Magyar Nemzet, 2020. március (83. évfolyam, 52-77. szám)

2020-03-02 / 52. szám

2 BELFÖLD 2020. március 2., hétfő Budapesti körvasutat épít a kormány Klímabarát és zöld közlekedési fejlesztés kezdődik a főváros IX. és XI. kerületében Újabb nagyszabású, kormány­zati közlekedésfejlesztés kezdő­dik Budapesten a Déli Körvasút projekt megvalósításával. A fő­város által is támogatott projekt gyorsabbá teheti a városon belü­li vasúti személyközlekedést, il­letve a HÉV-ek rekonstrukciójá­hoz és összekötéséhez hasonlóan jelentősen csökkentheti az agg­lomerációból Budapestre zúdu­ló gépkocsiforgalmat. Baranyai Gábor Ekkora vasútfejlesztés Budapest belső területén több mint száz éve nem tör­tént, és ez hosszú évtizedek óta az első olyan vasúti beruházás, amely Buda­pesten belül új megállókkal és sűrűbb vonatokkal az ingázók mellett a város­ban közlekedők hasznát is szolgálja - jelentette be Vitézy Dávid a Facebook­­oldalán. A Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója azután osztotta meg a helyi és elővárosi kötött pályás közlekedést megújító tervet, hogy a Fő­városi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) múlt csütörtöki ülésén a Gulyás Ger­gely miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester által vezetett grémium egyetértésre jutott abban, hogy meg­valósuljon a Déli Körvasút projekt. A közlekedési szakember által bemuta­tott beruházás célja, hogy a körvasúton 10-15 percenként járhassanak a vona­tok, összekötve az érdi, a budaörsi és a környező budai agglomerációt, Buda­­fok-Nagytétényt, Kelenföldet, az újbu­dai egyetemvárost, a Soroksári út tér­ségét és a Déli városkaput, valamint a Népliget térségét Kőbánya-Kispesttel, a reptérrel és a pesti agglomerációval. A kormány, a BFK és a Nemzeti Infra­struktúra-fejlesztő Zrt. által közzétett videó szerint új vasúti megállók épül­nek a XI. kerületi Nádorkertben, a IX. kerületi Közvágóhídnál és a Népliget­nél. A tervek szerint például üveg ol­dalfalú, acélszerkezetű, cinklemez fél­tetős, akadálymentesített megálló épül a beton támfalas töltés tetején a Ná­dorkertnél, amely kiszolgálja a környék gyorsan fejlődő területeit, az Infopar­­kot és a Budaparkot. Az FKT-n egyetértés alakult ki, hogy a Kelenföld és Ferencváros pályaudva­rok között három-, néhol négyvágányos­­ra bővülő vasútvonal mentén esztéti­kus, az említett állomásnál alkalma­zott védőfalakkal kell csökkenteni a zaj­terhelést. A beruházással párhuzamo­san a Hamzsabégi út menti parkot pe­dig színvonalas, a környéken élők igé­nyeit maximálisan kiszolgáló közpark­ká kell fejleszteni. Vitézy Dávid felhív­ta a figyelmet, hogy a vasút fejlesztése, a járatok sűrítéséhez szükséges új vá­gányok építése a fák kivágása nélkül a­­helyszí­n adottságai miatt n­em­ elkép­zelhető, de a beruházás tervezése során minden lehetséges alternatíva vizsgá­lata után arra jutottak, hogy a javasolt megoldás okozza a legkevesebb favesz­teséget, így ezt ma az FKT is elfogadta. A vezérigazgató beszámolója szerint a kormány képviselői és a főváros ve­zetése is egyetértett abban, hogy a ki­vitelezés által érintett - mintegy két­száz - fa pótlásán, több mint kétezer új fa ültetésén túlmenően javítani kell az érintett terület élhetőségét is, pél­dául a vasút alatt átvezető új kerékpá­ros-gyalogos átjárók építésével. A ter­vek szerint a töltés átjárhatóvá válik a Bukarest utca-Fejér Lipót utca, Fad­­rusz utca-Mohai út és a Szerémi út- Szerémi sor között.­­ A helyben élők, a XI. kerület és a főváros bevonásával ke­ressük annak lehetőségét, miként tud­juk a felújított parkot összekapcsolni a környező városrészek más zöldterüle­teivel, és a főváros javaslatait elfogad­va a zöldfejlesztéseket a projekt lehető leghamarabbi szakaszában megvalósí­tani - tette hozzá Vitézy Dávid. Mint a Magyar Nemzet megírta, szintén az FKT legutóbbi ülésén bó­lintott rá a főváros a kormány HÉV- fejlesztési terveire, a BFK pedig ezzel összefüggésben kiírta az ötös metró első ütemének tervezésére szóló ten­dert. A szentendrei, a ráckevei és a cse­peli HÉV-vonal meghosszabbítását, a belváros és a Duna alatt való összeköt­tetését jelentő projekt - a teljes HÉV- járműállomány lecserélésével együtt - jelentős mértékben mérsékelheti a Budapestre zúduló agglomerációs gépkocsiforgalmat. Újabb vágánnyal fog bővülni a déli összekötő vasúti Duna-híd Fotó: MTI/Jászai Csaba Gyurcsány: 2022-ben nyerünk, ha összefogunk Teljes összefogást sürgetett a DK kongresszusán Gyurcsány Ferenc, aki szerint így biztos a 2022-es országgyűlési választáson az el­lenzék győzelme. A pártelnök bí­rálta a kormány koronavírussal kapcsolatos intézkedéseit, továb­bá arra tett utalást, mintha Orbán Viktor akarná, hogy az orosz-tö­rök konfliktus miatt menekültek árasszák el Európát. Bakonyi Ádám - A DK az elmúlt napokban interne­tes konzultációt indított, amelyen a 108 ezer válaszadó 93 százaléka azt felelte, hogy teljes ellenzéki egységre van szük­ség. Az emberek azt mondják, hogy egy miniszterelnök-jelölt és egy közös lista kell, valamint mindenütt közös egyéni jelölteket kell állítani - mondta Gyur­csány Ferenc pártja hétvégi kongresz­­szusán. A volt miniszterelnök úgy fo­galmazott, „egyszerű a képlet, ha az el­lenzék összefog, akkor győzni fog 2022- ben”, szerinte ugyanis az önkormány­zati választásból leginkább azt tanul­ták meg, hogy működik az ellenzéki nagykoalíció.­­ Nem a vitától kell fél­ni, csak vigyázni kell egymásra, hogy mindenki azt lássa, az ellenzék sokszí­nű, de képes hatékonyan vezetni a váro­sokat, és képes lesz hatékonyan vezet­ni az országot is. Ha megtanulják most a koalíciós együttműködést, akkor az működni fog 2022-ben is - jelentette ki. Noha szerinte az ellenzék vezető­ereje nem egyik vagy másik párt, ha­nem egy közös szándék, hogy Magyar­­ország újra köztársaság legyen, Gyur­csány nyomatékosította: míg más pár­tok elveszítették korábbi meghatározó szerepüket, a DK eddigi története leg­sikeresebb évén van túl.­­ A párt eddi­gi legtöbb EP-képviselői, valamint szá­mos polgármesteri, illetve önkormány­zati képviselői helyett szerzett, és egy­re többen csatlakoznak hozzá főként a fiatalabb korosztályból - sorolta. Az ellenzéki térfélről Gyurcsány Ferenc a Momentum megerősödését emelte még ki, ami miatt állítása szerint nincs ben­ne féltékenység, sőt gratulált a párt né­hány év alatt elért sikereihez. Gyurcsány szerint mindezzel szemben a kormány „önhitté vált, és belesüppedt a korrup­ció és az urizálás világába”, ősszel pedig megdőlt a centrális erőtér, „megrepedt a hatalmi szerkezet, amely fenntartot­ta ezt a rezsimet az elmúlt tíz évben”. Aktuálpolitikai ügyekről szólva Gyur­csány úgy vélekedett, hogy a kormány rosszul kezeli a koronavírus kérdését, hiánycikk a szájmaszk Magyarországon, aminek az ára ráadásul a többszörösé­re emelkedett, ami szerinte arra utal, hogy valakik nyerészkedni akarnak a helyzeten.