Magyar Nemzet, 1998. december (61. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Megfosztani | ^ T | Karácsonyi videopiac a tettest a hasznától ■/■ ATT^kk­ A A1%ini AT Közelkép a 12. oldalon ^ vi/flfliv/flr |iiin/iii ^ h^rZazH IfJ_||^jm | kty|||fJly| ke''"m Ára: 49 Ft • _____________________________ ^TM ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR LXI. 281., 1998. december 1., kedd Közös jelzés az Európai Uniónak Újjáépül a Mária Valéria híd POZSONY­­ „Szimbolikusnak tartom, hogy első külföldi ven­dégem a magyar közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter­­ volt, s örülök, hogy közölhettem­­ vele, hogy Szlovákia csatlakozik a Mária Valéria híd újjáépítésé­nek finanszírozásáról szóló me­morandumhoz, amelyet az Euró­pai Bizottság és Magyarország már aláírt” - mondta el hétfőn Gábriel Palacka szlovák közle­kedési és távközlési miniszter a sajtó képviselőinek a pozsonyi Devín Szállóban azt követően, hogy Katona Kálmánnal ünne­pélyes keretek között aláírták a két tárca közti együttműködésről szóló emlékeztetőt. A sajtóértekezleten a két mi­niszter beszámolt arról, hogy a közeljövőben több kétoldalú együttműködési egyezményt ír­nak alá, amely a személy- és az áruszállítás minden területére ki i­s terjed majd, tehát a köz- és a vas­úti közlekedésen túl a légi és a vízi forgalmat is érinti. Ugyan­csak szoros együttműködésre tö­­­­­ekszenek majd a felek a távköz­lés fejlesztésében is, ezzel kap­csolatban a szlovák fél egy érde­kes informatikai rendszerfejlesz­tési javaslattal állt elő, amelyet­­ Katona Kálmán pozitívumként­­ értékelt, s ígéretet tett arra, hogy szakértői szinten rövid időn be­­­­lül tárgyalások kezdődhetnek a­­ projekt megvalósíthatóságáról. (Folytatás a 2. oldalon) Valószínűleg az eredetinél magasabb lesz az új híd íve mti-archív Jóval többet vásárolunk, mint tavaly • Rekordforgalom a kereskedelemben Rekordbevételre számítanak a kereskedők az idei karácsonyi vásárban. A lakosság vásárlási kedve ugyanis év eleje óta fo­­l­­yamatosan nő, s már most látni, hogy a fogyasztás növeke­dése tartós marad. Ebben az évben várhatóan kétszázmilliár­d forinttal költünk el többet az üzletekben, mint az elmúlt esz­­­­tendőben.­ ­ (Munkatársunktól) A kilencve­­­­nes években a kiskereskedelem-­­ ben értékesített árumennyiség folyamatosan csökkent. Ebben­­ az esztendőben tapasztaltak ele­­k ször kedvező változást a keres- s­kedők, az eladott árumennyiség minden hónapban emelkedett - mondta lapunknak Vámos György, az Országos Kereske­delmi Szövetség (OKSZ) főtit­kára. Míg az év első hónapjaiban két-három százalékkal nőtt az el­adott árumennyiség az előző esz­tendő azonos időszakához ké­pest, addig 1998. szeptember vé­géig már hat százalékkal több árut vásároltunk, mint 1997 első háromnegyed évében. A növeke­dés az árucsoportok csaknem mindegyikére jellemző. Az el­múlt évben még csökkenő ten­denciát mutató élelmiszer-eladás is három százalékkal növekedett az év első kilenc hónapjában. Vannak olyan árucsoportok, ammelyek forgalmában kiemelke­dő változás figyelhető meg, így például az idén szeptember vé­géig nyolcvan százalékkal több személygépkocsit adtak el a ke­reskedők, mint az elmúlt év ha­sonló időszakában. (Folytatás a 9. oldalon) Tételek és tétek Példátlan eset történt: Torgyán József rokonságának állami cégekben tisztséget kapott tagjai visszaadták a megbízatá­sukat. Példátlan az eset, mert noha az előző négy évben a rendszerváltozás előtti időket idéző mértékben tűntek fel a húsosfazekak körül rokonok, barátok és üzletfelek, nem hallottuk, hogy bárki bármitől bárhonnan is visszalépett volna. Nem véletlen, hogy a zavaros-mocsaras viszonyok fel­számolását meghirdető kormányt hivatalba lépése után igen harmar a családi kapcsolatokkal való visszaéléssel vádolták meg. Az „ők sem jobbak a Deákné vásznánál” fedőnevű kommunikációs hadművelet az ellenzék szemszögéből logi­kus, ám beismerő vallomással azért nem ér fel, mert Deákné kelméjéről bizony keveset tudunk, még akkor is, ha a „szö­vettani vizsgálatok” során egyre elképesztőbb dolgokra de­rül fény. A demokratikusan és okosan működő sajtó jogosan kifo­gásolhatja a családtagok kinevezését, még akkor is, ha jog­sértés nincs, hiszen nem elég jogszerűnek látszani, tisztessé­gesnek is kell lenni. Mondhatjuk-e most, hogy győzött az igazság? Talán, de csak keserű szájízzel, hiszen hasonló lé­pésekre évekig hiába vártunk. A vártnál keményebb leckét kapott a kormány bírálóitól, de állta a próbát. A családi visszaléptetések presztízsveszte­ségéért cserébe erkölcsi tőkét, bizalmat szerzett, ami nélkül aligha birkózhat meg az előtte álló ügyekkel. A tétel látszó­lag kicsi volt, a tét azonban óriási. Meszleny László Szószólói ajánlás „kutyaügyben’ Oltás után büntetés (Munkatársunktól) Egyetlen jogszabályi pontatlanság nagyon sok kutyatulajdonos életét kese­rítheti meg - nyilatkozta lapunk­nak Gönczöl Katalin, az állam­­polgári jogok országgyűlési biz­tosa, aki múlt héten küldte el ajánlását a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek azt követően, hogy a kutyák veszett­ség elleni védőoltásának szabá­lyozását és a gyakorlati eljárását vizsgálta. Az országgyűlési biz­tosi hivatal azt követően foglal­kozott az üggyel, hogy a fővá­rosban szabálysértési eljárások keretében több esetben rendőri elővezetésre került sor, holott a tulajdonos beoltotta kutyáját. A vizsgálat megállapította: a veszettség elleni védőoltást a ki nem jelölt állatorvosok is elvég­zik. Az ebtulajdonost nem tájé­koztatják arról, hogy ez az eljárás nem felel meg a rendeleteknek, s ezért szabálysértésnek minősül. (Folytatás a 4. oldalon) Éles szópárbaj a Postabank konszolidációjáról­ Éjszakába nyúlt a költségvetés vitája Az Országgyűlés tegnap megkezdte a jövő évi költségvetés részletes vitáját. A javaslathoz összesen 480 módosító indít­vány érkezett. A vita fókuszába a Postabank konszolidációja került. Személyeskedésektől sem mentes napirend előtti vita robbant ki Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint Kuncze Gábor szabad demokrata, illetve Nagy Sándor szocialista képviselő között a kisgazda politikus hozzátartozóinak kinevezési ügyei miatt. Az adórendőrség fel­állításáról szóló javaslat napirendre tűzését a kormány csak további koalíciós egyeztetések után kéri, a témáról így a hé­ten nem is tárgyal a parlament. (Munkatársunktól) Az Ország­­gyűlés hétfői ülésnapját napi­rend előtti felszólalásokkal kezdte. Kuncze Gábor (SZDSZ) és Torgyán József földművelés­­ügyi miniszter között ismét he­ves vita alakult ki a családtagok állami vállalatokhoz történő ki­nevezéséről. Kuncze tudomásul veszi, hogy a miniszter egy múlt héten elhangzott interpellációra adott válaszát a Ház elfogadta, azt azonban nem hagyhatta szó nélkül, hogy - nézete szerint - Torgyán többeket is valótlansá­gokkal vádolt. Visszautasítva azt a vádat, hogy belügyminisz­­tersége idején húga javára en­gedte át a könyvterjesztés jelen­tős részét, végül a miniszterel­nökre bízta annak eldöntését, al­kalmas-e Torgyán feladatai el­látására. Az azonban az ellen­zék feladata - szögezte le -, hogy kimondja: „Torgyán Jó­zsef nem alkalmas köztársasági elnöknek”. Válaszában Torgyán József annak a reményének adott hangot, hogy vége sza­kadt annak az elmúlt ciklusban kezdődött folyamatnak, hogy a szabad demokrata frakcióveze­tő hetente megvádolja őt. Csa­ládja egyébként nem rendelke­zik állami megbízatással, me­nye - közölte a plénummal - visszautasította a Malév igazga­tótanácsi tagságára szóló fel­kérést. (Folytatás a 3. oldalon) Torgyán-rokonok Lemondtak tisztségeikről Méltányolandó és kulturált meg­oldás - nyilatkozta Borókai Gá­bor kormányszóvivő hétfő este arra reagálva, hogy Hingyi Lász­­lóné lemondott megbízatásáról a Szerencsejáték Rt. felügyelőbi­zottságában és Hingyi Beatrix visszaadta a Malév Rt. igazgató­­tanácsi tagságára szóló megbíza­tását. „A lemondások abból a szempontból örömteliek a kor­mány számára, hogy ismételten a valóban fontos kérdések megvá­laszolására lehet a figyelmet for­dítani” - mondta Borókai. Közlé­se szerint a posztokon a pótlásról az ÁPV Rt.-nek kell gondoskod­nia, és a lemondást is az ÁPV Rt. fogadja el. (Folytatás a 4. oldalon) A legutolsó határidő is lejárt Sopronban Nem küldött pénzt a Globex Senki sem hitte a csodát, s a cso­da el is maradt hétfőn Sopron­ban - a Globex ezúttal sem állta a szavát. November 30-án járt ugyanis le az a határidő, amed­dig a csődbe jutott brókercég­nek a portfóliókezelési szerző­dés felmondását követően el kellett volna számolnia a Sopro­ni Önkormányzatnál a rábízott mintegy 3,5 milliárd forintos vagyonnal. A hűség városának polgármesteri hivatalában nem sok mindent árultak el a Magyar Nemzet érdeklődésére. Gyimesi Szabolcs polgármestert külföldi útja miatt nem lehetett elérni, a jegyző pedig bezárkózott irodá­jába. Koltai Miklósné dr. mind­össze annyit üzent, pénz nem jött, egyebet pedig nem kíván az üggyel kapcsolatban elmonda­ni. A képviselő-testület legkö­zelebbi közgyűlésén, már csü­törtök délelőtt foglalkozik a Globex-kérdéssel. Talán akkor megtudhatjuk, hogy a Vellai Györgyiékkel kötött soproni kü­­lönalku, amelynek eredménye­ként nem fizetés esetén 53 szá­zalékos - bár adósságokkal ter­helt - tulajdonrészt kaphatnak a Hotel Rózsadombból, vissza­hoz-e valamit a konyhára, s ha igen, mennyit. A legfrissebb fejleményekről a jogi képvise­lettel megbízott Vida Ügyvédi Iroda munkatársai tájékoztatják a városatyákat s a nem ok nélkül aggódó soproniakat. (kiss) (További információk a 4. oldalon) Nem tartják be az előírásokat a feldolgozók Ehetetlen húsáru - csekély bírságok (Munkatársunktól) Számos hús­­feldolgozó cég és élelmiszer­kereskedelmi egység fittyet hány a húskészítmények előállí­tására, árusítására vonatkozó elemi higiénés, illetve minőségi követelményekre is - állítják az egészségügyi és fogyasztóvé­delmi hatóságok szakemberei. Budapesten idén már több mint 54 tonna élelmiszert foglaltak le, a Fővárosi Állat-egészség­ügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás adata szerint ennek a mennyiségnek csaknem 85 szá­zaléka húseredetű volt. Az el­kobzott húsmennyiség mintegy 40 százaléka, azaz csaknem 18 tonna romlott áru volt, megkö­zelítőleg egy tonna olyan darált húst foglaltak le és semmisítet­tek meg, amely lejárt minőségű felvágott végekből és szalonna­darabokból készült. Akár halálos megbetegedést is okozhatnak azok az előre leda­rált - ki tudja, hány napos - húsok, amelyekkel sűrűn találkozhat a vevő, ha megfordul egyes túlzsú­folt piacokon, kereskedelmi egy­ségekben. A Fővárosi Állat­egészségügyi és Élelmiszer-ellen­őrző Állomás igazgató-főállator­­vosa, Kiss László lapunknak el­mondta: több baktérium, így a szalmonella is táptalajra lelhet a lét­eresztő, nem megfelelő hőfo­kon tárolt darált húsban. (Folytatás az 5. oldalon) A kifogástalan áru sem feledtetheti a hatósági vizsgálatok megállapításait Kavran Zoltán felvétele

Next