Magyar Nemzet, 1999. május (62. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

Felépült­­ a deszkatemplom Bll /V TMfr Gk W'Wf Az üldözöttek­­í* ti hí iVíi r i inni it ' - IflIAHJIU. I­lt/lllfitz|l Ára: 49Ft •______________________________________^" ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR________________________________________LXII. 101., 1999. május 3., hétfő Oba Viktor a megfigyelési bizottság előtt A kormányfő átadta az iratokat HÍRÖSSEFOGLALÓ­­ Pénteken Orbán Vktor kormányfő átadta a titkos és törvénytelen adat­­gyűjtési ügyben létrehozott par­lamenti azottságnak az üggyel kapcsolós dokumentumokat tartalmaz­ dossziét, illetve szó­ban tájéoztatta a testületet. A kormán© elhozta magával az adatgyűrsi üggyel kapcsolatos dokumumokat, amelyek egyik részét előző ciklusban, másik részét pont ebben a ciklusban titkos nyilvánították. A bizott­ság elnöki tagjainak kérdései­re vátalva Orbán Viktor le­­szögezi az előző parlamenti ciklus­­én különböző formá­ban törtek titkos és törvényte­len megvelések és adatgyűj­tések. És kapcsolatosan a je­lenlegi rmány a szükséges vizsgákat lefolytatta. Orbán Viktor elhallgatást követően arra a késre válaszolva, hogy a megfigyelések közpénzek fel­­használásával történtek-e, közöl­te: „felfogásom szerint igen”. Nincs olyan összeg, amelyet meg lehetne jelölni, mert itt an­nak a lehetősége vetődött fel, hogy gyakorlattá vált: magán­­személyek vállalkozásaiban vé­geztek munkát olyanok, akik ál­lami alkalmazásban voltak, és ebben állami eszközöket is fel­használtak - fogalmazott. A kor­mányfő azt is elmondta, hogy az üggyel kapcsolatos dokumentu­mok között megbízási szerződés is szerepel. Arra a kérdésre vála­szolva, hogy ki adott megbízást a megfigyelésekre, jelezte: a bi­zottság vizsgálatának eredmé­nyeképpen kell a kérdésre a vá­lasznak megszületnie. El­mondta: állami és szolgálati tit­kokat képező iratokat adott át a bi­zottságnak. (Folytatás a 4. oldalon) A minterelnök a meghallgatáson MTI-FOTÓ Megújul-e az Akadémia? Önökre elsősorban szabadságot és nem pénzt ígérhetek - mondd­enc éve Antall József miniszterelnöki beiktatásának másnap a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésén. Ak­kor, a­zokratikus és piacgazdasági átalakulást épphogy meg­kezdő tag első szabadon választott kormánya a legjobb szándé mellett sem nyújthatott kellő anyagi támogatást a kü­­lönleg nemzeti intézménynek számító tudós testületnek. A ma késő akadémiai közgyűlésen a jelenlegi miniszterelnök - a kul szabadság garantálása mellett - megerősíthetné, hogy ayári kormány az eddigieknél jóval több pénzt tud ad­ni a­zulánynak. Az elmúlt négy évben például a Horn-kor­­mány attó hazai termék 0,7-0,8 százalékát fordította csupán kutatás­esztésre, s ezt az arányt az Orbán-kormány már az idei követésben majdnem egy százalékra emelte, 2002-re pedig jább 1,5 százalékra kívánja növelni. Orbán Viktor azonban beszélhet a tudósok előtt a kormány tudománypo­litikai emeléseiről, mert nem kapott meghívót, miként a köz­­társaságiak, az Országgyűlés elnöke és az oktatási minisz­ter sem kulturális miniszter sem meghívottként, hanem aka­démikus lehet jelen a tanácskozáson.) Pedtisztújító közgyűlésen nemcsak az dől el, hogy újra­­választja a jelenlegi elnököt, Glatz Ferencet, vagy az utóbbi tizennét­ három történész elnöke után természettudós ke­rül-e azidémia élére Vizi E. Szilveszter jelenlegi alelnök, világi c­rgkutató személyében - hanem egyúttal az is, hogy milyen­­az ezredforduló után a magyar tudomány fejlődési pályája, rés lesz-e a hazai kutatás-fejlesztés integrációja az európaióba. Nagyon fontos, hogy az Akadémia és a kor­­mányzatott jó kapcsolat és együttműködés alakuljon ki a tu­­­­dománytechnológiapolitika kialakításában, a költségvetési­­! és EU-f©k elosztásában. Az Akadémiát nem szabad pártpo­litikai érvnek alárendelni, de a tudósok nem lehetnek füg­­getlenek ellemi és társadalmi közélettől, a nemzetstratégiai­­ kérdés elgválaszolásától. Ezért várják, igénylik sokan, hogy egy meg­­vezetés kormányozza át az Akadémia hajóját a jövő éve tudásközpontú világába. Faggyas Sándor. Clinton ma Csernomirgyinnel egyeztet - Találat ért egy turistabuszt Belgrád elengedte a három hadifoglyot HÍRÖSSZEFOGLALÓ - Jesse Jackson amerikai lelkész közben­járására Milosevics jugoszláv el­nök szabadon engedte az egy hó­napja elfogott amerikai katonákat. A szerb vezető levelet is küldött Bill Clintonnak, amelyben sze­mélyes találkozót kért, s jelezte, négy alapelv alapján képzeli el a válság rendezését. A katonák szabadon engedése nem csökkentette azonban a NA­­TO-csapások erejét. A szövetség gépei a hét végén minden eddigi­nél több rakétát lőttek ki jugoszláv célpontokra. Ezek egyike Koszo­vóban egy hídon áthaladó, civile­ket szállító autóbuszt talált el, hat­van ember halálát okozva. Brüsz­­szel elismerte a tévedést. Erősödnek a diplomáciai erő­feszítések is. Washingtonban ugyan óvatosan fogadták Milose­vics gesztusát, levelét pedig pro­pagandafogásnak minősítették, ám Clinton telefonon egyeztetett Borisz Jelcinnel, s ezek után hét­főn fogadja Viktor Csernomir­­gyint, az orosz elnök balkáni kü­­lönmegbízottját. Amerikai és orosz képviselők közben Bécsben dolgoztak ki közös béketervet. Magyarországon pénteken Ju­goszláviába tartó belarusz segély­konvoj haladt át. Belépéskor a magyar hatóságok egy üzem­anyag-szállító tartálykocsit fordí­tottak vissza. Szombaton Feri­hegy I. repülőterén leszállt, majd néhány óra múlva távozott is há­rom NATO-szállítógép. Ezek a tankerek fogadásához és kiszol­­gásához szükséges berendezése­ket hozták. (Beszámolóink a 2. és 3. oldalon) A híd ép maradt, az autóbuszban azonban nem találtak túlélőt MTI KÜLFÖLDI KÉPSZOLGÁLAT - AP Amerikai tiltólista után német figyelmeztetés Rossz hírét keltik a magyar vendéglátásnak (Munkatársunktól) Az amerikai feketelista megjelenése után most a német külügyminisztérium is pontokba szedte internetes hon­lapján a turistákra hazánkban le­selkedő veszélyeket, így a ven­déglői túlszámlázások mellett ar­ra is figyelmeztetnek, hogy na­gyon sok autót lopnak el nálunk, rengeteg a zsebtolvaj, rablóban­dák garázdálkodnak a magyar ha­társzakaszokon. Egy biztos: az amerikai és a német „akció”, na és persze a szomszédságunkban folyó háború alaposan lerontja a magyar idegenforgalom image-ét. Pedig - mint ahogy a szakembe­rek állítják - az összkép nem is olyan rossz, mint ami a fentiekből kitűnhet. Több mint érdekes pél­dául, hogy az amerikai nagykö­vetség mostanáig lapinformációk szerint csak Budapesten tette köz­zé feketelistáját, s azok közül, akik rajta szerepelnek, többen nem értik, minek köszönhetik a „megtiszteltetést”. Szekeres Ágnes, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara saj­tófőnöke szerint az amerikai til­tólista és a német figyelmeztetés rossz hírét keltik a magyar ven­déglátásnak. (Folytatás a 9. oldalon) Önálló programot készítenek „Nem lehet leírni az MDF-et” Nem elegendő, ha az MDF különböző fórumokon a saját vé­leményét hangoztatja; a párt önállóságának megtartása érde­kében még ebben az évben meg kell alkotnia saját programját - nyilatkozta lapunknak Balsai István. A párt frakcióvezetője leszögezte: az MDF nem a Fidesz meghosszabbított karja. (Munkatársunktól) Balsai István szerint az utóbbi időben egyre több cikk jelenik meg a sajtóban, amelyekben a szerzők múlt idő­ben beszélnek az MDF-ről. Úgy írnak a pártról, mintha egysze­rűen csak a Fidesz meghosszab­bított karja lenne, s hosszú távon a beolvadásra lenne „ítéltetve”. Balsai István a Magyar Nemzet­nek nyilatkozva kijelentette: az MDF-nek igenis van jövője. A politikus úgy véli, a pártban végbement a szerkezeti változ­tatás, lezajlott a tisztújítás, így most már itt az ideje annak, hogy év végéig - a kormány­­programtól függetlenül - kidol­gozzák a következő három évre, illetve a választásokra szóló sa­ját programjukat. Az esetleges beolvadással kapcsolatban Bal­sai leszögezte: az MDF minden más párttól világosan elhatárol­ható önálló párt. (Folytatás a 4. oldalon) Holnaptól forgalomkorlátozás a Déli pályaudvar környékén Torlódások várhatók az útépítés alatt Felújítási munkálatok miatt május 4-től, keddtől az 59-es és a 61-es villamos vonalának teljes hosszá­ban villamospótló autóbuszok közlekednek a Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint. Ugyancsak május negyedi­kétől forgalomkorlátozást vezet­nek be a XII. kerületben az Alko­tás utcában, a Krisztina körúton és a Nagyenyed utcában. Kedd­től a 18-as villamos is rövidített útvonalon jár a Mikó utca és Al­bertfalva kitérő között. Az Alkotás utca és a Kriszti­na körút egy részén csak két-két sávban lehet közlekedni. Az érintett szakasz mindkét oldalán parkolási és megállási tilalom lép életbe, a parkoló autókat el­szállítják. A Nagyenyed utcában csak a Déli pályaudvar felé lehet közlekedni, az Istenhegyi út felé tartó forgalmat a Böszörményi útig lezárják. A rekonstrukciós munkála­tok során a Győri út és az Attila út közti szakaszon új villamosvá­gány, út- és járdaburkolat épül. (Folytatás az 5. oldalon) 9 770 U­r­i Ib­i A MAGYAR NEMZET TÉRKÉPE Mától interneten a kultuszminisztérium Millenáris szökőkút az Erzsébet téren? Mától önálló internetes honlap­pal rendelkezik a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériuma. A honlappal egyidejűleg megszüle­tett a tárca új emblémája (arcula­ta) is, amely a millenáris emlék­mű stilizált változata. Az emlék­mű más dimenzióban is jelen van a minisztérium tervei között. Várhegyi Attila politikai állam­titkár a hét végén bejelentette, a tárca - a Képzőművészeti Főis­kola tanárainak és a Szépművé­szeti Múzeum munkatársainak javaslatára - a Hősök terén álló szoborcsoport szökőkútmását kí­vánja felépíteni az Erzsébet térre, amelyet a tervezett mélygarázs fölött parkosítanak. Az elképze­léssel a főváros is egyetért. (Tudósításunk a 11. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents