Magyar Nemzet, 2020. augusztus (83. évfolyam, 179-203. szám)

2020-08-01 / 179. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2020. augusztus 1., szombat Tisztogatás kezdődött az MSZP-ben Az elnökség sorban elhallgattatja a szocialista párton belüli kritikus hangokat Az MSZP elnöksége bizalomvesz­tésre hivatkozva felfüggesztette Do­­bák István csepeli elnökségi tag, illetve Fekete Zoltán Pest megyei elnök párttagságát, egyúttal kez­deményezték a kizárásukat is - de­rül ki a Magyar Nemzet birtoká­ba jutott dokumentumból. Az irat szerint az elnökség döntött a mar­cali helyi szervezet feloszlatásáról és újjászervezéséről, továbbá arról is, hogy a karcagi időközi válasz­táson az MSZP a saját jelöltje he­lyett egy független indulót támo­gat, aki használhatja a párt logóját. Bakonyi Ádám Miközben az MSZP vezetése titkos hát­tértárgyalásokat kezdett Gyurcsány Fe­­rencékkel arról, hogy egy lehetséges kö­zös listán biztos helyeket szerezzenek a párt szűk elitjének, a Tóth Bertalan ál­tal irányított elnökség megkezdte a pár­ton belüli kritikus hangok elhallgatta­tását, kiszorítását. „Eseménydús, sors­fordító időszak előtt állunk. A NER-rel vívott küzdelemben elengedhetetlenül fontos lesz, hogy a Magyar Szocialista Párt egy szoros egységet alkotó közös­ségként nézzen szembe a rá nehezedő kihívásokkal. Össze kell zárnunk, hi­szen az MSZP nemcsak egy párt, ha­nem egy közösség is, ahol a bizalom ki­emelten fontos. Bizalom nélkül nem le­hetünk sikeresek a következő hónapok csatáiban, hiszen minden figyelmünket az orbáni rendszer megdöntésére kell fordítanunk, ami csak egységben sike­rülhet” - írja az MSZP elnöke a Ma­gyar Nemzet birtokába jutott levélben. Mindezek alapján Tóth közli, hogy az országos elnökség felfüggesztette ve­­ték fel, mert egy párton belüli egyezte­­tnük István csepeli elnökségi tag, illetve fő megbeszélésről, az érintettek tudta Fekete Zoltán Pest megyei elnök párt- és beleegyezése nélkül titkos hangfel­­tagságát. Dobák azért jutott erre a sors-­vételt készített. Állítólag ezt később ő ra, mert Egy elmaradt vita helyett. Ha­ maga is elismerte. „Fekete Zoltán e­­­gyan vesztette el az önkormányzati vá­­zet a tettével egyrészt megsértette a he­­lasztást a csepeli demokratikus baloldal szélgetésben részt vevők személyiségi címmel Facebook-bejegyzést írt. Fekete jogait, másrészt megismerhetővé tett Zoltán tagságát pedig azért függesztet­­te mások számára a tiltott módon ké­szített felvételt” - írja Tóth Bertalan, hozzátéve, hogy Dobák és Fekete ellen az elnökség kezdeményezte az orszá­gos etikai és fegyelmi ügyek tanácsá­nál az etikai vagy fegyelmi eljárás le­folytatását, fegyelmi büntetésként pe­dig a pártból történő kizárásukat. Is­mert: Fekete Zoltán tavaly februárban az MSZP választmányi tagjaihoz cím­zett, ám nyilvánosságra került levelé­ben gazdasági visszaélések eltussolásá­­val vádolta meg a párt mostani és ko­rábbi vezetőjét. Az MSZP elnöksége döntött a párt marcali szervezetének feloszlatásáról is, mert az az országos etikai és egyez­tető bizottság szerint tartósan alapsza­bály-ellenesen működik. A helyi szerve­zet újjászervezésével az MSZP Somogy Megyei Szövetségének alelnökét, Árok Kornélt bízta meg a pártvezetés. Tóth Bertalan leveléből kiderül az is, hogy a karcagi önkormányzati választáson az MSZP a saját jelöltje helyett egy füg­getlen indulót támogat, aki használhat­ja a párt logóját. „Azért, hogy Karcag 5-ös számú önkormányzati körzetében egy összellenzéki támogatással indu­ló jelölt álljon szembe a Fidesz jelölt­jével, az MSZP elnöksége hozzájáru­lását adta ahhoz, hogy Bodnár Csaba - független jelölt - felhasználhassa és megjeleníthesse a Magyar Szocialista Párt logóját, amellyel kifejezi azt, hogy jelöltségét és indulását a Magyar Szo­cialista Párt is támogatja” - írta Tóth Bertalan. Azt is hangoztatta: „A 2022- es választáson az ellenzéki összefogás­nak köszönhetően megdöntjük a Fidesz egyeduralmát.” A „sikeres csaták” ér­dekében elkezdődött tisztogatás Tóth Bertalan részéről meglehetősen álságos és hiteltelen, hiszen az MSZP támoga­tottsága éppen az ő vezetése alatt érte el eddigi mélypontját: a legutóbbi fel­mérés szerint a szocialisták nem biz­tos, hogy bejutnának az Országgyűlés­be. Tóth leglátványosabb teljesítménye leginkább abban áll, hogy gőzerővel ad tízmilliós megbízásokat a párthoz ezer szállal kötődő Sapienza­ Kft.-nek. Tóth Bertalan a NER elleni harcra hivatkozva csapott le a belső ellenségre Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd tió Felmentette Mohács jegyzőjét Csorbái Ferenc Mohács MSZP-s polgármestere még a képviselő-testület önfeloszlatá­sa előtt azonnali hatályú felmentés­sel tegnap megszüntette a város jegy­zőjének köztisztviselői jogviszonyát. Csorbái Ferenc a jegyzői munkakört az aljegyzőnek adta át, és a jegyzői tisztség betöltésére pályázatot írnak ki. Flargitai János, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a város ér­dekeit sértő döntésnek nevezte a hi­vatal lefejezését. (MN) Veszélyben a gyerekek étkeztetése Újbudán Jelentős anyagi kárt okozhat Újbu­­da DK-s vezetése az önkormányzat­nak, amennyiben szerződést bonta­nak a kerületi közétkeztetéssel meg­bízott vállalattal - számolt be róla a PestiSrácok. Mint írták, László Imre a közbeszerzési törvény mellőzésével bízna meg egy új társaságot a közét­keztetéssel, ami súlyos jogsértésnek bizonyulhat. A lap beszámolója sze­rint a XI. kerületi közétkeztetési cég eddig rendszeresen 4,7-es, azaz kivá­ló minősítéseket kapott. (MN) Helyesbítés Tévesen jelent meg lapunkban jú­lius 30-án, hogy az áfacsalás gyanúja miatt letartóztatott Joób Mártont az ellene indított bűnügyben Kovalcsik Andrea szegedi jogász képviselné. Ko­valcsik Andrea nem az MSZP-s kö­tődésű Botka László volt szegedi pol­gármester munkatársa volt korábban, hanem a Csongrád Megyei Önkor­mányzat főjegyzője volt 2002 és 2011 között. A volt főjegyzőnek sem eh­hez a nyomozáshoz, sem más szegedi büntetőeljárásokhoz nincs köze, nem vállal ilyen megbízásokat, a keresz­tény, polgári értékrendet képviselő jo­gász soha nem dolgozott együtt balol­dali politikusokkal. 1 ■­­ Nyugat-európai magyarok a székely petíció mellett Borsodi Attila Hitet tett a székely petíció mellett a Nyugat-európai Országos Magyar Szer­vezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ), amint július 18-án újraindult az alá­írásgyűjtés, az ügy mellé álltak - erről a szervezet elnöke tájékoztatta lapun­kat. Deák Ernő hozzátette: a szövetség külön körlevélben is felkérte országos tagszervezeteit, hogy tegyenek meg mindent a petíció sikere érdekében. Kitért arra is, hogy a NYEOMSZSZ hasonlóképpen járt el tavaly ősszel is, a 2019 májusában indult aláírás­­gyűjtés első üteménél. - Időközben Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Ta­nács elnöke levélben fordult hozzám, és újfent felhívta a figyelmet az alá­írásgyűjtés folytatására. Leveléhez or­szágos listát is csatolt, amiből kitűnik, mely nyugat-európai országok polgá­rainak aláírása szükséges ahhoz, hogy további legalább négy államban elér­jék a jogszabályban rögzített limitet - közölte lapunkkal Deák Ernő. Sza­vai szerint Izsák Balázs levelét meg­küldi mind a tizenhét tagszerveze­tüknek, de egyben nyilvánosságra is hozzák a Bécsi Napló éppen készü­lő számában. A nyugat-európai magyarok köz­reműködése jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy további négy országban is meglegyen a jogszabályban rögzített aláírásszám, eddig ezt Magyarorszá­gon kívül Romániában és Szlovákiában sikerült teljesíteni. A NYEOMSZSZ tagszervezetei megkereshetik például az adott országban a helyi, állampol­gársággal rendelkező kisebbségeket -természetesen a többségi nép tagjait is -, és felkérhetik őket a petíció tá­mogatására. Deák Ernő kérdésünkre úgy fogalma­zott: a székely petíció ügye a legutóbbi elnökségi ülésen is kiemelt téma volt, az ügyben egyhangúlag hoztak hatá­rozatot, és minden tagszervezet a se­gítségét ígérte.­­ Felhívtuk a figyel­met arra, hogy az állampolgársági fel­tétel miatt a magyarok körülbelül 15 százaléka mozgósítható, ami nem ele­gendő. A meghatározott aláírásszám azonban más kisebbségek támogatá­sával is teljesíthető, rájuk eddig nem koncentráltunk kiemelten, őket el kell tudnunk érni. Nyáron nehéz megszó­lítani az embereket, de szeptembertől minden követ megmozgatunk azért, hogy novemberig legalább négy ország­ban meglegyen a kellő számú aláírás - hangsúlyozta Deák Ernő. A kisebbségek támogatása kell az uniós akcióhoz Fotó: Havran Zoltán Munka nélkül maradt Göd momentumos polgármestere Kincses Krisztina Két héttel a korábbi szavazás után is­mét kétharmados többséggel erősítet­te meg korábbi döntését a polgármes­ter-ellenes gödi ellenzék, így már nem­csak a fegyelmi eljárás, hanem a mun­kavégzés alóli felmentés is jogerős. A Göd város honlapján élőben követhető testületi ülésen botrányok sora zajlott, érthetetlen módon a még csak két éve gödi lakos Balogh Csaba mellett kia­báló idősek álltak ki - sikertelenül. A fegyelmi eljárásra harminc napja van a háromtagú fegyelmi bizottságnak. Ba­logh Csaba a fegyelmi eljárás ideje alatt egyáltalán nem léphet be a polgármes­teri hivatalba. Mint korábban megírtuk, a gödi ön­­kormányzat képviselő-testülete július 17-i ülésén többségi szavazással fegyel­mi eljárást indított Göd momentumos polgármestere ellen. Június 29-én for­mailag is megszűnt a városban az el­lenzéki összefogás, miután a képviselő­­testület négy ellenzéki párti tagja beje­lentette, új, önálló frakciót alakítanak. A négy képviselő szerint Balogh Csa­ba, Göd momentumos polgármestere felrúgta az ellenzéki megállapodást és becsapta a gödi embereket. Áprilisban írtuk meg, hogy alig öt hónap alatt to­vatűnt az ellenzéki egység Göd városá­ban, miután két alpolgármester, vala­mint két képviselő emberi és szakmai alkalmatlanságra hivatkozva feljelen­tette az összefogás balliberális pártjai­nak vezetőinél a korábban még álta­luk is támogatott Balogh Csaba pol­gármestert.­ ­ .

Next