Magyar Nemzet, 1999. február (62. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

A Nemzeti Színház WL jl" _ Ifl qailqii V Alii n AT “rs ■ I am11w am I vl I III# III ItIIIHJUI IWIIfiizll I Ára: 49 Ft •_________________________________^^ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR______________________________LXII. 26., 1999. február L, hétfő Kegyeletes emlékezés, nemzeti gyásznap Eltemették a buszbaleset áldozatait Szombaton Kőszegen örök nyugalomra helyezték az ausztriai buszbaleset kilenc áldozatát. A temetésen megjelent Göncz Árpádné, valamint a kormány képviseletében Pokorni Zoltán és Szabó János. Képünkön az áldozatok közös ravatalánál kegye­letüket lerovó barátok, rokonok és ismerősök. Öt fiatalt Bükön, Devecserben, Kapuvárott, Szombathelyen és Tapolcán pénte­ken helyeztek örök nyugalomra, egy áldozatot tegnap, a nemzeti gyász napján temettek el Székesfehérvárott. (Hírösszefogla­­ lónk a 4. oldalon) . vajda József felvétele Orbán Viktor bejelentése Horvátországban Segítség a magyar falvak újjáépítéséhez HÍRÖSSZEFOGLALÓ - A magyar kormány külön pénzalapot hoz létre a délszláv háborúban szét­rombolt horvátországi magyar te­lepülések újjáépítésének támoga­tására, jelentette be vasárnap, há­romnapos horvátországi látogatá­sának befejezésekor Orbán Vik­tor, miután felkereste a háborúban súlyos károkat szenvedett ma­gyarlakta Kórógyot és Szentlász­­lót, valamint Kopácsot. A minisz­terelnök szerint vigasztalan kép alakul ki a látogatóban az e térség­ben található települések végigjá­rásakor. ,Az újjáépítés halad, de nem abban az ütemben, ahogy Eu­rópa közepén egy újjáépítésnek haladnia kellene” - mondta. (Folytatás a 3. oldalon) Szezonkezdet Az utóbbi években megszokhattuk, hogy a viszonylag csendes, eseménytelen január után a február jelenti az igazi évkezdetet a belpolitikában. A mai nappal kezdődő hónap azonban több tekin­tetben nagyobb változásokat ígér, mint máskor. Például megvál­tozik a parlament munkarendje, ezentúl csak minden harmadik héten lesz plenáris ülés. Ehhez alkalmazkodva a kormány is át­szervezi munkarendjét, hogy szakszerűbben, pontosabban készít­se elő a Ház törvényhozó tevékenységét. Hogy a kettős új mun­karend a gyakorlatban hogyan válik be, abból persze februárban talán még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Annál inkább várja a közvélemény, hogy a választási év el­múltát követően most egy nyugodtabb és konstruktívabb korszak következzék. Erre utalt tegnap Szájer József is, aki a Fidesz egész hetes mátraházi frakcióülését követő sajtótájékoztatón azt mond­ta: a kormány az elmúlt fél évben - a 40 pontos cselekvési prog­ram nagy többségének teljesítésével - megteremtette a nyugodt, hosszú távú építkezés alapjait. Sokan emlékeznek a miniszterel­nök ama múlt szeptemberi ígéretére is, hogy a kiegyensúlyozott politikai, gazdasági, kulturális erőviszonyok megteremtését köve­tően valószínűleg februárban el lehet kezdeni a társadalmi konszo­lidációt, mégpedig az ellenzékkel együtt. Ez azért is elengedhetet­len, mert hazánk heteken belül a NATO tagjává válik, továbbá rö­videsen folytatódnak az érdemi csatlakozási tárgyalások az Euró­pai Unióval. Az integrációra való felkészüléssel párhuzamosan több olyan hosszabb távra szóló gazdasági és társadalmi reformot akar elindítani az Orbán-kormány, amely széles társadalmi és po­litikai egyetértést s együttműködést igényel. Hogy ebben a hely­zetben világos nemzetstratégiai jövőképre és új társadalmi köz­­megegyezésre van szükség - aligha lehet vitás. Ami viszont új po­litikai szemléletet és stílust, többek között párbeszéd- és kompro­misszumkészséget kényszeríthet ki a kormányzó és az ellenzéki pártoktól egyaránt. Talán ennek a biztató jeleit szeretné látni leg­inkább a társadalom a ma kezdődő belpolitikai szezonban. Faggyas Sándor Több mint ezerféle útlevelet kezelnek Hamisítók és embercsempészek (Munkatársunktól) A közelmúlt­ban az ismert közéleti személyisé­gek közül Nagy József kísérelte meg hamisított útlevéllel átlépni a Ferihegyi repülőtéren a magyar államhatárt. Úri polgármestere ér­kezését a sajtó figyelme övezte, így nem volt nehéz dolguk a határőröknek, amikor lefülelték az okmányhamisítót. Szürke hét­köznapokon sokkal nagyobb fel­készültséget igényel a munkájuk, hiszen kétszáznégy ország három­négy féle okmányát kell olyan be­hatóan ismerniük, hogy meg tud­ják különböztetni a hamisítványt a hitelestől. Az új magyar útlevelet még nem tudják hamisítani, de idővel bizonyára erre is fel kell ké­szülni - mondta el kérdésünkre Rendes Győző ezredes, igazgató. (Folytatás az 5. oldalon) Válságosra fordult a helyzet a hajókamráknál Rendkívüli kormányülés lesz Pozsonyban Bősről POZSONY­­ A szlovák kormány baloldali tagjainak kezdeménye­zésére titkosította azt a jelentést, amely a bősi vízmű állapotát taglalja, sőt még arról is vita volt, nyilvánosságra hozzák-e a tényt, hogy súlyos gondatlansá­gok miatt válságos helyzet állt elő a hajókamrák térségében. Értesüléseink szerint a jelentés, amely e súlyos helyzetet taglal­ja, már a Meciar-kabinet idején elkészült, ám a második hágai kereset benyújtása és a parla­menti választások közelsége mi­att sem a nyilvánosságot nem volt hajlandó tájékoztatni a volt szlovák kormány, sem a hibák kijavításához nem látott hozzá. A baloldaliak a jelentés mostani titkosítását állítólag azzal indo­kolták, hogy „el kell kerülni a pánikhangulatot”. A korábbi kabinet a helyre­­állítási munkálatokhoz azért nem fogott hozzá, mert - értesü­léseink szerint - az átszivárgá­­sok kezdetben csak enyhék vol­tak, mára viszont már olyan mé­reteket öltöttek, hogy egy hajó­kamra feltöltéséhez kétszer an­nyi vízre van szükség, mint az­előtt, s immár nemcsak a tölté­sek irányába, hanem a hajókam­rák alatti térségbe is folyik a víz, ami az egész mű stabilitását ve­szélyeztetni. Az építkezést kivi­telező cég, a Vízgazdálkodási Építővállalat igazgatója, Julius Binder meg nem erősített forrá­sok szerint azzal védekezett az észlelt hibák kapcsán, hogy „az építkezés elhúzódása miatt mér­hetetlenül megnőttek a kiadáso­­k, ezért olcsóbb megoldásokat kellett keresni”. .Ez arra utal, hogy nemcsak az elmúlt két év­ben hanyagolták el a karbantartó munkálatokat. (Folytatás a 3. oldalon) A Fidesz szerint a nyugodt építkezés éve következik Pelikán menesztését javasolják A nyomozó hivatal, tekintélyének megvédése érdekében, gon­dolja újra a bűnügyi igazgatóság vezetésével megbízott Pelikán László kinevezését annak érdekében, hogy ezt a tisztet alkalmasabb személy tölthesse be - javasolta az APEH elnökének a Fidesz Mátraházán ülésező parlamenti frakciója. (Munkatársunktól) A Fidesz - Magyar Polgári Párt frakciójának elnöksége - a képviselőcsoport munkacsoportjai egyhetes mátra­házi tanácskozásának zárásaként - a hét végén kibővített ülést tar­tott. Áder János házelnök és Stumpf István, a külföldi útján tartózkodó Orbán Viktort helyet­tesítő tárca nélküli miniszter je­lenlétében a párt előtt álló eszten­dő programjairól tanácskoztak. Szájer József frakcióvezető új­ságíróknak elmondta: három idő­­intervallumra vonatkozó jövőké­pet dolgozott ki az elnökség. Ezek közül az első terv Magyar­ország hosszú távú céljaival, a jö­vő évszázad fontosabb tennivaló­ival foglalkozik. A közeljövőre, vagyis öt-hat évre vonatkozó el­képzelések szerint a Fidesznek olyan programalkotó műhelyeket kell felállítania a pártstratégia ki­dolgozására, melyek többek kö­zött a kábítószer elleni küzde­lemmel, a szociális- és családtá­mogatási rendszer továbbfejlesz­tésével foglalkoznának. A tervek között szerepel egy pártfinanszí­rozási program kidolgozása is a politikai bizalom helyreállítása érdekében - hangzott el. (Folytatás a 3. oldalon) ,a­ párt önállósága szent és sérthetetlen” Dávid Ibolya lett az MDF elnöke (Munkatársunktól) Új elnöke van az MDF-nek: a hét végi országos gyűlés küldötteinek kétharmada Dávid Ibolyára voksolt, így a je­lenlegi igazságügy-miniszter ve­zeti mostantól a pártot. Dávid Ibo­lya eloszlatta a kételyeket: mint mondta, igazi európai pártot akar az MDF-ből, amelynek önállósá­ga szent és sérthetetlen. Múlt hét szombaton az MDF XIV. országos gyűlésén Székely­hídi Ágoston köszöntötte a fél­ezer küldöttet a Műszaki Egye­tem épületében. Először Dávid Ibolya vázolta elképzeléseit a zárttá nyilvánított ülésen. (Folytatás a 3. oldalon) Lezsák Sándor támogatásáról biztosította Dávid Ibolyát, az új pártelnököt Kertész Gábor felvétele Fizet-e az autósnak a biztosító? Egyre több a vadbaleset (Munkatársunktól) Nincs statisz­tika arról, hogy évente hány olyan baleset történik, amelynek áldozata vad. Ennek ellenére a szakemberek biztosra veszik, hogy az erdőgazdaságok, va­dásztársaságok kára összességé­ben eléri a százmillió forintot is. Ha egy autós elgázol egy vadat, akkor a vadászati törvényben foglaltak az irányadók. Több eset lehetséges, ám az biztos, hogy a gépkocsiban keletkezett kár csak annak térül meg, akinek van cascója. A Pest Megyei Vadászkama­­r­a­ titkára, Nagy István lapunknak elmondta: a legnagyobb veszély­nek az őzek, leginkább a bakok vannak kitéve. Ennek oka, hogy ezek úgynevezett territórium­foglaló, -őrző állatok. S ha egy erősebb bak megjelenik a gyen­gébbik területén, akkor­­előbb­­utóbb elűzi azt. (Folytatás a 18. oldalon) * 1 111 9 770133 185011 9 902 6

Next