Magyar Nemzet, 1998. október (61. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

!■ AT 60 éve m T J Tribuszerné Wl A TI ■ Magyar búza flílUvlf I 1 Ilii 1/Hl “te*" Ára: 49 Ft •_______________________________________________________________ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR__________________________________LM. 230., 1998. október 1., csütörtök Az alacsonyabb nyugdíjak nagyobb mértékben emelkednek­ Állóháború a parlamenti vitanapon (Munkatársainktól) Jövőre a legalacsonyabb nyugdíjak 25, a legmagasabbak 11 százalékkal emelkednek - jelentette be Or­bán Viktor kormányfő az Or­szággyűlés szerdai vitanapján, amit a nyugdíjak és a bérek jö­vő évi emeléséről tartottak. A vitát az tette indokolttá, hogy a hatályos törvény szerint 19-20 százalékkal kellene jövőre emelni a nyugdíjakat, de a kor­mány átlagosan csak 13-14 százalékos növekedésre lát le­hetőséget. Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a kormányon lehetetlen számon kérni a szo­cialisták választási ígéreteit. A Fidesz - Magyar Polgári Párt programjában a nyugdíjak reál­értékének megőrzését hirdette meg, ez a jövő évben a 11 szá­zalékosra tervezett infláció mellett megvalósul, sőt emel­kedni fog a nyugellátások vá­sárlóértéke. (Folytatás a 3. oldalon) A piacon pár száz forint nyugdíjemelés is számíthat NAGY ZOLTÁN FELVÉTELE Nincs áttörés Bukarestben RMDSZ-egyeztetés a kilépésről Nem született áttörés szerdán Bukarestben az RMDSZ és koalíciós partnerei vitájában, ezért a szövetség legfőbb veze­tőit tömörítő operatív tanács lapzártánk idején is egyeztetett a kormányból való kilépés módozatairól. HÍRÖSSZEFOGLALÓ - Az RMDSZ szövetségi képviselői­nek tanácsa szeptember elején Kolozsvárott döntött úgy, hogy kilép a koalícióból, amennyiben a hónap utolsó napjáig nem te­remtődnek meg a kisebbségi egyetem létrehozásának törvé­nyes feltételei. A partnerek azonban továbbra sem tettek eleget a kormányprogramban és egyéb egyezményekben vállalt kötelezettségvállalásaiknak, mi több, a képviselőház oktatási bi­zottságában is elvetették a ki­sebbségi egyetem létrehozásá­nak tervét. A testület kedden el­utasította, hogy visszatérjen a kérdésre, s ugyanígy tett szerdán is. Ekkor előbb döntésképtelen­ség miatt felfüggesztették az ülést, majd Diaconescu paraszt­párti vezér, a ház elnöke kérésé­re a bizottság ismét összeült, de a kisebbségi egyetem ügyével nem foglalkozott. Kompromisszumra ezután reményt csak azt nyújtott volna, ha a kabinet délutáni ülésén ren­deletet hoz a magyar-német egyetem létrehozásáról, vagy ha beadja lemondását az RMDSZ igényét mereven elutasító Mar­gó oktatási miniszter. (Folytatás a 3. oldalon) Kellene egy csapat A labdarúgó-szövetség képviselői ma adják át Genfben az euró­pai szövetség, az UEFA vezetőinek Magyarország jelentkezé­sét a 2004-es futball-kontinensbajnokság lebonyolítására. Az MLSZ osztrák partnerével közösen pályázik a hat év múlva ese­dékes torna megrendezésére, miközben a házigazda szerepére Spanyolország és Portugália is aspirál. A magyar kandidálást a Horn-kabinet már támogatta, de az állami garanciavállalásról az Orbán-kormánynak kellett hatá­roznia. A hivatalos döntés hosszas kormányzati egyeztetések után született meg, a­­ gazdasági kabinet elemzései szerint ugyanis az Európa-bajnokság megrendezése 42-50 milliárd fo­rintjába kerülne a központi kasszának, a szervezőbizottság pe­dig 10-12 milliárdos hiánnyal számolhat. Összehason­lításként: Portugália 60 millió escudót áldozna az Eb lebony­olítására, a spanyolok részéről viszont akár már holnap rajtol­hatna az esemény. A magyar-osztrák duó győzelmi reményeit semmiképpen sem erősíti, hogy az UEFA jövő júliusban választ házigazdát 2004-re, hiszen az eredményhirdetés időpontjában még nem állnak majd rendelkezésre a 2000. évi, holland-belga közös rendezésű Európa-bajnokság tapasztalatai. Mégsem elképzel­hetetlen, hogy a döntésnél az anyagi megfontolások helyett a sportpolitikai szempontok kerülnek előtérbe, s ez esetben a Duna Játékokra keresztelt projekt is nyerhet. Az Eb-rendezés­nek igazán értelme persze akkor lenne, ha a magyar válogatott legalább