Magyar Nemzet, 1997. március (60. évfolyam, 51-74. szám)

1997-03-01 / 51. szám

A demonstrálók tovább tárgyalnának Kiskőrösön (Munkatársunktól) Új agrárszervezetet alakítottak Mezőgazdasági Termelők Érdek­­védelmi Szövetsége (METÉSZ) néven az ország 374 településéről összesereglett gazdák tegnap Kis­kőrösön. A szövetség héttagú el­nöksége - amelynek vezetőjévé Kása Gyulát választották - a kor­mányzattal való tárgyalások foly­tatása mellett döntött. Mint az­ ­ ülésen kiderült, a kabinet csütör­töki kistermelői kedvezmények­ről szóló határozatát a gazdák csak részben tudják elfogadni, to­vábbi követeléseikről vasárnap kilenc óráig tájékoztatják az ille­tékes tárcákat. A gazdafórum közel ezer fő részvételével tegnap délelőtt kez­dődött a kiskőrösi sportcsarnok­ban. Zsikla Győző, a szervezők egyik vezetője felszólalásában különösen sérelmezte, hogy a kormány döntéséből kimaradt a külföldiek földtulajdonlásának megakadályozása. A jelenlévők ezután elfogadták az új szervezet alapszabályát, megválasztották az elnökséget, és létrehozták a mezőgazdasági parlamentnek ne­vezett választmányt. (Folytatás az 5. oldalon) A gazdafórum résztvevői szavaznak a kiskőrösi sportcsarnokban MTI-fotó : Medgyasszay Gy. Béla Új agrárszervezet alakultA Postabank fizetőképes - jelentette ki Medgyessy Péter és Princz Gábor (Munkatársunktól) A Postabank tartós fizetőké­pességgel rendelkező pénzintézet - jelentette ki Tarafás Imre, a Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet el­nöke tegnap délután azon a rög­tönzött sajtótájékoztatón, amelyet a Pénzügyminisztériumban Akar László politikai államtitkár és Princz Gábor, a Postabank elnök­vezérigazgatója társaságában azt követően tartottak, hogy a pénz­ügyminiszter a bank és a felügye­let vezetőitől tájékozódott annak okáról, miért rohanták meg az ügyfelek a bank fiókjait betéteik kivétele érdekében. Medgyessy Péter egy tegnapi fórumon újság­íróknak külön is kijelentette: rémhír az, ami a Postabankról el­terjedt, s a pénzintézet megfelelő A Vállalkozók Országos Szövetsége - közleménye szerint - rendkívül károsnak, a vállalkozások működését veszélyeztetőnek tartja, ha következmény nélkül lehet megtévesztő, bizonytalansá­got eredményező információkat terjeszteni a vállalkozások műkö­déséhez nélkülözhetetlen bankrendszer területén. A VOSZ elvár­ja, hogy az érintett hatóságok, így a rendőrség, az ügyészség, a Központi Bűnüldözési Hivatal hatékonyan és soron kívül lépjen fel a felelősség egyértelmű megállapítása érdekében. A szövetség meggyőződése, hogy a jövőt tekintve megengedhetetlenül káros következménnyel járna, ha a Postabank körül kialakított lejáratás valós oka és a felelős személyek kiléte feltáratlanul és ennek okán következmény nélkül maradna, likviditással rendelkezik. Hasonló fogalmazta meg a tárca vélemé­­információt tett közzé a CNN té­­nyét a tegnap délutáni sajtótáte­­levízió is, tájékoztatva a nemzet­­koztatón Akar László államtitkár, kézi pénzügyi köröket a második Ugyanis mintegy 70 milliárd fő­­legnagyobb magyar bank fizető- mint szabad pénzeszközzel - likvi­­képességéről, E­ditással­­ rendelkezik a Posta-Semmilyen szakmai ok nem bank, magyarázza a pánikhangulatot­­ (Folytatás az 5. oldalon) Érdekegyeztetés A reálkeresetekhez igazított ellátások (M­unkatársunktól) A kormány március közepén terjeszti a parlament elé a nyug­díjreform tervezetét - mondta Medgyessy Péter, az Érdekegyez­tető Tanács plenáris ülésén. A pénzügyminiszter szerint a nyug­díjreform már 15 éve megoldásra vár, de fontos lépések, például a nyugdíjkorhatár emelése már meg­történt. A szakminisztériumok ál­láspontja megváltozott a tőkefede­zeti rendszerrel kapcsolatban, így elsőként hatszázaléknyi járulékot kellene befizetni, ez a nyugdíjjáru­lék egészének egyötödét jelenti, s később fokozatosan, két év alatt ér­nék el a nyolcszázalékos járulék­­mértéket. (Folytatás az 5. oldalon) n­­ Érik a nyugdíjreform Valódi érdekegyeztetés történt az ellenérdekű felek között. A két szemben álló nyugdíjrendszer kibékült és házasságra lép egymással. Ez politikai siker. Egyben nemzeti szuverenitásunk si­kere is, mert nem enged­tünk annak a világbanki kí­sérletnek, amely teljes egé­szében privatizálta volna a nyugdíjrendszert - felment­ve az államot idős polgárai iránti kötelezettségétől -, jobbára a tőkepiac élénkíté­se céljából. A tőkefedezeti rendszer kizárólagosságától veszélybe került volna a nyugdíjas lét, mert egy nyugdíjpénztár csődbe is kerülhet. Érthető, hogy ez a reformelképzelés kikezdte a leendő és a mai nyugdíjasok biztonságérzetét, kiváltotta tiltakozását. De nem győzött a konzer­vativizmus sem, hogy ma­radjon minden a régiben, ne nyúljunk a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerhez, ne bont­suk meg a generációk közötti szolidaritást. Ami hangzatos szólam csupán és az a fikció élteti, hogy az elődökkel leg­alább azonos számú munka­­vállaló utód tartja el a szülők nemzedékét. Nos, a népesség egyszerű újratermelése már jó ideje nem valósul meg és miként a népesség, fogy a munkaalkalom is. Egyre ke­vesebb a biztosítás bevétele azért is, mert népi mozga­lommá vált a járulékfizetési bojkott. Az egyetlen ami nő, az a nyugdíjasok tábora. A keresőkre óriási ellátási te­her nehezedik. S az nyomja a költségvetést is. Fenyeget a csőd. Mindenképpen meg kell újítani a felosztó-kirovó rendszert. A reformelképzelés mai ál­lása, hogy a társadalombiztosí­tóba folyik be a járulékok két­harmad-háromnegyed része, a többi pedig a magánpénztá­rakba. Azok esetleges csődje esetén p­edig különböző garan­ciák védik meg a befizetőt. Ezenkívül is van még néhány nyitott kérdése a reformnak, de azokban már könnyebb lesz megegyezni. A nagy kér­dés: örülh­etnek-e a leendő és a mai nyugdíjasok? Az majd elválik. Ha a parlament az elő­terjesztést elfogadja, Kovács Judit 11. oldal Törvényt sért a vízdíj emelése? Újabb vizsgálóbizottságra van szükség Elszámoltatják a parlamenti pártokat? (Munkatársunktól) A választásokon minősített politikai pártok, az általuk, illetve jogelődjeik által alapított vállala­tok, egyszemélyes kft.-k, vala­mint az 1990. évi LXXIII. tör­vény hatálya alá tartozó társadal­mi szervezetek tulajdonába, illet­ve használatába került ingatla­nokkal kapcsolatos kérdéseket vizsgáló bizottság felállításáról nyújtott be indítványt a parla­menthez a Fidesz alelnöke, Áder János. Az előterjesztést a hét végi postával kapják kézhez a tör­vényhozás tagjai. A székházügyvizsgálat politi­kai „kontrájaként” is értékelhető ellenzéki javaslat szerint a vizsgálóbizottság a parlamenti pártok „erősorrendjében” tisztáz­ná, mely ingatlanok mikor, mi­lyen jogcímen kerültek a politikai pártok tulajdonába vagy haszná­latába. Vizsgálnák az ingatlanok továbbértékesítésének, hasznosí­tásának jogszerűségét is. „A bi­zottság feladatkörébe tartozik an­nak megítélése is, származott-e jogosulatlan politikai vagy anya­gi előnyük az ingatlanok haszná­latából, illetve hasznosításából” - szögezi le a Fidesz indítványa. (Folytatás az 5. oldalon) Mától nincs szerződésük a tb-vel Kevesebb pénzt kaptak a kórházak (Munkatársunktól) Az év első két hónapjában a kórházak kevesebb pénzt kaptak, mint amennyi teljesítményük arányában megillette volna őket, mert valószínűleg nem a finan­szírozási rendnek megfelelően állapították meg juttatásaikat - jelentette ki Simsa Péter, az Egészségbiztosítási Önkormány­zat alelnöke pénteken Dobogó­kőn. Kövecs Gyula, a Magyar Kórházszövetség elnöke lapunk­nak telefonon megerősítette: a kórházak az ígért 18 százalék he­lyett mindössze 5,53 százalékkal kaptak magasabb összeget, mint az elmúlt évben. A Magyar Nemzet kérdésére Simsa Péter elmondta: nem indí­tottak vizsgálatot az ügyben, csu­pán az egészségbiztosítási pénz­tár vezetőjét kérték fel, mutassa be az első két hónapról szóló uta­lásokat. Az alelnök annak a hatá­rozott véleményének adott han­got: akkor is korrigálni kell ezt, ha ehhez pótköltségvetés készíté­se válik szükségessé. Az ügy részleteiről március 20-ig adnak tájékoztatást. (Folytatás a 6. oldalon) Ezrek ünnepelték a román exkirályt I. Mihály jószolgálati feladatot vállal BUKAREST - Egyenes adás a televízióban, szabad belépés a nemzetközi repülőtér kifutópá­lyájára, a sajtó szabad mozgása­­ megannyi új eleme I. Mihály ex­­király hazaérkezésének, akit so­kan vártak („A királyság­­ Romá­nia megmentője!” szlogent skandálva), de becslések szerint mégsem annyian, mint 1992-ben, az elűzése óta egyetlen sikeresen végigvitt húsvéti magánlátogatá­sán. A királyi párt az új hatalom emberei szigorúan csak magán­emberként fogadták. (Folytatás a 3. oldalon) 1­1­1 A klónozás folyamata A hét tudományos szenzációja a skóciai birkaklónozás, amely széles körű - nemcsak tudomá­nyos - visszhangot váltott ki, hiszen kézzelfogható közelségbe került a lehetőség, hogy embert is létrehozzanak, lemásoljanak e speciális genetikai beavatkozással. Szabad-e klónozni az em­bert is? A kérdés etikai és jogi összefüggéseiről szól cikkünk a 14. oldalon 1. juh: a kívánt tulajdonságokkal rendelkező "genetikai anyát" klónozzák az őssejt (testsejt) kivétele a mellmirigyből 3. juh: a beültetett embriót egyi­ó anyaállat hordja ki­nt hordozó információ a kívánt örökletes tulajdonságot hordozó (DNS) sejtmag beültetése a petesejtbe / az embrió nevelése), egy speciális lombikban a 2. juh petesejtje Az utód egy birka-klón, a 2. juh adja a megtermékenyített­­ petesejtet a klón az 1. juh pontos másolata, egy petesejt kivétele a nem kívánatos örökletes tulajdonságot (DNS-t) hordozó sejtmag kivétele a petesejtből ily módon az 1. juh számtalan másolata készíthető glóbus Új szolgáltatás lapunkban Befektetési tanácsadó Mától minden szombaton új szolgáltatást kínálunk kedves olvasóinknak: egy teljes oldalon adunk tájékoztatást a legfris­sebb tőzsdehírekről, ahhoz kí­­vánok e helyen bővebb terjede­lemben, táblázatokkal is, illetve a jövő hét keddjétől mindennap a gazdasági rovat oldalán segít­séget adni, hogy a polgár a legjö­vedelmezőbben tudja befektetni megtakarított pénzét. Gázrészvényvesztesek Nem adják fel a harcot (Munkatársunktól) Nem érkezett válasz Csiha Ju­dittól, a privatizációt felügyelő mi­nisztertől és országgyűlési képvi­selőiktől is csak ígéretet kaptak há­rom megye, Somogy, Veszprém és Zala önkormányzatai, ezért a 930 millió forinttal „megkárosított” 93 kistelepülési önkormányzat támo­gatásával Somogyudvarhely pró­bapert indít az ÁPV Rt. ellen, s ez­zel egy időben az érintettek az Al­kotmánybírósághoz fordulnak sé­relmükkel. (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents