Magyar Nemzet, 1998. március (61. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

2 MagaNemzet Nemzetközi élet HÉTFŐ, 1998. március 2. KÜLPOLITIKAI HELYZET ROSSZUL INDULT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY a Horn Gyula vezette szocialista párt számára - írta szombati számában a Frankfur­ter Allgemeine Zeitung. Azzal ugyanis, hogy a magyar oldalon ké­szek megépíteni a vízlépcsőt, a szocialisták - akárcsak a reform­kommunista idők végén - teljesen magukra maradtak. Nem csupán az ellenzék, hanem a szabad demokrata koalíciós partner és a polgár­jogi mozgalmak is ellenzik a gátépítést, illetve készek tüntetni ellene - húzta alá a tekintélyes német napilap. Az FAZ szerint a tüntetés ép­pen annak a próbája volt, hogy a gát ügye a választási kampány té­májává válik-e. Az ellenzék ugyanis arra érzett rá, hogy a gazdasági téren sikeres kormányzatot a választások előtt két területen mégis­csak megszorongathatja: a közbiztonság kérdésében és a vízlépcső elleni érzelmeket meglovagolva. A LEGNAGYOBB KÖRNYEZETVÉDELMI demonstráció volt Budapesten a szombati azóta, hogy egy évtizeddel ezelőtt az ugyanezen terv elleni tüntetések segítettek leállítani a vízlépcső építését és megdönteni a kommunista rendszert - értékelte a Reu­ter. A hírügynökségek háromezertől 20 ezer főig a legkülönbözőbb adatokat közöltek a résztvevők számáról, s az AP már szintén azt találgatta, ez a gátépítéssel szembeni, terebélyesedő ellenállás mennyire befolyásolhatja Horn Gyula újraválasztási esélyeit. Egy, az amerikai hírügynökség által idézett tüntető szerint példátlan os­tobaság, hogy a kormány Nagymarosnál lefektette a vízlépcső alapjait, közel ugyanannyiért lerombolta azt, majd most ugyanott ismét fel akarja építeni a gátat. BÉKÉS ÁTMENETTEL MEGVALÓSULÓ demokráciát akar Ku­bában az Egyesült Államok - hangoztatta Madeleine Albright szom­baton felolvasott rádióbeszédében. A Miamiban működő és Kubába sugárzó Rádió Marti - Havannában a helyi hatóságok zavarása miatt ezúttal sem fogható - adásában az amerikai külügyminiszter leszögez­te, Washington tisztában van vele, milyen komoly nehézségekkel jár­hat egy központosított kormányzat nyitottabbá tétele, de a kilencvenes években erre számos példa akad, mégpedig Dél-Afrikától Lengyelor­szágon át a Szovjetunióig a legkülönbözőbb helyzetű országokban. Albright hangsúlyozta, a demokratikus forradalmak soká élnek, a kommunista elnyomás által eltorzított marxista forradalom viszont el­bukott, „a fordulathoz azonban sosincs késő”. (S. E.) Kárpát-medencei gazdasági együttműködés Magyar beruházásokra számít a régió Hasznosabb együtt, egymást segítve versenyezni, mint egy­más ellen - fogalmazta meg az MTI szerint Birtalan Ákos román turisztikai miniszter szombaton a Kárpát-medence gazdasági együttműködési lehetőségeit elemző bajai konferencián, ame­lyet Egzisztenciateremtés, vállal­kozásélénkítés és befektetések a kárpát-medencei régióban cím­mel közösen rendezett a Minisz­terelnöki Hivatal, a Határon Túli Magyarok Hivatala és az Új Kézfogás Közalapítvány a Ma­gyar Kereskedelmi és Iparkama­ra, valamint több szponzor támo­gatásával. Az elmúlt évek egyik legna­gyobb eredményeként értékelték a résztvevők, hogy a magyar tő­ke külföldön is megjelent. Bir­talan Ákos az eddigi romániai privatizációt és a lehetőségeket ismertetve a zöld mezős beruhá­zások, az elő-, illetve posztpriva­tizációban való bekapcsolódásra biztatta a magyar befektetőket. Tabajdi Csaba, a Miniszter­­elnöki