Magyar Nemzet, 2020. április (83. évfolyam, 78-101. szám)

2020-04-01 / 78. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2020. április 1., szerda Ismét össztűz alá vette hazánkat a nemzetközi liberálisok élcsapata A nemzeti parlamentek, így a magyar is, szuverének - üzente az Európai Néppárt alelnöke A magyarok által demokratikusan megválasztott parlament szabad döntése volt a koronavírus elle­ni védekezésről szóló törvény - így is érveltek politikusok a ma­gyar rendkívüli jogrend mellett, miközben az európai balliberáli­sok és zöldek még tegnap is, a sú­lyos járványhelyzetre szinte fit­­­tyet hányva, zúgolódtak a törvény elfogadása miatt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnö­ke nem állt be a bírálók sorába. Judi Tamara (Brüsszel) - A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyar­­országot: a bukott olasz baloldali mi­niszterelnök, az örök nagykoalíciós kis­testvér német szocialisták, a választást soha nem nyert osztrák zöldek és lu­xemburgi kommunisták, valamint a szélsőségesen intoleráns északi libe­rálisok. Mostani támadásukban sem­mi meglepő nincs: amikor mi valami nagy bajtól védjük meg a magyar em­bereket, ők mindig megtámadnak min­ket - ezekkel a mondatokkal nyugtáz­ta Szijjártó Péter, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló magyar tör­vényt hatalmas indulatokkal fogadták az európai balliberálisok és zöldek. A külgazdasági és külügyminiszter egy­úttal f­rusztráltnak és irigynek nevezte a liberális fősodor pártjait, mondván: ők legfeljebb csak álmodhatnak olyan­­ támogatottságról, mint amilyennel az elmúlt három parlamenti választást kétharmados többséggel megnyerő magyar kormány rendelkezik. A koronavírus-törvény elfogadását követően valóban új magaslatokba emel­kedett a jogállamisági vita Brüsszel­ben: szocialista, zöld- és liberális poli­tikusok kérték arrra az Európai Bizott­ságot, hogy mielőbb ítélje el a magyar rendkívüli jogrendet. Az Ursula von der Leyen vezette testület a törvény meg­szavazása előtt egyébként következete­sen állította, hogy nem kommentálja a tervezetet. Tegnap a bizottság szó­vivője a főként liberális sajtóorgánu­mok kérésére végül úgy véleményez­te a már elfogadott törvényt: vizsgál­ni fogják annak tartalmát és azt, hogy a magyar kormány miként foganato­sítja a rendkívüli intézkedéseket. Egy­úttal felolvasták Ursula von der Leyen tegnap nyilvánosságra hozott közle­ményét, amelyben a bizottsági elnök egy szóval sem említi Magyarországot vagy a magyar kormányt, ám minden tagországot az EU alapvető értékei, a jogállamiság, a szabadságjogok, a de­mokrácia és az emberi jogok tisztelet­ben tartására kért.­­ A tagországok­nak képesnek kell lenniük a közegész­ség hatékony és gyors védelmére - fo­galmazott a szöveg szerint Von der Le­yen, hozzátéve: szükséges és arányos, időben korlátozott intézkedések kel­lenek, amelyeket a kormányok rend­szeresen felülvizsgálnak. A bizottság ma - akárcsak egy héttel ezelőtt - is­mét tárgyalja a tagállamok koronaví­rus miatt hozott rendkívüli döntéseit. Mindenesetre árulkodó, hogy a Von der Leyen-féle közlemény után már arról szóltak a bírálatok, hogy a bizottsági elnök a magyar kormány helyett miért az összes tagállamnak címezte a sza­vait. Kovács Zoltán nemzetközi kom­munikációért és kapcsolatokért fele­lős államtitkár később a Twitteren azt írta, a magyar kormány teljes mérték­ben egyetért Von der Leyennel. Az európai jobboldalon egyébként még tegnap is voltak olyanok, akik ér­tetlenségüknek adtak hangot a kiala­kult helyzet láttán. - A nemzeti par­lamentek, így a magyar is, szuverének - mondta Antonio Tajani, az Európai Néppárt egyik alelnöke egy rádióin­terjúban. A politikus egyúttal magyar belügynek nevezte a törvény nyomán kirobbant vitát, és leszögezte: a jelen­legi válsághelyzet megoldásához első­sorban egységre és tenni képes veze­tőkre van szükség. A néppárti politi­kus kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy nincsen egységes uniós irány­­mutatás, így a felelősség java most a tagállamokra zuhan. - Romboló ez a stratégia - mondta Tajani. Von der Leyen szerint a tagországoknak képesnek kell lenniük a közegészség védelmére Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq Vizsgálják a Jobbik telefonos kampányát Nagyon sokan felháborodtak Jakab Péter pártelnök kéretlen hívásai miatt Eddig negyven bejelentés érke­zett az adatvédelmi hatósághoz Jakab Péter telefonhívásai miatt. Egy diabétesszel küzdő gyermek édesapja lapunknak felháborodva számolt be róla, hogy beteg gyer­meke szenzor telefonján is keres­te őket a Jobbik elnöke, aki hang­üzenetében támadja a kormányt és a miniszterelnököt. Bácskai Balázs Lapunkat megkereste egy apa, aki fel­háborodva mesélte, hogy 1-es típusú diabéteszben szenvedő, ötéves kisfia telefonjára is érkezhettek olyan auto­mata hívások, amelyeken Jakab Péter, a Jobbik elnöke biztatja otthon mara­dásra az embereket, valamint pártpo­litikai kampány keretében valótlansá­gokat terjeszt a kormányfőről. Habár a gyermek telefonjában van SIM-kártya, tehát telefonként is üzemel, elsődlege­sen azonban orvosi eszközként hasz­nálják a szülők, mivel a készüléken fut a Guardian Connect CGM nevű al­kalmazás, amely valós időben mutat­ja Bence vércukorszintjét, emellett a készülék jelzi, hogy mikor kell külső eszközzel is megmérni a kisfiú cuk­rát. A kapott adatokat a készülékbe is be kell vinni, ami így külső kontrollt is kap, vagyis az alkalmazás pontos­ságát is nyomon lehet követni. A kisfiú édesapja szerint a szenzorte­lefon száma senkinek nincs megad­va, mindössze hárman tudják: a szü­lők és egy óvodai gondozó. - Mi biz­tosan nem járultunk hozzá, hogy bár­kinek megadják ezt a számot - mond­ta lapunknak az apa. Hozzátette: a hí­vás idején nem vették fel a készülé­ket, ám a telefonszámot ellenőrizték. - A +36-1-510-0582-es számról hívtak minket, és több ismerősünk, aki fel­vette az ugyanerről a számról érkező telefont, azt mondta, hogy Jakab Péter kampányüzenete volt hallható - nyi­latkozta a férfi méltatlankodva. Hoz­zátette: a számot azonnal blokkolták a készüléken. Lapunk is megírta, hogy Jakab Péter a napokban automata telefonhívásokra alapozott kampányt indított, amiben amellett, hogy az otthon maradásra biztatja az embereket, hazugságokat terjeszt a kormányfőről. - Üdvözlöm! Jakab Péter vagyok, a Jobbik elnöke. A koronavírust még nem kaptam el... - kezdi mondandóját nevetve a politi­kus. A hangüzenetben többek között arról beszélt, hogy azt javasolta Or­bán Viktornak: fogadjon el három hó­napnyi rendkívüli felhatalmazást, utal ezzel Jakab a koronavírus elleni véde­kezésről szóló törvény körüli vitákra.­­ Miniszterelnök úr sajnos ezt nem fo­gadta el, helyette azt kérte, addig kor­mányozhasson egyedül, ameddig csak akar - állítja a pártelnök a hangüze­netben, ez azonban nem igaz, ugyan­is a kormányfő nem kért ilyet, külö­nösen tőle nem. A Magyar Nemzet vasárnap délelőtt kérdezte a Jobbiktól, hogy mi alapján keresik meg az embereket, és milyen adatbázist használt a párt a kampány­hoz. Kérdéseinkre lapzártánkig nem érkezett válasz. A Pestisrácok.hu inter­netes hírportál hasonló kérdésére azt válaszolták, hogy „a telefonszámok a telefonos szolgáltatók online és nyom­tatott tudakozói bázisaiból származ­nak”. A híroldal azt írta: egyik olva­sójuk a szolgáltatójánál érdeklődött, hogy ők adták-e ki a titkosított mo­bilszámot. A szolgáltató válasza sze­rint nem, de könnyű megszerezni a te­lefonszámokat. - Eddig negyven bejelentést kaptunk a Jobbik telefonos kampánya miatt, ki fogjuk vizsgálni az ügyet - nyilat­kozta a Magyar Nemzetnek Péterfal­­vi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Az egykor radikális párt vezetője valótlanságot terjeszt Fotó: Mirkó István A­jág­i Soros érveit használja az ellenzék Baranyai Gábor Soros György szervezete, az Open Society Foundations (OSF) is támad­ja a hétfőn a parlament kormánypár­ti kétharmada által elfogadott, a haté­kony járványügyi védekezést lehetővé tevő koronavírus-törvényt. A milliár­dos spekuláns alapítványának érvei kö­szöntek vissza a balliberális ellenzék hét­fői parlamenti felszólalásaiban és saj­tótermékeik oldalain is. „Ez a törvényjavaslat korlátlan ha­talmat biztosít egy potenciális diktátor­nak, aki megfosztja a magyar polgáro­kat demokratikus jogaiktól” - olvasható a Nyílt Társadalom Alapítványok angol nyelvű Facebook-oldalának mai bejegy­zésében. A Soros György által biztosí­tott 18 milliárd dolláros anyagi háttérrel működő, a nyílt társadalom ideológiá­ját terjesztő alapítvány elítéli a korona­vírus elleni védekezésről szóló magyar törvényt. A szervezet szerint a jogsza­bály határozatlan időre, korlátlan hata­lommal ruházza fel Orbán Viktort, és szigorúan korlátozza a média szabad­ságát és a polgárok mozgását. „Ha to­vábbi bizonyítékokra lenne szükségünk arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktor autoriter irányba mozdul el, akkor ez az” - teszik hozzá. Az OSF bejegyzésében a nemzetkö­zi közösséghez fordulnak, hogy ítéljék el a kormány lépését, és felszólítják az EU-t, tegyen határozott lépéseket Ma­gyarország és annak vezetői ellen, akik Soros György szervezete szerint folyta­tólagosan megsértik a nemzetközi jo­got és fenyegetik az európai polgárokat.

Next