Magyar Nemzet, 1999. november (62. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

Eltemették a II. világháború ismeretlen magyar katonáját Végtisztesség a doni hősöknek (Munkatársunktól) Kegyeleti ün­nepség és ökumenikus gyászszer­tartás keretében, ünnepélyes kö­rülmények között helyezték örök nyugalomra a Don-kanyarból ha­zahozott ismeretlen magyar kato­na maradványait a pákozdi Mé­­szeg-hegyen álló doni, emlékká­polnában vasárnap, mindenszen­tek napján. Az Árpád-sávos cí­merrel ékes magyar zászlóval bo­rított koporsót, amely a Voro­­nyezstől mintegy húsz kilométer­re, Rudkino közelében és január­jában elesett ismeretlen magyar katona maradványait rejti, négy katona helyezte díszlépésben a kápolna előtt felállított ravatalra, s ezzel kezdetét vette az ünnepség.­­ Elérkezett az idő, hogy Isten segítségével végre begyó­gyítsuk a véres XX. század, ezen belül a második világháború ütötte lelki sebeket. A Don mel­lett hősi halált halt ismeretlen magyar katona örök nyugalomra helyezésével jelképesen minden elesett magyar hazatér - nyitotta meg a rendezvényt a moderátor, s felkérte Göncz Árpád köztár­sasági elnököt üdvözlőbeszédé­nek megtartására. - Több mint ötven esztendő adósságát rójuk le a százhúsz­ezer elesett hőst képviselő is­meretlen katona temetésével - jelentette ki Göncz Árpád, s emlékeztetett rá: Magyarország csaknem minden községében megtalálható az a két emlékosz­lop, melyekre az első, illetve a második világháború áldozatai­nak nevét vésték. (Folytatás az 5. oldalon) Göncz Árpád: Ma Pákozdon több mint ötven esztendő adóssá­gát rójuk le simon erika felvétele Választások két szovjet és egy délszláv utódállamban Eltérő tétek Macedóniában és két szovjet utódállamban, Ukrajnában, illet­ve Grúziában is választásokat tartottak vasárnap. A kaukázusi államban a törvényhozás helyeit töltötték be, a jugoszláv utód­államban Kiro Gligorov megüre­sedő államfői székét. Ukrajnában Viktor Kucsma elnök maga is indult a választásokon. (Részletek a 2. oldalon) Orbán Viktor befejezte kanadai látogatását Nincs napirenden atomeszközök telepítése HÍRÖSSZEFOGLALÓ - A ma­gyar miniszterelnök és kísérete ötnapos kanadai látogatása be­fejeztével vasárnap Torontóból - London érintésével - hazain­dult Budapestre. Orbán Viktor és kísérete a szombatot Mont­realban, töltötte, ahol találko­zott a a városban, illetve a kör­nyéken lakó magyarokkal. Or­bán Viktor bejelentette: Jean Chrétien kanadai kormányfő lehetővé tette, hogy a magyar küldöttség haza is vigye, és a budapesti Szépművészeti Mú­zeumnak átadja Giorgio Vásári A kánai menyegző című képét. (Folytatás a 3. oldalon) Homo(i)usion A különbség még annál is kevesebb, mint amit a madáchi mű által közismertté tett két görög kifejezés közötti „i” betű megléte vagy hiánya - a Fiú csupán hasonlatos az Atyához vagy egylényegű ve­le -jelez. Mert ha a tegnap Augsburgban aláírt katolikus-evangé­likus közös nyilatkozat nyomán csendben átírnák a hittankönyvek­nek a megigazulás tanára vonatkozó részét, alighanem a teológu­sokon kívül kevesen vennék észre a - főként hangsúlyváltozások­ból eredő - különbséget. Az isteni kegyelemhez elegendő-e a hit vagy szükségesek ahhoz a jótettek is? - szólt a kérdés, s a nyilat­kozat így válaszol: „Egyedül kegyelemből, Krisztus üdvözítő mun­kájába vetett hit által, és nem a mi részünkről meglévő bármely ér­dem szerint fogad el minket Isten, és