­­ Kevesebbet Rogánnak, töb­bet az embereknek, hogy biztonságban érezzék magukat - hangoztatta. Beszélt arról is, hogy Recep Tayyip Erdogan és Vlagyimir Putyin szíriai konflik­tusa miatt „ráengedik a menekülteket Európára”. Szerinte - mivel mindkét vezető Orbán Viktor szövetségese - a helyzet két dolgot jelenthet: Orbán vagy nem ért a külpolitikához, vagy „ponto­san érti és ezt akarja”. A kongresszusra egyébként négy, me­­gafonos fiatal is bejutott, akik a 2006-os erőszakra akarták emlékeztetni Gyur­csány Ferencet. Kisebb dulakodás után a biztonsági őrök eltávolították őket a rendezvényről. A kongresszus döntése értelmében Kálmán Olga is bekerült a DK elnökségébe. A DK elnöke elégedett pártja tavalyi teljesítményével Fotó: Mirkó István MSZP-s győzelem az ellenzéki harc után Kárpáti András A szocialista polgármester, Tóth József támogatottja, Vaju Viktória nyerte az időközi önkormányzati képviselő-vá­lasztást Angyalföld 9. választókörze­tében. Az MSZP politikusa 497 sza­vazatot kapott, ami közel 43 százalé­kos eredmény. A momentumos Pólyák Krisztina 406, a kormánypárti jelölt, Tempfli József pedig 226 XIII. kerüle­ti szavazópolgár bizalmát nyerte el. A voksolás kiírására azért volt szükség, mert a momentumos Kerpel-Fronius Gábornak főpolgármester-helyettesi kinevezése után a két tisztség össze­férhetetlensége miatt vissza kellett ad­nia az októberben megszerzett man­dátumát. Bár Kerpel-Fronius ősszel azt hangoztatta, hogy a szocialisták javá­ra mond le a képviselői helyéről, a Mo­mentum mégis indított saját jelöltet. Karácsony Gergely helyettese múlt év végén már arról beszélt, hogy rosz­­szul döntött és tárgyalt, s képviselői mandátumáról történő lemondása­kor azt kellett volna mondania, hogy a pártok beszéljék meg egymással, ki állíthat a helyére jelöltet. Kerpel- Fronius akkor már egyenesen kisstí­lű mandátumkereskedésnek nevez­te a szocialisták eljárását. Decembe­ri Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az alakuló Fővárosi Közgyűlés előtti estén a kerületi MSZP-sek erős nyomás alá helyezték, hogy adja át nekik a jelölés jogát, ellenkező eset­ben Angyalföld szocialista polgár­­mestere, Tóth József nem szavazza meg az ő főpolgármester-helyettesi pozícióját. Szavai szerint a Momen­tum országos elnöksége a választás után egy héttel később felülbírálta a döntését, amelynek tartalmi részé­vel ő is egyetértett. A konfliktus abból adódott, hogy a bevett eljárás szerint az aktuális jelölőszervezetet illeti meg a jelölés joga, ám a Momentum - amely 21 százalékos eredményt ért el Angyal­földön az európai parlamenti (EP) vá­lasztáson - kinőtte azt az együttmű­ködési megállapodást, amely szerint egyetlen jelöltet állíthattak a szocia­listák indulójával szemben. Mint is­mert, az MSZP mindössze 13,5 szá­zalékot szerzett tavaly májusban, és egyetlen EP-képviselőt delegálhatott Brüsszelbe. Azt is érdemes megjegyez­ni, hogy Tóth József polgármester­nek a győztestől függetlenül is meg­maradt volna a kényelmes többsége a képviselő-testületben. Kerpel-Fronius Gábor

Next