Magyar Nemzet, 1999. december (62. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

Kézen fogva ■ M­­­T­­ Előfizetői 1 MMT Nemzetit! Ára: 59 Ft ♦ ALAPÍTOTTA: PETHŐ SÁNDOR_____________________________________LXII. 280., 1999. december 1., szerda Bill Clinton egyetért a WTO ellen tiltakozók érveivel Világkereskedelmi hét Seattle-ben HÍRÖSSZEFOGLALÓ - Az ameri­kai Seattle-ben kedden megkezd­te tanácskozását a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) miniszteri értekezlete, amelyet tiltakozási hullám előzött meg szerte a világ­ban, s a hasonló akciók miatt Seattle-ben is rendkívüli biztonsá­gi intézkedéseket vezettek be. Kedden Clinton amerikai elnök is találkozott a WTO-értekezlet el­len tiltakozó csoportok képvise­lőivel, akinek az ellenérzéseit úgy igyekezett leszerelni, hogy bizto­sította őket: egyetért követelésük­kel, miszerint a kereskedelmi akadályokat lebontó nemzetközi megállapodásokban tükröződniük kell a szakszervezeti és a környe­zetvédelmi megfontolásoknak is. (Folytatás a 3. oldalon) Seattle-szerte rohamrendőrök vigyáznak a WTO-értekezlet biztonságára REUTF.RS-FOTÓ Fordulat a CDU korrupciós ügyében Helmut Kohl elismerte személyes felelősségét BERLIN­­ Drámai sajtóértekezle­ten ismerte be tegnap Helmut Kohl azt, amit az utolsó pillanatig tagadott: negyedszázados pártel­nöksége idején különleges, senki által nem ellenőrzött és mellesleg illegális bankszámlákat tartott fenn a CDU helyi pártszervezetei­nek anyagi támogatása céljából, és mindezért most már vállalja a személyes politikai felelősséget. Azt azonban a volt kancellár visz­szautasította, hogy őt személy szerint megvesztegették volna 16 éves hivatali időszaka alatt. Egy láthatóan megroppant Kohl olvasta föl gépiesen előre megírt nyilatkozatát az után, hogy a kereszténydemokraták országos elnöksége rendkívüli ülésre idézte meg, és három órán át faggatta díszelnökét az ellene és a párt ellen emelt vádakról. (Folytatás a 3. oldalon) Hullámmozgás Ha most vasárnap lennének a következő parlamenti választá­sok, a legnagyobb ellenzéki párt jelentős fölénnyel megelőzné a legnagyobb kormánypártot. Lényegét tekintve ez olvasható ki a lapunk tegnapi számában ismertetett legfrissebb Gallup-fel­­mérésből, amely a két párt támogatottsága közötti különbség nagyságrendjét (és tendenciáját) illetően hasonló eredményt mutat ki, mint a Szonda Ipsos és a Századvég-Tárki legutóbbi pártpreferencia-vizsgálata. A Gallup közvélemény-kutatása azonban azt is kimutatja, hogy az erőteljes visszaesés ellenére a Fidesznek még mindig lényegesen több támogatója van, mint az MSZP-nek négy évvel ezelőtt, másfél évi kormányzás után volt. A Gallup elemzése szerint a kormánypártoknak minden jel sze­rint az a sorsuk, hogy a választási ciklus közepe felé közeledve erőteljesen csökken a népszerűségük. S ennél is fontosabb, hogy több mint két évvel a választások előtt a közvélemény-ku­tatási adatoknak semmiféle előrejelző értéke nincs a tényleges választási eredményekre vonatkozóan. Ezt a véleményt nyilván sokan vitatják. De míg az MSZP-ben az utóbbi időben - mintha tényleg most vasárnap lennének a par­lamenti választások - már most előre isznak a medve bőrére, a Fi­desz (és a kormány) vezetői - legalábbis nyilvánosan - egyelőre nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget a népszerűségi inde­xük süllyedésének. Pedig a bölcs magatartás ezúttal is valahol kö­zépen található. Ugyanis mintegy két és fél évvel a következő vá­lasztások előtt a potenciális szavazók többsége aligha döntötte el, melyik pártra adja majd a voksát - még jó ideig nem is foglalko­zik ezzel! -, másrészt a pártok rokonszenvindexének hullámmoz­gása bátorító vagy intő jel lehet, hogy a pártoknak kell-e változ­tatniuk eddigi politikájukon, s ha igen, milyen irányban. Továb­bá azért is célszerű figyelni és elemezni a pártpreferencia-vizsgá­latok eredményeit, mert a közvélemény kutatása és formálása kö­zött nem emelkedik kínai fal, és minél tartósabb egy adott trend, azt annál nehezebb megfordítani. Faggyas Sándor Kormányülés Lakáshitel akár nyolcmillióig (Munkatársunktól) Jövőre nyolc­millió forint kedvezményes hitelt is felvehet az a család, amelynek tagjai 35 év alattiak, vagy leg­alább három gyermekük van. A kormány nem ellenjegyezte a kul­tusztárca és a főváros megállapo­dását, így az Erzsébet tér ügyében további tárgyalások szükségesek. A jövőben kötelező lesz a föld­­használati szerződések bejelenté­se. 2000. január elsején ünnepi ülést tart az Országgyűlés; a diá­kok a millennium évében ingyen utazhatnak a MÁV vonalain több városba. (Folytatás az 5. oldalon) Titkosszolgálati adatokat kért Kiss Pétertől egy szocialista képviselő Elfogadták a zárszámadási törvényt (­Munkatársainktól) Az