Magyar Nemzet, 1999. január (62. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

I­r. — ■« T "Vrsssp* 1 Interjú ■ jH ^ ** i faasir Nemzet 0 Ára: 59 Ft •_______________________________V_ * ^ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR________________________________________LXII. 1., 1999. január 2., szombat Véglegesítették a közös pénz és a nemzeti valuták árfolyamait Elindult hódító útjára az euro HÍRÖSSZEFOGLALÓ - A Gazda­sági és Pénzügyi Unió (EMU) ala­pító tagállamainak pénzügyminisz­terei az óév utolsó napján, csütörtök délután alig több mint egyórás ta­lálkozójukon jóváhagyták az euró­pai valutaunióban részt vevő orszá­gok három év múlva, 2002 nyarán végleg megszűnő valutái és az új közös pénz átváltási árfolyamait. Előzőleg az Európai Központi Bank már megerősítette az Európai Bizottság gondosan kimunkált szá­mítási móddal megállapított, a csü­törtöki dollár-ECU árfolyam alap­ján előterjesztett javaslatait. (Folytatás a 2., összeállítás a 8. oldalon) Szilveszterkor történelmet írtak az eurotagországok pénzügyminiszterei mű­ külföldi képszolgálat­­ ai EU-nak is cél a legközelebbi fi­zetőképes piacot jelentő Ma­gyarország. Szintén az 1999-es teendők kapcsán megjegyezte, társadalmi szükséglet a „sza­badság kis köreinek” megerő­sítése. Ez az érdekképviseleti­­ségben, az önkormányzatiság­ban, az érdekérvényesítés jogi kereteinek megszabásában és abban az összetartásban mutat­kozik meg, amelynek alapján a többiek sérelme nélkül is meg tudja védeni saját érdekeit az egyén. (Folytatás az 5. oldalon) Felújítás januártól Elhasználódott a Feszty-körkép (Munkatársunktól) Az ország leglátogatottabb múzeuma, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, ahol az 1995-ös fel­avatása óta másfél millióan te­kintették meg Feszty Árpád mo­numentális alkotását, A magya­rok bejövetelét, amely máris fel­újításra szorul „elhasználódott­­sága” miatt. Az elmúlt két évben Ópusz­­taszer volt az ország legkereset­tebb múzeuma. Tavaly 465 ezer belépőt váltottak, utána Eger kö­vetkezik 403 ezer vendéggel, illet­ve a harmadik legnépszerűbb kul­turális emlékhely a tihanyi mú­zeum 389 ezer látogatóval. Há­rom évvel ezelőtt a háromszáz­­millió forintos költséggel restau­rált Feszty-körképet úgy adták át rendeltetésének, hogy egy nem­zetközi bizottság írta elő „a mű­ködtetés” feltételeit. Meghatároz­ták a 115 méter hosszú festményt befogadó múzeum levegő-hőmér­sékletét és páratartalmát, ami nem lehetett több 18 Celsius-foknál, il­letve 51-55 százaléknál. (Folytatás a 6. oldalon) * _________________t♦ A kihívások éve Több mint jelképes, hogy a magyar külpolitika olyan időszak­ban kerül történelmi kihívások elé, amikor a közös valuta beve­zetésével Európa történelmet formáló vállalkozásba kezdett. Az euro sikere Magyarország számára is kulcsfontosságú, hatásai­tól nem függetlenítheti magát az ország. Hogy ez a folyamat mennyire lesz zökkenőmentes, az egyben az európai egysége­sülés próbakövét is jelenti, és meghatározó a magyar uniós csat­lakozás szempontjából is. Magyarországnak az euro évében kell döntően bizonyítania, hogy érett az integrációra. A közös európai pénz születésének napján kezdődött féléves német elnökség idején kell meggyőz­nie az EU-tárgyalópartnereket arról, hogy kész és képes az al­kalmazkodásra, megteremtve a szükséges összhangot a nemzeti érdekek természetes képviselete és az uniós követelmények el­fogadása között. Siker csakis a következetes felkészülésre és az ésszerű kompromisszumokra alapozva érhető el, s ennek nyo­mán reményeink szerint az év végéig eldőlhet, hogy mikortól számíthatunk a tényleges, teljes jogú tagságra. Ami egyformán függ az unió belső fejlődésétől és saját felkészülési feladataink teljesítésétől. Az idei esztendő végérvényesen demonstrálhatja nyugati elkötelezettségünket. A küszöbönálló NATO-tagságunk a rendszerváltozás óta eltelt időszak egyik legfőbb eredménye. Európa - és Amerika - a brüsszeli meghívással már elismerte, hogy Magyarországra partnerként tekint. Az atlanti szövetség azonban nemcsak nélkülözhetetlen jogokat biztosít szá­munkra, hanem komoly kötelezettségeket is ró az országra. Az „eurointegráció” kihívásai mellett ezek vállalásához is nemzeti konszenzusra, közös erőfeszítésekre és közös felelősségre van szükség. Pietsch Lajos A holocaust és az emberi jogok nyilatkozatának évszázada ér véget Pápai üdvözlet a béke jegyében Teljes egészében a béke témájá­nak szentelte az újév napján szo­kásos déli Úrangyala-üdvözletét II. János Pál páp, aki az MTI je­lentése szerint a főbb világnyel­veken és anyanyelvén mondta el újévi jókívánságait a híveknek pénteken a vatikáni Szent Péter téren. A katolikus egyházfő üze­netében azt kívánta, hogy a szí­vekben sohase hunyjon ki a bé­kére való a törekvés, és ez nyil­vánuljon meg a megbékélés kéz­zelfogható gesztusaiban. Kérte a híveket, imádkozzanak azért, hogy a felelős állami politikusok megértsék és megvalósítsák az emberiség elfojthatatlan békevá­gyát. A holocaustnak és az embe­ri jogok egyetemes nyilatkoza­tának az évszázada érkezett utolsó esztendejéhez - állapítot­ta meg előzőleg a pápa a Szent Péter-székesegyházban bemuta­tott istentiszteletén. „Az embe­riség különféle módokon enged a rossz befolyásának, de azért Isten kegyelméből újra felemel­kedik, és a jó irányában megy tovább” - mondta II. János Pál az esztendő első ünnepi misé­jén, amelyet az egyház hagyo­mányosan Szűz Máriának, Krisztus anyjának és a békéért való imádkozás világnapjának szentel.­­ „Ha visszatekintünk a végéhez közeledő évszázadra, két világháborút látunk, temető­ket, elesettek sírjait, szétrom­bolt családokat, sírást és kétség­­beesést, nyomorúságot és szen­­ vedést.” II. János Pál imára buzdította a híveket, hogy a politikusokkal (Folytatás a 3. oldalon) megértessék békevágyuk erejét mti külföldi képszolgálat - epa Megállapodás két vasutas-érdekvédelmi testülettel Egy szakszervezet a sztrájk mellett Visszavonta jövő heti sztrájkfelhívását a Vasutasok Szakszerve­zete és a Mozdonyvezetők Szakszervezete, mert elfogadták a Vasutas Érdekegyeztető Tanács december 31-i ülésén a MÁV csúcsvezetésének újabb fél százalékkal megemelt, összességé­ben 16 százalékos bérajánlatát. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete kevesli ezt a keresetfejlesztési mértéket. Lapunk értesülése szerint a mai bértárgyaláson a VDSZSZ legalább 176 százalékos alapbérfejlesztés teljesítését követeli, ellenkező esetben január 4-én 0 órától általános munkabeszüntetést tar­tanak. Sípos István, a MÁV vezérigazgatója úgy nyilatkozott: nem lát esélyt arra, hogy magasabb bérajánlatot tegyenek. (Munkatársunktól) A Vasutas Érdekegyeztető Tanács csütörtö­ki ülésén a MÁV csúcsvezetése újabb fél százalékkal, immáron 14,5 százalékra növelte az 1999- re vonatkozó alapbér-emelési ajánlatát, amihez további másfél százalékos, úgynevezett teljesít­ménytől függő bérelem kapcso­lódik. Az összességében 16 szá­zalékos bérfejlesztést elfogadha­tónak tartotta a Vasutasok (VSZ) és a Mozdonyvezetők Szakszer­vezete (Mosz) is. Borsik János, ez utóbbi ügyvezető alelnöke la­punknak elmondta: a 16 százalé­kos emelés mintegy kétszázalé­kos reálbér-növekedést jelent át­lagosan a mozdonyvezetők szá­mára. A VSZ és a Mosz vezetői az ülésen bejelentették: vissza­vonják sztrájkfelhívásukat, aláír­ják a bérmegállapodást és a kol­lektív szerződést is. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerveze­te (VDSZSZ) viszont kevesli a 16 százalékos bérajánlatot, ezért továbbra is kitart az általános munkabeszüntetés megtartása mellett. (Folytatás az 5. oldalon) Hazánk a „működtető ” Feltalálók boltja az Interneten Találmányok boltja nyílik áprilistól az Interneten. A Váci ut­cai és a Champs-Elysées-n lévő üzletektől eltérően ez a bolt nem valóságos, s csak a genfi központú Feltalálók Egyesüle­tei Nemzetközi Szervezetének (IFIA) angol nyelvű honlapján látogatható meg (www.invention-ifia.ch). (Munkatársunktól) A virtuális kereskedésben a feltalálók üzle­ti ajánlatai láthatóak, azaz mi­lyen újdonság szabadalmi jogát, technológiáját, gyártásának jo­gát vagy mindezt együtt kíván­ja-e értékesíteni - nyilatkozta la­punknak Vedres András, a Ma­gyar Feltalálók Egyesületének főtitkára. Mint elmondta, óriási elismerés hazánk számára, hogy az IFIA éppen Magyarországot bízta meg a bolt működtetésével s az ehhez szükséges számítógé­pes program kidolgozásával. Hogy mennyire találékony a magyar, jelzi: a virtuális üzlet ötlete is magyar fejekből pattant ki. Az egypártrendszer idején több szocialista országban is nyitottak úgynevezett találmá­nyok boltját, például a Szovjet­unióban, Kínában és nálunk is, ahol a találmányok prototípusait állították ki. (Folytatás a 6. oldalon) Továbbra is megoldatlan a gazdasági ellenőrzés önkom­ányzatok változó támogatása? (Munkatársunktól) Lapunk érte­sülése szerint a Belügyminiszté­rium hamarosan elkezdi azon rend­szer felülvizsgálatát, amely pénz­hez juttatja az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányza­tokat. Eddig a jogalkotás sem volt rákényszerítve az „örökzöld konf­liktusok” feloldására (Folytatás a 6. oldalon)

Next