Magyar Nemzet, 2008. június (71. évfolyam, 149-177. szám)

2008-06-24 / 171. szám

Kenőpénz budapesti parkolóőröknek? Ha nyomozást rendelnek el, akkor az érintett autósok is felelősségre vonásra számíthatnak A Budapesti Rendőr-főkapi­tánysághoz is eljutott az a do­kumentum, amely bizonyít­hatja, hogy saját zsebre dol­goztak a Budapesti Önkor­mányzati Parkolási Kft. ellen­őrei. Ma vagy holnap eldől, hogy megalapozottnak talál­­ják-e a bűncselekmény gyanú­ját és indul-e nyomozás vesz­tegetés miatt. A cég egyik volt dolgozója azt állítja, hogy a bevételből mindenki része­sült, míg az ügyvezető igazga­tó tagadja, hogy tudott volna a történtekről. A kft. belső vizs­gálatot rendelt el az ügyben. MN-ÖSSZEÁLLÍTÁS A gazdaságvédelmi főosztály nyomozói vizsgálják azt a fő­városi helyszíneket tartalmazó lis­tát, ahol a Budapesti Önkormány­zati Parkolási Kft. parkolóőreinek állítása szerint zsebbe fizették az autósok a díjakat. Ma, vagy legké­sőbb holnap döntenek arról, hogy vesztegetés gyanúja miatt nyomo­zást indítanak-e - közölte lapunk­kal Tafferner Éva, a a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) saj­tószóvivője. A Blikk pénteken hozta nyilvá­nosságra a társaság egyik volt ellen­őrének állítását, amely szerint a parkolási díjak helyett fix összege­ket - 500-1000 forintot - szedtek az autósoktól, függetlenül a parko­lás időtartamától, a bevételből pe­dig feletteseik is részesültek. „Aki nem tejelt a főnököknek, vagy nem volt benne a buliban, azt hamar ki­rúgták. Ebben mindenki benne van, a parkolóőröktől a csoportvezetőig” - nyilatkozta a lapnak Duka József. Rusznák Imre, a parkolási cég vezetője a lapnak azt mondta, fo­galma sem volt a történtekről. A Zoom.hu hírportál és a TV2 ugyanakkor egy olyan hangfelvé­tel birtokába jutott, amelyből az derül ki, hogy az igazgató tudott arról, hogy sokan saját zsebre dol­goznak. A Magyar Rádió kérdésé­re kifejtette, hogy tanulmányozni fogja a felvételt, ami valószínűleg egy tavaly decemberi munkameg­beszélésen készülhetett, de arra nem emlékszik, pontosan mi hangzott el. A vesztegetésről állí­tása szerint nem tudott, csak ar­ról, hogy létezik egy lista. Becslé­sek szerint a cég ellenőrei százmil­liós forgalmat bonyolítottak. A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tegnap bejelentette, hogy belső vizsgálatot indít Duka József volt ellenőr és nyolc társa ál­lításai ügyében, amelyről a rendőr­ségi eljárás lezárultáig nem nyilat­koznak. Ahogy az a Blikk cikkéből kiderült, az ellenőrt azért távolítot­ták el nemrégiben munkahelyéről, mert megelégelte a csalást és a nyil­vánossághoz akart fordulni. Ezt meg is tette, egy csaknem ezer au­tóból álló listát adott át a lapnak, amelyben utcára lebontva, rend­számmal és a tulajdonosok telefon­számával együtt szerepelnek a jár­művek. Ha nyomozást rendelnek el, akkor az érintett autósok is szá­míthatnak a felelősségre vonásra. ■ TOVÁBBI ELJÁRÁSOK: A BRFK je­lenleg öt más, kifejezetten közterü­leten elkövetett vesztegetés gyanú­ja miatt folytat eljárást, ezek között van parkolási díjjal és közterület­használati díjjal összefüggő bűn­­cselekmény is - közölte az MTI. A vesztegetési