Magyar Nemzet, 1997. augusztus (60. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-01 / 178. szám

A Nyírfa árnyékában­­ nyilatkozik az elbocsátott hírszerző 7. oldal nj Magyar Nemzet Ára: 12 l'l­­razd­ttság milléklibh l ALAPÍTOTTA: l*KTN­O SAIIDOR PENTEK, IW7. angmszius I. IA. évfelyam, 17­. Letartóztatások a Jordán nyugati partján Arafat a békefolyamatot félti HÍRÖSSZEFOGLALÓ Az izraeli rendőrség kétséget kizáróan azonosította a je­­ruzsálemi Mahané-Jehuda piacon elkövetett kettős me­rénylet palesztin tetteseit, s több, fundamentalistákkal rokonszenvező személyt tar­tóztatott le a Jordán nyugati partvidékén. Jasszer Arafat palesztin elnök elítélte a jeruzsálemi merénylet után bevezetett izraeli biztonsági intézkedéseket, mondván: köny­nyen kudarcba fulladhat a békefo­lyamat. A Palesztin Hatóság „a bé­kefolyamatot befagyasztó, a meg­állapodásokat megsértő” izraeli vezetést tette felelőssé a robbantá­sokért, jelentette az AFP. Avigdor Kahalani izraeli belbiztonsági mi­niszter közölte, a robbantások szín­helyén megtalálták az egyik ön­gyilkos merénylő személyigazol­ványát, illetve a holttestekről vett vérminták alapján bizonyságot nyert, hogy két, húszas éveinek elején járó palesztin fiatalember hajtotta végre a robbantásokat. A név szerint említett palesztinok a Jordán nyugati partvidékén fekvő Daharija faluból származtak, csa­ládjuk azonban egy éve nem tudott róluk. A merénylők közvetlen hoz­zátartozói megtagadták a holttes­tek azonosítását, az AFP szerint vi­szont e két család több tagját letar­tóztatták. Az izraeli biztonsági szervek egyébként csütörtökre virradóra letartóztattak többtucat­nyi, palesztin fundamentalisták­kal rokonszenvező személyt a Jordán nyugati partvidékén. (Folytatás a 3. oldalon) Több oktatási intézményt összevon a főváros Emelkedik a távfűtés díja (Munkatársunktól) Szeptember 1-jétől 10,6 szá­zalékkal emelkedik a lakossági távfűtés díja. Erről a Fővárosi Közgyűlés csütörtöki ülésén dön­töttek a városatyák. Ősztől az 52 négyzetméteres átlaglakásban élő család éves szinten 8900 forint­tal fizet többet a fűtésért és a me­leg vízért, ha a Fővárosi Távfűtő Művek Rt. a számlákat átalány­­díjas elszámolás alapján állítja ki. Amennyiben az említett át­laglakásban élő család átalánydí­jas elszámolás szerint fizet a fű­tésért, ám a meleg vízért mérés szerint, éves szinten 7750 forint lesz a pluszkiadása, feltételezve azt, hogy havonta négy köbméter meleg vizet fogyaszt. Ha a csa­ládnak mind a meleg vizet, mind a fűtést mérés szerint számlázza ki a Főtáv Rt., akkor 7600 forint többletkiadása lesz a családnak, szintén azt feltételezve, hogy ha­vonta négy köbméter meleg vi­zet fogyasztanak. Az említett összegek tartalmazzák a 12 szá­zalékos áfát is. A Főtáv Rt. ille­tékesei azonban arra hívták fel a lakosság figyelmét: a kikalku­lált többletkiadások átlaglakás­ra vonatkoznak, ezért a számok csak irányadóak. A Főtáv Rt. vezetése azt ígérte, az áremelés bevezetésével párhuzamosan részletesen tájékoztatja a lakos­ságot. (Folytatás a 3. oldalon) Lephart Pál rajza Pihenj, oszolj! Tízezernél több fiatalem­ber teszi le a fegyvert, és bú­jik ki az angyalbőrből ma. Le­szerelnek a fiaink. Messze nem jelent már akkora megkönnyebbülést, örömöt ez a nap, mint öreg­apáink háborús szolgálata, vagy apáink gimnasztyorkás, ködvágósapkás intézkedése végén, de még az alig egy év­tizeddel ezelőtti sereg min­dennapjainál is lényegesen könnyebb katonaéletet hagy­nak maguk mögött a — nagy­­szü­leink állítása szerint — ekképpen végleg férfivá érett legények. Az utolsó tizenkét hóna­pos szolgálat zárul le a ma­gyar honvédség történeté­ben. Ez egyben azt jelenti, hogy a szinte hónapról hó­napra átalakuló fegyveres szolgálat egy újabb elemmel közelített a modern hadké­­szültség formájához. Hogy tartalmában mennyire m­esz­­szire állunk még más orszá­gok fegyveres erőitől, az las­­san-lassan a civilek előtt is közismertté válik a NATO- csatlakozás gyakorlati felada­tai között. Tény, hogy a ma­gyar honvédség modernizálá­sa nem csupán a fejlettebb hadsereghez kapcsolódás szükségszerűsége, hanem ho­vatovább a haza biztonságos védhetőségének feltétele is. Ehhez viszont nem csu­pán új és drága haditechnika, hanem más katona, más em­ber is kell. Éppen ezért nem tekint­hető a mai leszerelés végle­ges obsitnak, hiszen a mai harcos nem fényes karddal, automata géppisztollyal, ha­nem a legfejlettebb techni­kák ismeretével válhat való­ban a béke őrzőjévé. Hogy erre mennyire tudnak felké­szülni, nem csupán a ma le­szerelő fiatalokon és az őket kiképző, de továbbra is a hi­vatásuknál maradó tiszte­ken, hanem a civil világon is múlik. Ismét be kell tehát állni a sorba, meg kell talál­ni az új őrhelyeket, hogy va­lóban tiszta szívvel legyen énekelhető, szép élet a ka­tonaélet. Szendrei Lőrinc ­ Új működési engedély kell a kereskedőknek Bezárják a késlekedők boltjait (Munkatársunktól) Legkésőbb e hónap 21-éig az összes magyarországi üz­letnek új működési enge­délyt kell kérnie a területi­leg illetékes jegyzői hivatal­tól. Akik ezt elmulasztják, az idén januárban elfoga­dott új kormányrendelet szerint be kell szüntetniük tevékenységüket. Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység foly­tatásának feltételeiről szóló jog­szabály február 21-én lépett ha­tályba. A rendelet hat hónapos ha­táridőt hagyott a kereskedők szá­mára, hogy megújítsák működési engedélyüket. Ám mint a jegyzők­től megtudtuk, az érintettek több­sége csupán az elmúlt hetekben kezdte el intézni az engedélyezési eljárással kapcsolatos teendőket. Emiatt ezekben a napokban meg­lehetősen leterheltek a polgármes­teri hivatalok munkatársai. Az új rendelkezés szerint minden keres­kedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet - beleértve a kiskereskedelmi, az élelmiszer-, a ruházati­, a vegyescikk-nagyke­­reskedelmi, a vendéglátó, az ide­genforgalmi és a kereskedelmi szolgáltató tevékenységet -, vala­mint a saját előállítású áruját érté­kesítő termelő köteles működési engedélyt kérni az üzlet helye sze­rint illetékes település jegyzőjétől. (Folytatás az 5. oldalon) Csökkenthető az infarktus kockázata Megfelelő a vérellátás biztonsága (Munkatársunktól) A tavaly augusztusihoz ha­sonló vérhiány idén nem várható; az egy évvel ezelőtti hat-hétezer egység vérhez képest jelenleg ki­lencezer egység áll rendelkezésre, amely biztonságos ellátási átlagot jelent - nyilatkozta lapunknak Szabó János, az Országos Vérel­látó Központ főigazgatója. Mint elmondta, noha a nyári hónapok a vérkészlet szempontjából általá­ban kritikusak, június és július gyakorlatilag problémamentes volt, köszönhetően a pénzügyi tá­mogatásnak, a komoly szervezési intézkedéseknek, valamint annak, hogy ’97-ben összehasonlíthatat­lanul jobb volt a véradási kedv. Vérhiányt csak azok a betegek észlelhetnek, akiknek ritka vér­csoportjuk van. A vérellátó intéz­mények pénzügyi helyzetével kapcsolatban megtudtuk: az egész­ségbiztosítási pénztár indirekt fi­nanszírozással fedezi a működési költségeket, vagyis a pénzt a kór­házaktól kapják a felhasznált vér­­készítmények után. A térítési díja­kat tavaly decembertől - a népjó­léti miniszter rendelete alapján - megemelték, így többletforráshoz jutottak, amelyből igyekeztek na­gyobb összeget elkülöníteni a vér­adás szervezésére. (Folytatás a 4. oldalon) Színes televízió, rádió és könyv a cellában A fogdákban már gyónni is lehet­ ­ M­unkatársunktól­ A fővárosban jelenleg több mint 600 őrizetes vagy előzetes letartóztatásban lévő állampol­gár várja sorsának jobbra fordu­lását a zárt ajtók és rácsok mö­gött. A fogdák zöme épületgépé­­szetileg, műszakilag elavult, vagyis egyre kevésbé felelnek meg a kor követelményeinek. A BRFK kerületi kapitányságai kö­zül négy helyen már egyáltalán nem funkcionálnak a zárkák, így a térségben elfogott bűnelköve­tőket a környező kerületeknél kénytelenek „elszállásolni” - tudtuk meg Tóth László ezredes­től, a főváros közbiztonsági igazgatójától. Elmondta: a költ­ségvetés csak arra nyújt lehető­séget, hogy évente egy-egy rendőrségi fogdát újítsanak fel, pedig ha sikerülne korszerű technikai eszközökkel felváltani az őrzés-védelmet, akkor csök­kenteni lehetne az őrök létszá­mát, így még több egyenruhás rendőr tejesíthetne szolgálatot a közterületeken. Ráadásul a „sze­mélyi szabadságukban korláto­zottakat” szolgálati autóval kell, akár nap­onta többször is, az előadóhoz, vagy adott esetben az ügyészségre, bíróságra fuva­rozni. (Folytatás a 4. oldalon) A holnapi 32 oldalas A Magyar Nemzetből Marton­yi János integrációs politikánkról Beszélgetés Várszegi Asztrikkal Történet egy kilakoltatásra és hat gyerekre A cigány Lear király Vészhelyzetben Eszterháza Gyötrelmes mezők - riport az aratásról Interjú az Alkotmánybíróság főtitkárával Az MSZOSZ fő­ mandátumai Kovács Pált és Vágó Jánost javasolják elnöknek A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a munka­­vállalói érdekképviseleteket meg­illető mandátumok ötven százalé­kára tart igényt az Egészségbiz­tosítási és a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatokban. (Folytatás a 3. oldalon) Sorompó lesz a Várban Augusztus 18-tól — ám a hónap végéig türelmi időt hagyva — csak mágneskártyával lehet majd bejutni a budai Várba, illetve fizetni kell a parkolásért. A rendszer kiépítése 50 millió forint­ba került. (További információk a 9. oldalon) Havran Zoltán felvétele

Next

/
Thumbnails
Contents