Magyar Nemzet, 1998. augusztus (61. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

-----------------~i jm ar 60 éve ■m t­­­mmnil Magyar Nemzet­i Ára: 59 Ft*­­ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR ( LXI. 179., 1998. augusztus 1., szombat Rugóvá háttérbe szorul, erősödnek a radikálisok Amerikai „puccs” Pristinában ÚJVIDÉK - Az amerikai diplo­maták folytatják közvetítő erő­feszítéseiket, hogy ismét tárgya­lóasztalhoz ültessék a szerbiai hatóságok és a koszovói albán­ság képviselőit. Christopher Hill szkopjei nagykövet pénteken is­mét Belgrádban tárgyalt Milose­­viccsel, követelve tőle az EU- trojkának tett - a hadműveletek beszüntetésére vonatkozó - ígé­ret betartását. A megbeszélések témája a riasztó koszovói huma­nitárius helyzet is. (Folytatás a 3. oldalon) Egy albán kisfiú a távolból, egy genfi tüntetésen már győztesnek érzi népét. A szakértők nála kissé óvatosabbak mt­ küföldi képszolgálat­­­a. Az agresszív romániai sajtókampányról Teret nyernek a nacionalisták A román koalíció vezetése felismerte, amit az egész koalíciónak fel kellene ismernie, nevezetesen azt, hogy Románia számára rendkívül fontos a rendszerváltás sikerei folytán Magyaror­szággal felértékelődött viszony. Ugyanakkor legalábbis furcsa azt tapasztalni, hogy egyesek szándékosan próbálják megron­tani ezt a viszony­t, mondta a mostani, „agresszív sajtókam­pányt” kommentálva Markó Béla, az RMDSZ elnöke. BUKAREST - Markó Béla, aki a Maros megyei Népújságnak nyilatkozott, úgy véli, irányított, szándékos sajtókampány bontako­zott ki, holott Orbán kijelentései lekerekítettebbek voltak a Fidesz - Magyar Polgári Párt korábbi állás­­foglalásainál. „Mindez azt jelenti, hogy vannak Romániában és va­lószínűleg Románián kívül olyan erők, amelyek félnek a két ország közötti jó viszonytól. Ugyanakkor szerinte a jelenlegi koalíció egyre gyengébb ahhoz, hogy szembefor­duljon a nacionalista megnyilvá­nulásokkal. Markó szerint a román hatalmi tényezők közül a legkö­vetkezetesebben az államfő gon­dolkodik. Az elnök azonban tudja, hogy az országon belüli román­magyar viszony Románia külpo­litikai megítélésének egyik meg­határozó eleme, és ennek értel­mében bizonyos megoldásokat el kell fogadni, például az önálló egyetem tekintetében - de a belső ellentétektől szabdalt koa­lícióban eléggé egyedül marad. (Folytatás a 2. oldalon) Követek több fronton Minden jel szerint vége a magyar választások előtt és után rö­vid ideig tapasztalt külföldi elbizonytalanodásnak. Vége a ta­nácstalanságot jelző tőzsdei ingadozásoknak, s a külföldi sajtó­kommentárokból is az olvasható ki, hogy Magyarországon nincs semmi rendkívüli. Zökkenőmentesen zajlott le a kor­mányváltás, változatlan a külpolitika, és a gazdaság területén sincsenek földrengések. Ami azt is jelenti, hogy az új kormány hozzákezdhet a Ma­­gyarország-kép alakításához. Amelynek középpontjában az in­tegrációs erőfeszítések bemutatása áll, mégpedig egy olyan időszakban, amikor az ország az euroatlanti célok megvalósítá­sának döntő szakaszába érkezett. A finishez közeledik a NATO- csatlakozás ratifikációja, és hamarosan megkezdődhetnek az ér­demi tárgyalások az Európai Unióval is. Ezért van szükség a dip­lomácia, a gazdaság és a kultúra valamennyi követének fokozott aktivitására, arra, hogy saját csatornáikon keresztül igyekezzenek bemutatni az országot, a magyar erőfeszítéseket, az integrációhoz fűzött reményeket és ennek keretében azt is, hogy Magyarország mind a jogok, mind a kötelezettségek frontján egyenrangú, felelősségének tudatában lévő partner akar lenni. Mai világunkban a külpolitika, a külgazdaság, de a kultúra is szorosabban kötődik egymáshoz, mint eddig valaha. A kül­gazdasági és kulturális érdekek képviselete a jó külpolitika alapfeltétele, ami immár közös felelősség. Az országkép ked­vező alakításához mostantól még inkább többfrontos diplomá­ciára van szükség. Pietsch Lajos Bemutatták az OEP főigazgatóját (Munkatársunktól) Főként az or­vostársadalommal való szoros kapcsolatai, valamint vezetői ké­pességei indokolták Mikó Tivadar főigazgatói kinevezését az Orszá­gos Egészségbiztosítási Pénztár élére - ismertette döntésének oka­it Selmeczi Gabriella, a tb-ala­­pokat felügyelő politikai államtit­kár pénteki sajtótájékoztatóján. (Folytatás az 5. oldalon) Göncz Árpád kiírta az őszi választásokat Október 18-án szavazunk Göncz Árpád köztársasági elnök október 18-ra, vasárnapra írta ki a helyi önkormányzati általános választásokat. A választásra jo­gosultaknak augusztus 21-ig meg kell kapniuk a választási értesítőt és az ajánlószelvénye­ket - tájékoztatott az Országos Választási Iroda (OVI) helyettes vezetője pénteken. A helyi vá­lasztási bizottságok tagjait au­gusztus 28-ig kell megválaszta­ni. Az önkormányzati választá­sok időpontjának kitűzése után tíz napjuk van a kisebbségeknek, hogy saját önkormányzatuk ala­kítását kezdeményezzék. A választásra jogosultaknak augusztus 21-ig meg kell kap­niuk a választási értesítőt és az ajánlószelvényeket - nyilatkozta az OVI helyettes vezetője pénte­ken. Aki nem kap értesítést, nyolc napon belül a polgármes­teri hivatalokban kifogást nyújt­hat be, amennyiben a kifüggesz­tett névjegyzékből kimaradt. (Folytatás az 5. oldalon) Felügyeleti biztos a pénzintézet élén Az állam garantálja a Postabank működését Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet biztosa - és hat munkatársa - vette át a Postabank és Takarékpénztár Rt. irányítását. (Munkatársunktól) A tegnaptól érvényes intézkedés bejelentésé­re és a döntés hátterének ismerte­tésére a Pénzügyminisztérium­ban .Járai Zsigmond miniszter, Varga Mihály politikai államtit­kár, illetve Tarafás Imre, a fel­ügyelet elnöke és Kovács Álmos, a Magyar Nemzeti Bank alelnö­­ke vállalkozott. Az alkalmi tiszt­séget Horváth Ferenc tölti be, s bejelentették: Madarász László, a BNP-Dresdner (Hungária) Rt. vezérigazgatója kész vállalni a Postabank elnöki teendőit, Auth Henrik, az ABN-Amro Bank Rt. jelenlegi vezérigazgató-helyette­se pedig a vezérigazgatói mun­kát. A felügyelőbizottság élére Urbán László­ kerülhet. A fiskális tárca vezetője a Mi­niszterelnöki Hivatal - már a mi­nap ismertetett - kezdeményezé­sére hivatkozott tegnap, miszerint a 76 százalékos állami tulajdon­rész birtokában kezdeményezte a pénzintézet vezetőinek leváltását. Az indokok között jelölte meg Járai Zsigmond a múlt esztendei, mintegy 13 milliárd forintot ki­tevő veszteséget, illetve azt, hogy az idei első félévben sem válto­zott meg olyan mértékben a bank tevékenysége, hogy a veszteség­képződés veszélye elhárult volna. A 76 százalékos tulajdon birtoká­ban ezért döntött úgy az állam, hogy a bank jövője érdekében irányváltásra van szükség, mely­hez új menedzsmentet kíván al­kalmazni. A miniszter a történeti hűség kedvéért elmondta, hogy Princz Gábor tíz esztendeje fiatal, tehetséges bankárként kezdte el tevékenységét a Postabank élén, ő építette fel a pénzintézetet, s oroszlánrészt vállalt a tavalyi vál­ság kezelésében, a likviditás meg­őrzésében is. (Folytatás all. oldalon) Kökényesi Antal az új budapesti főkapitány Személycserék a BRFK vezetésében (Munkatársunktól) Orbán Péter dandártábornok, országos rendőr­­főkapitány augusztus elsejei ha­tállyal felmentette beosztásából Berta Attila dandártábornokot, Budapest első rendőrét. Helyét Kökényesi Antal ezredes veszi át, aki korábban a VIII. kerületi rend­őrkapitányságot vezette. Berta a jövőben a BM közigazgatási ál­lamtitkár titkárságán folytatja munkáját - tudtuk meg pénteken a Rendőrségi Igazgatási Központ­ban tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen további sze­mélyi változásokat is bejelentet­tek. Lázár János dandártábornok, eddigi bűnügyi főnök az ORFK bűnügyi főigazgató-helyettese­ként dolgozik tovább. Lázár he­lyére Jakab Géza ezredest állítot­ták, aki ezelőtt a vizsgálati fő­osztályt vezette. Budapest köz­­biztonságát Bökönyi István ezre­des veszi át, aki eddig a III. kerü­leti kapitányságot irányította. Tóth László ezredes közbiztonsá­gi parancsnok volt, az augusztus 15-étől újonnan induló Mobil kü­lönleges csoportot vezeti. Az ORFK sajtószolgálatának vezetője ismét Garamvölgyi László lesz, aki betöltötte már ezt a tisztséget, ám amikor az előző belügyi vezetés menesztette az akkori parancsnokokat, a szóvivő felajánlotta lemondását, amelyet az új főkapitány elfogadott. Sági Zoltán alezredes sajtófőnököt a Bűnügyi Múzeum igazgatójának nevezte ki Orbán Péter. (Folytatás az 5. oldalon) Gallup: Az Orbán-kabinet megkapja a szükséges bizalmi tőkét Hogyan startolt a kormány? A Magyar Gallup Intézet 1998. július közepén - tehát mintegy hat héttel a választások második fordulóját követően és az Orbán­­kormány hivatalba lépésének napjaiban - vizsgálatot végzett arról, hogy az emberek milyen várakozásokkal tekintenek az Orbán-kabinet tevékenysége elé. A vizsgálat során olyan kérdése­ket is feltettünk, amelyeket már 1994 nyarán, a Horn-kormány megalakulását követően is meg­kérdeztünk az emberektől. Ez ér­dekes összehasonlításokra nyújt módot arról, hogy az állampolgá­rok mit vártak és mit reméltek 1994 nyarán az akkor hivatalba lépő Horn-kormány­tól, és mit várnak, illetve remélnek most, a frissen megalakult Orbán-kabi­­nettől. Négy évvel ezelőtt és most is - ahogyan már 1990-ben is -, a választások után sokkal többen mondták azt, hogy a választási küzdelemből végül is győztesen kikerült pártra szavaztak, mint amilyen eredményt a győztes párt valójában elért a választásokon. (Folytatás a 8. oldalon) 60 |­a­d­­ ( Hiv Az összes megkérdezett között | 1 A pártot választók között ) 50 - Vg | Magyar Gallup Intézet, 1998] 40 ~ ■ 30" |: ' m 20 - I | 17 10-1­3, I | I J .fel 1-L4..irii ,1, ^ ^ ^ *­/ */■ Ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, akkor ön melyik pártra szavazna? Októberben többet fizetünk Mikortól érvényesül az áramáremelés? Augusztustól drágább áramot fo­gyasztunk. A kormány döntésé­nek értelmében 8,1 százalékkal kerül majd többe a világítás. A Magyar Energiahivataltól kapott információnk szerint az emelt árat csak a villanyóra leolvasása után lehet majd alkalmazni, vagy­is amíg nem jön a leolvasó, addig a régi tarifa szerint fizetünk. A Budapesti Elektromos Művek Rt. igyekszik augusztus­ban az összes villanyórát leol­vasni, az emelt díjakat csak az augusztusi mérőállás leolvasása után kell majd fizetnie a fogyasz­tónak. Az áremelés először az októberi számlán jelentkezhet. A részvénytársaságnál azt ígérik, senki sem jár rosszul, az elfo­gyasztott áram mennyiségénél egyetlen kilowattal sem kell töb­bet fizetnie senkinek. Azoknál, akik nincsenek otthon, mert ép­pen szabadságukat töltik, legkö­zelebb szeptemberben jelenik meg a leolvasó. Az ilyen esetek­ben a kéthavi fogyasztás meg­osztásával - a júliusi leolvasástól a szeptemberi leolvasásig tartó időszak - állapítják meg a fize­tendő összeget. A számításkor augusztus 30-a számít forduló­pontnak, a család kéthavi fo­gyasztását elosztják a napok szá­mával, s így kalkulálják ki a fize­tendő összeget. (fazekas-rock)

Next

/
Thumbnails
Contents