Magyar Nemzet, 1998. november (61. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

11B AT60 éve "* T­­ | Milév Nemzet Ára: 49 Ft •___________________________________^" ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR___________________________________III. 256., 1998. november 2., hétfő Az EBESZ megfigyelői megkezdik a munkát Veszélyben a koszovói rendezés? ÚJVIDÉK - A külföldi megfigye­lők úgy értékelik, hogy mind a szerb rendőrség, mind a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (KFH) tagjai veszélyeztetik a megállapo­dás megvalósulását. A szerb kivo­nulás mindenképpen enyhített a feszültségen, igaz, a diplomaták a helyzet gyorsabb javulását várták. Csaknem teljesen befejeződött a szerb erők koszovói kivonása, most tízezer rendőr van a tarto­mányban - annyi, amennyi feb­ruárban, a konfliktus kirobbanása előtt volt. A katonák számát is ti­zenháromezerre csökkentették, a megállapodás szerint még egy-két ezret kellene kivezényelni a tér­ségből. (Az év elején ugyanis 11- 12 ezer katona volt a koszovói laktanyákban.) Mégis a hadsere­get érte a dicséret, hogy kitűnően teljesítette a megállapodásból rá­hámló feladatot. Albán források szerint a KFH fegyveresei a Ko­szovói Demokratikus Szövetség két helyi tisztségviselőjét is őri­zetbe vették, kiváltva Rugová pártjának haragos tiltakozását. (Folytatás a 3. oldalon) LÉPHAFT PÁL RAJZA Eltérő vélemények a Nemzeti Színház új helyéről A városrendezési tervek változhatnak Zugló alpolgármesterének nincs joga építési hatósági ügyek­ben nyilatkozni - jelentette ki lapunk kérdésére Cselovszki Zoltán, a közgyűlés fideszes tagja. A hét végén ugyanis Petra György, a XIV. kerület szocialista alpolgármestere azt mond­ta, hogy a Zuglói Önkormányzat nem ad ki építési engedélyt a Nemzeti Színház felvonulási téri megépítéséhez. Nyilatko­zott a Magyar Nemzetnek Demszky Gábor főpolgármester is. (Munkatársainktól) Cselovszki rá­mutatott: építési hatósági ügyek­ben csak a kerület jegyzőjének van joga intézkedni. Az, hogy az alpolgármester megjósol egy ha­tósági döntést, súlyos jogi vissza­élésekre derít fényt. A városren­dezési tervek nem megváltoztat­hatatlan szabályok, sőt a főváros rendelete szerint a kerületnek jövő év márciusáig jeleznie kell, hogy saját rendezési tervében mit kíván módosítani a fővárosi városrende­zési koncepció ismeretében. Ezért az alpolgármester kijelentése szak­mailag sem állja meg a helyét, hiszen a kerület rendezési tervét a közgyűlés rendeletének értelmé­ben úgyis módosítani kell. (Folytatás a 3. oldalon) Kivételezettek A kormány döntése néhány elkülönített pénzalap központi költ­ségvetésbe tereléséről kritikai megjegyzéseket váltott ki az el­lenzék részéről. Egyesek attól tartanak: ez az átalakítás megsza­kíthatná bizonyos fejlesztések, elkerülhetetlen beruházások po­zitív folyamatát. Mások a kormány újabb centralizációs törek­vését vélik benne felfedezni, ami az egész gazdasági életre ne­gatív hatással lehet. Csakhogy: a kritizálóknak, az aggódóknak egyvalami elke­rülte a figyelmüket. A korábbi és a legfrissebb pénzügyi ellen­őrzések, átvilágítások komoly hiányosságokat tártak fel az ala­pok felhasználását illetően. Sok esetben megsértették a közbe­szerzési törvényt, kijátszották a pályázatokat; a hitelként nyúj­tott összegeknél a visszafizetés fedezetét, a saját forrást nem je­lölték meg. Aki e pénzek elosztására, valamint a közbeszerzésekre oda­figyelt, tapasztalhatta: az igen jó szakmai és anyagi háttérrel rendelkező pályázókat nemegyszer elutasították, a gyengébb ajánlatát pedig elfogadták. Ha valaki korrupciót, összefonódást emlegetett, akkor azzal védekeztek: lobbyzásról van szó, amely ugyebár néha áttöri a rendeletek kereteit. Mindig valamelyik miniszternek vagy pártnak kedves vállalkozó nyerte a verseny­­tárgyalást, kapta a kedvezményes hitelt, ugyanazon a területen dolgozó társai pedig, az „élhetetlenek” csődbe mentek. Sajnos nálunk nemcsak a szóban forgó alapok felhasználá­sánál tapasztalható szabálytalanság, korrupció. Általában fele­lőtlen országunkban a közpénzekkel való gazdálkodás, pénz­osztogatás folyik, a hűtlen kezelést nem szankcionálják. Bocsá­natos bűnnek számít. Legfeljebb a számvevőszék figyelmezte­tése vagy jelentéktelen bírság a következmény, megéri tehát egyeseknek nem tisztességesnek lenni. A változásra a miniszterelnök minapi szavai nyújthatnak bi­zonyos reményt: minden olyan ügyben, amelyben a személyes felelősség tetten érhető, a „lehető legteljesebb mértékű felelős­ségre vonás irányába halad a mostani kormány”. Keserű Ernő Hogyan válhatnak polgárrá a munkanélküliek? Foglalkoztatás­­ közhaszonnal A főváros munkanélküli polgárai a segélyeken túl bajaik meg­oldását az önkormányzatok által működtetett közhasznú foglal­koztatásban látják, ami sok esetben alapja lehet a végleges munkahely megtalálásának, illetve segít jogosultságot szerezni a szociális ellátáshoz. Többek között ez derül ki abból a felmé­résből, amelyet a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgá­lat munkatársai készítettek a budapesti önkormányzatok foglal­koztatáspolitikájáról és a közhasznú foglalkoztatásról. (Munkatársunktól) A közhasznú munkásról a legtöbb embernek az utcaseprő jut eszébe, pedig a fővárosban már sokkal szélesebb a közhasznú munkakörök kínála­ta. Minden közhasznú foglalkoz­tató igyekszik a munkanélküliek végzettségének, képességének leginkább megfelelő státusokat kialakítani, bővíteni a kvalifikál­tabb, ismereteket igénylő munka­köreit. A tartósan munkanélkü­liek számára különösen fontos a közhasznú foglalkoztatás eszkö­ze; az átlagosnál is jobban gátol­tak elhelyezkedésükben: ők a gyesről, gyetről kikerülők, csök­kent munkaképességűek, szen­vedélybetegek, hajléktalanok és önkényes lakásfoglalók, de ide tartoznak a 40-50 éven felüli szakképzetlenek is. Ellátásukra a főváros 22 ke­rületében működtet az önkor­mányzat közhasznú foglalkozta­tó irodát. A nagyarányú munka­­nélküliség mellett ez hatékony­nak tekintett választási lehető­ség: szociális segélyek, támoga­tások helyett a közfeladatok ellá­tására szervezett munka, foglal­koztatás biztosítása. Emberi szempontból fontos a segély he­lyett a munkabér fizetése, mert növeli a munkanélküli emberek­ben a hasznosság érzetét. (Folytatás a 4. oldalon) Pengeváltások a Petőfi-Schiller egyetemről Vasile kontra Marga BUKAREST - Radu Vasile román miniszterelnök, aki a hét végén vi­déken járt, Resicabányán arról biztosította az ottani illetékeseket, hogy a kormány jóváhagyta egy helybeli állami egyetem létesíté­sét, természetesen román nyel­vűél. A jelen lévő újságírók rög­vest rákérdeztek, hogy az elmúlt hetekben oly sok ellenkezést ka­vart Petőfi-Schiller magyar-né­met multikulturális egyetem ter­vét jóváhagyó kormányülésen va­jon miért nem volt jelen Andrei Marga közoktatásügyi miniszter. Marga mind a mai napig ellenez egy olyan magyar-német egyete­met, amelyen a román nem tanítá­si nyelv. Ellenkezésével mit sem törődve a kormányfő kijelentette: a kormányhatározatot végre fog­ják hajtani, függetlenül attól, hogy a szaktárca vezetőjének tetszik-e az, vagy sem. Megjegyezte, hogy a kormányhatározatokat nem kommentálni, hanem végrehajta­ni szokták - ez történik a Petőfi- Schiller egyetemmel kapcsolatos döntéssel is. (Folytatás a 3. oldalon) Az éves bevétel egy százalékát elviszik Rendelésre lopnak a boltokból A különböző bűnözési ágak között a bolti tolvajlás jól műkö­dő külön műfajt képvisel. A szakemberek becslése szerint a „bolti szarkák” által eltulajdonított áru értéke eléri az üzle­tek teljes évi forgalmának egy százalékát. Azok a cikkek leg­­kapósabbak, melyek elég értékesek ahhoz, hogy a piacokon az eredeti ár töredékéért értékesítve is komoly bevételt hozzanak az eladónak. Ezeket szervezett formában, megrendelésre lop­ják el a boltokból. (Munkatársunktól) A tolvajok malmára hajtja a vizet, hogy - el­sősorban pénzügyi, nem techni­kai okokból - az élelmiszer­áruházak nem minden tagja al­kalmaz elektronikus áruvédel­met. Egy-egy ilyen boltban átla­gosan tíz-tizenötezer cikk kapha­tó. Ha mindegyiket külön levéde­nék, nagymértékben megemel­kedne a termékek ára. Külön ese­tet képez, amikor az elkövetők zárás után hatolnak be az üzletek­be. A Csemege-Julius Meinl száznyolcvan boltjából átlagosan havonta kettőt-hármat törnek fel, esetenként kétszázezer-egymil­lió forintos kárt okozva. A betö­réses lopásoknál elsősorban do­hányárut, kávét és röviditalokat visznek el, de volt már olyan eset is, amikor az áruházlánc digitális mérlegeit lopták el! A bolti tolvajlások során új „igények”­ is felmerülhetnek: Vályi Nagy András, a Julius Meinl biztonsági szolgálatának vezetője szerint az utóbbi időben­­ a már ismertetett cigaretta- és kozmetikumféleségek mellett - egyre „keresettebbek” a pipere­cikkek, elsősorban a borotválko­zófelszerelések és a márkás fog­krémek. A boltban szolgálatot teljesítő biztonsági őrök keze ugyanakkor meglehetősen kö­tött. Alapszabályuk és nemrégi­ben életbe léptetett etikai kóde­xük ugyanis kimondja, hogy ténykedésük során nem sérthetik a vásárlók személyiségi jogait. Amíg a lopás ténye be nem bizo­nyosodik, ugyanez vonatkozik a bolti tolvajokra is. Az őrök tehát nem tartóztathatják fel és motoz­hatják meg őket, de még az is a „vásárló” belátására van bízva, hogy az őr felszólítására bemu­tatja-e a táskáját vagy sem. (Folytatás a 4. oldalon) Nagy lehetőség a külpolitika számára Magyar elnökség az ET-ben A magyar külpolitika óriási lehetőséget kap azzal, hogy az elkövetkező fél évben hazánk tölti be az Európa Tanács mi­niszteri bizottságának soros elnöki tisztét - jelentette ki Martonyi János. A külügyminiszter abból az al­kalomból nyilatkozott az MTI- nek, hogy november 3-4-én Strasbourgban részt vesz a szer­vezet külügyminiszteri szintű ülésén, melyen Magyarország átveszi az 1999. május 7-ig tartó elnökséget az ET miniszteri bi­zottságában. Az Európa Tanács rendkívül fontos intézmény, komoly szere­pe volt abban, hogy a kontinen­sen működik a jogállamiság és az emberi jogok védelme - hang­súlyozta a magyar diplomácia vezetője. Martonyi János ki­emelte: az Európa Tanács hozzá­járult ahhoz, hogy a közép- és kelet-európai térség országaiban megindult a demokratikus fejlő­dés, létrejöttek a demokrácia alapintézményei, a jogállamiság, az emberi jogok védelme. (Folytatás a 3. oldalon) Häkkinen az autós világbajnok Eddie Irvine (balról) és David Coulthard vállán ünnepel a Forma-1-világelső finn Mika Häkkinen. (Tudósításunk a 13. oldalon) mti külföldi képszolgálat-epa 5 ÉVE SIKERESEN A PIACON Trezor Értékjegym­­ BETÉTI OKIRAT ÉS BETÉTSZÁMLA FIX KAMATOZÁSÚ, ISMÉTLŐDŐ LEKÖTÉSŰ, LEJÁRAT ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSKOR IS KAMATOZIK! A 9 féle választható futamidő közül: Éves kamat ebkm Éves kamat ebkm 60 nap 14,75% 14’75% 450 nap 14,50% l4-27% 90 nap 14,75% 14,75% 540 nap 14,25% 13,80% A bank az értékjegy fedezete mellett az erre kijelölt fiókjaiban hitelt nyújt. TARTSA PÉNZÉT TREZORBAN!

Next