Magyar Nemzet, 1997. november (60. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-01 / 255. szám

Meddig tart a hazai cukorháború? 10. oldal &mi Magyar Nemzet 0 V ^ http://www.magyarnerazet.h­u Nincs döntés a Bosznia-misszió jövőjéről Clinton mérlegeli a lehetőségeket (Tudósítónktól) WASHINGTON - Az Egye­sült Államok még nem dön­tött arról, 1998 júniusát kö­vetően milyen szerepet vál­laljon a boszniai békefenn­tartásban. Clinton elnök „nagyon körültekintően” mérlegeli a lehetőségeket. Strobe Talbott amerikai kül­ügyminiszter-helyettes Seattle­­ben, egy tanácskozást követően nyilatkozott arról, hogy az igazi ki­hívást a katonai jelenlét folytatása okozza. Erről tárgyaltak Washing­tonban vezető amerikai tisztségvi­selők Javier Solana NATO-főtit­­kárral. Hiszen mint Carlos Wes­­tendorp spanyol diplomata, az európai Bosznia-közvetítő üzente a helyszínről: amennyiben az ame­rikaiak távoznának, az európaiak is követnék őket, és a nemzetközi szervezetek számára lehetetlenné válna a további munka. Westen­­dorp szerint a nemzetközi erőknek legalább két—öt évvel tovább kelle­ne Boszniában maradniuk. Talbott is elismerte, hogy „Dayton kudarca nem lehet az al­ternatívák között”. Solana wa­shingtoni tárgyalásairól annyi szi­várgott ki, hogy a június utáni maradás is szerepel a lehetőségek között. A Clinton-adminisztráció tagjai az elmúlt hetekben többször is felvetették ennek lehetőségét. A távozásnak, sőt Bosznia felosztá­sának is erős tábora van azonban a törvényhozásban. Az amerikai honatyák kifogásolják, hogy a költségek máris több milliárd dol­lárral meghaladják a tervezettet, továbbá hogy a Pentagonnak nincs világos kivonulási stratégiája. Lapunknak nyilatkozva Frank­lin Kramer, a Pentagon államtit­kár-helyettese korai találgatásnak minősítette azokat az elképzelése­ket, amelyek szerint olasz és ma­gyar légibázisokról lehetne ellen­őrizni a boszniai helyzetet, ami le­hetővé tenné a szárazföldi erők nagy részének a kivonását. Kramer szerint „teljesen spekulatív” lenne találgatni azt is, hogy mikorra fo­galmazódnak meg az ezzel kap­csolatos végleges amerikai elkép­zelések. Más források viszont úgy gondolják, hogy a kész temekkel legkésőbb január-februárra a köz­vélemény elé kell állni, elkerülve azt, hogy a NATO-bővítés és a boszniai jelenlét kérdése egymás­ba kavarodjon. (lambert) (Interjúnk Franklin Kramerrel a 4. oldalon) Vezet az MSZP és a Fidesz Az SZDSZ és az MDF a parlamentbe jutási küszöb felett A Magyar Gallup Intézet 1997. október 20-tól 23-ig végzett közvélemény-kutatása szerint a valamilyen pártot választók köré­ben az MSZP és a Fidesz között megfigyelhető különbség azon a határon van, hogy az általuk ebben a vizsgálatban használt minta­­nagyság mellett nem lehet egyér­telmű biztonsággal megmondani, hogy ezt a különbséget vajon a vé­letlen mérési hiba okozza-e vagy valóságos különbségről van-e szó. A hosszabb távú trendeket ele­mezve sem látnak egyértelmű ten­denciát. A két párt támogatottsági görbéje egymásba fonódva halad, hol az egyik szerez némi előnyt a másikkal szemben, hol a másik kerül időlegesen fölénybe. (Részletes elemzés a 8. oldalon) Junius GALLUP július augusztus szeptember október MSZP FKGP FIDESZ A három legnagyobb párt támogatottsága 1997 második felében a valamilyen pártot választók százalékában Háziasszonyok a tőzsdén Akkor most érdemes-e jegyezni Matáv-részvényt? - kérdezik mind többen az ázsiai és amerikai tőzsdehí­reket hallván. Valóban min­den mindennel összefügg, s a budapesti börze sem mo­zoghat tartósan másképp, mint nagyságrendekkel for­galmasabb társai. Az Ázsiá­ból induló árfolyamlavina tízmilliárdokban mérhető kihatással lehet a magyar távközlés reprezentánsának részvényeiből remélt állami és más tulajdonosi bevétel­re. A rossz tőzsdei hírek be­gyűrűzése olyannyira nem állítható meg a határon, hogy még az akció elhalasz­tásának gondolata is felve­tődött. Az ideális hazai közép­­osztály egyik ismérve lehet­ne, hogy van részvénytulaj­dona, megtakarításait pedig változatos módon­ fialtatja. Az elmúlt hónapok tőzsdei árfolyam-emelkedései mind több tétova, ám az újra fo­gékony kisbefektetőt fordí­tottak a tőzsde irányába. Elegendő volt csak hűen kö­vetni a meghatározott kül­földi cégek bevásárlásait, mert így extranyereséget könyvelhettek