Magyar Nemzet, 1997. november (60. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

Politikai sakkjátszma a futball végállomáson 12. oldal ^ Áll Magyar Nemzet » http://www.magyarnemzet.hu A jelenlegi koalíciós pártok alakíthatnak új kormányt Prágában Václav Klaus utódját keresik PRÁGA­­ Drámai fejlemé­nyekben bővelkedő hét végét kö­vetően, szombaton röviddel éjfél után végérvényesen összeomlott a cseh kormány, amikor Václav Klaus kormányfő bejelentette: le­mond miniszterelnöki tisztségé­ről, ami egyben az egész kormány lemondását is jelenti. Hozzáfűzte még, ő maga nem lesz tagja a szü­letendő új kabinetnek. Klaus döntésének előzménye, hogy az elmúlt hét végén pártjá­nak több ismert személyisége, köztük Iván Pilip pénzügymi­niszter, a párt alelnöke és Jan Jumr volt belügyminiszter, vala­mint Jindrich Vodicka belügymi­niszter lemondásra szólította fel Klaust pártelnöki, illetve kor­mányfői tisztségéről. Előzőleg a két kisebb koalíciós párt, a Ke­reszténydemokrata Unió-Cseh­szlovák Néppárt, illetve a polgári Demokrata Szövetség visszahívta minisztereit a kormányból. (Folytatás a 3. oldalon) Klaus, a lemondott cseh kormányfő a Polgári Demokratikus Párt alelnökével, Miroslav Marekkel vitatja meg a koalíció összeomlását (MTI külföldi képszolgálat) Költségvetési célszámokat szentesítenek „NATO-nagyhét” kezdődik (Tudósítónktól) BRÜSSZEL­­ A NATO-csat­­lakozásra meghívott „visegrádi hármak” felkészültségében még fennálló elmaradások is terítékre kerülnek a héten Brüsszelben kezdődő „NATO-nagyhéten”. Ha­sonlóképpen most esedékes a NATO-bővítés költségvonzatára vonatkozó becslések jóváhagyá­sa, a szövetségi parancsnoki rendszer reformjának útjában álló kérdések újbóli áttekintése, vala­mint a boszniai CEU/?-misszió jö­vőjének a megvitatása. (Folytatás a 3. oldalon) Románia csatlakozott a kisebbségügyi okmányhoz KEK-támogatás a rászoruló tagállamoknak A Közép-európai Kezdemé­nyezés (KEK) tagállamainak kor­mányfői, illetve küldöttségvezetői elfogadták a tizenhat tagállamot tö­mörítő szervezet idei munkáját ér­tékelő beszámolót, a következő két év feladatait meghatározó terveze­tet, valamint az új európai válaszfa­lak felépítésének megelőzését szor­galmazó szarajevói nyilatkozatot. A magyar küldöttséget Kovács László külügyminiszter vezette, mivel a szarajevói repülőteret borí­tó köd miatt Horn Gyula miniszter­­elnök nem utazhatott a boszniai fő­városba - jelenti az MTI. A nyilatkozat aláírói hangsú­lyozták, hogy együtt kívánnak működni az egységes és megosz­tottság nélküli Európa megterem­tésében, s a közösen elfogadott ér­tékek terjesztésében. A résztve­vők, köztük Kovács László, azt is kiemelték, hogy a KEK-en belüli együttműködés egyik legfonto­sabb feladata az, hogy segítségben részesüljenek a legkevésbé fejlett tagállamok, illetve azon országok, amelyeknek a legnagyobb szüksé­gük van a gyors gazdasági fejlesz­tésre, illetve helyreállításra. (Folytatás a 2. oldalon) Schengeni sávok Mától ugyan a szomszédos Ausztria csak a Bécs melletti schwechati repülőtéren érvé­nyesíti istenigazából a schen­geni megállapodás előírásait, majdazonáltal jobb, ha felké­szülünk a kényelmetlenségek­re. Még akkor is, ha a He­gyeshalom—Nickelsdorff határ­­állomáson külön sávot hoztak létre a magyarok számára, hogy ne tartsák fel feleslegesen az algázok és bevásárlók mindennapos határforgalmát. Azért azzal mindenképp szá­molni kell, hogy a különböző okmányok, így például az útle­vél, a jogosítvány és a forgalmi engedély ellenőrzése az eddigi­nél alaposabb, az átjutás pedig lassúbb lesz. Érthető, hogy az EU-tag Ausztria „Schengen-ország­ként” külső határán felelős­séget