Magyar Nemzet, 1999. július (62. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

MFl^El KUNTINA*. ----------- IHH SÚG) BÉKÉSCSABA | 1 Legitim etalon H JH M M _____ | Történelmi amw Nemzetis Ára: 49 Ft • ^" ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR______________________________________LXII. 151., 1999. július 1., csütörtök Sikeres ország fogadta a világ tudósait Orbán Viktor is felszólalt a konferencián (Munkatársunktól) A volt keleti tömb nyugati része - Szlovénia, Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Len­gyelország - a legtekintélyesebb elemzők szerint is óriási gazda­sági és intellektuális felemelke­dést él át. Sikeres és felemelkedő Magyarország fogadta tehát a vi­lág tudósait, olyan ország, amely az Európai Unió átlagos gazda­sági növekedésének kétszeresé­vel büszkélkedhet, stabil a kor­mánya és biztos alkotmányos alapokon áll - jelentette ki Or­bán Viktor miniszterelnök, aki Magyarország nevében köszön­tötte a tudósok világtalálkozóját szerda délután a Budapest Kong­resszusi Központban. (Folytatás a 6. oldalon) A miniszterelnök a tudósok világkonferenciáján kijelentette: Magyarország kész arra, hogy szembenézzen az új évezred új kihívásainak reá jutó részével nagy Zoltán felvétele Új gazdasági-társadalmi konzultációs fórum Megalakult az Európai Integrációs Tanács A célként megfogalmazott 2002- es csatlakozási időpont sürgető és serkentő hatású, hiszen min­den bürokráciának szüksége van határidőre a teljesítményhez - jelentette ki Orbán Viktor mi­niszterelnök az Európai Integrá­ciós Tanács keddi budapesti ala­kuló ülésén. Ebben az időpont­ban, ha minden a tervek szerint halad, az unió fogadóképes, Ma­gyarország pedig megfelelően felkészült lehet - mondta a mi­niszterelnök. Megnyitóbeszédében Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány minden erejével azon lesz, hogy a gazdasági kamarák és a szociá­lis partnerek bevonásával kiala­kított elképzeléseket a tárgyalá­sokon sikeresen képviselje. A miniszterelnök az unió bővítésével kapcsolatban el­mondta: az a legfontosabb, hogy hazánk bekerüljön az első kör­ben, de jelentősen felértékelné Magyarország helyzetét, ha a szomszédos államokkal együtt válnánk az EU tagjává. (Folytatás a 2. oldalon) A Talonban az adóreform A kormány visszakozott. Egyelőre elhalasztotta az adórefor­mot. Amit korábban, a választások előtt, után mint 2000-ben megvalósítandót hirdettt meg, sőt, még mostanában is napiren­den tartott. E nagy í­­változás lényege (lett volna), hogy úgy egyszerűsödik a személyi jövedelemadó-rendszer, hogy pél­dául a különféle kedvzmények kikerülnek belőle, csökkennek a sávok, a közterhek neosztása igazságosabbá, az egész rend­szer EU-konformmá­lik. Felvetődött a föld- és a kamatadó­k bevezetése is. Az adórendszer m­osítása, mivel a legkisebb változás is mindannyiunkat érzékűen érint, mindenkor óvatosságra inti a politikust, de a hivatalhot is. Alighanem ez most is így volt.­­ Nemcsak az ellenzék,s nem a koalíciót alkotó kisgazdák és az­­ MDF, sőt a vezető hiánypárt frakciója is a pénzügyminisz- t tériumi elképzelés ells szavazott. Megfelelő (párt)hátszél nél-­l kül pedig vakmerős lett volna a kormánynak elfogadnia a­­ szaktárca javaslatcsonját. A koalíciós partne­rközben tovább folytatják a szakmai­­ vitát, egyeztetést az rendszer szerényebb léptékű változtatá- I sáról. Ennek eleme le a kamatadó bevezetése - ami egy ké­­­­sőbbi, valódi reform ellára lehet.­­ Persze a politikustózkodó kivárás mögött valószínűleg­­ más is meghúzódhat, például, hogy a gazdaság eddigi tel­ I­jesítménye kicsit elírna reméltnél, a költségvetési hiány pe-­­ dig több a kalkuláltná nem tervezett s főként a kedvezőtlen s külső tényezőknek köthető tendenciák kezelése ugyan nem I igényel megszorító k­edést, ám valami új bevezetését el- s odázhatja, indokként­ondván: nem érdemes, nem szabad a I kockázatot fölöslegesövelni. Horváth L. István Befektetés a pályaválasztás Kasztosodik a magyar értelmiség (Munkatársunktól) Érdekes kö­vetkeztetésekre jutott a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánhelyettese, dr. Papp Kata­lin: kasztosodik a magyar értel­miség. Meggyőződése szerint ez a jelenség többnyire az egyetemi felvételik idején figyelhető meg. A természettudományi karra leg­inkább a szegényebb sorsú szü­lők - nem vállalkozók és nem jo­gászok - gyermekei jelentkez­nek a legtöbben, míg más fakul­tásokon fordított a helyzet. (Folytatás az 5. oldalon) Javier Solana levele Atlanti köszönet Magyarországnak Javier Solana levélben mondott köszönetet Orbán Viktor minisz­terelnöknek és Magyarországnak a Jugoszlávia elleni NATO-csa­­pás során tanúsított együttműkö­désért. ,,A koszovói konfliktus be­fejeződésével szeretném kifejezni személyes köszönetemet és meg­becsülésemet mindenért, amit kö­zösen vittünk véghez a válság alatt” - írta a NATO főtitkára ab­ban a levélben, amelyet a Minisz­terelnöki Hivatal szerdán juttatott el az MTI-hez. Solana emlékezte­tett arra, hogy Magyarország csu­pán néhány nappal a légicsapások megindulása előtt vált a katonai szövetség tagjává. Magától értető­dőnek nevezte, hogy a Vajdaság­ban élő magyar kisebbség sorsa különösen fontos a magyar veze­tésnek. Fontosnak nevezte Koszo­vó, valamint az egész balkáni tér­ség biztonságának és jólétének megteremtését, amelyben Ma­gyarország teljes mértékben sze­repet játszhat. Több európai városban tüntettek a kurdok Támadások török érdekeltségek ellen A vártnál talán mérsékeltebben reagáltak a kurdok a veze­tőjükre, Abdullah Öcalanra kimondott halálos ítéletre. Mind­ezt megfigyelők azzal magyarázzák, hogy Öcalan hívei bíznak az amnesztiában, s nem akarják a török legfelsőbb vezetés dolgát e döntésben megnehezíteni. HÍRÖSSZEFOGLALÓ - A török biztonsági erők kedd este 12 kurd fegyverest megöltek a Törökor­szág délkeleti részén kialakult összecsapásokban. A török kato­naság az Irakkal és Iránnal hatá­ros Hakkari tartományban indí­tott támadást, s a Reutersnek a tartományi kormányzó hivatalá­ból származó értesülése szerint a biztonsági erők folytatják a ked­den megkezdett hadműveletet. A kurd tüntetők utcára vo­nultak több nagyobb európai vá­rosban, de a tiltakozás általában kimerült a deklarációkban.­ Né­metországban azonban, ahol Európában legtöbb a török és kurd bevándorló, kedd éjszaka sok városban támadás ért külön­böző török érdekeltségeket. A rendőrség egyik esetben sem zárta ki, hogy összefüggés van a gyújtogatások és az Abdullah Öcalanra kedden kiszabott halá­los ítélet között. Brémában nem sokkal éjfél előtt negyed óra leforgása alatt három török utazási iroda is gyújtogatás célpontja volt. A fö­löttük lévő lakásokból több em­bert ki kellett menteni - közölte a rendőrség. Stuttgartban egy iszlám kulturális egyesület épü­letét gyújtották fel, s egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett - számoltak be a tűzoltók. (Folytatás a 2. oldalon) Egymillió méternyi földút a „világvárosban’ Se kő, se macska Budapesten Csaknem egymillió méternyi földút van a fővárosban, ez a tel­jes úthálózat egynegyede. A budapesti utak 70 százaléka 30 évesnél korosabb, számos macskaköves szakasz katasztrofális állapotban van, például a Thököly út, a Bartók Béla út vagy éppen a Dózsa György út. Ha fel is újítanak egy-egy adott út­szakaszt, nemritkán újból feltörik az új burkolatot, mert pél­dául víz- vagy gázcsőtörés történt. (Munkatársunktól) A főváros­ban mindössze három olyan ke­rület van: az V., a VI. és a VII., ahol már nincs földút. A XVII. kerületben több mint 205 ezer, a XXII. kerületben pedig csaknem 110 ezer méter a földutak hosz­­sza, a várnegyedben viszont csak 216 méter - derül ki a Fő­polgármesteri Hivatal közleke­dési ügyosztályának adataiból. A kerületek kezelésében lévő föld­utak aszfaltozására idén 200 mil­lió forintos állami forrás állt ren­delkezésre, a benyújtott pályáza­tokról a közelmúltban döntött a Fővárosi Közgyűlés. A támoga­tás elnyerésének feltétele, hogy csatornázottak legyenek a föld­utak. Nyolc kerület: a III., a X., a XV., a XVI., a XVII., a XX. a XXII., valamint a XXIII. kerület kapott támogatást; a XVI. csak­nem 63, a XXII. 42, míg a XV. kerület mintegy 37 milliót. A fő­város több mint négymillió mé­ter hosszúságú úthálózatának csaknem negyede, 940 ezer mé­ter földút. Idén megközelítően 1,7 mil­liárd forint jut útfejlesztésre Bu­dapesten - nyilatkozta lapunk­nak Konyáry Zsófia, a városháza út- és műtárgyalosztályának cso­portvezetője. (Folytatás az 5. oldalon) M­ H­ I Százéves a Honvédkórház 9 A Honvédkórházban fennállása óta egymillió fekvő és tízmillió járó beteget láttak el. Jelenleg 21 akut- és egy krónikusosztállyal, többek között a képünkön szereplő jól felszerelt idegsebészeti őrzővel állnak a gyógyítás szolgálatában. További információk az 5. oldalon Kertész Gábor felvétele Július elsejei változások Többet fizetünk az áramért, a gázért (Munkatársainktól) Mától életbe léptek az új energiatarifák, vagyis mindenki egységesen fi­zet az áramért, akár sokat fo­gyaszt, akár kevesebbet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakosságnak átlagosan két-há­­rom százalékkal többe kerül az áram, mint eddig. Ugyanakkor bevezetik a gázalapdíjat is, ami miatt az energiahordozó is drá­gul. Mától lép hatályba a lakás­célú támogatásokat módosító kormányrendelet, amelynek ér­telmében a tavaszi ár- és belvíz­­károsultak kamattámogatásban részesülhetnek. Törzskönyvet kapnak a régebben vásárolt, de most gazdát cserélő gépkocsik is. Az áram tarifarendszerének július 1 -jei változása azt jelenti, hogy megszűnt az eddigi három­tömbös rendszer, és egy általá­nos díjszabás szerint egységesen fizet mindenki az áramért. Ez az általános tarifa 18,70 forint/kilo­­wattóra, amit még 12 százalék áfa is terhel. (Folytatás a 9. oldalon) ­ Az önkormányzat eltüntetné a csiricsáré feliratokat „Látványszennyezés’ ’ a Terézvárosban (Munkatársunktól) Az egységes városkép kialakítása érdekében a VI. Kerületi Önkormányzat lé­péseket kíván tenni az utcákat, tereket elcsúfító reklámtáblák, csiricsáré feliratok, ízléstelen ki­rakatok és üvegkalitkák meg­szüntetésére - tájékoztatta la­punkat Tétényi Éva, Terézváros főépítésze. A hirdetések piacát továbbá úgy kívánják megrefor­málni, hogy a tulajdonosoknak nagy hasznot hozó reklámtáblák elhelyezéséből az önkormány­zat, illetve a társasházak is bevé­telhez juthassanak. (Folytatás a 4. oldalon)

Next