Magyar Nemzet, 1997. május (60. évfolyam, 101-125. szám)

1997-05-02 / 101. szám

Magyar Naci Málaspárti győzelmet várt London Blair mi délben megkaphatja a kormányalakítási megbízatást LONDON Megelőlegezte Tony Blairnek földcsuszamlás­szerű­ diadalt csütörtök délben megjelent londi Evening Stan­dard, noha a szózóhelyiségek es­te tízig voltak írva, s az első el­igazító eredményre csak a pén­tek hajnali óráin, tehát lapzár­tánk után lehet s számítani. A dél­utáni lap bátorsága és a londoni fogadóirodák óvatossága azonban egy irányba mutatott: az utóbbiak­ban szerda este már nem lehetett pénzt tenni a Munkáspárt sikerére, mert annyira biztosra vették. A konzervatívokkal kockáztatók vi­szont hatszoros összeget vasalhat­nának be péntek reggel, ha bekö­vetkezne „az évszázad meglepeté­se”, s John Majort mégis újravá­lasztották volna. Ez egyúttal a brit közvélemény-kutatók katasztrófája lenne, hiszen a csütörtöki újságok címoldalán nagybetűkkel tálalt leg­utolsó felmérések is a Labour fölé­nyes győzelmét jósolták. (Folytatás a 3. oldalon) Tonilair családja kíséretében adta le voksát­­ a kormányfői szék reményében (MTI külföldi képszolgálat - EPA) Az EU kiálom­ mellett Irán napkövetek nélkü marad Az Európai uió szerdán leál­lította azt a kedd­ elhatározott in­tézkedését, aminek értelmében a tagországok napkövetei vissza­térhettek volna Inba, bár az EU a miniszteri szintkapcsolatokat be­fagyasztotta - aa hírül az MTI. (Folytak a 3. oldalon) Madeleine Albright moszkvai próbálkozása Amerikai-orosz kötélhúzás Az amerikai kormányzat épí­tő párbeszédre törekszik Oroszor­szággal, és kész kölcsönösen el­fogadható megoldásokat keresni - jelentette ki az MTI szerint Madeleine Albright amerikai kül­ügyminiszter asszony csütörtö­kön Borisz Jelcin elnökkel foly­­­tatott telefonbeszélgetése során, amelyre az amerikai-orosz kül­ügyminiszteri találkozó keretében került sor. Madeleine Albright Strobe Talbott helyettes külügyi állam­titkár eredménytelenül végződött előző napi tárgyalásai után pró­bált meg csütörtökön megegye­zésre jutni Jevgenyij Primakov orosz külügyminiszterrel. (Folytatás a 2. oldalon) Majálisok Végre-ralaára kisütött a nap, az embe pedig botorul azt gondolja: rendezhetnénk valamiféle betegséges majálist a kertben. Pihatolódzó kör­telefont intéz hát a barátok­hoz, ám­­ mintha csak a kisze­meltek összebeszéltek volna — csupa visszautasítás buti van része: inkább elutaznak a ro­konokhoz, rendbe teszik az elgazosodott telket, megrepa­­rálják a kilyukadt halászladi­kot. A négynapos ünnep szin­te kínálja magát a nagy neki­buzdulásoknak és elhatározá­soknak, csupán a spontán má­jusi együttlétekre nem hagy időt. Ha nem­, hát nem­­ adja fel egy idő után a makacs kí­sérletező is­­, legalább lesz mók­unkban lemosni az abla­kokról a hosszú tél nyomait. Azért persze eltűnődik: mi is lett május elsejével? Mióta nem kötelező felvonulni, vala­hogy olyan tanácstalanok let­tek ezzel kapcsolatban is az emberek. Akik elmennek a szakszervezeti rendezvények­re, hovatovább már akár ki­váltságosnak is érezhetik ma­gukat: még a szórványos politi­kai szónoklatokat is kedvtelve hallgatják, elvégre ez is szaba­don választott tevékenység im­már. A lényeg azonban eltűnt a szertartásosság mögül: a dikta­túra léggömbjével együtt a kü­lönben vállalható tradíció is ki­pukkant. Egy országban, ahol jószerivel senkit nem neveznek munkásnak, de nagyon keve­sen mondhatják magukat pol­gárnak is, sem a szertefoszlott szolidaritás, sem a Szinyei Merse-festményről derengő idill nem csalogatja ki az embe­reket a zöldbe. Még a nemzeti televízió is meglehetős zavar­ban van: abban az idősávban, amikor valaha a szervezett de­monstrációkat közvetítette, most ópusztaszeri kiszálláson aggódik a kihalófélben lévő né­pi mesterségekért. Talán érzi, hogy jó volna ezt a huszadik századot — úgy, ahogy van: in­dulóstul, szárnyaló lobogóstul, munkásmozgalmastul, végletes politikai izmusaival egyetem­ben - zárójelbe tenni, s vissza­térni az eredethez; nem is any­­nyira „Szent József munkás­hoz”, mint a pogány tavaszkö­szöntőkhöz. A régi idők elmúltak, újak még nem jöttek helyettük. De legalább az ablak rendben lesz, hátha egyet-mást tisztáb­ban láthatunk... Csontos János Négyszáz kilométer autópálya épül 2007-ig A kormány elfogadta a nyugdíjreformot (Munkatársunktól) A kabinet szerdai ülésén elfo­­­­gadta a nyugdíjreformot tar­talmazó törvénytervezetet, és azt beterjeszti a parlament­nek. A miniszterek úgy dön­töttek, hogy a 2007-ig legke­vesebb négyszáz kilométer autópálya épülhet hazánk­ban. A kormány határozott arról is, hogy az alkotmányra vonatkozó módosítási javas­latait - miután egyeztetett minden parlamenti párttal - benyújtja megtárgyalásra az Országgyűlésnek. Kedden az Érdekegyeztető Tanács tudomásul vette a kor­mány nyugdíjreformra vonatkozó javaslatait, ezért a kabinet szerdai ülésén úgy döntött, hogy a tör­vénycsomagot benyújtja a parla­mentnek - erről Medgyessy Péter pénzügyminiszter számolt be a kormányülést követő sajtóérte­kezleten. A miniszter elöljáróban hangsúlyozta: az új nyugdíjrend­szer biztonságosabb lesz, a lakos­ság széles rétege számára kedve­zőbb megoldásokat kínál majd az eddiginél. Mint mondta, a befize­tések és a nyugdíjkifizetés között szorosabb összefüggés lesz. A pénzügyminiszter a továbbiakban elmondta: a kabinet döntése értel­mében a nyugdíjasok 1998-ban a tervezett 13 százalékos inflációra plusz három százalék emelést kapnak; az özvegyek a jövőben az elhunyt élettárs nyugdíjának húsz százalékát minden feltétel nélkül megkapják. A kormány számításai szerint 2000-ben a nyugdíjakat 70 százalékban a bérek és 30 százalékban az árak, míg egy évvel később e tényezők 50- 50 százalékban határozzák meg. A most javasolt nyugdíjrend­szer bővül a tőkefedezeti résszel; ez egy kötelező befizetést jelent a magánpénztárakba. A kormány garanciaként javasolja, hogy ha egy pénztár valamilyen okból nem tud fizetni, akkor annak tel­jes összegéig a garanciaalap felel, s ha az sem képes erre, akkor az állam vállalja a garanciát. Az új nyugdíjrendszert fokozatosan ve­zetnék be: a 47 év felettiek már nem léphetnek át ebbe a rendszer­be, a 37 és 47 év közöttieknek vá­lasztási lehetőségük van. (Folytatás a 4. oldalon) Közpénzekből adakoztak Forrásvándorlás (M­unkatársunktól) Információink szerint több if­júsági szervezet is furcsa pénzügyi nagyvonalúságra figyelt föl a Koncz István címzetes államtitkár vezette gyermek- és ifjúsági koor­dinációs titkárság működésében. Aggályokra ad okot, hogy a titkár­ság sajtófőnöke, Bolvári Mária is érintett abban a Dám-stúdió nevű cégben, amelynek Koncz István a titkárság költségvetéséből január óta többmilliós megbízást adott. (Folytatás a 4. oldalon) ­ holnapi 32 oldalas Magyar­­Nolii/(‘llial Interjú Glatz Ferenccel A nemzeti tudományok nem szorulnak vissza a kutató­­intézetek átalakítása során — mondja Glatz Ferenc, az MTA elnöke, aki a május 12-én kez­dődő akadémiai közgyűlés köz­ponti témájáról nyilatkozik la­punknak. Arányos választás A magyar választójogi tör­vény értelmében a parlamenti helyosztás sosem tükrözi pon­tosan a leadott voksok ará­nyát. Publicistánk arra keresi a választ, kinek áll érdekében a törvény módosítása. Törvénytelen emlékmű? Törvénytelen-e a Makovecz Imre által tervezett, a kommu­nizmus áldozatainak tiszteleté­re állított emlékmű? Vagy csak a helyszín alkalomatlan? A Bu­dapest Galéria keresi az új he­lyet, de ki meri elszállítani az öttonnás betonkolosszust? Lazul a sereg fegyelme Vékonypénzű katonák A bevonulók többsége gyenge fizikumú - hangzott el az Ország­­gyűlés honvédelmi bizottságának szerdán Tatán, a Klapka György laktanyában tartott ülésén. Részben ez, részben pedig a pénzszűke ne­hezíti a kiképzés eredményességé­nek a javítását. A 12 hónapos sor­katonai szolgálat 9 hónapra való csökkentése miatt 4-6 ezer fővel kell növelni a szerződéses állo­mányt. Az év végétől megszűnik a kiképzés az alakulatoknál, négy helyőrségben készítik fel szolgá­latra az újoncokat, s a jövő évtől kezdve már hadrafogható katoná­kat kapnak az alakulatok - íja az MTI. Az utóbbi időben megnőtt az őrfeladatok ellátása közbeni vétsé­gek száma, zavarja a lakosságot a sorkatonák laktanyán kívüli ma­gatartása, szinte sorozatosak a lőte­­rekről, illetve a raktárakból nem rit­kán milliós nagyságrendű lopások. (A parlament munkájáról szó­ló írásaink a 4. oldalon) Magyar Nemzet Naponta 100.000 forint néz ki Önnek Hívja a Nyereményvonalat! Csak egy telefonhívás 06-60-55-33-55 ÉS AZ W SZÁMA Naponta öt nyertes számot sorsolunk! A Magyar Nemzettel a kezében minden nap 100.000 forintot nyerhet. (A részletes játékszabály a 4. oldalon!) f i': '..0 e. • ' '3 I­f\. C» :‘A • • 1 £ o 3 ❖ Amit mindig szeretett volna tudni a távközlésről vagy a számítástechnikáról ❖ Amit mindig tudott az informatika világáról, de szeretne még többet tudni ❖ Amit egy komputer vásárlásához tudni kell ❖ Amit a mobil­telefonokról tudni érdemes ❖ Amiről mindenki beszél, és most végre Ön is a beavatottak közé kerülhet telecomp ? Már csak nap! . r ,.. , I A lap az Interneten a http://www.hungary.com/telecomputer és a http://www.net.hu/telecomputer címen olvasható

Next

/
Thumbnails
Contents