Hivatal politikai államtit­kára a tanácskozás tapasztalatait összefoglalva leszögezte: most is megmutatkozott, hogy helyes úton jár a kormány a gazdasági együttműködéseket támogató ki­sebbségi politikája. Ezt a gya­korlatot a következő kormány­nak is folytatnia kell, és még több költségvetési forrást kell nyújtania. Páncélosokkal támadt a szerb rendőrség Miniháború dúlt Koszovóban (Folytatás az I. oldalról) Egy rendőr a Beta belgrádi hírügynökségnek elmondta, hogy szombat délután a kelet-koszovói Glogovac és Srbica környékén páncélozott járművekkel körbe­vettek több albán falut, hogy megtalálják azokat a fegyverese­ket, akik előző este tüzet nyitot­tak egy srbicai szerb menekülttá­borra. Helyszíni jelentések sze­rint vasárnap hajnalig tartott a lövöldözés, s továbbra is jelentős rendőri erők ellenőrzik az utakat. Egy koszovói emberi jogi szer­vezet vasárnap arról számolt be, hogy a tartományi központból, Pristinából mintegy harminc páncélozott járműből álló, heli­kopterekkel támogatott menet­oszlop indult el a Glogovachoz közeli Likosane felé. Belgrádi értesülések szerint Kosovska Mitrovicából is több páncélozott járművet küldtek a tartomány ke­leti részébe. Egyes jelentések szerint elképzelhető, hogy az ál­dozatok száma tovább nő, s azt sem lehet kizárni, hogy a halot­tak és sebesültek között nők és gyerekek is vannak. A Koszovói Tájékoztatási Központ közlése szerint igen feszült a helyzet, szerb rendőrök kutatják át az al­bánok házait. A szerbiai Helsinki-bizottság vasárnap azt kérte az EBESZ-től, az Európai Uniótól és az Egye­sült Államoktól, hogy a koszovói válság elmélyülésének megaka­dályozása érdekében rövid időn belül küldjék el képviselőiket a tartományba. Albánia közben felszólította a Jugoszláv Szövet­ségi Köztársaságot, hogy vessen véget a koszovói albánok elleni terrornak és katonai erőszaknak. Az eddigi legnagyobb akció­jára készül a Boszniába vezé­nyelt nemzetközi katonai erő, hogy háborús bűnökkel vádolt horvát gyanúsítottakat kerítsen kézre, adta hírül legfrissebb szá­mában a Slobodna Bosna című szarajevói hetilap. Az értesülés szerint az SFOR illetékesei a há­gai nemzetközi törvényszék tit­kos listái alapján 18 boszniai horvátot akarnak elfogni. Épségben megtalálták azt a két brit tévést, akik pénteken tűn­tek el Boszniában, közölte szom­bat este a londoni külügyminisz­térium. Mike Grimes operatőr és Jeffrey Pickett tévériporter egy kisebb liverpooli produkciós tár­saság megbízásából annak próbál utánajárni, hogy a boszniai hábo­rú árvái javára összegyűjtött brit és amerikai segélyek - ahogy hírlik - valóban sikkasztó helyi állami tisztviselők magánszám­láin kötnek-e ki. Mivel igen ké­nyes témába ásták bele magukat, eltűnésük nem kis aggodalmat keltett Londonban. Grimest és Pickettet pénteken Mostarba vár­ták, ahová azonban nem érkeztek meg, s az országúton megtalálták üres gépkocsijukat is. Léphart Pál rajza Egymásra találnak a civakodó liberálisok Pártegyesülés Romániában BUKAREST - A Mircea Ionescu Quintus vezette romániai Nemzeti Liberális Párt szomba­ton, a két formáció közös kong­resszusán „bekebelezte” a Nicolae Manolescu volt államfőjelölt által vezetett Polgári Szövetség Pártját. Az új párt megtartja a Nemzeti Li­berális Párt történelmi nevet, de egyik alelnöke Manolescu lesz. A két párt, miként az egész li­berális mozgalom, kacskaringós utat járt be 1989 decembere óta. A fordulat után nyomban újjáéledt a történelminek is nevezett NLP, amely 1990-ben a Franciaország­ból