kapjuk a Szentlelket, aki meg­újítja szívünket és egyúttal fölkészít és felhív a jó cselekedetekre.” Az emberiség tragédiája kifejezéssel bizonyos szempontból nem alaptalanul illethető ezredvégen érdemes-e ilyen apróságok­kal évekig vesződni? - vetődhet fel a kérdés. Ha azonban képze­letben visszaugrunk az egyházszakadás madáchi színébe, belát­hatjuk, hogy a csaknem ötszáz esztendeig tartó folyamatok vissza­fordítására, de még csak megállítására is elenyészően kevés az a II. vatikáni zsinat óta eltelt harminc esztendő, amióta a katolikus és a protestáns egyházak nemzetközi szinten hivatalos párbeszé­det folytatnak. Egy hosszú út első lépése volt tehát a tegnapi ese­mény, sőt miként a lábmozdulatot is megelőzi az agyból kibocsá­tott utasítás, úgy itt és most vélhetően az egyházak közötti köze­ledés első lépése előtti, az ész által - talán éppen a szív parancsá­ra - kiadott parancs lépett érvénybe. Ebben az „apróságban” - il­letve a „kiátkozások” régóta esedékes visszavonásában - így a gesztust érdemes látni, s örülni annak, hogy ez egyszer volt, aki nem azt nézte, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. Szőnyi Szilárd rí. n „Már túl vagyok is A Kárpát-medence az Ambrus-ügyön” MN­ FW földrajzoktatása reálpolitikus fi A I 1Iai ^ 11Iifi ’f i\| ^__I1TJ.U21 T U1 1 lv/IIIUv/|/L_^__I Ára: 49 Ft •________________________________________^^ _______ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR_____________________________________LXII. 254., 1999. november 1. hétfő Szegediek tudományos világsikere­­ Vancouverben • • Öröklődő mesterséges kromoszóma Néhány hónapja a CNN tévécsatorna készített riportot a mesterséges kromoszóma megteremtőjével, aki nem más, mint az MTA Szegedi Biológiai Központjának tudományos tanácsadója, a kanadai Chromos Molecular Systems bio­technikai cég kulcsembere, Hadlaczky Gyula. (Munkatársunktól) A minap ar­ról értesülhettek olvasóink is az AFP híradásából, hogy kanadai tudósoknak sikerült elsőként mesterséges kromoszómát beül­tetniük egérbe. Ez a magyar tu­dományos eredményeken alapu­ló sikeres eljárás méltán kelthet világszenzációt, hiszen meg­nyithatja az utat eddig gyógyít­hatatlan betegségek legyőzésé­hez. A hír hátteréről az SZBK Genetikai Intézetének kutatójá­val, Hadlaczky Gyulával beszél­gettünk. -A mesterséges kromoszó­ma létrehozásáról néhány évti­zede még csak álmodhattak a kutatók, jószerével ez a fantaz­magóriák körébe tartozott.­­Tizenöt esztendeje, hogy motoszkálni kezdett bennünk a gondolat: ha alacsonyabb rendű szervezetekben, az élesztőben a ’70-es években már sikerült előállítani mesterséges kromo­szómát, akkor állati, sőt emberi kromoszómát is lehetne „gyár­tani”. (Folytatás a 6. oldalon) A munkahelyeken mától korlátozzák a dohányzást Ötvenezer forint a legkisebb büntetés (Munkatársunktól) Mától nem lehet dohányozni az egészség­­ügyi, az oktatási, a gyermekjóléti és a szociális intézmények azon termeiben, ahol betegek, ügyfe­lek, illetve gyermekek megfor­dulhatnak. Valamennyi munka­helyen kötelező lesz kijelölni önálló vagy elkülönített dohány­zóhelyiségeket, és a dohányosok kizárólag ezekben a helyiségben gyújthatnak rá. A törvény előírá­sai szerint mától 18 éven aluliak nem vásárolhatnak dohányter­mékekeket. A dohányzási tilal­mat megszegők 30 ezer forintra, a dohányzóhelyek kijelölését el­mulasztók, illetve a dohányter­mékek forgalmazásával kapcso­latos