Ország­­gyűlés tegnapi ülésnapján elfo­gadták a zárszámadási törvényt, szavaztak a képviselők a tb jövő évi költségvetéséről és a központi büdzsé sarokszámairól, s döntött a ház az olajügyeket feltáró vizsgá­lóbizottság felállításáról. Újabb hullámokat vetett a megfigyelési ügy Vancsik Zoltán és Demeter Ervin napirend előtti vitájában. Az interpellációk során a külügy­miniszter értésre adta: Jeszenszky Gézát sem fölmenteni, sem visz­­szahívni nem áll szándékában. Megkezdte a Ház az egyes mun­kaügyi és szociális törvények mó­dosításáról szóló javaslat általá­nos vitáját is. Napirend előtt Csapody Mik­lós (MDF) elmondta: pártja megerősíti Pintér Dezsőnek, a Tv 2 elnökének nyári kezdemé­nyezését, és szorgalmazza a közszolgálatisággal foglalkozó „magyar médiafórum” jövő ja­nuári összehívását. Balczó Zol­tán (MIÉP) az energiaárak drá­gulása miatt fejezte ki aggodal­mát a tarifaszerkezet tervezett megváltoztatásával, a verseny­­piaci viszonyokkal és a külföldi tulajdonlású erőművekkel össze­függésben. Fónagy János, a gaz­dasági tárca államtitkára azt mondta, hogy továbbra is első­rendű feladat az ország energia­­ellátásának legkisebb költségen való biztosítása. (Folytatás az 5. oldalon) Járai Zsigmond a nehéz vita előtt KERTÉSZ GÁBOR FELVÉTELE Vége az eltérő jogértelmezésnek?­ Átalakulnak a megyei tb-pénztárak Január elsejétől megszűnik a me­gyei egészségpénztárak önállósá­ga, az Országos Egészségbiztosí­tási Pénztár területi kirendeltségé­vé alakulnak át - értesült a Ma­gyar Nemzet. A változás jogsza­bályi háttere a tegnap elfogadott jövő évi tb-költségvetéssel terem­tődik meg. A következő évben je­lentős átalakulás történik, ennek során karcsúsítják a szervezetet, leépítik az úgynevezett kiszolgá­lórészeket, de erősítik az ellenőr­zést, az ügyfélszolgálatokat, a gyógyszerrészlegeket és egyebek között a finanszírozási részleget. Szakértők összességében tíz szá­zalékra becsülik a várható leépítés mértékét, ezt az értesülésünket azonban hivatalosan nem erősítet­ték meg. A megyék azért válnak az OEP területi kirendeltségévé, mert az egészségbiztosítás vezetői szerint jelenleg csak akadozva tudnak együttműködni a megyék­kel, több esetben eltérően értelme­zik a jogszabályokat, különböző informatikai háttérrel dolgoznak, és több helyütt a szervezeti felépí­tés is más, ami nehezíti a munkát. A jövő évben igyekeznek meg­szüntetni a párhuzamosságokat, és a kórházfinanszírozás - amit je­lenleg a megyék végeznek - a központba kerül át. A változások fokozatosan történnek, az egyik első jelként a jelenlegi megyei igazgatók januártól főosztályve­zetői besorolást kapnak. (é. n.) Börtönőrök is segítették a fogolyszöktetést? Hamis szabadulólevéllel a Markóból (Munkatársunktól) A magyar büntetés-végrehajtási intézetek­ből ebben az évben tizennégyen szöktek meg, közülük tíz sze­mélyt rövid időn belül elfogtak, négyen pedig jelenleg is szökés­ben vannak - mindez egy no­vember 11-én lezárt, a büntetés­végrehajtás helyzetéről szóló je­lentésben olvasható. Ezt a nega­tív statisztikát növeli a legutóbb sajátosan új módszerrel meg­szöktetett jordániai kábítószer­kereskedő esete is. Lapunk úgy értesült: a jordán M. F. A.-t nagy mennyiségű kábí­tószerrel való visszaéléssel gya­núsítja a rendőrség. Elfogása után az illetékes bíróság előzetes letar­tóztatásba helyezte. A tárgyalás után a férfit a büntetés-végrehajtás egyik legbiztonságosabb objektu­mában, a Nagy Ignác utcai bv-in­­tézetben - közismertebb nevén a „Markóban”­­ helyezték el, hi­szen szökésétől egyértelműen tar­tani lehetett. Információnk szerint pénteken délben egy „hivatalos személynek látszó” férfi jelent meg az intézet illetékesénél. A „bírósági végzésnek tűnő” papír átvétele után ő adott parancsot ar­ra, hogy kollégái szabadítsák ki a jordán férfit, aki perceken belül kísérőjével együtt távozott is az intézetből. A szöktetésre akkor derült fény, amikor hétfőn délelőtt rendőrök érkeztek a gyanúsítot­tért, hogy őt kihallgatásra vigyék. (Folytatás a 4. oldalon) LÉPHAFT PÁL RAJZA Szigorúbban ellenőrzik a személyszállító járműveket Korlátozzák a buszok sebességét (Munkatársunktól) Lassan egy éve, hogy bekövetkezett az ausztriai Deutschlandsbergnél az a buszbaleset, amely 18 halá­los áldozatot követelt. A vizsgá­latok szerint a diákokat szállító autóbusz tragédiájának fő oka a jármű rossz műszaki állapota volt. Július 1-jén életbe lépett egy KHVM-rendelet, amely megszigorította az utasszállító járművek vizsgáztatását. Azóta nem történt a tavalyihoz hasonló súlyos baleset. De most ismét itt átél, a hó, a jég... Felmérések szerint a ha­zánkban futó közel húszezer au­tóbusz átlagéletkora 10-12 év, ami kétszerese a nyugat-euró­painak. (Folytatás a 9. oldalon)

Next