hazatért Radu Campeanu sze­mélyében elnökjelöltet is állított. Ám a választási fiaskót követően előbb az ifjú liberálisok léptek ki, majd nézeteltérés támadt Cam­peanu és Quintus között, amely újabb szakadáshoz vezetett. Utóbb újabb vita robbant ki, amely a De­mokratikus Konvencióban való maradás, illetve távozás körül bontakozott ki. Az NLP végül is kilépett a konvencióból, de a Niculae Cerveni vezette szárny nem követte a többséget, s NLP-DK néven maradt a demok­ratikus erők szövetségében. A „nagy egyesülés” nemrég kezdő­dött, amikor az NLP-DK és a Li­berális Párt ’93 mondta ki a fúziót. (gyarmath) Osztrák szemmel az euróról Ausztria, a mintadiák BÉCS­­ Az állami költségvetés 2,5 százalé­kos deficitjével Ausztria az elmúlt évben mara­déktalanul teljesítette az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) által meghatározott alap­­követelményeket, és 1999-ben bizonyosan ott lesz a közös valutát bevezető államok között. Az Oszt­rák Gazdaságkutató Intézet (WIFO) minap közzé­tett adatai szerint az eladósodás mértéke a bruttó nemzeti termék 69 százalékáról 66,1 százalékra csökkent, és ezzel az ország az egyik legjobb európai eredményt mondhatja magáénak - emelte ki Egon Walterskirchen, a WIFO szakértője a ta­nulmány bemutatásakor. A kiváló eredményeket a szakemberek a 2,5 százalékos gazdasági növeke­déssel és az export növekedésével magyarázzák. Az eredményeket illetően a bruttó nemzeti termék értéke elérte a 2516,9 milliárd schillinget, vagyis a gazdasági növekedés egyértelműen job­ban alakult, mint ahogyan azt tervezték. Az inf­láció mértéke eközben 1,2 százalékos volt, amely a vártnál szintén alacsonyabb érték. A jó gazdasági eredményekhez hozzájárult, hogy ta­valy 43,6 milliárd schillinggel több adót szedtek be, mint a korábbi években. A gazdasági minisz­térium véleménye szerint a rendkívül jó kon­junkturális helyzet elsősorban az építőipar várt­nál is jóval kiemelkedőbb teljesítményének tud­ható be: a lakásépítések és a középítkezések terü­letén a növekedést egy százalék körül tervezték, ám valójában háromszázalékos volt. Az elkövet­kező gazdasági évre, vagyis 1998-ra a jó ered­mények ellenére nem terveznek többet, mint a tavalyi szint megtartását. Ausztria március végén hozza nyilvánosság­ra, hogy mely államok részvételét ajánlja a valu­taunióban. A végleges döntésre és a kétoldalú valutaárfolyamok meghatározására május elején kerül sor az állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozóján. Osztrák számítások szerint az euro bevezetése a bankoknak mintegy nyolcmil­­liárd schillinges terhet jelent majd. Az európai államok többségében ezt az összeget az adóból jóváírják, erről azonban Ausztriában még nem született döntés. A pénzváltás költségeit a ban­kok nagyrészt minden bizonnyal továbbhárítják majd a felhasználókra. Vagyis a schilling-euro átváltás bankköltségeit a polgárok viselik, ugyanakkor a takarékbetétkönyvek sorsáról egy­előre nincs döntés. A Bank Austria azt tervezi, hogy a betéteket illetékmentesen átírják euróra, míg a Creditanstalt még nem foglalt állást e kér­désben. Az euróban részt vevő valuták esetében a váltási árfolyamok megszűnte után a valutamű­veletekért illetéket számolnak fel, vagyis a márka-euro váltás az osztrák bankokban nem lesz illetékmentes - a tervek szerint. Az Európai Unióba igyekvő kelet-európai ál­lamok számára a valutaunió bizonyos előnyöket tartogat, mivel nem kell a valuták sokszínűségé­vel foglalkozni, hanem egyetlen