismert romániai közvélemény-kutató intézet azt jelezte a héten, hogy ok­tóber végén Iliescu elnök és a kormánypárt várható szavazati aránya jelentősen csökkent, egy harmadik úgy találta, hogy éppen el­lenkezőleg, az államfő és a kormánypárt esélyei ebben az időszakban mindenütt nőttek, és az ellenfél két fő ereje, a Konvenció és a Szo­ciáldemokrata Unió vissza­esett. Iliescu elnök az IMAS leg­újabb felmérésében a voksok 36,5 százalékára számíthat, ez 4,6 százalékos növekedés az elő­zőekhez képest, míg Emil Cons­­tantinescut, a Konvenció jelöltjét 24,7 százalékos eredménnyel je­gyezték, ami 2,5 százalékos csök­kenést jelentene az október köze­pén regisztrált eredményhez ké­pest. Petre Román 21,7 százalé­kos eredménye 0,2 százalékos csökkenésnek felel meg. Frunda Györgyöt, az RMDSZ jelöltjét a felmérés a 4. helyre teszi, öt szá­zalékkal. Ugyanerre az időszakra vo­natkozólag az IRSOP közvéle­mény-kutató intézet Iliescu tá­mogatottságát 29, Constantines­­cuét 26, Petre Románét 20 szá­zalékra becsülte, a CURS szám­sora ugyanebben a sorrendben 32, 28 és 21,5 százalék volt. Az utóbbi két intézet szerint Iliescu tábora apadni kezdett október végén. (Folytatás a 2. oldalon) Két meghallgatás egy időben Tocsik Márta az ügyészséghez fordult (Munkatársunktól) Tocsik Márta csütörtökön nem jelent meg az ügyével foglal­kozó parlamenti vizsgálóbizott­ság előtt, annak ülése ugyanis egybeesett újabb rendőrségi ki­hallgatásával - közölte az MTI- vel Szőgyényi József, a jogásznő ügyvédje. Mint elmondta: véden­cével az ügyészi szervekhez for­dultak annak megállapítását kér­ve, hogy megalapozott-e az adó­csalás, a számviteli törvény meg­sértése és zugírászat gyanúja miatt folytatott nyomozás. Sző­gyényi József azt is elmondta, hogy a parlamenti bizottság ké­sőn, tegnap délelőtt 10 óra körül faxolta el a meghallgatásra szóló meghívót kliense irodájába. A Parlamentben az ÁPV Rt. menesztett igazgatósági tagjainak meghallgatásával folytatta tegnap délután munkáját a korrupciógya­nús ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság. A testület ülésére To­­csik Márta is hivatalos volt, de Deutsch Tamás, a bizottság elnöke elmondta: bár a jogásznő részére küldött értesítést, a faxgép vissza­igazolta, a jogásznő kitért a bizott­sági meghívás elől, mondván: egy napra egy meghallgatás elég. A bizottság meglehetősen las­san haladó tényfeltáró munkáját ezúttal kisebb napirend előtti cse­tepaté is akadályozta. Göndör Jó­zsef, a bizottság koalíciós tagja bírálta Deutsch Tamásnak a tv Objektív című műsorának adott nyilatkozatát. (Folytatás az 5. oldalon) A túlmunkadíj felét kapják kézhez Az orvosok sorban nyerik a pereket (Munkatársunktól) Perek sorának megindítását tervezik az alapellátási orvosok, mert a kórházi ügyelet törvényben előírt díjának csak a felét kapják meg. Az orvosok átlagosan 900 óránál is több túlmunkát végeznek évente a törvényben előírt 200 he­lyett. Szakértők szerint minimum hét-kilencmilliárd forint hiányzik ennek díjazására a tb-törvényből, ez a következő évi költségvetésben sem szerepel. Évente átlagosan 120-220 ezer forinttal keresnek emiatt kevesebbet az orvosok. (Folytatás a 4. oldalon) Drágult a benzin Drágultak az üzemanyagok a Mal Rt. hálózatában. Csütörtökön 0 órától a 98-as ólmozott benzinért egy forint 60 fillérrel, a 91-es ólmo­zatlanért egy forint 70 fillérrel, a 95-ös ólmozatlanért egy forint 80 fillérrel, a 98-as ólmozatlan ben­zinért egy forint 70 fillérrel fizetünk többet. A gázolaj és a fűtőolaj ára egy forint 50 fillérrel drágult. Az ár­emelést az MTI szerint a forint-dol­lár árfolyamának változásával és a mediterrán tőzsdei jegyzésének fo­lyamatos és dinamikus emelkedésé­vel magyarázzák. A holnapi 32 oldalas Magyar Nem­zetből Interjú Giczy Györggyel Nem vagyunk mi kis tigrisek Ali baba és a negyven... A rejtett közösségek hálózata Kézigránátok és teniszütők Szabó István a filmkészítés keserveiről M Magyar politikusok arcképcsarnoka A mai magyar politikusok­ról indul cikksorozat a Magyar Nemzet szombati számában. Javorniczky István állandó be­szélgetőtársa két politológus, Bozóki András és Stumpf Ist­ván, megkísérelnek elemző ké­pet rajzolni arról, hogyan ala­kult az adott politikus pályája, milyen célok és értékek vezetik, milyen politikusi teljesítmény fűződik nevéhez és milyennek ígérkezik politikai jövője. A so­rozat a Horn Gyuláról szóló résszel kezdődik. i£■ Értéken alul apportált Taverna u­jabb visszaélést talált a Fidesz (Munkatársunktól) Kósa Lajos szerint újabb, megmagyarázhatatlannak tűnő vagyonvesztésről szer­zett tudomást a Fidesz. Az alelnök lapunk érdeklődé­sére megerősítette: pártja levél­ben kérte az ÁPV Rt. igazgatóta­nácsa új elnökét, Kovács Árpá­dot, hogy vizsgáltassa ki a Taver­na Rt. apportjával kapcsolatos ügyet, s az eredményről tájékoz­tassa a parlamentet és a közvéle­ményt. A politikus arról számolt be, hogy évekkel korábban a Belvá­rosi Vendéglátó Vállalat (BVV) több értékes tulajdonát, illetve értékes ingatlanok használati jo­gát (például a Mátyás pincét, a Kárpátia éttermet, a Taverna Ho­telt) mélyen értéken alul appor­­tálta a Taverna Rt.-be. (Abba a részvénytársaságba, amelynek vezetője ugyanaz volt, mint a BVV igazgatója.) Később az ÁVÜ, majd jogutódja, az ÁPV Rt. pert indított a Taverna Hotel visszaszerzéséért (vele párhuza­mosan a többi ingatlan esetében a BVV új igazgatója is perhez folyamodott), amit első fokon meg is nyert a vagyonkezelő tár­saság (1995 őszén). Kósa Lajos szerint ezután történt az a furcsa eset, hogy a 800 millió forintos perértékű, azonban 1,5 milliár­dosra becsült értékű szállodáról lemondott az ÁPV Rt. egy peren kívüli egyezség során, s cserébe megelégedett egy mindössze 70 millió forint értékű (!) vagyon­nal. A Fidesz alelnöke érdeklő­désünkre rámutatott: több mint meglepő, hogy az ÁPV Rt. az el­sőfokú bírósági döntés birtoká­ban megelégedett 70 millió fo­rint értékű, igazán semmire sem használható részvénycsomag­gal, építési telekkel, illetve egy kft. kisebbségi tulajdonrészével, miközben a másik serpenyőben 1,5 milliárdos vagyonérték volt. Kósa Lajos szerint a hűtlen ke­zelés alapos gyanúját kimerítő ügyben érintett volt Kocsis Ist­ván vezérigazgató-helyettes, aki a Tocsik-botrányban meghallga­­tottak közül egyedüliként az ÁPV Rt.-nél maradhatott, s ugyancsak részt vett az ügylet­ben Liszkai Péter vezető jogta­nácsos is - aki ellen jelenleg büntetőeljárás folyik szintén a Tocsik-ügy miatt. (Folytatás az 5. oldalon)

Next