érez a többi uniós tagál­lam biztonságáért, ami egyéb­ként kötelessége is. A magya­roknak pedig alkalmazkodniuk kell a mától életbe lépő szigorí­tásokhoz. Könnyítéseket csak akkor remélhetünk, ha egyszer majd Magyarország is európai uniós tagországgá és ezáltal a schengeni megállapodás része­sévé válik. Addig azonban való­színűleg még sok víz lefolyik a Dunán, így hát édesíteni kelle­ne az amúgy savanyú szőlőt. Mindenekelőtt annak tudatosí­tásával, hogy a schengeni ellen­őrzés Magyarországnak is ér­deke, hisz hazánk a keleti vé­gekről terjedő fegyver-, kábí­tószer- és embercsempészet fő tranzitútvonalává vált. Amit jócskán meg is érzett a honi b­elbiztonság, a bűnözés eddig soha nem tapasztalt méreteket öltött. Mostantól viszont saját, jól felfogott érdekünkben is rá­kényszerülünk a „Schengen­­konform” ellenőrzési normák bevezetésére, amely azzal a követelménnyel is jár, hogy a keleti határátkelőhelyeken alapvető korszerűsítésre és a személyi állomány megújításá­ra lesz szükség. Ezek a schengeni megállapoulás kihí­vásai, amelyekkel „saját sá­vúnkban" könyörtelenül szem­be kell néznünk. Schengen hátrányai így válhatnak későb­bi előimyé, amiért megéri elvi­selni a remélhetőleg átmeneti kényelmetlenségeket is. Pietsch Lajos Befejezett tény az összefogás Polgári szövetséget vállalna a Fidesz (Munkatársunktól) Rábólintott az MDF-fel köten­dő választási együttműködésre a Fidesz országos választmánya. Ez­zel háromtagúra bővült a több mint egy hónapja kötött Fidesz- Magyar Kereszténydemokrata Szö­vetség által alkotott paktum, így befejezett tény a polgári erők ösz­­szefogása Magyarországon - je­lentették be a választmány vasár­napi ülését követően újságíróknak, megerősítve: a polgárokkal kötött szövetség jegyében a Fidesz csak tisztán polgári kormányban tud szerepet vállalni. A zömmel nyílt ülésen az Áder János ügyvezető al­­elnök által elmondott beszédben a Fidesz - Magyar Polgári Párt úgy határozta meg a kisgazdákhoz való viszonyt, amelyet a békés egymás mellett élés jellemez. (Folytatás a 3. oldalon) A jövő századot tervezik a világ liberálisai Ellentmondásban az egyéni és a kollektív szabadság (Munkatársunktól) A Liberális Internacionálé vasárnap, a háromnapos konferencia végén megsza­vazta a szervezet új mani­­fesztumát, amely „A XXI. század liberális programja" címet viseli, s leszögezi: a gazdaság állami ellenőrzése és a magánmonopóliumok továbbra is a politikai sza­badság legfőbb veszélyeztető tényezői közé tartoznak. A Liberális Internacionálé a dokumentumban külön üdvözölte a szabadság és a demokrácia újjá­éledését Európa egykor kommu­nista kormányzatú országaiban. A manifesztum felszólítja a világ kormányait a halálbüntetés teljes eltörlésére, s szorgalmazza, hogy a sajtót mentesítsék a politika és a monopóliumok befolyása alól. Közép- és Kelet-Európában a poli­tikai választóvonal nem a konzer­vatív és kereszténydemokrata, il­letve a liberális és szociáldemokra­ta erők között húzódik, hanem a volt kommunista, illetve a nem kommunista múltú erők között - mondta a kongresszuson Orbán Viktor, a Fidesz - Magyar Polgári Párt elnöke, akinek e megállapítá­sával Otto Lambsdorff gróf, volt német gazdasági miniszter, a Libe­rális Internacionálé egykori - je­lenleg tiszteletbeli - elnöke nyíltan vitába szállt. Lambsdorff, aki Orbán felszó­lalására reagált, kijelentette: a Fi­desz - Magyar Polgári Párt vezető­je korrekt leírást adott a magyaror­szági helyzetről, de „ez a helyzet nem jellemző az egész térségre... a magyarországi helyzetből nem le­het általánosítani". (Folytatás a 4. oldalon) Közép-európai fórum Lakiteleken földet a demokraták Védik