Magyar Nemzet, 2020. szeptember (83. évfolyam, 204-229. szám)

2020-09-01 / 204. szám

2020. szeptember 1., kedd BELFÖLD 3 Parkolópályára kerül a nagykörúti forgalom Karácsony Gergely felemás megoldást talált ki A Nagykörút parkolósávjait áldozta fel a főváros vezetése, hogy meg­tarthassa a kerékpársávokat, de csak a körút felén. A kormánypár­ti politikusok szerint felemegoldás szültetett, a közlekedési káosz borítékolható. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint veszélyes, ha folyamatosan változtatják a közlekedési rendet. Végh Attila-Elek Nikoletta A Nagykörút forgalma nagyon külön­böző az egyes szakaszokon, ezért a Bla­­ha Lujza tér és a Petőfi híd között tel­jes mértékben kétsávos lesz az autós közlekedés, a szakaszon a parkolósá­vokból alakítanak ki kerékpárutakat - jelentette be Karácsony Gergely tegna­pi városházi sajtótájékoztatóján. Buda­pest baloldali főpolgármestere hozzá­tette: a körút többi szakaszán marad a kétszer egysávos gépjármű-közlekedés, mert ott nem lehet együtt kialakíta­ni a kétszer két sávot és a biciklisávot. Úgy fogalmazott: ahol marad az egy­­egy forgalmi sáv, ott járdaszigeteket építenek, kedvezőbb lámpaprogramot alakítanak ki az autóknak. Karácsony állítása szerint a budapesti kerékpár­sávokról hosszas társadalmi konzul­tációt folytattak. Arról is beszélt, hogy az eredetileg ideiglenesen kialakított, felfestett kerékpársávok az Üllői út ki­vételével a fővárosi közösségi közleke­dés rendszerének részévé váltak, ezért a jövőben is megmaradnak. TARLÓST DICSÉRTE A Párbeszéd főpolgármestere megle­pő fordulatként dicsérte elődje kerék­páros fejlesztéseit. Felidézte: a Tarlós István főpolgármestersége idején el­fogadott Fővárosi mobilitási terv célul tűzte ki a kerékpáros közlekedés ará­nyának tíz százalékra emelését. - Je­lenleg Budapesten többen kerékpároz­nak, mint korábban bármikor - hang­súlyozta. A Nagykörút jövője kapcsán pedig úgy fogalmazott, egyetért a ci­vil szervezetekkel, amelyek szerint a körutat közlekedési célú forgalmas út helyett Pest főutcájaként képzelik el. Budapest főpolgármestere a Nagy­körút újabb átalakításáról tartott saj­tótájékoztatóján maga is elismerte: az általa most bejelentett megoldás nem mindenkinek fog tetszeni. Balogh Samu kabinetfőnök, várostervező beszélt a kerékpársávok átalakításának részle­teiről. Egyértelművé tette: az Üllői úti kerékpársávok megszűnnek, a metrót pótló buszokkal közös sáv balesetve­szélyes. Ami a nagykörúti újabb átala­kítást illeti, Balogh Samu szerint még a héten elindul a kivitelezés, és vár­hatóan szeptember első felében elké­szülnek a főpolgármester által emlí­tett forgalomtechnikai beavatkozások. Fürjes Balázs Budapest és az agglo­meráció fejlesztéséért felelős államtitkár Karácsony sajtótájékoztatóját megelő­zően azt javasolta, hogy a teljes Nagy­körúton a parkolósáv helyett legyen kerékpársáv, és erről egy látványter­vet is megosztott. A felemás megol­dás kapcsán pedig úgy fogalmazott: „baljósak az árnyak”. Az államtitkár szerint az autósok nem kapták vissza az elvett sávokat. JÖN A KÁOSZ - Hatalmas káoszra készüljenek ked­den a Budapesten közlekedők - reagált Wintermantel Zsolt, a Budapesti Köz­lekedési Központ (BKK) igazgatóságá­nak Fidesz által delegált tagja. A kor­mánypárti politikus azt mondta: Ka­rácsony Gergely bejelentése legalább két hetet késett, és csak azt bizonyítja, hogy folytatódik a néhány hónapja kez­dődött „emberkísérlet”.­­ Tipikus Ka­rácsony Gergely-és részmegoldás szü­letett - értékelt, majd úgy fogalmazott: a politikai elemzők dolga annak meg­ítélése, hogy Karácsony Gergely mos­tani döntésével a Demokratikus Koa­líció politikai zsarolásának engedett, vagy meghallgatta Fürjes Balázs és a Fidesz jobbító szándékú javaslatait. VESZÉLYES VÁLTOZTATÁSOK Lengyel János közlekedésbiztonsági igazságügyi szakértő a Magyar Nem­zetnek elmondta, nem igazán jó a köz­lekedési morál, a baleset-megelőzés szempontjából egy nagyváros közle­kedési rendjének állandó változtatá­sa. - Az autósok többsége rutinból ve­zet, a megszokott útirányon, sávok­ban, idő, mire átáll a változtatások­ra - hívta fel figyelmet, hozzátéve: a kerékpársávokon a megújult intézke­dése után is ott lesznek a buszmegál­lók, a biciklisek sávjára hajtó jobbra kanyarodó - vagy az új rendelkezé­sek szerint éppen a mellékutcákban szabad parkolóhelyet kereső - autók, amik szintén balesetveszélyes helyze­teket okozhatnak. A szakértő szerint a kerékpárosok többsége azt hiszi, a bi­ciklisáv megvédi, de ez csak az elkü­lönült, kiépített, nem pedig a felfes­tett, a járműforgalom elől elvett terü­letre helyezett kerékpárúton érvényes. Csak részlegesen valósulhat meg a Fürjes Balázs által közreadott látványterv Forrás: Fürjes Balázs Twitter-oldala KUDARC A FORGALOMCSILLAPÍTÁS Teljes káoszt eredménye­zett Belső-Erzsébetváros átalakított közlekedési rendje. Belső-Erzsébetváros­­ban az Andrássy út-Nagykörút-Rákóczi út-Károly körút közötti területen a Fővárosi Önkormányzat támogatásával és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közreműködésével elindított forgalomcsillapítási kísérlet eredménye­ként gyökeresen megváltoztatták Erzsébetváros közlekedési rendjét. Ennek eredményeként megszűnt száz parkolóhely, egyes utcákban megfordult a forgalom iránya, továbbá bizonyos utcák biciklivel kétirányúvá váltak vagy zsákutca lett belőlük. Erzsébetváros nagy része 30-as övezetté alakult. A meg­hozott intézkedéseket a lakók felháborítónak, teljesen átgondolatlannak tart­ják. A kerület lakói a Közösségitervezés.budapest.hu oldalon adtak hangot az elégedetlenségüknek, főként azt nehezményezik, véleményük megkérdezése nélkül hozták meg ezeket az intézkedéseket. - Teljes káosz! A sok kerékpáros nem más, mint ételfutár! Az önkormányzat a mozgáskorlátozottak érdekeit is semmibe veszi - írja az egyik felháborodott kommentelő. Erzsébetváros Face­­book-csoportja is hemzseg a zúgolódóktól.­­ Tiszta jövőt, átláthatóságot, pártpolitika helyett várospolitikát ígértek, ehelyett lezárnak, korlátoznak, rombolnak, de nem építenek, és legfőképpen nem segítenek a városlakók­nak! Biciklisávot festeni a körútra meg káoszvarázslót játszani embereknek a lakóhelyén nem várospolitika - háborgott egy erzsébetvárosi polgár. A HELYZET Becsengettek Talán soha nem örültek még a diákok ennyire a becsöngetésnek, mint ma. Minden úgy történt, ahogyan szeptember elsején történnie kell évtizedek óta, mintha minden a legnagyobb rendben volna. Pedig az előző tanév tavaszi szünete olyan hosszúra nyúlt a világjárvány miatt, hogy még az évzárók is elmaradtak. Most pedig épp akkor kellett újra lezárni a határokat, amikor az igazgatók az utolsó elütéseket javították az évnyitó ünnepi beszédeiken. De dacolva vírussal, járvánnyal, fertő­zésveszéllyel, az iskoláknak működniük kell! A magunk mögött hagyott időszak világított rá a legérzékleteseb­ben, hogy az iskola sokkal több, mint a leadott és valamilyen szinten el­sajátított tananyag halmaza. Lehet a legmodernebb eszközökön, a leg­kreatívabb módszerekkel oktatni digitálisan, valami nagyon lényeges akkor is hiányozni fog. Ez pedig a közösségben való létezés, az együtt­­lét varázsa, ami nélkülözhetetlen a tanintézmény oktatásnál is fonto­sabb funkciójának betöltéséhez, a neveléshez. Mert mondjanak bár­mit is a mindig mindenhez jobban értő haladások, a nevelés a fonto­sabb. Itt a lehetőség, hogy a tantestületek visszatérjenek ehhez az ősi, ám annál gyümölcsözőbb szemlélethez minden intézményben. Amíg lehet. Amíg a járvány engedi. Éppen ezért nagyon fontos most, hogy a lehető legszorosabb együttműködés valósuljon meg a diákok, a szülők és a tantestületek között a vírus elleni védekezés során is. Egy igazán óvatos virológus ki sem engedné nyitni az iskolák kapuját. Egymással ellentétes szempontoknak kell tehát egyszerre megfelelni. Ha sokáig akarnak együtt lenni a közösségek, akkor vállalni kell az ezzel járó kel­lemetlenségeket is. Többször kell kezet mosni, fertőtleníteni. Ahol nem akadályoz más tevékenységben, hordani kell a maszkot. Elég inteni, mo­solyogni is, nem kell a találkozásokkor feltétlenül össszeölelkezni. Ha pedig valaki nem érzi jól magát, maradjon otthon. Ez az alap, enélkül nem fog menni, ez minden érintett közös felelőssége. Jó lenne persze, ha a balliberális ellenzék is abbahagyná az áskáló­­dást legalább az oktatás területén, de erre nem számíthatunk. Sajnos ők abban érdekeltek, hogy minél előbb be kelljen zárni ismét a tanin­tézményeket, a szülők pedig ne tudjanak dolgozni menni, hogy minél nagyobb legyen a járvány gazdasági kártétele. Már azzal vigasztalják magukat, hogy a növekedés elmaradása, az emberek anyagi helyzetének romlása jócskán megnyirbálja majd a kormánypártok népszerűségét, és akkor felderenghet némi remény moslékkoalíciójuk számára 2022- ben. Ezért támadják a hagyományos iskolakezdést, ezért lettek hirte­len tudósokat megszégyenítő felkészültségű járványügyi szakemberek. A legjobb oda sem figyelni rájuk. Minden józanul gondolkodó magyar ember örül a mai napnak. Bízik az eddig is példamutató teljesítményt nyújtó pedagóguskarban, hisz a szülők, diákok, tantestületek és intéz­ményfenntartók összefogásán nyugvó erőfeszítésekben, amelyek meg­oldanak majd minden menet közben felmerülő problémát. Azért, hogy ne kelljen mindenütt átállni digitális oktatásra, hogy csak egy osztályt kelljen hazaküldeni, vagy csak egy iskolát zárjanak be, ha egyik-másik intézményben megszaporodnak majd a fertőzöttek. Emlékezzen mindenki azoknak a tanulóknak a sóhajára, akik min­dig egy kis rendkívüli szünetre vágytak, de az elmúlt fél év megtaní­totta nekik, hogy csak abból a suliból jó lógni, ahová bejárhat az ember. Jó évkezdést kívánunk mindannyiójuknak, olyan évet, amiben minden megtörténik a hagyományok szerint, amiben neon marad el sem bal­lagás, sem évzáró, és átélhető benne minden közös élmény, ami segíti a gyerekek felnőtté válását. GAJDICS OTTÓ TOLLHEGYEN Pilhál György Aszfaltfestők ideje Felfüggesztve a Városháza legújabb polgárpukkasztó zászlóavatását, sajtótájékoztatót tartott minap Karácsony Gergely arról, mik a legújabb tervei a Nagykörúttal, a kerékpársávokkal és a felbosszantott budapes­ti emberekkel. Ismeretes, néhány napja Fürjes Balázs, a fővárosi agglo­meráció fejlesztéséért felelős államtitkár arra kérte a főpolgármestert, ébredjen rá végre, hogy a főutak összemázolása csak végeláthatatlan káoszt, dugókat és baleseteket okoz, lassítja a forgalmat, növeli a lég­­szennyezést - vagyis épp a Városháza által huhogott klímavészhelyze­tet növeli. Karácsony most afféle válaszként adta elő expozéját (gondo­lom, mind a 41 tanácsadó besegített): „Budapest nem hagyja veszni ér­tékeit, de azt sem akarja, hogy a főváros közlekedése miatt ellentét ala­kuljon ki az autósok és a kerékpárosok, a közlekedők és a belváros lakói között. (Késő, már áll a bál - P. Gy.) Igyekeztünk olyan kompromisszu­mos megoldásokat találni, amelyek hosszú távon az élhető, tiszta leve­gőjű, zöld városképet vetítik előre, s politikai hovatartozás nélkül szol­gálják a fővárosiak jövőjét, blablabla...” Nem mennék az újabb emberkísérlet részleteibe (arról tudósításunk­ban írunk), csupán pár leendő érdekességet emelek ki. A körút egyik fe­lében újra két sáv lesz, viszont nem lehet parkolni, mert oda festik fel majd a biciklisávokat és az azoknak fityiszt mutató buszmegállókat. Aki mégis parkolni szeretne, tegyen le a tervéről vagy keressen helyet a külső kerületekben. Ahol a két sáv újra eggyé szűkül, azt ezentúl forga­lomcsillapító pontnak kell hívni (korábban dugó volt a neve). Ami biztos: újra az aszfaltfestő cégek nyertek.

Next