a kontinens középmezőnyével versenyben volna. A honi futball súlyos szakmai válságát orvosolni azonban pil­lanatnyilag reménytelenebb feladatnak tűnik, mint felszámol­ni a létesítmények és infrastruktúra terén tapasztalható évtizedes lemaradásokat. S. Tóth János Szigorúan titkos jelentés a miniszterelnöknek A KEI vizsgálta a Nádor 95 Rt. ügyét (Munkatársunktól) Lapunk in­formációja szerint a kormányza­ti ellenőrzési iroda elkészült az­zal a jelentéssel, amely a Nádor 95 Rt. ügyét vizsgálta. Orbán Viktor miniszterelnök valószí­nűleg már tegnap kézhez kapta a részletes anyagot, amit szigo­rúan titkosnak minősített a KEI. A Magyar Nemzet úgy tudja, a KEI szerda délután elkészült azzal a jelentéssel, amely a Ná­dor 95 Rt. ügyét vizsgálja. Mint korábban lapunk is beszámolt róla, a társaság neve korábban abban az összefüggésben merült fel, hogy a leköszönt Horn-kabi­­net ettől a cégtől bérelte a rádió­­telefonok lehallgatásához szük­séges eszközöket mintegy 3,2 milliárd forintért. Legutóbb a részvénytársaság újabb 1,2 mil­liárdos számlát nyújtott be, ek­kor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: vizsgálatot kezde­ményez az ügyben, és annak le­zárásáig az 1,2 milliárdot nem engedi kifizetni. (Folytatás a 4. oldalon) Feledy Péter az új alelnök - Szünetel a Kurír megjelenése Pénzügyi szigorítások az MTV-nél A közszolgálati televíziónál, a lappiacon és a műsorszóró vál­lalatnál egyaránt komoly szervezeti, személyi és adminisztra­tív intézkedésekre került sor tegnap. Mától Feledy Péter az MTV új, aktuális műsorokért felelős alelnöke, felfüggesztették a Kurír és a Rejtvény Kurír kiadását, az Antenna Hungáriá­nál is személycserékről döntöttek. (Munkatársainktól) Mától pré­mium, jutalom, mozgóbér, hono­rárium nem fizethető a Magyar Televízióban. Alapbér sem emel­hető - így rendelkezik az MTV Rt. ügyvezető elnöke, Horváth Lóránt, aki szinte óránként küldi elnöki rendelkezéseit az intéz­mény egyes részlegeinek a költ­ségcsökkentő intézkedések beve­zetéséről. El kell készíteni az azonnali létszámleépítési tervet, a belső munkavállalók 15 száza­lékát, a külső munkavállalók és cégek 50 százalékát kell elbocsá­tani. (A külső munkavállalók másik 50 százalékának a megtar­tását meg kell indokolni.) Mától ugyancsak megszüntetik az úgy­nevezett saját személygépkocsi használatát kompenzáló költség­­térítés kifizetését, és felülvizsgál­ják a vidékről munkába járók uta­zási költségeinek térítését. Szer­da délután fél ötig el kellett juttat­ni az elnöki titkárságra minden egyes szervezeti egység vezetőjé­nek a tájékoztatását arról is, hogy ki végez az általa irányított mun­katerületen rendszeresen munkát külsős dolgozóként mint magán­­személy (megbízási szerződéssel, szerzői jogvédő közvetítésével), mint vállalkozó, valamint társas vállalkozás keretében. Felülvizs­gálják továbbá a folyamatban lé­vő és már aláírt szerződéseket, és befagyasztják az újabb szerző­déskötéseket. Rendkívüli szerző­déskötés csak külön elnöki enge­déllyel lehetséges. Információink szerint a tegna­pi napon kézbesített legutolsó el­nöki rendelkezés arról tudósította az MTV dolgozóit, hogy a válság­­kezelő bizottság döntése értelmé­ben október 5-től, hétfőtől nem biztosítanak járműveket a köny­­nyűelektronikai kamerák szállítá­sához, ezeknek a helyszínre jutta­tását a produkcióknak a költség­­vetésükből kell megoldaniuk. * A Magyar Televízió Rt. ügy­vezető elnöke október 1-jével Feledy Pétert bízta meg az aktuá­lis alelnökség vezetői teendőinek ellátásával - ezt maga Horváth Lóránt tudatta szerdán közle­ményben. (Folytatás a 4. oldalon) Nincs többé Magyarországon privatizációs kényszer Amerikai befektetőkkel találkozott Orbán Viktor Orbán Viktor miniszterelnök közelgő amerikai látogatása, va­lamint a magyar gazdaság helyzete és várható változásai iránt érdeklődtek az amerikai befektetők azon a munkaebéden, ame­lyet az Amerikai Kereskedelmi Kamara szervezett Budapesten. Az eseményen részt vett Peter Tufa, az Egyesült Államok ma­gyarországi nagykövete, a ha­zánkban megtalálható legna­gyobb amerikai vállalatok kép­viselői, valamint a miniszterel­nök társaságában Járai Zsig­­mond pénzügyminiszter. (A ka­mara 460 tagja eddig több mint tízmilliárd dollárt fektetett be Magyarországon. Ez az összes külföldi befektetéseknek több mint a hatvan százaléka.) A rendezvényen a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a külföldi üzletemberek egy ország gazdaságát elsősorban a szerint ítélik meg, hogy az mennyire korrupt. Rámutatott, a tervezett kormányintézkedéseket köve­tően hazánk gazdasági viszonyai lesznek a legátláthatóbbak a ré­gióban. Kiemelte, a kormány kü­lönleges hangsúlyt fektet az üzle­ti környezet kedvezőbbé tételére, a kis- és középvállalkozások fej­lesztésére, mindemellett szeret­nék a továbbiakban is elősegíteni a külföldi működőtőke-beruhá­zások növelését az országban. Járai Zsigmond kifejtette, a kö­zép-európai államok gazdasága nagymértékben függ a multina­cionális cégek és a külföldi tőke­­befektetésektől. Nélkülük Ma­gyarország nem lenne abban a ki­emelt helyzetben, amelyben je­lenleg van. A közép- és kisvállal­kozások fejlesztése nem a külföl­di beruházók ellen irányul. Tá­mogatásuk ugyanakkor új mun­kahelyek teremtéséhez járulhat hozzá, elősegíti bekapcsolódásu­kat a világgazdaságba és ezáltal a magyar export növekedését. Ez a támogatás viszont nem az állami költségvetésből irányul, hanem például az adózási környezet kedvezőbbé tételétől, hangsú­lyozta Járai Zsigmond. A privati­zációt firtató kérdésre válaszában Orbán Viktor rámutatott, a kor­mány a jövőben csak akkor ad el egy vállalatot, ha azért a vevőtől megkapja annak értékét. (n. e.) A legutóbbi hazai földrengések Medgyesegyháza 3,4 ___________r,vm­ LmmTiam­mmn^ 2,8 A kilencvenes években hazánkban a legnagyobb erejű földren­gés Szabadszálláson és a Börzsönyben volt. (Összeállítás a 6. ol­dalon) epicentrum , időpont ~~ Csévharaszt ^ZT 12,5 Dunaharaszti ~~ 1996.okt.21. | P 2,4 Füzesgyarmat ^Z|­996. szepT29°^BIMi^^P 3,3 Jászboldogháza ^ 1996. jún. 29. | P 2,2 Mórahalom T~. 1996 Nnájm23~]^B 212 Kunadacs 'T_3,0 Várpalota fA Börzsöny ZZ 1 ddá szepT'Tő'H^^I^^I Várpalota ^— 1995. Szabadszállás K- 1999 Berhida 1— 1995.]an^Tl^^B 2,2 3,7 Recsk i- 1994. máj. 27. Jászalsószentgyörgy I- 1994.febr.14. Berhida |~ 1993. dec. 31. Vál­m—| 1993fatig^7^KMI^WB A Nagyvilág eszmecseréje a Petőfi Irodalmi Múzeumban Mi a polgár, ki a polgár? (Munkatársunktól) A Nagyvilág című folyóirat számos közéleti személyiséghez juttatta el kérdé­seit: mi a polgár, ki a polgár, mi akadályozza a polgárosodást Ma­gyarországon? A megkérdezett politikusok, írók, történészek, közgazdászok szerda délután a Petőfi Irodalmi Múzeumban vi­tatták meg a feltett a kérdéseket. Bod Péter Ákos közgazdász a vi­tán elmondta, csak akkor lehet működtetni egy ország gazdasá­gát, ha a polgári erények beépül­tek a társadalomba. Magyaror­szágon majdnem minden intéz­mény megvan, ami egy jól műkö­dő demokráciához szükséges, de ha bemegyünk a cégbíróságra vagy a földhivatalba, azonnal lát­szik, hogy mégsem minden az igazi. Az intézményekben dolgo­zó emberek viselkedésében van a hiba, ez is bizonyítja, hogy az emberen, az erények és az érté­kek tiszteletén múlik a legtöbb. (Folytatás a 4. oldalon) Családi pótlék alanyi jogon Elkészült a tárca javaslata A Szociális és Családügyi Mi­nisztérium számításai szerint a januártól induló családtámogatá­si ellátások rendszere - a gyer­mekek után járó adókedvez­ménnyel együtt - előreláthatóan mintegy 90 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek - nyilat­kozta Harrach Péter miniszter az MTI-nek szerdán. Hozzátette: a 90 milliárd fo­rintba a minimálnyugdíj 25 szá­zalékos emelése nincs bekalku­lálva, és nem biztos, hogy a bü­dzsé elbírja a szociális támogatá­sok ehhez igazított emelését. Harrach Péter elmondta: a mi­nisztériuma által kidolgozott ter­vezet tárcaközi egyeztetése a na­pokban kezdődik. A miniszter reményei szerint a kormány két hét múlva már tárgyalhat a javas­latcsomagról. A tárca által kidol­gozott rendszer két csoportba so­rolja a családtámogatási ellátá­sokat. Az egyikbe a nevelési el­látások, a családi pótlék és az is­koláztatási támogatás tartozik. (Folytatás a 4. oldalon)

Next