Magyar Nemzet, 1998. május (61. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

M­i­M­JF 60 éve ■m t ij Sfcar Nemzet­i Ára: 59 Ft_________________________________________^ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR______________________________________LXI. 102., 1998. május 2., szombat Clinton szerint a NATO-bővítéssel egy nemzedék álma valósut meg Elsöprő szenátusi igen a ratifikációra WASHINGTON­­ A nemzetközi szerződések módosításához szükséges kétharmados többség­nél jóval nagyobb, 80:19 arány­ban (egy szenátor nem szava­zott) hagyta jóvá az amerikai tör­vényhozás felsőháza Magyaror­szág, Lengyelország és a Cseh Köztársaság felvételét a NATO- ba. Bill Clinton amerikai elnök nyilatkozata szerint (aki csütör­tökön, idei első sajtóértekezletén is kitért a kérdésre) „az üzenet világos: Amerika szilárdan tá­mogatja a NATO-t, vezető szere­pünk az Atlanti óceán mindkét partja biztonságának megterem­tésében erős, és a világméretű aktív amerikai szerep szilárd kétpárti támogatottságot élvez”. (Folytatás a 3. oldalon) Lech Walesa a Fidesz majálisán A múlt terhével a háton lassabbak a reformok Országainkban a társadalmi és gazdasági átalakulás felgyorsí­tása elengedhetetlen feladat, a reformokat azonban a múlt ter­hével a háton nem lehet vég­hezvinni. A rendszerváltás utáni új erők még tapasztalatlanságuk ellenére is eredményesebbek le­hetnek, mivel azokat nem nyom­ja e súly - hangsúlyozta a Fidesz - Magyar Polgári Párt meghívá­sára hazánkba látogató Lech Walesa, volt lengyel államfő. A Szo­­daritás egykori legendás harcosa csütörtökön Orbán Vik­torra együtt felszólalt Latorcai János esztergomi kampány­gyűlésén, pénteken pedig részt vett a Fidesz szolnoki majálisán. Walesa a NATO bővítésének washingtoni ratifikációja kap­csán hangsúlyozta, elnöksége legnagyobb sikerének tekinti, hogy sikerült kivezetni országá­ból a szovjet csapatokat, s elin­dítani a NATO- és EU-csat­lakozás folyamatát, az előbbi fe­lé tett alapvető lépésnek nevez­ve az amerikai döntést. Melegen támogatta a közös Európa gon­dolatát, hozzátéve például, hogy az segíthet a kialakult életszín­vonalbeli különbségek kiegyen­lítésében, s csakis így élhetnek egy államban a magyarok is. Az integráció gyorsaságáról szólva a politikailag irányított, lassúbb közeledés helyett a határok tel­jes, azonnali megnyitása mellett foglalt állást. (s. g.) (Interjúnk Lech Walesával a 13. oldalon) Édes-mostoha anyasors Évente kevesebb, mint százezer fiatal nő vállalja az anyaságot hálánkban: emberemlékezet óta a tavalyi volt a leginkább gyermekáldatlan állapot. Ám mélypontról nem beszélhetünk, met a helyzet még romlik. Az egyik kormánypárt a „...hogy társuk a jó irányt” jelmondattal is ezt ígéri. Mindez rávilágít: a rendszerváltozás vesztesei közé az anúk is besorolhatók. Az adórendszer nem segíti elő, inkább „leünteti” az anyává válást. Az utóbbi négy év legemlékezete­­seb ajándékcsomagja pedig - melyet „bokros” teendői közt ál­­lítot össze a Horn-Kuncze kabinet — egyenesen ellenérdekelt­té ttte az ifjú feleségeket az anyává válásban. Mármint akkor, ha­z utódot föl is akarják nevelni, sőt taníttatni is szeretnék az em­pai integrációra készülő országban. M­égis, évente csaknem százezer fiatal - lélekben is fiatal - nő vállalja a nehézségeket, s világra hozza gyermekét. Mert szeencsére az anyává válás a női lélekbe van kódolva, s így nem politikai ügy, még akkor sem, ha négyévente egyszer eszé­be üt néhány üzletember-politikusnak, hogy ez is kampányté­­maeket. A növekvő, okosodó, szépülő gyermekek a legnagyobb, semmi máshoz nem hasonlítható örömet szerzik az anyák szá­m­ál (is). Az anyaság, ez a sírig tartó szolgálat a napi fáradság és igódás közepette is édes kötelezettség. A szeretet adása melett tengernyi szeretet kap is az édesanya. S ez mostoha kö­­rülmények között is százszorosan megédesíti az anyasorsot. Molnár Pál Csökkenő ellátások? Megváltozik a rokkantnyugdíj A pénzbeli ellátások szintjének csökkenésére és a rehabilitációra jutó összeg emelésére számíthat­nak a rokkantnyugdíjasok a kor­mányzat által készített koncep­ció szerint, amely alapjaiban ala­kítaná át a jelenlegi rendszert. A reform nagyságrendjét jelzi, hogy már a jövő évben négy-öt­­milliárd forinttal csökkenne a III. csoportos rokkantaknak kifi­zetendő ellátások összege, he­lyette viszont ennél jóval na­gyobb összeget fordítanának re­habilitációra. Az új szabályok természetesen nem vonatkoznak a jelenlegi, véglegesített rok­kantnyugdíjasokra. A változásokra azért van szükség, mert a kilencvenes évek elején a rokkantsági nyugdíj iránti igény csaknem megkétsze­reződött, és az igénylők magas száma azóta sem csökkent. Je­lenleg négyszázezer aktív korú személy részesül rokkantsági nyugdíjban, és kétszázezernél többen kapnak szociális vagy egyéb járadékot. (Folytatás az 5. oldalon) Budapesti rajtaütés Leleplezett droghálózat Letartóztatta egy kábítószer­hálózat vezetőjét a rendőrség csütörtökön. A rendőrség már hosszabb ideje megfigyelés alatt tartotta, és most egy Róbert Kár­oly körúti lakásban csaptak le rá. A férfi több dealerhálózatot fo­gott össze, és ellenőrizte az áru­sítást. A lakás átkutatásakor kábítószerkereső kutya segítsé­gével drogot találtak. Egy másik, szintén bérelt budapesti lakásban kábítószerre, illetve az elosztás­hoz, csomagoláshoz szükséges eszközökre bukkantak a nyomo­zók. A BRFK illetékes osztályai a főváros több pontján hajtottak végre rajtaütésszerű ellenőrzést csütörtökön. Továbbra sincs döntés a bankelödről Brüsszeli euroláz BRÜSSZEL - Csúcsdöntésre ké­szül a hét végén a belga főváros: szombat reggelig több mint 2600 újságíró akkreditáltatta magát - és általános tapasztala­tok szerint a tényleges kezdésre ez mindig három-négyszázzal még bővül is - a csúcsszinten szombaton összeülő EU-talál­­kozóra. Az érdeklődés ezúttal valóban történelmi eseménynek szól: most jelentik be hivatalo­san is, hogy mely EU-országok lehetnek ott a leendő közös pénz útnak indításánál. Ráadásul vi­tás kérdés is akad, amely még iz­galmat is ígér, az amúgy igazá­ból sok tekintetben előre tisztá­zott képletben, a legutolsó per­cekben is nyitott kérdésnek szá­mít, hogy végül ki ülhet majd a leendő Európai Központi Bank elnöki székébe. (Folytatás a 2. oldalon) A fő- és jószágvesztéstől a vagyonelkobzásig A Stadler-ügy példátlan Bár a vagyonelkobzás Szent Ist­ván óta szerves része a magyar igazságszolgáltatásnak, az utób­bi években olyan, teljes vagyon­elkobzásra nemigen került sor, mint amilyet a Bács-Kiskun Me­gyei Bíróság mondott ki a héten hozott ítéletében. A téma jogi szakértői a Magyar Nemzetnek elmondták: napjaink ítélkezési gyakorlatában ritkán alkalmaz­zák a vagyonelkobzást. Ennek több oka van, amelyek közül a legfontosabb az, hogy a bün­tetőeljárás kezdetekor