pénznemben számolnak majd - vélik a szakértők. Bár nincse­nek egyelőre pontos tanulmányok arról, milyen hatást gyakorol majd a valutaunió a kelet-euró­pai jelentkezőkre, de mindenképpen több előny­nyel jár, mint hátránnyal - éppen a bonyolult el­számolások megszűnése és az átváltási illetékek megszűnte miatt. Ugyanakkor a kelet-európai ál­lamok azzal számolhatnak, hogy hosszabb idő­szakot vesz majd igénybe, amíg ők maguk felké­szülnek az euróra. Egy olyan unióba lépnek majd be, ahol az euro lesz a fizetőeszköz, de - Peter Havliknak, a Bécsi Összehasonlító Gazdasági Tanulmányok Intézetének (WHW) helyettes ve­zetője szerint - erre eddig nem fordítottak kellő figyelmet. Ezzel együtt a belépési folyamat is le­lassulhat, hiszen az unió tagállamai az ezredfor­duló körül még az euro okozta új helyzettel lesz­nek elfoglalva. Mindazonáltal a szakember sze­rint az új tagállamoknak át kell venniük az euróból fakadó minden kötelezettséget, még ha ez 2005 előtt aligha lehetséges. (kaszab) Látszatlépés az ellenzéknek Kabinetátalakítás Jelcin módra Borisz Jelcin orosz államfő a héten korábban hangoztatott fe­nyegetését beváltva három poli­tikust menesztett kormányából - adta hírül az MTI. A kabinetből távoznia kellett az államközös­ségi együttműködésért felelős Valerij Szerov miniszterelnök­helyettesnek, Nyikolaj Cah szál­lítási miniszternek és Vlagyimir Kinyeljovnak, az általános és szakmai képzésért felelős tárca vezetőjének. Az orosz államfő már több mint egy negyedéve fenyegette „számonkéréssel” kormányát, s a csütörtöki­­ szinte teljes béké­ben véget ért - kibővített kabi­netülésen is csak annyit mon­dott, hogy „három miniszter me­nesztése lehetséges”. Az „elszá­moltatáson” számos gazdasági vezető kapott bírálatot Viktor Csernomirgyin kormányfő elő­adói beszédében, főként a pénz­ügyekért, a külkereskedelemért és a FÁK-együttműködésért fele­lős tisztségviselők. A sajtóban megindult találgatások végül csak a FÁK befagyott integrá­ciójáért bűnbaknak kikiáltott Szerov menesztésére tippeltek helyesen. Jelcin tehát nem nyúlt a kulcstárcák vezetőihez, a „há­rom áldozat bemutatásával” elemzők szerint ismét csupán a kormányát bíráló ellenzéki pár­tokat próbálja meg egy időre le­csillapítani. Bátorító lehet a brit bírósági döntés­­ Újabb csehországi roma menekülthullám? Prágai vélemények szerint újabb menekülthullámot válthat ki a csehországi ro­mák körében az, hogy a hé­ten, hosszas huzavona után politikai menedékjogot ka­pott Nagy-Britanniában egy cseh roma család. „A brit hatóságok döntése egyértelmű jelzés a még habozó csehországi romák számára” - mondotta a Právo című baloldali lap szombati számában Ladislav Body volt parlamenti képviselő, a munkaügyi tárcának a romák helyzetével foglalkozó szakta­nácsadója. Body szerint a követ­kező hetekben legalább 200 ro­ma család indul majd külföldre, mert úgy érzik, hogy Csehor­szágban diszkriminálják őket. „Csak a Prágához közeli Klad­­nón több tíz család áll készen ar­ra, hogy húsvétig kiutazzon” — mondta Body, aki maga is roma, s elismerte, hogy egy ideig őt is a távozás gondolata foglalkoz­tatta. A romák menekülése Cseh­országból tavaly augusztusban kezdődött a Nova kereskedelmi televízió egy terjedelmes riport­jának hatására - emlékeztetett az MTI. A riport igen rózsás szí­nekkel ecsetelte a Kanadába ki­települt romák sorsát. Miután több száz család kért igen rövid időn belül politikai menedékjo­got Kanadában, Ottawa felújítot­ta a vízumkényszert a cseh ál­lampolgárok számára. A csehor­szági romák figyelme ezután Nagy-Britanniára terelődött, ahol az első családok befogadása után a brit hatóságok minden ké­relmet elutasítottak, s az újonnan érkezetteket kiutasították a szi­getországból. Néhány család azonban a bírósághoz fordult, ahol sikerült bebizonyítania, hogy otthon származásuk miatt üldözték őket, s így a brit hatósá­gok ezen a héten az első ilyen esetben megadták a letelepedési engedélyt. Csehországban most attól tartanak, hogy a legutóbbi gyilkosság hatására - a kelet­csehországi Vrchlabíban a bőrfe­­jűek vízbe fojtottak egy hatgyer­mekes roma anyát - a romák megint felkerekednek, és meg­próbálnak politikai menedékjo­got szerezni Nyugaton. Prágai sajtóvélemények szerint a rende­zetlen romakérdés Csehország tervezett európai uniós csatlako­zását is fékezheti. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Jóléti Intéz­mények Igazgatósága (IKIM) 1024 Budapest, Margit krt. 85. egyfor­dulós, nyilvános pályázat útján hároméves időtartamra bérbe kívánja adni az IKIM kezelésében lévő Siófok-Balatonszabadi, Szent László u. 159. (hrsz.: 3733) alatti üdülőingatlant. Pályázati feltétel a részletes pályázati kiírást tartalmazó anyag megvásár­lása 5000 forint+áfa összegért a következő címen: IKIM Jóléti Intéz­mények Igazgatósága, Budapest II., Margit krt. 65. II. em. 250. Ajánlatot kizárólag azok tehetnek, akik megvásárolják a pályázati tájékoz­tatóanyagot, és a pályázati felhívást magukra nézve kötelezően elfogadják. Az ajánlatokat - a pályázati kiírás szerint - zárt borítékban, munkanapo­kon 9-16 óra között lehet benyújtani az IKIM 1024 Budapest, Margit krt. 85. II. emelet 218. szobában Lesták Ferenc műszaki vezető úrnak. Beadási határidő: 1998. március 27-én 10 óráig. Az ajánlatok felbontása közjegyző jelenlétében: IKIM 1024 Budapest, Mar­git krt. 85. II. emelet 250. szobában. Időpontja: 1998. március 27-én 11 óra. Az IKIM fenntartja magának azt a jogot, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket versenyeztesse. Bővebb információ kérhető a (06-1) 175-3619-es telefonon, vagy személyesen. fia Együttműködési ajánlat a török szigetrésznek Beiktatták a ciprusi elnököt Gláfkosz Kleridesz, a február 15-én második államfői periódu­sára megválasztott ciprusi elnök - akit szombaton iktattak be hivata­lába - felszólította a ciprusi török közösség vezetőjét, Rauf Denk­­tast, akit honfitársának nevezett, hogy munkálkodjanak együtt kö­zös hazájuk újraegyesítéséért. „Ez a mi kötelességünk” - hangsú­lyozta Kleridesz a parlament rend­kívüli ülésén, amelyen letette az esküt, ígéretet tett az alkotmány tiszteletben tartására s arra, hogy őrködik a szigetország független­sége és területi egysége fölött. Kleridesz megalakította az új kormányt, amelyben megtartotta eddigi tisztségét Dinosz Mihaeli­­desz belügy-, Jannákisz Kasszuli­­desz külügyminiszter, valamint Hrisztodulosz Hrisztodulu pénz­ügyminiszter. Új politikus került ugyanakkor a védelmi tárca élére Jiannikisz Omirou személyében - jelentette az AFP. Bulent Ecevit török miniszter­elnök-helyettes közben ciprusi tö­rök újságíróknak tartott, ankarai sajtótájékoztatóján azt hangsú­lyozta, hogy Törökország nem szándékozik kivonni csapatait az Észak-ciprusi Török Köztársaság területéről. „Az ankarai vezetés a köztársaság biztonsága szempont­jából létfontosságúnak tartja a tö­rök katonai jelenlétet, és eltökélte, hogy minden körülmények között megvédi az észak-ciprusi államot” - nyomatékosította Ecevit.

Next