Magyar Nemzet, 1999. november (62. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

2 Madar Nemzet A KÜLPOLITIKAI SZEMLE OROSZORSZÁG NEM TUDTA MEGGYŐZNI az Egyesült Ál­lamokat csecsenföldi hadjáratának értelméről - jelentette ki pénteken Washingtonban James Rubin külügyi szóvivő. A szóvivő elmondta: Vlagyimir Rusajlo orosz belügyminiszter az amerikai külügyminisz­terrel, Madeleine Albrighttal folytatott pénteki washingtoni megbe­szélésén egy órán át magyarázta Moszkva csecsenföldi stratégiáját, de nem tudta megváltoztatni tárgyalópartnere álláspontját. „Az is­mertetés végén (Albright) szemernyivel sem volt jobban meggyőződ­ve arról, hogy a végjátékot átgondolták” - mondta Rubin. A találko­zón az amerikai fél mindazonáltal biztosította Oroszországot: elisme­ri jogát, hogy háborút vívjon saját területén a terroristák ellen, és kész együttműködni vele a terrorizmus elleni harcban. ÚJJÁÉPÍTI SZÉLES KÖRŰ KÉMHÁLÓZATÁT Oroszország Csehországban, miközben az ország a NATO egyik legújabb tagja­ként az észak-atlanti szövetségbe integrálódik - közölte vasárnap egy brit lap. A The Sunday Telegraphnak birtokába került egy bizalmas cseh kormányzati jelentés, amely arról számol be, hogy az Oroszor­szág prágai nagykövetségén dolgozó 167 diplomata és alkalmazott fele diplomáciai mentességet élvező kém. Sokkal több orosz diplo­mata dolgozik Prágában, mint a NATO két másik új tagállamában, Lengyelországban és Magyarországon. A The Sunday Telegraph szerint a prágai szociáldemokrata kormány szeretné felmelegíteni a jó kapcsolatokat Moszkvával, és nem aggasztja az oroszok túlzott je­lenléte. A cseh kémelhárítás által készített jelentés szerint a GRU, az orosz katonai hírszerzés prágai központja rendszeres, intenzív kap­csolatban áll a németországi és az ausztriai orosz katonai titkosszol­gálati állomásokkal, s ez azt jelzi, hogy Prága az orosz katonai hír­szerzés regionális központjává vált. Csehországban az orosz kémek megpróbálnak informátorokat beszervezni a baloldali csoportokból, az ambiciózus fiatal politikusok köreiből, a szakszervezetek, a diák­ság soraiból, az Oroszországgal kapcsolatban álló üzletemberekből. A brit lap szerint a hivatalos Prága közömbössége aggasztja a Nyu­gat-barát cseh politikusokat. A JERZY BUZEK KABINETJE által bevezetett reformok ennek a kormánynak a legfőbb vívmányai, egyúttal ezek okozták rendkívüli népszerűségvesztését is - állítják politikusok és szociológusok a len­gyel kormány kétéves működését elemezve. A rendszerváltozás óta ez a kabinet van a leghosszabb ideje hivatalban, az is igaz viszont, hogy egyik elődjének sem volt még ilyen alacsony a „jegyzése”. Megfigyelők mégis úgy látják: minden esélye megvan arra, hogy to­vábbi két évig kormányozzon és kitöltse hivatali idejét. (L. G.) Nemzetközi élet A voksok ötven százalékát kell megszerezni / Újraválasztják-e Kucsmát? Vasárnap reggel közép-európai idő szerint 7.00 órakor ország­szerte megnyíltak a szavazóhe­lyiségek a független Ukrajna nyolcéves történelmének máso­dik közvetlen elnökválasztásán. A 37 332 819 szavazópolgár 37 825 szavazóhelyiségben ad­hatja le voksát a tizenhárom je­lölt valamelyikére. A központi választási bizottság vasárnap 23.00 órakor kezdi a szavazatok összeszámlálását. Mihajlo Rja­­bec, a bizottság elnöke szerint a szavazatok mintegy 95 százalé­kának összeszámlása utáni nem hivatalos eredmény hétfő délben várható. Külföldön 176 397 uk­rán állampolgár szavazhat 57 or­szág ukrán külképviseletein- írta az MTI. Az első fordulóban a győzelemhez a leadott szavazatok több mint 50 százaléka szüksé­ges. Amennyiben egyik jelöltnek sem sikerül a szükséges szavaza­tokat elnyernie, a második fordu­lóba a két legtöbb szavazatot ka­pott jelölt kerül be. Tekintettel a jelöltek nagy számára, megfigye­lők