Magyar Nemzet, 1997. július (60. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

I­41 Címletek és nagyságok Petőfi, Dózsa és Rákóczi m­ár elesett a harcban. Kos­suth, Ady, Bartók és Széche­nyi még tartja magát, s mos­tantól állam- és egyházalapító királyunk, Szent István is csa­tasorba áll a pénzhígulás ellen vívott küzdelemben; mától forgalomba kerül a tízezer fo­rintos bankjegy. Az új papír­pénzről minden lehetséges jót elmondanak a szakemberek - hogy európai viszonylatban a lehető legkorszerűbb papír­­gyártási és nyomdatechnikai védelemmel látták el a hami­sítás ellen, hogy segédeszköz nélkül is könnyen ellenőrizhe­tő a valódisága, hogy három­­­négyszer olyan tartós lesz, mint a mai papírpénzeink. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium képvise­lői nem győzik hangsúlyozni, az 1946 óta hazánkban isme­retlen nagyságú forintcímlet kibocsátása nem követi, pláne nem növeli az inflációt; csu­pán arról van szó, hogy az el­múlt években jelentősen emel­kedett a bruttó hazai termék folyó áron számított értéke. S így 1991 óta a forgalomban lévő papírpénzmennyiség csak­nem a duplájára nőtt, aminek köv­etkeztében ma már a kész­­l­énzforgalom több mint nyolc­van százalékát az ötezres ban­kókkal bonyolítjuk le. Ezek „tehermentesítése” a tízezre­sekkel - az ígéret szerint - nem jár együtt bankópréssel, a készpénzállomány nagysága nem nő, csak címletösszetéte­­le módosul, vagyis ettől nem emelkedik az infláció. Mindenesetre tény, hogy a forintromlás már mintegy tíz éve két számjegyű, s az 1991- es, harminc százalék fölötti csúcsot követő apály után 1995-ben ismét felppörgött az infláció, amelynek mértéke előreláthatólag a jövő év elejé­re süllyed a négy évvel koráb­bi, európai uniós viszonylat­­nak­ még mindig elfogadhatat­lanul magas szicitre. S ha az emberek több­sége a pénzéért kevesebb élelmiszert, gyógy­szert vehet - miután a (mától újra) növekvő energiaszámlá­ját rendezte —, nem biztos, hogy lelkesíti őket, ha ezután „Bartók” helyett „Szent Ist­vánnal” fizethetnek. Csak remélhetjük, hogy egyes szakemberek optimista inflációs előrejelzései bevál­nak — a kamattrendek egy ide­je ezt igazolta látszanak —, s a tízezres után belátható időn belül nem lesz szükség, mond­juk, a húszezresre. Mert a fo­rint romlása nemcsak a hazai munkát és terméket értékeli le, hanem a bankjegyen ábrá­zolt kiváló magyar államfér­fiak időálló értékére is árnyé­kot vethet. Faggyas Sándor Otthonteremtés 15-20. oldal Magyar Nemzet , http://www.m­agyarnemzet.hu 12 hl 110llókőilit iti­lk­kk­l­­tal ALAPÍT!ITTA: PETHŐ SÁNDOR KEDD, 1997. július 1. LX. évfolyam, 151. szám Zuhogó esőben, tűzijátékkal kezdődött az átmenet ötven esztendeje Levonták a brit lobogót Hongkongban (M­unkatársunktól) HONGKONG - Sikersztorit emlegetett, üres kézzel érkező kí­nai férfiaknak és nőknek a jog­gal, a tiszta és átlátható kormány­zással való találkozásáról beszélt Chris Patten, Hongkong utolsó brit kormányzója a leköszönő gyarmattartók nevében. Helyi idő szerint hajnalban, lapzártán­kat követően volt várható a négy­ezer fős kínai katonai kontingens megérkezése a mostantól külön­leges közigazgatási övezetnek nevezett területre. A hivatalos ünnepségek mellett a 30-i esti órákban előre bejelentett ellenzé­ki tüntetések kísérték a hatalom­­átadás eseményeit. Az esernyő vált a legfonto­sabb kellékké hétfőn Hongkong­ban, amikor 156 éves közös múlt után Nagy-Britannia bú­csúzott a Kínához visszakerülő exgyam­atától. A, ,korona gyöngy­szemeként” számon tartott te­rületen egész délután kitartóan zuhogott az eső, ennek ellenére rendben megtartották a búcsú­ünnepségeket. Mintegy tízezer meghívott vendég jelenlétében elhangzottak Patten, majd Ká­roly trónörökös rövid beszédei, Tamar több mint másfél évszá­­m a Tamar brit katonai támasz- raddal ezelőtt kikötött, lekúszott ponton, ahol az európai sziget­ a brit nemzeti zászló és a brit ország első hadihajója, a HMS Hongkong lobogója. (A jelenet az éjfél előtti percekben a hiva­talos átadási ceremónián is meg­ismétlődött.) (Folytatás a 3. oldalon) A kínai hadsereg négyezer katonája