szabályt megsértők mini­mum 50 ezer forintra büntethe­tőek. Az Országos Dohányfüst­mentes Egyesület felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a törvényt valóban betartsák. A legtöbb egészségügyi és ok­tatási intézményben és a munkahe­lyeken eddig kijelölt dohányzóhe­lyek a jövőben nem felelnek meg a törvényi előírásoknak. Mától nem lehet folyosókon, liftek mellett do­hányozni, hiszen ott nem dohány­zók is megfordulhatnak. A törvény kereskedelmet érintő előírása, hogy 18 éven aluliak egyáltalán nem vásárol­hatnak dohánytermékeket. (Folytatás a 4. oldalon) Häkkinen újra világbajnok Mika Häkkinen szuzukai sikerét ünnepli. A Japán Nagydíj va­sárnapi megnyerésével a finn versenyző megvédte Forma-1-es világbajnoki címét (Beszámoló a 13. oldalon) mti-fotó A bolti szarkák tízmilliárdokat cselnek el évente. A vevő és az eladó is gyanús Szakértői becslések szerint a bolti szarkák tavaly mintegy 40-50 milliárd forint értékű árut emeltek el az üzletek polcai­ról. A kiskereskedelmi cégek árumennyiségük legalább egy százalékát kénytelenek veszteségként elkönyvelni a lopások miatt, ám vannak olyan üzletek is, ahol ez eléri a nyolc száza­lékot. Az ellopott termékek több mint 40 százalékát a vásárlók cserik el. Csaknem ugyanennyi árut a bolti alkalmazottak dézsmálnak meg, a többi árucikk eltűnése részben a raktáro­zók, részben a szállítók lelkén szárad. (Munkatársunktól) Felmérések szerint a legtöbb lopást pénte­ken, illetve szombaton, havi bontásban pedig november-de­cemberben követik el. Orosz András, a Sensormatic Kft. ügy­vezető igazgatója lapunknak el­mondta: év vége felé többet vá­sárolnak a vevők, ráadásul ez már az úgynevezett „kabátos időszak”, tehát a tolvajok köny­­nyebben rejthetik el az árut. A lopások 80 százalékában igaz, alkalom szüli a tolvajt. A vásár­lók egy része ugyanis gyanútla­nul besétál az üzletbe, majd vala­mi megmagyarázhatatlan oknál fogja megpróbál elcsenni egy számára tetszetős árut. A fiatalok elsősorban divatos ruhát, cipőt vagy CD-t. Van, aki „brahiból”, van, aki a szűkös anyagiak miatt. Egyesek több ezer forintnyi árut pakolnak be a vásárlókocsiba, majd, mintegy magukat megju­talmazva, „ez jár nekünk a bor­sos számla fejében” önigazolás­sal zsebükbe csúsztatnak egy­­egy csokoládét vagy rágógumit. (Folytatás a 9. oldalon) LÉPHAFT PÁL RAJZA A szakszervezetek elutasítják a kormányzati szándékot Gyökeresen módosul a munkanélküli-ellátó rendszer (Munkatársunktól) Lapunk érte­sülése szerint parázs vita várható az Országos Munkaügyi Tanács e hét pénteki ülésén, amikor a foglalkoztatási törvény módosí­tásának legújabb kormányzati javaslatát tárgyalják. A szakszer­vezetek elutasítják azt a kor­mányzati szándékot, hogy 2000. február 1-jétől a jelenlegi egy év helyett legfeljebb kilenc hónapig járna a munkanélküli-járadék. A munkavállalói érdekképvisele­tek szerint kiszolgáltatottá vál­nak a huzamos ideje állástala­nok, ha 2000. május 1-jétől a je­lenleg maximum két évig igé­nyelhető jövedelempótló támo­gatást az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkozta­tás váltja fel. A kormány javasla­ta szerint az átképzésben részt vevő munkanélküliek helyzete kedvezőbb lesz. Jövő év februárjától egy év helyett maximum kilenc hóna­pig folyósítják a munkanélküli­járadékot, ha a kormány előter­jesztését elfogadja az Ország­­gyűlés. (Folytatás az 5. oldalon) 9 770133 185011 99254

Next