Magyar Nemzet, 2020. május (83. évfolyam, 102-126. szám)

2020-05-02 / 102. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2020. május 2., szombat Hétfőtől új szabályok érvényesek Május 4-én megkezdődik a koro­­navírus-járvány elleni védekezés új szakasza, új szabályokkal. A jár­ványt ezután is folyamatos kont­roll alatt tartják, amelyhez fonto­sak a lakosság átfertőzöttségét fel­mérő szűrővizsgálatok is. A nagy­számú megbetegedettet regisztrá­ló tatabányai kórházban minden dolgozót tesztelni fognak. Szilágyi Anna Nagy eredmény, hogy sikerült elkerülni a járvány berobbanását, a hirtelen nagy­számú megbetegedést, az egészségügy pedig mára felkészült a tömeges szakasz­ra. Lassú felszabadítások következnek, amelyeket járványügyi szempontból is szigorú kontroll alatt tartunk - jelentet­te ki az országos tiszti főorvos az ope­ratív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Müller Cecília (képünkön) hozzátette, ehhez fontos visszajelzést adnak majd a lakosság átfertőződöttségét felmérő szű­rővizsgálatok. A munkáltatóktól a tiszti főorvos azt kérte, lehetőleg továbbra is biztosítsák az online, otthonról történő munkavég­zést a dolgozóknak.­­ Ahol mégis be kell menni dolgozni, csak egészségesek járjanak be, fokozottan érvényes ez az egészségügyre - jelezte, mivel voltak, akik betegen végezték a munkájukat, ami hozzájárulhatott a járvány terjedéséhez. - Az íróasztalokat a megfelelő 1,5-2 méter távolságra helyezzük egymástól, ügyel­jünk arra, hogy az étkező, pihenő és do­hányzásra kijelölt közösségi helyiségek­ben limitált számú ember legyen egy­szerre, és itt is tartsák a védőtávolságot - hívta fel a figyelmet a tiszti főorvos. A tatabányai kórházról elmondta: nagy­számú megbetegedés történt, ezért volt szükség a felvételi zárlat elrendelésére. - A zárlat ideje alatt a betegek ellátása fo­lyamatos - hangsúlyozta Müller Cecília. A Nemzeti Népegészségügyi Központ hon­lapján látható, hogy a betegek biztonsága érdekében mely intézményeket jelöl­ték ki az ellátásra, ahol áthelyezés­re volt szükség. Hozzátette, jelenleg is tart a vizsgálat a kórházban, ahol va­lószínűleg az ott dolgozóktól indult a fertőzés terjedése, ezért valameny­­nyi dolgozót a portástól a műszaki személyzeten át az orvosokig tesztel­ni fognak. Kiss Róbert rendőr alezredes az ön­­kormányzatok rendeletalkotási lehető­ségeiről elmondta: a piacoknak az idő­sek által látogatható idősávjáról hozhat­nak döntéseket, és ezen a hétvégén még szigoríthatják a központi kijárási korlá­tozási intézkedéseket, később a tervek szerint már nem.­­ A felsőoktatási in­tézmények újranyitásáról a rektor hoz­hat döntést, ám a kollégiumok nyitva­­tartása továbbra is tilos - tette hozzá. Közben Magyarországon elsőként a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban indult el az a teszt, amely 99,5 százalé­kos pontossággal kimutatja a lezajlott koronavírus-fertőzést. Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes tegnapi közleménye szerint a további vé­dekezéshez szükséges döntések a pontos megbetegedési adatok tükrében hozha­tók meg felelősséggel, ebben segítenek ezek a szerológiai tesztek. Az első csatát megnyertük Orbán Viktor: Felkészültünk a járvány második hullámára Magyarország az első csatát megnyerte a koronavírussal szemben, de a szakemberek szerint a vírus várhatóan októberben, novemberben második hullámban újra támad majd - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő beszélt a munkahelyteremtésről, a különleges jogrend miatt kapott, alaptalannak bizonyult támadá­sokról, valamint Soros György legújabb tervéről is, amely a korona­­vírus-járványt kihasználva akarja hetedíziglen eladósítani Európát. Munkatársunktól A vírus nem szabadult el, sikerült ki­alakítani a védekezés módszereit, időt nyertünk, és sikerült felkészíteni az egészségügyet a védekezésre, így ha mostantól bármilyen okból hirtelen nagy hullámban támadna a járvány, akkor sem maradna ellátás nélkül senki - fejtette ki Orbán Viktor tegnapi rá­dióinterjújában, hozzátéve: az egész­ségügyben most egyszerre kell járvány­ügyi készenlétet tartani és végezni a normális gyógyítási munkát. A vírus nem ment el - folytatta -, csak fel­készültünk a vírus következő táma­dásának kivédésére, mert a szakem­berek szerint lesz második hullám - egy nyári lassulás után - várhatóan október-november környékén. A mi­niszterelnök hangsúlyozta: a védeke­zés következő szakaszában is fenn kell tartani az időseket védő szabályokat, és külön előírások kellenek a legfer­tőzöttebb Budapestre és Pest megyé­re, az elhunytak nyolcvan százaléka ugyanis innen származik, így az or­szág központjában a kijárási korláto­zások fennmaradnak, viszont a töb­bi helyen új, könnyebb szabályokat, védelmi intézkedéseket vezetnek be. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha Budapesten sikerül a halálozási arányt csökkenteni, nem fognak ha­bozni, hogy a fővárosiaknak is újra­indulhasson a normális élet. A külön­leges jogrend miatti külföldi táma­dásokról a miniszterelnök azt mond­ta: biztos volt benne, hogy megjelen­nek a pénzügyi spekulánsok javaslatai. - Ha ezek között a befektetők között nem tűnt volna föl hazánk egyik leg­tehetségesebb fia, Soros György, na, azon aztán végképp nagyon megle­pődtem volna - fogalmazott. Arra is emlékeztetett, hogy a mig­ráció esetében is volt egy Soros-terv. - A járványnál is jöttek a pénzügyi be­fektetők és Soros György kettes számú terve, amely úgy kínál pénzt az euró­paiaknak, hogy a tőkét nem is kell visz­­szafizetni, elég, ha a kamatot, de azt hetedíziglen - fejtette ki a kormány­fő, aki arra is számított: a spekulán­sok tervének elvetése miatt diktatóri­kus módszerekkel vádolják meg hazán­kat és a szintén sarkára álló Lengyel­­országot.­­ Ám a magyar rendkívüli jogrend sorról sorra elolvasása után nem találtak benne semmit, ami szem­bemenne az EU-s civilizációs hagyo­mányokkal - emelte ki, megjegyezve: normális esetben most óránként kel­lene fogadnia Magyarországnak az el­nézést kérő leveleket. Azt is mondta, a Soros-féle háló­zatnak a liberálisok körében van a leg­erősebb hídfőállása. - Ők, akik azon a köldökzsinóron lógnak, amelybe Soros György pumpálja az életnedveket, világ­kormányzást akarnak teremteni - je­gyezte meg. Hozzátette: a magyar el­lenzék tagjai között is látott olyan par­lamenti képviselőt, aki szégyellte ma­gát, miközben támadta a kormányt, és ezt meg is érti. A járvány miatti gazdasági helyzet­ről kifejtette, hogy most is a munka­helykérdés a legfontosabb szempont. A kormányfő személyes garanciát vál­lalt arra, hogy annyi munkahelyet fog­nak létrehozni, amennyit a vírus meg­szüntet.­­ A munkanélküli-segély há­rom hónapra szól, az ezt követő jövede­lempótló támogatásból pedig valóban nem lehet megélni, de emellett, illetve helyett kínálnak majd fizetett­ képzést, közmunkát, állami cégek is növelhet­nek létszámot bizonyos munkákra, az életerős fiatalokat pedig szívesen látják a hadseregben is - fejtette ki, hozzáté­ve: a cél a teljes foglalkoztatottsághoz való visszatérés. Végül a közelgő anyák napjáról azt mondta: azt kívánja mindenkinek, ta­lálja meg a módját, hogy az édesanyja érezhesse, hogy van fia, a fiúk pedig, hogy van édesanyjuk. A miniszterelnök a második Soros-terv jelentette veszélyre is figyelmeztetett Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Május 1. sör, virsli és léggömbök nélkül Gyurcsány Ferenc a Facebookon hirdetett új osztályharcot Gyurcsány Ferenc a szemlőhegyi villa helyett egy takaros falu üres utcáin bolyongva tudatta: a munka ünnepét idén a sört, a virslit és a léggömböket nélkülözve, otthonról ünnepeljük. Míg a milliárdos Gyurcsány Ferenc igazságosabb jövőt ígért a munkásoknak, Kará­csony Gergely főpolgármester a Városháza parkba tervezett, a jár­vány miatt elmaradt szakszervezeti majálisról írt. Veres László István - Május elseje mondanivalója maibb, mint bármikor hittük volna - közöl­te Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, aki állítását példákkal is próbálta alátá­masztani. A volt miniszterelnök, mint mondta, a járvány okozta válság so­rán elsőként nem a cégek vezetőit, ha­nem a „melósokat” bocsátották el, sőt azt is megtudhattuk tőle, hogy a busz- és villamosvezetők, illetve a bolti el­adók nem tudnak otthonról dolgozni. - A főnökök persze igen! És ők azok, akik megtakarításokkal is rendelkez­nek - világított rá az élet igazságta­lanságára a milliárdos cégvezető, aki egy - nem létező - régi mondást idé­zett: „Melósnak, kétkezi munkásnak lenni sokkal nehezebb továbbra is”. A rendszerváltáskori rablóprivatizáció során kétes körülmények közt meg­gazdagodott egykori KISZ-titkár hitet tett amellett, hogy a veszélyhelyzet el­múltával ő és pártja egyenlőbbé teszi a világot, nevezetesen több jogot, köny­­nyebb megélhetést és emberibb életet biztosítanak a munkásoknak. Gyurcsány - aki tudomásunk sze­rint ez idáig mindössze húsz darab száj­maszkkal járult hozzá a járvány elle­ni védekezés költségeihez - arra is ki­tért, hogy milyen keresztényi, emberi, magyar és persze európai cselekedet a bajbajutottakon segíteni. A videó hete­dik percétől, immár a falu határában, egy szőlőbirtok mentén bandukolva, a gyaloglástól erősen lihegő politikus kijelentette: a polgáribb jövőt csak a mostani, „Európa-ellenes rezsim” mi­előbbi leváltásával lehet megvalósíta­ni. Ehhez pedig nincs más út - jelen­tette ki -, mint az ellentéteket félre­téve az ellenzéknek egy közös minisz­terelnök-jelölttel, közös listával és kö­zös egyéni jelöltekkel, együtt kell elin­dulnia a 2022-es választáson. A munka ünnepén Karácsony Ger­gely is bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Budapest ellenzéki főpolgár­mestere az írással valószínűleg a vá­rosligeti majálist hiányoló Gyurcsány Ferencet is meglepte, hiszen így fogal­maz: „Az idei május 1-je biztosan más lett volna, járvány nélkül is. Arra ké­szültünk, hogy idén a Városháza park­ba tették volna át a hagyományos má­jus 1-jei ünnepüket azok a szakszer­vezetek, akik hagyományosan a Vá­rosligetben tartották a majálist. On­nan ugyanis fokozatosan kiszorították őket a kormányzati építkezések. Ab­ban egyeztünk meg a munkavállalók érdekvédelmi szervezeteivel, hogy az idei évtől új helyet biztosítunk ennek a közös ünnepnek. Ez sajnos idén el­marad.” Karácsony, mintegy ellenpon­tozva Gyurcsány videóját, még hoz­zátette: „Otthon ünnepel mindenki, mert ebben a helyzetben ez a helyes.” A DK elnöke szebb világot ígért a munkásoknak Fotó: Havran Zoltán

Next