el. Mennyivel kényelmesebb pénzkereset ez, mint egész nap gályázni - dőltek hátra kezüket dör­zsölve sokan a karosszék­ben. Aztán egy nap­ alatt a gondolatban el is költött tíz- és százezrek ugyanúgy elil­lantak, mintha meg sem je­lentek volna. Elegáns nyak­­kendőjű, de riadt tekintetű fiatalemberek magyarázták a televízióban, hogy az árfo­lyamesésnek nincsenek fun­damentális okai, a meghatá­rozó tőzsdei cégek eredmé­nyei többnyire igen jók. A polgár meg csak egyre hezi­tál, belevágjon-e. Vén tőzsdei rókák szerint, ha már a háziasszonyok is részvényt vásárolnak, akkor az alkusznak sürgősen el kell adnia. Ezen állapottól azon­ban még messze vagyunk, így a bátrabbak még próbálkoz­hatnak. A tőzsdeguruk azon­ban hozzáteszik: de nő az el­ső egymilliójukkal. Meszleny László Harc a piacszerzésért a feketegazdaságban További leszámolások várhatók? A korábban nagy uzsoraka­mattal felvett alvilági hitelekkel függnek össze az elmúlt hónapok robbantásos bűncselekményei - nyilatkozta lapunknak Bencze Jó­zsef, a gazdaságvédelmi koordiná­ciós bizottság elnöke. A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancs­nokságának főigazgató tábornoka elmondta: mivel a kiskapuk a jog­szabályi változások miatt fokoza­tosan bezárultak, a kölcsönök visszafizetése érdekében újabb piacok megszerzéséért indult harc az alvilágban. Bencze József sze­rint nem lehet kijelenteni, hogy a jövőben nem lesz az országban le­számolás, robbantás. Ez a durva bűnözés szokatlan Magyarorszá­gon, és érzékenyen érint minden­kit. A szervezett bűnözést a tábor­nok szerint gazdasági alapjaiban kell megtámadni, mint ahogy ezt az utat járja a robbantásos ügyek­ben is az ORFK Központi Bűnül­dözési Igazgatósága. Annak elle­nére, hogy ilyen agresszív eszkö­zöket is alkalmaznak az illegális üzletekben részt vevők, a közeljö­vőben látványosan csökkenhet a feketegazdaság aránya. (Interjúnk Bencze Józseffel a II. oldalon) Léphaft Pál rajza A technológiai verseny kizárva Nemsokára döntés az új útlevélről (Munkatársunktól) Formai okokra hivatkozással eredménytelennek nyilvánították az új, a korábbinál biztonságosabb magyar útlevél előállítását célzó tendert. Az újabb pályázaton azon­ban nemcsak az előbbiben részt vett három cég indulhat, hanem újak jelentkezését is várják. Az egész tendereztetésben azonban igencsak furcsa, hogy a majdan al­kalmazandó gyártási technológiát a magyar hatóságok jó előre el­döntötték, így bárkit kiáltanak is ki győztesnek, az már bizonyos: a leedő magyar útlevelek kizárólag lézergrav­ozással készülhetnek. Több mint hárommillió lejárt és könnyen hamisítható útlevél cseréjét kell megoldani néhány hónap alatt. Három pályázó ma­radt talpon az előző útlevéltende­ren (amelyek azonos technikai megoldást alkalmaztak volna a biztonságos útlevelek előállítása­kor), ám október közepén formai indokok miatt eredménytelennek nyilvánították a versenykiírást. (Folytatás az 5. oldalon) Tiltakozó pszichiáterek „Brutális eljárás a Funk-ügyben” (Munkatársunktól) A pszichiátriai szakma tiltako­zik a dr. Funk Sándor ellen folyó „demonstratív és indokolatlanul brutális eljárás” ellen, mert az fé­lelmet kelt a betegek és orvosaik körében. A rendőrségi eljárást több szempontból is törvénytelen­nek tartják, és kifogásolják, hogy annak során lefoglalták a betegek­ről vezetett dokumentációt - hang­zott el a Társaság a Szabadságjo­gokért nevű szervezet pénteki saj­tótájékoztatóján. (Folytatás az 5. oldalon) Csúszópénzekről beszélnek... Többmilliós vesztegetési ügy vizsgálata a városházán (Munkatársunktól) Több millió forint nagyságren­dű vesztegetési ügyben folytat nyomozást a Fővárosi Főügyész­ség nyomozó hivatala. Pénteken vesztegetés gyanúja miatt - Tiba Zsolt főjegyző tudtával - házkuta­tást tartottak a Főpolgármesteri Hi­vatal közbeszerzési ügyosztályán. Információnk szerint körülbelül tíz hivatali és nem hivatali dolgozó el­len folyik a nyomozás. Túri And­rástól, az ügyészség csoportveze­tőjétől megtudtuk: a nyomozó ha­tóság gyanúsítottként hallgatta ki a közbeszerzési ügyosztály szep­temberben menesztett vezetőjét, valamint beosztottjait és az ügy­osztály néhány dolgozóját. Egyes vezető személyek otthonában is tartott házkutatást az ügyészség. (Folytatás az 5. oldalon) Halottak napján Havran Zoltán felvétele

Next