ügyek túlnyomó része nem válik ismertté, hiszen mind­két félnek érdeke, hogy a bűncse­lekmény titokban maradjon. Becslések szerint a cég ellenőrei százmilliós forgalmat bonyolítottak (Képünk illusztráció) fotó: székelyhídi balázs Koppenhága az ideális nagyváros iM Csibra Tibor_______________ K­oppenhága az ideális, legélhe­­tőbb település a világ nagyvá­rosai közül a Monocle című brit fo­lyóirat szerint - adta hírül az MTI. A lap huszonötös listát állított ösz­­sze olyan szempontok alapján, hogy egy város mennyire érdekes, milyen az ottani életminőség, mennyire vonzó a látogatóknak, mekkora lehetőségeket kínál az üz­leti, illetve az éjszakai élet kedvelői­nek. Figyelembe vették a vizsgált te­lepülések bűnözési rátáját, a jó is­kolákat és közkórházakat, a másság iránti toleranciát és az egyedi han­gulatot, így végzett az élen Koppen­hága­­ szép, intelligens, emberlép­tékű, van humora, érzékeny a kör­nyezeti problémákra, jó a közleke­dése, az állami iskolái, kórházai, jók az éttermek és kicsi a bűnözés. Magyarország a különféle nem­zetközi felmérésekben, rangsorok­ban általában a 30-40. hely között szokott szerepelni, függően a kuta­tás tárgyától és az aktuális helyzet­től - mondta el lapunknak Ongjert Richárd, a Studio Metropolitan ku­tatási igazgatója. Budapest nem­zetközi helyezése nem függetlenít­hető az ország egészétől, de az eredményeket jelentősen befolyá­solja a vizsgálatba bevont városok köre. Ha ezek között sok a nyugati, akkor nyilván hátrébb kapunk he­lyet, mint ha kelet-európaiak do­minálnak. A kutatások több téma­körbe sorolhatók, megbízhatósá­guk változó, valós rangsorról nem beszélhetünk - figyelmeztetett a szakember. A külföldi kutatók leginkább a saját célcsoportjukhoz közel állók véleményét, illetve az ő igényeik­nek megfelelő viszonyokat mérik, ezek inkább a városimázs, mint a tényleges összehasonlítás szem­pontjából érdekesek. Budapest megítélése jónak mondható. A közbeszédben eluralkodó pesszi­mizmus ugyanakkor - az itt dolgo­zó külföldieken keresztül - ronthat Magyarország megítélésén is - fűzte hozzá az igazgató. 172008. június 24., kedd Ki Ofl­lva . Álinterpolos zsaroló előzetesben Fenyegetés hatására milliókat adott át egy vállalkozó a bűnözőnek és társának M­SZF.M­F.n­ 7.QT.TÁN____________ • • Ö­sszesen 17 millió forintot zsa­rolt ki egy vállalkozótól G. Tamás és A. Gábor, utóbbi rendőr­nek adta ki magát. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztálya június 5-én fogta el a gyanúsítottakat, akik az­óta már előzetes letartóztatásban vannak - tájékoztatta lapunkat Mátrai Sándor százados, alosztály­­vezető. Elmondta, G. Tamás a jó­módú sértettet régóta ismerte. A gyanúsított tavaly úgy mutatta be vállalkozó ismerősének A. Gábort, mint aki az Interpol helyi nyomo­zója. Később minden előzmény nélkül egy idegen férfi felhívta a vállalkozót, hogy dobjon be egy­millió forintot egy fővárosi ház postaládájába, különben baj éri a családját. Az üzletember rögtön G. Tamáshoz fordult, aki megnyug­tatta, hogy interpolos társa kézbe veszi az ügyet. A. Gábor azt aján­lotta a sértettnek, hogy dobja be a pénzt oda, ahová az idegen mond­ta, s majd azt felveszik videóra, így szerzik meg a zsaroláshoz szüksé­ges bizonyítékot, így is történt. Nem sokkal ezután azonban újabb telefonos fenyegetés érkezett, az idegen ezúttal 25 milliót követelt a vállalkozótól. Ezúttal is a család ki­irtását helyezte kilátásba. Az üzlet­ember ismét az álinterpolost érte­sítette, aki ismét rávette arra, dob­ja be a pénzt. Most azonban csak 16 milliót sikerült összeszednie a sértettnek. Miután a milliók a pos­taládába kerültek, A. Gábor elárul­ta, hogy elkapták a zsarolókat, de egyikük megszökött. A pénzt vi­szont lefoglalták, mert tárgyi bizo­nyítékként használják majd fel a vizsgálathoz, így ahhoz csak ké­sőbb juthat hozzá. De újabb zsaro­ló hívás érkezett, s az idegen negy­venmillió forintot követelt. A sér­tett ekkor értesítette a rendőrsé­get. Az álinterpolosnál vélhetőleg valódi, de jogtalanul használt IPA (Nemzetközi Rendőr Szövetség) igazolványt találtak, az autóból kéklámpát, fegyvert foglaltak le. A rendőrség további sértettek jelent­kezését várja, mert nincs kizárva, hogy a bűnözők másokat is meg­károsítottak. Erős az UV-B sugárzás Hazánkban évente öt és fél ezer bőrrákos esetet regisztrálnak N­agyon erős volt tegnap az UV-B sugárzás, elérte a tízes skála szerint a 8,1-es fokozatot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közleményben tudatta, hogy a következő napokban is ma­gas, 7,5-es értékre számíthatunk. A bőrgyógyászok feltételezése szerint évente 5400 új bőrdaganatos meg­betegedés keletkezik Magyarorszá­gon, s ezek jelentős részéért a káros UV-sugárzás tehető felelőssé - nyi­latkozta a távirati irodának Páldy Anna, az Országos Környezet­egészségügyi Intézet igazgatóhe­lyettes főorvosa. Elmondta, hogy a hazai daga­natos megbetegedések statisztikáit gyűjtő Nemzeti Rákregiszter adatai szerint az utóbbi egy évben 1800 új rákos esetet regisztráltak, de való­színűleg háromszor ennyi új daga­natos megbetegedés alakul ki évente Magyarországon. Ennek egyik oka a túlzásba vitt napozás. Ugyanis az UV-B sugárzás a nap­sugárnak az a komponense, amely­nek legfőbb kedvezőtlen tulajdon­sága, hogy festékes és nem festékes típusú bőrdaganat-képződést indít el a szervezetben. „Minél fiatalabb korban égünk le és minél többször, annál nagyobb az esélye annak, hogy az élet folyamán daganat ala­kulhat ki, elsősorban azon a terüle­ten, ahol elszenvedtük korábban a leégést” - fogalmazott Páldy Anna. Az UV-B sugárzásról szóló ada­tok elérhetők a www.napsugar­­zas.hu honlapon. A déli órákban különösen veszélyes a napozás fotó: székelyhídi Balázs Öngól St Havas_________________ A Baross téri állomás építésve­zetője szerint a réselési mun­kálatok befejezését ünnepelték a focizó metróépítők. Pikáns. Strandbaleset Hajdúnánáson Jobban van az a tízéves kislány, akit a hajdúnánási strandon vasárnap késő este beszip­pantott a medence lefolyója. A debreceni Kenézy Gyula kórház tájékoztatása szerint a hát- és tomporsérülést szen­vedett gyermek állapota már stabil. A strandon éppen le­eresztették a medencét, ami­kor a kislányt a lefolyó be­szippantotta, de azonnal kihúzták, s értesítették a mentőket. (MTI) Ellenőrzések a vasúti átjárókban Rendőrök és