nem számítanak arra, hogy már az első fordulóban sikerül megválasztani Leonyid Kravcsuk és Leonyid Kucsma után az or­szág harmadik államfőjét. Ebben az esetben a második fordulót no­vember 14-én tartják. Tizenhá­rom jelölt indul, köztük Leonyid Kucsma jelenlegi államfő. Az érintettek cáfolják a Formát értesülését Princz érdekelt a Trigon Bankban? A Postabank 1998-ban menesz­tett vezetője, Princz Gábor a Formát című osztrák hetilap leg­újabb száma szerint a bajba ju­tott bécsi Trigon Banknak - a Postabank egykori leányvállala­tának - több kétes ügyében is kulcsszerepet játszik, és vélhe­tően máig jelentős résszel bír a pénzintézetben. A cikk szerint a Trigon Bank egyik, a szakértők szerint kellő biztosítékokkal nem rendelkező kihelyezése 50 millió schilling értékben két ibizai szálloda építé­sének finanszírozására szolgált, nevezetesen két olyan szállodáé­ra, amely mögött az 1999 au­gusztusi magyar kormányjelentés szerint Princz Gábor állt. Ugyan­csak gondot okoz a Trigon Bank­nak a Postabank százmillió schil­ling összegű garanciája, amely folyamatban lévő bírósági eljárá­sokra szól, és amelyet az Osztrák Nemzeti Bank szakértői szerint a Trigon nem fog megkapni, noha 70 milliót szeretne lehívni. A Format azt írta, hogy Budapesten úgy vélik: különféle kezesi konstrukciók révén Princz Gábor máig jelentős résszel bír a Trigon Bankban. Ezt Johann Kubu, a bank igazgatótanácsának elnöke tagadja, és az MTI kérdésére más, nevük elhallgatását kérő banki források is cáfolták. A hetilap szerint az Osztrák Nemzeti Bank számára - amely már nyár elején küldött könyv­­vizsgálókat a Trigonhoz - to­vábbra is rejtély, hogy kinek a kezében van a bank. Ugyanis a vizsgálók főleg „strómanokat és off-shore cégeket találtak a tulaj­donosok között”. Az Osztrák Nemzeti Bank könyvvizsgálói számára így nem világos a Trigon-részvények 43 százaléká­ról, hogy kinek a kezében van. Annyi egy pénteki közlemény alapján bizonyosnak tűnik, hogy a Finbanc a Trigon segítségére sietett most a hiányzó 50 millió schilling fedezésére. Princz Gábor határozottan cáfolta, hogy bármi köze volna a bécsi Trigon Bankhoz vagy an­nak ügyeihez. A volt bankár - akit Budapesten ért el az MTI bé­csi tudósítója - kijelentette, hogy nem felel meg a valóságnak a Format állítása. Gligorov utódjára szavazott Macedónia Második forduló várható ÚJVIDÉK - Macedóniában va­sárnap elnökválasztásokat tar­tottak, a másodikat, amióta a kétmilliós kicsi balkáni ország Jugoszlávia széthullásával füg­getlenné vált. A 1,6 millió vá­lasztópolgár hat jelöltre adhat­ta le voksát. A legesélyesebbnek Borisz Trajkovszkit, a VMRP-DPM­­NE hatalmi párt jelöltjét tart­ják, ám nem esélytelen Vaszil Tupurkovszki, a Demokratikus Alternatíva és Tito Petkovszki, a Macedón Szociáldemokrata Szövetség, a legnagyobb ellen­zéki párt elnökjelöltje sem. A legvalószínűbb, hogy a hat kö­zül egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint ötven százalékát, ezért a november tizennegyedikei második me­net dönt majd arról, hogy ki lesz az új államfő, a nagy te­kintélynek és népszerűségnek örvendő - kilenc évig elnö­­kösködő - Kiro Gligorov utód­ja, akkor már az első menet két legsikeresebb jelöltje közül vá­laszthatnak. A vasárnapi sza­vazás eredményét a bejelentés szerint ma délben hozzák nyilvánosságra. (s. i.) A 82 éves Kiró Gligorov elnök (képünkön) már nem vett részt a vetélkedésben reuters-fotó Harminchárom párt indult Grúzia az urnák előtt Grúziában parlamenti választá­sok kezdődtek vasárnap. A több mint 2,5 millió választópolgár 33 párt jelöltjei közül választhat képviselőt a 235 tagú egykama­rás parlamentbe. A parlament 150 tagját párt­listás szavazással, a többieket egyéni választókerületekben vá­lasztják meg. A szavazás meneté­re 150 megfigyelő ügyel a kauká­zusi köztársaságban. Grúzián kí­vül összesen 17 állam területén - köztük Oroszországban - szavaz­hatnak a választásra jogosultak. A képviselői helyekért 5200 je­lölt indult harcba. Ez azt jelenti, hogy egy mandátumért átlagosan huszonhárman versengenek. A legnagyobb harc Eduard Sevardnadze pártja, az Állampol­gári Szövetség, valamint az idén júliusban öt pártból alakult ellen­zéki választási szövetség, a Grú­ziai Megújulás között várható. A választás előzetes­­eredményét hétfőn teszik közzé. Előzetes adatok szerint a választópolgárok több mint 60 százaléka adta le voksát, így érvényes a választás. A katolikusok és a lutheránusok közös nyilatkozata „Az évszázad ökumenikus eseménye” HÍRÖSSZEFOGLALÓ - A Vati­kán és a Lutheránus Világszö­vetség vasárnap, a reformáció napján Augsburgban aláírta a megigazulásról szóló közös nyilatkozatát. A Szent Anna-templomban tartott ünnepélyes istentisztelet keretében több száz vendég és hívő jelenlétében aláírt doku­mentum elsimítja a lutheránu­sok és katolikusok egyik köz­ponti, a nyugati egyházszaka­dáshoz nagymértékben hozzájá­ruló hitvitáját, és érvényteleníti a másik egyház tanainak koráb­bi kölcsönös elítélését - jelen­tette az AP. Az „évszázad ökumenikus eseményének” ünnepi szertartá­sai az augsburgi dómban kez­dődtek közös ájtatossággal. A meghívott vendégek, hívek és érdeklődők ezután körmenet­ben átvonultak az evangélikus Szent Anna-templomba, ahol a Szentszék képviseletében Ed­­ward Cassidy bíboros, a keresz­tény egységet előkészítő pápai tanács elnöke, míg a Lutherá­nus Világszövetség nevében an­nak elnöke, Christian Krause braunschweigi tartományi püs­pök látta el kézjegyével a nyi­latkozatot. Az ökumenikus nyi­latkozatban a két egyház egyet­ért abban, hogy az ember egye­dül a hit alapján és Isten kegyel­méből üdvözülhet (igazulhat meg). A jó cselekedetek nem fel­tételei, hanem „gyümölcsei” az üdvözülésnek - ezzel gyakorla­tilag megerősítést nyert Luther Mártonnak (1483-1546), a re­formáció megindítójának és ve­zérének alaptétele. Luther taní­tásával szemben a katolikus egyház hosszú időn át azt val­lotta, hogy az ember jó cseleke­detei révén és az egyházi szent­ségek elfogadásával valame­lyest hozzájárulhat üdvözülésé­hez. A megigazulás körüli vita 1530-ban a nyugati egyház sza­kadásához vezetett, a vallási há­borúkban emberek millióit mé­szárolták le. A dokumentum aláírását kö­vetően Krause püspök kiemelte, hogy a két egyház évszázadok óta most először áll közös tala­jon. Arra buzdított, hogy katoli­kusok és evangélikusok közös munkálkodással tegyék hiteles­sé a konszenzust, és segítsék a szükséget szenvedőket. A ke­resztények egyetemes közössé­get alkotnak, a szegények és a globalizáció áldozatainak gyá­­molítói - tette hozzá. Cassidy bíboros hangsúlyozta: a keresz­tényeknek kötelességük helyre­állítani az egyház egységét. A közös nyilatkozat nagy előrelé­pést és új reményt jelent ezen a nehéz úton - mondta. Krause hozzáfűzte: szándékaik szerint a nyilatkozat megnyitja az utat a többi vitás kérdés, így az egyhá­zi szentségek és hivatalok eltérő értékelésének rendezése előtt is. II. János Pál pápa vasárnap üdvözölte és méltatta a közös nyilatkozatot. A katolikus egy­házfő a keresztény egység felé vezető nehéz út mérföldkövé­nek nevezte a csaknem öt év­százados vitának véget vető do­kumentumot. Az AP jelentése szerint a pápa állásfoglalása a római Szent Péter-székesegy­­házban, a vasárnapi misén hangzott el. Cassidy bíboros és Krause püspök történelmi kézfogója Augs­burgban REUTERS-FOTÓ 1999. november 1., hétfő Út a palesztinoknak Hebronban Merénylet Izraelben az oslói csúcstalálkozó előtt HÍRÖSSZEFOGLALÓ - A ciszjor­­dániai Tarkumija város közelében szombat este ismeretlenek tüzet nyitottak egy izraeli autóbuszra. A támadás következtében öten megsebesültek, köztük egy hét­éves kislány is. A merényletre két nappal az oslói izraeli-palesztin­­amerikai csúcstalálkozó előtt ke­rült sor, amelyet azért hívtak ösz­­sze, hogy határozott lendületet adjon a palesztin területek végső státusát rendezni hivatott tárgya­lásoknak. A támadók - akik az izraeli rendőrség feltételezése szerint pa­lesztinok voltak - a sötétség leple alatt elmenekültek a helyszínről. A lövések Tartamájától (a Gázai övezetet Ciszjordániával összekötő, október 25-én meg­nyitott autóút ciszjordániai bejá­ratától) egy kilométerre keletre érték az autóbuszt, amely a Heb­­ron melletti Kiríl at Árba telepü­lésről Izraelbe tartott. Ehud Barak hivatala rövid közleményt tett közzé a merénylettel kapcsolat­ban. Felszólította a biztonsági erőket, hogy fokozzák erőfeszíté­seiket a fegyveresek kézrekerítése érdekében. Izrael vasárnap megnyitott egy utat a palesztinok számára Hebronban. A Suhada út megnyi­tását Ehud Barak­ izraeli minisz­terelnök rendelte el. Barak vasár­nap indul a találkozó színhelyére, Oslóba. Az úton 1994 óta először palesztin taxisok haladtak át. Egy palesztin rendőr kijelentette: re­mélhetőleg nem fogja szélsőséges zsidó telepes akció követni az út megnyitását. Az út megnyitása­kor néhány telepes csendes imá­val tiltakozott, két asszony pedig a testével próbálta feltartóztatni a palesztin taxisokat. Barak szombaton kijelentet­te, hogy várakozással tekint a jö­vő heti oslói hármas közel-keleti csúcsértekezlet elé. Reményét fejezte ki, hogy a Bill Clinton amerikai elnökkel és Jasszer Arafat palesztin veze­tővel folytatandó megbeszélései kijelölik majd a végső izraeli­palesztin békemegállapodás felé vezető utat. Ami Szíriát illeti, úgy fogalmazott: Izrael számos nem hivatalos kapcsolatot tart fenn Damaszkusszal. Hozzáfűz­te, hogy a „szíriai fronton” meg­lepetések is elképzelhetők. A Reuters jelentése szerint a kormányfő szombati televíziós nyilakozatában hangoztatta: az oslói megállapodásokat tető alá hozó Jichak Rabin néhai minisz­terelnök iránti nemzetközi tisz­telet is jó alkalmat teremt arra, hogy a korábbi kezdeményezé­seket elővegyék. Külön kiemelte a végső rendezésről szóló tár­gyalásokat, amelyek november hetedikén keződnek. Szavai szerint azzal a vára­kozással utazik a norvég fővá­rosba, hogy Bill Clintonnal és Jasszer Arafattal megállapodnak a tárgyalások további irányáról, menetéről és módszeréről. Me­gh­ívd A Széchenyi Vadászkastély Idegenforgalmi Rt. (9327 Rábasebes, Széchenyi út 16.) igazgatósága ezúton értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a felügyelő bizottság indítvá­nyára a részvénytársaság 1999. évi rendkívüli közgyűlést tart 1999. december 3-án. A közgyűlés helye: 9327 Rábasebes, Széchenyi út 16. A közgyűlés időpontja: 1999. december 3. 14 óra Napirendi pontok: 1. Tájékoztatás a rendkívüli közgyűlés összehívásának okairól. 2. Az alapszabály módosítása. 3. Tisztségviselők visszahívása. 4. Tisztségviselők választása. 5. Tisztségviselők díjazásának megállapítása. 6. Döntés a kastélyingatlan tulajdoni hányadának átruházására egyes részvényesekkel kötött megállapodások módosítása tárgyában. 7. Egyebek. A közgyűlésen részvényesként való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes neve a részvénykönyvben szerepeljen. Ennek lezárása a közgyűlés előtti nap 16 órája. Erről az igazgatóság elismervényt ad ki és egyidejűleg szavazólapot. A szavazati jog személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolható. A meghatal­mazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytár­sasághoz benyújtani. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést a fent megjelölt helyen 1999. december 3-án, 15 órakor tartjuk. Budapest, 1999. október 29. Igazgatóság

Next