a határon bevonulásra készen várta az éjfélt (MTI külföldi képszolgálat -AP) Az ellenzék szerint túlzott kocká­zatvállalással jár a nyugdíjreform Terméketlen termőföldszócsaták A parlament tegnapi ülésén napirend előtt éles, ám ter­méketlen szócsata alakult ki az ellenzék és a kormány­­koalíció között a külföldiek termőföldszerzéséről. A par­lamenti pártok ugyanakkor egységesen hangot adtak ag­godalmuknak a szlovákiai bizonyítványháború miatt. Továbbra sem jutott nyug­vópontra a nyugdíjreform vitája a finanszírozási kér­désekben. Napirend előtt elsőként Vas­­tagh Pál igazságügy-miniszter­ kért szót az Országgyűlés hétfői plenáris ülésén, beszámolva ar­ról, hogy az Amnesty Interna­tional legutóbbi jelentésében po­zitív képet alakított ki az emberi jogok magyarországi érvényesü­léséről. A tapasztalatokat össze­gezve csupán három olyan konk­rét esetre bukkantak - az egyik idegenrendészeti, a további kettő rendőri intézkedésekkel kapcso­latos­­, amelyek bírálatot váltot­tak ki. Az igazságügy-miniszter felszólalására reagálva több el­lenzéki honatya azzal vádolta a kormányt, hangos sikerpropagan­dát folytat, jelentős sikerekről tá­jékoztatja a közvéleményt, mi­közben időről időre újabb meg­szorító intézkedések születnek. Ez utóbbiak között említették az energiaárak legújabb emelését is. (Folytatás a 3. oldalon) Az SZDSZ-frakció nem támogatja a miniszterek és államtitkárok jogállásáról szóló törvényjavaslat elfogadását - jelentette ki Szent- Iványi István frakcióvezető a képviselőcsoport ülését követő sajtótá­jékoztatón. A szabad demokraták azután döntöttek így, hogy a szo­cialista többség két módosító indítványukat is leszavazta. Mint isme­retes, az SZDSZ ellenzi, hogy a Miniszterelnöki Hivatal munkáját mi­niszteri rangú személy irányítsa, s elfogadhatatlan számukra, hogy korlátlan számban nevezzenek ki politikai államtitkárokat. Hack Pé­ter, az alkotmányügyi bizottság elnöke leszögezte: aggodalmuk a min­denkori kormánynak szól, mivel a mostani ciklusban a koalíciós meg­állapodás megváltoztatása nélkül úgysem lehetne végrehajtani ezeket a módosításokat - adta hírül az MTI. Szocialista győzelem Albániában HÍRÖSSZEFOGLALÓ A szocialista párt és szövetsé­gesei a 155 parlamenti hely kéthar­madát szerezték meg az előzetes eredmények alapján az albániai előrehozott parlamenti választáso­kon. Sali Berisha elnök hétfőn elis­merte, hogy jobboldali Demokrati­kus Pártja vereséget szenvedett, Fa­­tos Nano, a szocialisták vezetője pedig szinte azonnal lemondásra szólította fel az államfőt. Az albán monarchisták pártja eközben azt ál­lította, hogy a parlamenti választá­sokkal egy időben tartott népszava­záson a többség támogatta Leka ki­rály uralkodásának helyreállítását. (Folytatás a 2. oldalon) Az infláció továbbra is gondot okoz jó osztályzat az OECD-től Az OECD számára nyere­ség volt Magyarország fel­vétele a szervezetbe, tekin­tettel Magyarország politi­kai és gazdasági téren elért eredményeire - mondta a hivatalos látogatáson Buda­pesten tárgyaló Donald J. Johnston, az OECD főtit­kára, amikor tegnap Horn Gyula miniszterelnökkel ta­lálkozott. A főtitkár az MTI jelentése szerint egyetértett Horn Gyulával abban, hogy a nemzetközi gazda­sági szervezet és Magyarország kapcsolatait erősíteni kell. Felve­tette, hogy hazánk szakembereket küldhetné az OECD-be, akik ott három-öt éven át gyűjtenék a ta­pasztalatokat, amelyeket Magyar­­országon hasznosítanának. A magyar miniszterelnök úgy vélte, hogy az OECD a magyar szakemberek képzésével elsősor­ban a hazai modernizációs prog­ramot és az EU-hoz való csatlako­zását lendítené előre. Horn Gyula szerint az OECD profiljának ilyen értelemben vett bővítése több probléma kezelésében is segíthet Magyarországnak. Ilyen például az EU-ban a Kelet és Nyugat kö­zötti bérszínvonal-különbségek, az infrastrukturális összekapcso­lódás kérdése, a nyugdíjasok és a fiatalok helyzete, valamint az ál­lam szerepének vizsgálata a pri­vatizációs folyamatokban. - Magyarországon megterem­tődtek a kiegyensúlyozott, fenn­tartható gazdasági növekedés esé­lyei - jutottak közös álláspontra a résztvevők azon a tegnapi sajtótá­jékoztatón, amelyen a két napig hazánkban tartózkodó OECD-fő­­titkár, Donald J. Johnston, Faza­­kas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter és Draskovics Tibor, a pénzügyi tár­ca államtitkára fejtették ki véle­ményüket a Gazdasági Együttmű­ködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) napvilágot látott gazda­sági országtanulmányáról. (Folytatás a 8. oldalon) Nyert az MTM-SBS és a Magyar RTL Gazdára leltek a kereskedelmi tévék Az Országos Rádió- és Tele­víziótestület a nyílt szavazás második fordulójában egy tartózkodással meghozta döntését az országos keres­kedelmi televíziók frekven­ciapályázatának ügyében. A Kereskedelmi 1. néven jelzett frekvenciára kiírt pályázatot az MTM-SBS nyerte el, a Kereskedel­mi 2-re kiírt pályázaton pedig a Ma­gyar RTL végzett az első helyen. A döntést követően Révész Ta­más Mihály, az ORTT elnöke el­mondta: a testület törvényi kötele­zettségének megfelelően 15 napon belül írásban készíti el indoklását, amelyet nyilvánosságra hoz. Hoz­zátette: nagyon szoros versenyben műsortervével győzött az MTM­­SBS. Európai színvonalú közszol­gálati, oktatási és kulturális mű­sortervet állított össze, amelyben a hazai gyártású műsorok készítésé­re tette a hangsúlyt, és gyártó meg­rendelést ígért az MTV-nek. A Magyar RTL (CLT-UFA) azzal győzött, hogy 16 televíziót működtet Európában, meghatáro­zó hírszolgáltatással, amelybe ez­után Magyarország is bekapcso­lódhat. Ezen túlmenően rendkívül tőkeerős konzorciumról van szó, amely jelentős befektetést tervez a média és a filmgyártás magyar­­országi piacán. (Folytatás a 3. oldalon) Novemberben rázós áramdrágulás Mától szökik az energiaár November elsejétől jelentő­sebb áramáremelésre számíthat a lakosság: ekkortól kezdik ugyanis alkalmazni a privatizációs szerző­désekben foglalt árképletet. Az energiaár harmadik negyedévi emelése pedig mától lép érvénybe. Az ipari miniszter június 23-ai döntése nyomán a lakossági gázár 9,9 százalékkal szökik magasabb­ra. Minderről a Főgáz Rt. tegnap nyári szabadságolásokra hivatkoz­va nem tudott részletes információt adni. A Magyar Közlöny idei 54. száma szerint a háztartási célú földgáz legmagasabb díja mega­­joule-onként 0,766 forint. Drágul az áram is, 4,5 százalék­kal, a legközelebbi, a júliusi óraleol­vasástól. Ez utóbbi energiahordóval kapcsolatban a szakmai közvéle­ményt meglepetés érte június 23-án, amikor a Magyar Energia Hivatal egy hírműsorában bejelentette: a ne­gyedévi áremelések után idén októ­berben „éves” áremelésre kerül sor. Az energetikai szakma eddig úgy tudta, hogy a januári 24,9 százalé­kos áremelés után a villamos áram árát már „csak” az infláció mértéké­vel kell az árképlet szerint növelni, s ez az évenként való felülvizsgálat helyett negyedévenként megtörté­nik. Ennek megfelelően áprilisban 3,6 százalékkal, július elsejei hatály­­lyal pedig a vártnál lényegesen na­gyobb mértékben, 4,5 százalékkal drágították a villamos energiát. Az októberi „éves” áremelés ezután meglepetést keltett a szakmában. Németh Béla, a MEH szak­­igazgatója lapunknak elmondta: a januári 24,9 százalékos áremelés „csak a bázist teremtette meg” a törvényben foglalt árképlet alkal­mazásához. Nevezett árképletet csak november elsejétől kezdik ténylegesen alkalmazni. Kérdé­sünkre, hogy ez azt jelenti-e, no­­­vembertől jelentős áramdárgulás következik, azt felelete: „Ezt most nem lehet megmondani.” (Folytatás a 8. oldalon) Lakossági áramd­íjak áfa nélkül Az éjszakai és a nappali fogyasztás átlagos áremelése 4,5 százalék, ez ki­lowattóránként 49 fillért jelent, s a lakosság egészének kiadásait egy évben 4,7 milliárd forinttal emeli (a rendeletek szerint) _______Ft/kWh -Fogyasztási időszak és mérték 1997. 1997. reTMe eS április L július L ________ Nappal 0-600 kWh-ig 11,60 12,10 4,3 601-3600 kWh között 13,90 14,50 4,3 3600 kWh fölött____________________16,00 16,80 5,0 Éjszaka 0-2400 kWh-ig 6,10 , 6,40 4,9 2401-12 000 kWh között 6,40 6,70 4,7 12 000 kWh fölött_________________ 6,80 7,10 4,4

Next

/
Thumbnails
Contents