vasútőrök ellenőrzik tegnaptól július 3-ig a KRESZ vasúti átjárókra vonatkozó rendelkezéseinek betartását. Az országos akció célja, hogy jelentősen csökkenjen a vas­úti balesetek száma. (MTI) Szegedet ellepték a szúnyogok Teljes körű szúnyogirtást tartott tegnap este a Szegedi Környe­zetgazdálkodási Nonprofit Kft. a Tisza-parti városban, miután a megengedett több­szörösére növekedett a csípé­sek száma. Ennek oka, hogy a kánikulában felmelegedtek az élővizek, s ezért robbanássze­rűen megnőtt a kikelő lárvák száma. (MTI) Pelét kirabolták Kirabolták a legendás brazil lab­darúgót, Pelét - közölte va­sárnap a brazil sajtó. Kések­kel és pisztolyokkal felfegy­verzett fiatalok feltartóztatták a háromszoros világbajnok kocsiját a Sao Paulo államban fekvő Santos térségében, egy szegénynegyed közelében. Fegyvert fogtak rá, s elvitték arany nyakláncát, mobiltele­fonját és karóráját. (MTI) aBILEVA KFT. tulajdonát képező (jelenleg bérbe adva működő) ingatlanok liciten történő értékesítését 2008.07.16-án 16 órakor bonyolítjuk le. Licit helye: 8227 Felsőörs, Alsóörsi út 13. HAMUHÁZ étterem. Bánatpénz letétele licitálás előtt, melynek mértéke:­­ Kerta esetében: 500 000 Ft Induló licit: 9,5 M Ft + áfa - Bazsi esetében: 1 500 000 Ft Induló licit: 34,0 M Ft + áfa - Szentantalfa: 1 500 000 Ft Induló licit: 31,0 M Ft + áfa Részletes információ kérhető: 06­ 30/500-7656 E-mail cím: bileva.kft@h­ello.hu Megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges. INGATLANADATOK KERTA: Ingatlan megnevezése: Üzemanyagtöltő állo­más Címe: 8492 Kerta, Major 066/2 Hrsz. Tulajdonviszonyok: Tulajdonos: Antal Gyula Tulajdoni hányad: 1/1 Ingatlan jellemzők: Telek területe: 1993 m Felépítmény (nettó) területe: 41 m­ Felépítmény hasznos területe: 41 m­ Közműellátottság: víz, villany Komfortfokozat:­­ Jelenlegi funkció: benzinkút Szakértő szerint megállapított érték: Hitelbiztosítéki érték: 21200 000 Ft BAZSI:­­WKK/M. Ingatlan megnevezése: Üzemanyagtöltő állo­más Címe: 8352 Bazsi, Fő u. 1/3. Hrsz. 202, 203. Tulajdonviszonyok: Tulajdonos: BILEVA Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató KFT. Tulajdoni hányad: 1/1 Tulajdoni helyzet/forgalom­képesség: 3,8 M Ft K & H Bank Ingatlan jellemzők: Telek területe: 2816 + 1068 m Felépítmény (nettó) területe: 253 m­ Felépítmény hasznos területe: 131 m­ Közműellátottság: teljes közműellátottság Komfortfokozat: komfortos Jelenlegi funkció: benzinkút Szakértő szerint megállapított érték: Hitelbiztosítéki érték: 57 800 000 Ft SZENTANTALFA: Ingatlan megnevezése: Üzemanyagtöltő állo­más Címe: 8272 Szentantalfa, Fő u. 88. Hrsz. 435/2. T­ulajdonviszonyok: Tulajdonos: BILEVA Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató KFT. Tulajdoni hányad: 1/1 Tulajdoni helyzet/forgalomképesség: állami támogatás miatt 2009-ig opciós adásvétel Inga­tlan jellemzők: Telek területe: 1346 n­ Felépítmény (nettó) területe: 67 n­ Felépítmény hasznos területe: 67 m­ Közműellátottság: gáz, víz, villany Komfortfokozat: komfortos Jelenlegi funkció: benzinkút Szakértő szerint megállapított érték: Hitelbiztosítéki érték: 50 600 000 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents