Magyar Nemzet, 2020. szeptember (83. évfolyam, 204-229. szám)

2020-09-01 / 204. szám

2 BELFÖLD Magyar Nemzet 2020. szeptember 1., kedd Új járványügyi intézkedések léptek a mai napon hatályba Az elektronikus távellenőrzést ajánlják a karanténban lévőknek A szükséges és kellő időben meg­hozott járványügyi intézkedések mind a magyar emberek egész­ségének és biztonságának vé­delmét szolgálják, és alkalma­sak arra, hogy garantálják, ko­­ronavírus-fertőzött nem juthat be a határokon - hangzott el a má­tól hatályos határrendészeti vál­tozásokról és a hatósági házi ka­rantén rendszeréről tartott teg­napi sajtótájékoztatón. Veres László István A kormány mostani, a koronavírus­­járvány első hullámának tapasztala­tai, illetve a nemzetközi példák alap­ján, kellő időben meghozott és szüksé­ges járványügyi intézkedései is mind a magyar emberek egészségének és biz­tonságának védelmében születtek - je­lentette ki a szeptember 1-jével életbe lépett határrendészeti változásokról és a hatósági házi karantén rendszeréről tartott tegnapi sajtótájékoztatón Ko­vács Zoltán. A nemzetközi kommuni­kációért és kapcsolatokért felelős ál­lamtitkár bejelentette, hogy elkészült a járványhelyzettel kapcsolatos egyet­len hivatalos és mértékadó weboldal, a Koronavirus.gov.hu mobiltelefonos al­kalmazása, amelyet mától lehet hasz­nálni. Az ingyenesen letölthető app­likáción megjelennek a koronavírus­­helyzettel kapcsolatos legfrissebb in­formációk, illetve több olyan hasznos funkció, mint­ például az azonnali üze­netküldés, illetve -fogadás is elérhe­tő lesz rajta. ISMÉT HATÁRELLENŐRZÉS - A keddtől hatályos kormányrende­let számos feladatot ró a rendőrségre, hiszen az ismét határellenőrzést vezet be a schengeni övezeten belül is - tu­datta Balázs László, az ORFK határ­­rendészeti főosztályának vezetője. A rendőr ezredes közölte, az intézkedé­sekkel biztosítható, hogy koronavírus-fertőzött nem juthat be a magyar ha­tárokon. Hozzátette, a rendőrség hat­vanhét határátkelőhelyet fog üzemel­tetni, ebből harmincnyolc közúti, hat pedig autópálya-határátkelő­ lesz. A lis­ta megtekinthető a Police.hu webol­­dalon. Elmondta azt is, hogy feladatu­kat a Magyar Honvédséggel és az Or­szágos Mentőszolgálattal együttmű­ködve végzik majd, a határokon be­lépőknek pedig egészségügyi ellen­őrzésekre is számítaniuk kell. Balázs László kiemelte, hogy a főszabály sze­rint csak magyar állampolgárok lép­hetnek be Magyarország területére, ám számukra is kötelező a kéthetes ka­rantén, amely alól két, öt napon belül, 48 órás különbséggel elvégzett negatív teszteredménnyel kérhető felmentés. Hozzáfűzte: a külföldön elvégzett ko­­ronavírustesztet nem fogadják el, kül­földi állampolgár pedig csak méltány­lást érdemlő körülmény megléte ese­tén léphet hazánk terelésére. Ezt ké­relmezni kell, amit szintén a rendőr­ség hivatalos honlapján lehet megten­ni. A főosztályvezető beszámolt arról is, hogy a tranzitforgalom biztosítása érdekében nem magyar állampolgárok is átutazhatnak az országon, ám csak a számukra kijelölt humanitárius kor­ridorok használatával. Ugyancsak mentesülnek a karantén­szabályok alól az ingázók: a külügymi­niszter által meghatározott szomszé­dos államok polgárai és az ott élő ma­gyar állampolgárok legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számí­tott 30 kilométeres távolságon belül­re beléphetnek Magyarország terüle­tére. Ugyanilyen feltételek mellett tér­hetnek vissza az ingázók külföldről. EGYÉNI FELELŐSSÉGVÁLLAL­ó Lakatos Tibor, az operatív törzs ügye­leti központjának vezetője hangsúlyoz­ta, hogy a határátlépések szigorítása semmilyen módon nem érinti az áru­forgalmat, amelynek zavartalanságát a továbbiakban is biztosítani fogják.­­ A rendőrség nemcsak a hatósági házi karantén szabályainak ellenőr­zésében, hanem a kontaktkutatások­ban is részt vesz - jegyezte meg a dan­dártábornok, aki kitért rá, hogy mos­tanában vannak, akik nem hajlandók átadni az ezzel kapcsolatos informá­ciókat a rendőrségnek, pedig ők ren­delkeznek az ehhez szükséges törvé­nyi felhatalmazással. Lakatos Tibor beszélt róla, hogy a védelmi intézke­dések megszegése ezentúl is szabály­­sértésnek minősül, így az is, ha vala­ki nem tartja be a maszkviselési kö­telezettséget a közösségi közlekedési eszközökön, valamint az üzletekben vagy nem hajlandó orvosi vizsgálat­nak alávetni magát a határellenőrzés során. Az operatív törzs ügyeleti köz­pontjának vezetője úgy véli, a fertőzé­sek számának drasztikus emelkedése hátterében mind a külföldről törté­nő behurcolás, mind a családi, baráti rendezvények fellelhetők, ezért foko­zott óvatosságra intett, és az egyéni felelősségvállalás, valamint az óvin­tézkedések betartásának fontosságát hangsúlyozta. Jelezte: amennyiben a járványhelyzet szükségessé teszi, ak­kor a rendezvények megtartására vo­natkozó szabályok további szigorítá­sára lehet számítani. KÜLÖNLEGES APPLIKÁCIÓ Kiss­ György Máté, az Asura Technolo­gies Zrt. ügyvezető igazgatója az általuk­­ kifejlesztett Házi Karantén Rendszer­ről (HKR) adott tájékoztatást, amely­­lyel a járvány első, tavaszi hullámában több mint harmincötezer távellenőr­zést végeztek. A mobileszközökre le­tölthető alkalmazás segít ellenőrizni a Covid-19-fertőzés miatt hatósági házi karanténba rendelt személyek esetében a szabályok betartását, és lehetővé te­szi a karanténba rendelt betegek nyil­vántartását, felügyeletét. A szakember kiemelte, a HKR legfőbb feladata, hogy tehermentesítse a rendőrséget, hiszen a távellenőrzés által jóval kisebb hu­mán erőforrást kell a karanténban lé­vők felügyeletére fordítani, így renge­teg munkaórát és megtett kilométert spórol meg a hatóság számára. A cég­vezető szólt arról is, hogy a felhaszná­lók adatait a legbiztonságosabb, álla­­mi szervereken dolgozzák Fe,a betegek pedig napi szinten meg tudják osztani az állapotukra vonatkozó információ­kat az elektronikus egészségügyi szol­gáltatási térben, amivel az egészség­­ügyi szervek munkáját is segítik. Ezért mindazokat, akiknek házi karantént írtak elő, arra biztatják, hogy bátran használják az applikációt. Az elhang­zottakhoz Kovács Zoltán hozzáfűzte, a rendszer használata az ügyfélkapu al­kalmazásának megfelelő adatbizton­ságot szavatol. A schengeni övezeten belül is vizsgálat vár minden érkezőre Fotó: Havran Zoltán ■Á Országszerte látogatási tilalmak Munkatársunktól A súlyosbodó járványügyi helyzet miatt mától számos egészségügyi intézetben és idősotthonban rendeltek el korláto­zásokat. Teljes látogatási tilalmat ren­delt el valamennyi tagkórházában a Sza­­bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, illetve a sal­gótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház. A szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórházba pedig csak előszűrés után le­het belépni, kísérő csak indokolt eset­ben - például a beteg gyermek szülője - mehet be. A kórház területére gép­járművel nem lehet behajtani, a moz­gásukban korlátozott betegek közleke­dését a kórház betegszállító szolgálata és betegvezetői segítik. A járóbeteg-el­látás változatlan rendben működik. Za­laegerszegen teljes látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el az önkormányza­ti idősotthonokban, elmaradnak a tan­évnyitók, az óvodákban és bölcsődék­ben pedig csak az előtérig kísérhetik a szülők a gyerekeiket. Látogatási tilalom lép életbe a Szolnoki Kistérség Több­célú Társulása fenntartásában műkö­dő idősotthonokban is. V­L 4 Lezárult a nemzeti konzultáció A második legnépszerűbb lehet a koronavírus kapcsán indított kérdőív Tegnap éjfélig lehetett kitölteni a koronavírus elleni még hatéko­nyabb küzdelem érdekében indí­tott nemzeti konzultációt. Ebben a kormány arról is kérte a ma­gyarok véleményét, hogy a ban­kok és a multinacionális vállala­tok is hozzájáruljanak-e a védeke­zés költségeihez a járvány idején. Dömötör Csaba a Magyar Nem­zetnek úgy fogalmazott, hogy a mostani a második legnépszerűbb nemzeti konzultáció. Munkatársunktól - Ez az utolsó nap, amikor még ki le­het tölteni a nemzeti konzultációs kér­dőíveket - hívta fel a figyelmet tegnap kora délután Szentkirályi Alexandra a kabinet Facebook-oldalára feltöltött vi­deóban. A kormányszóvivő úgy fogal­mazott: ha sokan elmondják a vélemé­nyüket, ha a legfontosabb kérdésekben egyetértenek, akkor hatékonyabban le­het védekezni. Szerinte a koronavírus elleni küzdelem témája nem is lehetne aktuálisabb. - Nyakunkon a második hullám, a világban a fertőzöttek száma már meghaladta a 25 milliót - mondta. A Magyar Nemzet megkeresésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda par­lamenti államtitkára úgy fogalmazott, hogy a mostani a második legnépsze­rűbb nemzeti konzultáció, amelyben a korábbiakhoz képest valamivel ma­gasabb az internetes kitöltések száma. Dömötör Csaba tájékoztatása szerint a kormány várhatóan a napokban teszi közzé a végleges részvételi adatokat, ez­után kezdődik meg a válaszok feldol­gozása, amit a járványügyi helyzettől függően, de minél hamarabb szeretné­nek elvégezni. Az államtitkár ugyan­csak hangsúlyozta: akkor tudnak a jö­vőben is eredményesen küzdeni a ví­rus ellen, ha tudják, hogy a magyarok mely intézkedéseket támogatják, me­lyek a legfontosabb egyetértési pontok. Az biztos, hogy a legutóbbi, augusz­tus közepén közölt adatok szerint 1,633 millióan már biztosan részt vettek a nemzeti konzultációban, amelyben egye­bek mellett arról kérdezték a lakossá­got, hogy támogatnak-e olyan intézke­déseket, mint a kijárási korlátozás beve­zetése, a szociális távolságtartás vagy a maszkviselés, de véleményt mondhat­tak az országhatárok lezárásáról, vala­mint az oktatási intézmények bezárá­sáról is. A kormány arról is kérte a ma­gyarok véleményét, hogy a bankok és a multinacionális vállalatok is hozzá­­járuljanak-e a védekezés költségeihez a járvány idején. Emlékezetes, a nemzeti konzultá­ció kifejezést Orbán Viktor még el­lenzéki politikusként 2005-ben hasz­nálta először, a 2010-es kormányvál­tást követően pedig a kabinet a mosta­nival együtt összesen kilenc alkalom­mal fordult a magyarokhoz. A legsike­resebb eddig a Soros-tervvel kapcso­latos konzultáció volt, amelyben több mint 2,3 millió válaszadó utasította el a kötelező betelepítést. Két hete már több mint 1,6 millióan adtak választ a kérdésekre Fotó: Bach Máté

Next