a hatósá­gok általában elmulasztják a gyanúsítottak vagyonának kellő felderítését, zár alá vételét, így az ítélet megszületésekor a vád­lottnak már többnyire nincs is el­kobozható vagyona. Tehát a sok­milliós vagy­­milliárdos vissza­élések elkövetőjének nevén sok­szor semmi sem szerepel már. Már első királyunknál meg­találhatók a főbb büntetési ne­mek között a vagyonnak, de ele­inte még nem az elítélt letaszítá­sa és megsemmisítése volt a törvénykező célja, hanem a va­gyonelkobzás inkább a kártérí­tés alapjaként szolgált - mondja dr. Mezey Barna, az ELTE ma­gyar állam- és jogtörténeti tan­székének vezetője. Emellett a királyi birtok megőrzése, illetve gyarapítása végett szorgalmaz­ták ezt, főként Könyves Kálmán korától kezdve, azért, hogy visz­­szaszálljanak a királyi javak az uralkodóra a magvaszakadt vagy az érdemtelenné lett hű­béresektől. (Folytatás az 5. oldalon) 1­1 Lakossági tiltakozások az MO-s megépítése ellen Bezárul-e a gyűrű a főváros körül? Megkezdődött az építkezés előkészítése az MO-s autóút keleti szakaszán. Itt valószínűleg a fővárostól legtávolabbi változat lesz a végleges nyomvonal, ahol 2001-ben indulnak meg a mun­kálatok. Északon viszont megakadt az egyeztetés, mert az önkormányzatok nem adnak területfelhasználási engedélyt. A békásmegyeriek jövő kedden lakossági fórumon tiltakoznak a tervezett nyomvonal ellen. (Cikkünk a II. oldalon) Mérséklik a forint csúszó leértékelését Négymilliárd az eladósodott családoknak (Munkatársainktól) Az idén összesen mintegy négymilliárd fo­rintot fordíthat a kormány és az önkormányzatok a közüzemi díjtartozások és lakáshitel-hátralékok miatt eladósodott csalá­dok helyzetének rendezésére. A kormány a forint havi csúszó leértékelését 0,8 százalékra mérsékli. A Postabank 24 milliár­dos tőkeemelése tisztán állami forrásokból valósul meg. A kormány elkészítette rendele­tét, amely a szociálisan hátrá­nyos helyzetű családok adósság­terhének enyhítését és lakhatási körülményeinek javítását hiva­tott elősegíteni - jelentette be a kormányülést követő értekezle­ten Kiss Elemér. A miniszterel­nökségi államtitkár ismertetése szerint ez évben a kormány és a települési önkormányzatok mint­egy négymilliárd forintot fordí­tanak arra a célra, hogy a köz­üzemi díjtartozásokat, illetve la­káshitel-hátralékokat az eladó­sodott családok részben törlesz­teni tudják. A kormányzati prog­nózis szerint az összeg 1999-re tízmilliárd forintra emelkedhet. A rendelet szerint a szociális tá­mogatás nagyobbik felét (55 százalékát) a központi büdzsé állja, ám csak abban az esetben, ha a fennmaradó 45 százalékot az önkormányzat fedezi. A hát­rányos helyzetű önkormányza­tok esetében a központi költség­­vetési forrás nyolcvan százalék­ra is növekedhet. (Folytatás az 5. oldalon) Jogerős ítélet az Agrobank-perben Felmentés helyett börtönévek Szokatlanul heves érzelemnyil­vánításokkal, ujjongó közbekia­bálásokkal és tapssal, illetve hangos elégedetlenséggel, elke­seredett könnyekkel reagált a hallgatóság csütörtökön a Leg­felsőbb Bíróságon a jogerős íté­let kihirdetésére az Agrobank­­ügyben. A Legfelsőbb Bíróság Édes Tamás vezette büntetőtanácsa a Kunos Péter és társa ellen lefoly­tatott másodfokú eljárás végén hozott ítéletében megállapította, hogy mindkét vádlott bűnös ti­zenegy rendbeli, bűnszövetség­ben elkövetett vesztegetés bűn­tettében. (Folytatás az 5. oldalon)

Next