a ( M­unkatársunktól) A mezőgazdaság az egyik legjelentősebb népgazdasá­gi ágazat valamennyi poszt­­kommunista országban - szögezték le a szombaton el­kezdődött, vasárnap zárult Közép-európai Demokrata Fórum nemzetközi mező­­gazdasági tanácskozásán. Több mint tíz ország keresz­tény-konzervatív pártjainak és agrárszakértőinek résztvételével Lakiteleken zajlott a konferencia. A Közép-európai Demokrata Fó­rum (KDF) összejöveteleként tar­tott rendezvény első alkalommal egy konkrét ágazat problémáira összpontosított. Első ízben tör­tént meg az is, hogy Lakiteleken hivatalosan képviseltette magát a Független Kisgazdapárt. Lezsák Sándor, a Magyar De­mokrata Fórum elnöke és egyben a KDF létrehozásának kezdeménye­zője újabb „elsőt” is említett. A szociálliberális kormány három és fél éves tevékenysége óta először valósult meg hazánkban nemzeti összefogás a magyar termőföld vé­delmében. A kelet-közép-európai térségben is először történt aláírás­­gyűjtés a termőföld védelme ügyé­ben népszavazás kezdeményezésé­re. Megítélése szerint az SZDSZ­­MSZP vezette kormány folyama­tos alkotmánysértésben van, ami­kor megpróbálja a népszavazást úgy halasztani, hogy erre ne kerül­hessen sor a parlamenti választások előtt. A kormány - szögezte le - fél a kudarctól. Glattfelder Béla, a Fidesz - Magyar Polgári Párt agrárszakértő­je egyebek között arról szólt: jelen­leg semmilyen egyezmény nem kötelezi hazánkat arra, hogy felsza­badítsuk a külföldiek földtulajdon­szerzésének tilalmát. Glattfelder szerint a külföldi tőke erőszakos bejövetele a mezőgazdasági termé­kek drasztikus áremelkedését is maga után vonná. Ugyanakkor fel­hívta a figyelmet arra, hogy a csalá­di termelésre alapozott Európai Uniótól nagymértékű támogatá­soktól esnénk el, ha a nagybirtok­­struktúrára törekednénk. (Folytatás a 4. oldalon) Vállalkozói és működési engedély a kamarától Taxisrend saját jogosítványokkal (Munkatársunktól) Közjogi jogosítványokat kap egy holnap megkötendő szerző­déssel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a megállapodás kö­zötte, illetve a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Minisztérium között jön létre. A taxizás „jogo­sítványairól” ezentúl a kamara gondoskodik, a működési enge­délyek kiadását - meghosszabbí­tását, visszavonását, regisztrálá­sát - a testület megfelelő területi osztályai, tagozatai végzik. Jövő évtől egyébként is kamarai jog­kör lesz a vállalkozói engedélyek kiadása: e két, egymást kiegészí­tő lehetőség megalapozhatja a taxispiac belső viszonyainak sza­bályozottá, „láthatóvá" tételét, a nagyszámú vadhajtás lenyese­­getését. A nagyobb felelősség, az ön­kontroll és a szankciók lehetősége az eredendően magántaxiscégek­nek is alapvető érdekük. A 6x6 Ta­xiközlekedési és Szolgáltató Kft. számára a rendezett jogi és piaci viszonyok jelentik a biztonságos fejlődést, de főleg azt, hogy idővel eltűnhetnek az utakról a hiénák. (Folytatás a 9. oldalon) Eltűnt két nagyváros I liiQ i| ■5.000 Ka Jg| B B B B El H K % Hl mi B ül Él* Ifi 9 9 9 9 ......... -17.606 I ''h I i 1 1 f»| B[ jB |B B pl 9 9 B B B -27.057 -27.003 b 9 9 9 I -31.291 | - 35.000 ( ’33'211 ’33-377 ■37.858 -40.00° 1 ........ ................. ................ 3- A természetes fogyás értéke az élveszületések és a ma halálozások különbsége­ in A magyarországi népesség lélekszáma­­2 1980. január 1 -jén: kb. 10.710.000 fő volt,­­ 1990. január 1 -jén: kb. 10.375.000 fő volt, 1997. január 1-jén: kb. 10.174.000 fő volt. Harminc év alatt majdnem hatszázezer fővel csökkent a népes­ség, erről is szól a Batthyány Kör felhívása az 5. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents