Magyar Nemzet, 2021. március (84. évfolyam, 50-75. szám)

2021-03-01 / 50. szám

2 BELFÖLD 2021. március 1., hétfő Két forduló és egy kicsi­­ baloldali előválasztás A Fidesz szerint Gyurcsány nagy átverésre készül augusztus közepétől Augusztus közepétől kezdődik a Gyurcsány-koalíció előválasztá­sa, melyben míg a baloldali mi­niszterelnök-jelölt személyéről két, addig a százhat egyéni or­szággyűlési képviselőjelöltről csak egy fordulóban dönthetnek azok, akik 2022 áprilisáig betöltik a 18. életévüket. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója sze­rint egy Gyurcsány Ferenc koreog­­rafálta színjátékot látunk. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pe­dig úgy látja: a baloldal becsapja a saját szavazóit, amikor az elő­választás újszerűségéről és fon­tosságáról beszél. Munkatársunktól mind a százhat választókörzetben elő­választáson dől el, ki indul majd a Fi­desz ellenében. Kétfordulós választá­son lehet szavazni a miniszterelnök-je­lölt személyéről és egy fordulóban az egyéni képviselőjelöltekről - jelentet­ték be a baloldali pártok tegnap. A kö­zös közlemény szerint az előválasztás többhetes folyamata augusztus köze­pétől indul el, amelyen azok is szavaz­hatnak, akik csak 2022 áprilisában töl­tik be a 18. életévüket. Azt is írják, az előválasztáson mindenki indulhat, aki elfogadja a jelölti feltételeket, amely­nek része képviselő-jelöltként négy­száz, miniszterelnök-jelöltként húsz­ezer támogatói ajánlás összegyűjtése. Az előválasztáson civilek­ is elindulhat­nak, akiknek előre jelezniük kell, hogy a hat baloldali párt leendő frakciói kö­zül melyikhez kívánnak csatlakozni. - Az előválasztásosdi csak egy szín­játék, mert Gyurcsány a baloldal va­lódi vezetője, így az fog érvényesülni, amit ő akar - reagált a Magyar Nem­zetnek a közös ellenzéki közlemény­re Hollik István. A Fidesz kommuni­kációs igazgatója szerint azt is figye­lembe kell venni, hogy már most le­het tudni, kik vannak a Gyurcsány-lis­­tán, hiszen a baloldali lapok már elő­re megírták, kik fognak elindulni ezen az előválasztáson. Habár a baloldali pártok közlemé­nyükben, azt állítják, „Magyarország tör­ténetében először országos előválasz­tásra kerül sor” Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasár­napi újság című műsorában arra emlé­keztetett: 2014-ben a Bajnai Gordon-Gyurcsány Ferenc-Mesterházy Attila hármas már tartott baloldali előválasz­tást, aztán kihozták, hogy utóbbi in­duljon közös miniszterelnök-jelöltként.­­ Míg a kormánypártok esetében nyil­vánvaló és követhető, hogy mi fog tör­ténni a jelöltek összeállításakor, addig a baloldali pártoknál számos csalárd lépés van. A baloldali előválasztás előtt pél­dául gyakran hangoztatják annak újsze­rűségét és fontosságát, miközben sem­mi meglepő nem történik - mondta Kocsis Máté. A kormánypárti politi­kus szomorúnak tartja, hogy valójában a baloldali szavazók átverésére szolgál az egész koncepció, hiszen a folyama­tokat egy az egyben Gyurcsány Ferenc irányítja, aki először beszélt közös lis­táról, az előválasztásról, valamint a kö­zös miniszterelnök-jelölt szükségessé­géről. A frakcióvezető szerint nemcsak az előválasztás kommunikálásával veri át folyamatosan a baloldal a saját szava­zóit, hanem a járvány elleni védekezés ügyében is. - A parlament egészség­üggyel foglalkozó bizottságát például az a Korózs Lajos vezeti, aki megaláz­ta, megsértette tavaly a mentőket ka­muvideójában, és álhíreket terjesztett - mondta a frakcióvezető, hozzátéve: a baloldal parlamenti és közéleti maga­tartása az emberek elbizonytalanításá­ra szolgál a járványhelyzet kellős köze­pén, akár az oltással, akár az intézkedé­sekkel kapcsolatban. Kocsis Máté egy­úttal rossz szándékúnál­ és hiteltelen­nek tartja a Covid-vizsgálóbizottsághoz hasonló jellegű baloldali kezdeménye­zéseket, sőt közlése szerint mivel nincs az Országgyűlésnek ilyen testülete, így a kormány nem vesz részt nem hivata­los, a baloldali pártok által kreált intéz­ményekben. - Arcátlanság, hogy éppen olyan politikusok akarnak vizsgálatot le­folytatni, akik úton-útfélen akadályoz­zák a járvány elleni védekezést, például nem szavazták meg a szükséges intéz­kedéseket - közölte, megjegyezve: ha a baloldalon múlt volna, nem lenne ága­zati hiteltámogatás, moratórium, adó- és járulékcsökkentés vagy otthonfelújí­tási támogatás. Úgy tűnik, hogy az ellenzéki házibajnokságon a DK elnökének tervei válhatnak valóra Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Két hónap, tizenötezer határsértő Munkatársunktól Több mint 15 ezer határsértőt fogtak el idén eddig a magyar határokon - közöl­te a miniszterelnök belbiztonsági főta­nácsadója az M1 aktuális csatorna pén­tek esti műsorában. Bakondi György azt is elmondta: ebben az évben pén­tek reggelig 174 embercsempész ellen indítottak eljárást. - Magyarország, az Európai Unió biztonsága a határo­kon kezdődik - jelentette ki a főtanács­adó. Bakondi arra is elhívta a figyelmet, hogy míg az európai polgárok nagyon szigorú szabályokkal léphetik át az ál­lamhatárt, addig a migránsok mindent semmibe véve szab­adon kóborolnak, és ennek az eddigi közbiztonsági, nemzet­­biztonsági kockázatok mellett már ko­moly közegészségügyi kockázata is van. Forrás: Police.hu Továbbra is csak a bizonytalanság biztos Alapjogokért Központ: A közös érdeket felülírhatja az egyes pártok ambíciója A baloldal érdeke egyértelműen az, hogy az előválasztás komoly nézeteltérésektől mentesen, botrányok nélkül valósuljon meg, éppen ezért egyelőre egységesnek, szolidárisnak mutatkoznak, azonban a lehetséges jövőbeni konfliktusok már körvonalazód­nak - fejti ki a Magyar Nemzetnek készített elemzésében Tóth Erik. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az idei előválasztás nemcsak a kivitelezése, hanem költségei miatt is sa­játos lesz, ugyanis nem tudni, miből, de rengeteget fognak rá el­költeni a baloldali pártok. Kincses Krisztina Az előválasztás a baloldal politikai ter­méke a saját káderhiányának elfedé­sére - jelenti ki Tóth Erik. " Lassan a magyar baloldali tradíció részévé vá­lik a casting - mondta még 2014-ben Karácsony Gergely. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a je­lenlegi főpolgármester nem tévedett, a különbség csak az, hogy a „füstös szobák” előre kialkudott és lejátszott megállapodásait külsőségekben is meg­jelenítik. Azonban az idei előválasz­tás nemcsak a kivitelezése, de költsé­gei miatt is sajátos lesz, ugyanis nem tudni, miből, de rengeteget fognak rá elkölteni a baloldali pártok. A GYŐZTES MÁR MEGVAN Tóth Erik szerint nem szabad lebecsül­ni az előválasztásban rejlő potenciált. Választói oldalról nézve ugyanis képes aktivizálni, mozgósítani a potenciális szavazókat, ráadásul az őszre időzített voksolás kellően közel lesz a 2022-es tavaszi országgyűlési választásokhoz is.­­ Jelenleg a DK társadalmi bázisa a legaktívabb és a legnagyobb orszá­gosan, ráadásul Gyurcsány a politikai tapasztalata miatt kiemelkedik a bal­oldali mezőnyből. Budapesten azt lát­hattuk, hogy hiába nyerte meg Kará­csony Gergely az előválasztást, majd szerezte meg a főpolgármesteri címet is, Gyurcsánynak mégis sikerült kulcs­­pozíciókba ültetni embereit, a Fővá­rosi Közgyűlésben pedig több szo­cialista polgármestert is átcsábított pártjába, melynek eredményeként ma a DK nélkül nem lehet fontos dönté­seket meghozni Budapesten - mutat rá Tóth Erik. VITÁS KÉRDÉSEK Az elemzés szerint a baloldali pártok előválasztással kapcsolatos javaslatai­nak közös metszete nagyon szűk. Tóth Erik szerint önmagában az a tény, hogy hónapokig képtelenek voltak megálla­podni az előválasztás pontos mene­téről, megmutatja, hogy miért vonják már most sokan kétségbe a baloldali pártok kormányzóképességét.­­ Abban ugyan egyetértés van, hogy a miniszterelnök-jelölteknek külön elő­­választási kampány és forduló kell, de ezenkívül sokáig másban nem voltak közös nevezőn: nem értettek egyet ab­ban, hogy pontosan kik szavazhatnak az előválasztáson, hogy mikor és mi­lyen ütemterv szerint szervezzék meg a voksolást, de az is vitás pont volt, hogy az országos közös listás helyeket mi alapján osszák fel maguk között az érdekeltek - sorolja a vezető elemző. ELLENTÉTES ÉRDEKEK - Bár hivatalosan mindenki azt az ál­láspontot képviseli, hogy minden egyé­ni választókörzetben előzetes vokso­lást kell tartani, az egyes pártok poli­tikai érdekei ebben nagyon eltérnek - magyarázza az elemző. Tóth em­lékeztet: korábban sem a DK, sem az MSZP nem támogatták azt, hogy min­den körzetben legyen előzetes vokso­lás a képviselőjelöltek személyéről.­­ A Jobbik a pártok közötti megegye­zést preferálta, azonban - mint oly sok esetben - most is változtatni lát­szanak saját véleményükön, ugyanis Jakab Péter pártelnök szerint a Job­bik támogatottsága saját belső méré­seik alapján újra emelkedő tendenciát mutat. Fekete-Győr Andráséknak pe­dig elemi érdeke, hogy mindenhol le­gyen előválasztás, hiszen a Momen­tum 2018-ban még nem volt orszá­gosan beágyazott párt - sorolja a ve­zető elemző. A DK MÉG KIVÁR Tóth Erik hangsúlyozza: október 23-a gyorsan itt lesz, de egyelőre azt sem tudni, hogy kik fognak a miniszte­rel­­nök-jelöltségért megküzdeni egymás­sal. Mint írja, Karácsony Gergely in­dulásának megágyaztak már egy-egy jól elhelyezett közvélemény-kutatással, ezért a főpolgármester indítása nem okozna meglepetést. Gyurcsány Fe­renc egyelőre kivár a DK által támo­gatott jelölt megnevezésével. Kérdés, hogy Fekete-Győr András, Márki-Zay Péter vagy Pálinkás József mennyire rúghatnak labdába a többiekkel szem­ben, és hogy kiket enged még fellép­ni a pályára Gyurcsány Ferenc, vala­mint az is, hogy a nagy zűrzavarban lesz-e egyáltalán potens kihívója Or­bán Viktornak. A VICCPÁRT IS ESÉLYES Tóth Erik úgy látja, a baloldal érdeke most egyértelműen az, hogy az elővá­lasztás komoly nézeteltérésektől men­tesen, botrányok nélkül valósuljon meg. - Most még egységesnek, szolidárisnak mutatkoznak a baloldal pártja, azon­ban a lehetséges jövőbeni konfliktu­sok már körvonalazódnak: a DK a vá­lasztókörzetek túlnyomó többségében már megnevezte jelöltjét, illetve a Mo­mentum is több budai körzetre beje­lentkezett. A miniszterelnök-jelöltek száma is bővülni fog, és nem tudni, hogy a magukat civilnek nevező as­piránsok miként írják át a pártok ál­tal delegáltak közötti erőviszonyokat - jegyzi meg. A vezető elemző szerint további kér­désként merül fel, hogy a Magyar Két­­farkú Kutyapárt (MKKP) részt vesz-e az együttműködésben vagy elindít­ja jelöltjeit a baloldallal és a Fidesz- KDNP-vel szemben. Amennyiben utób­bi forgatókönyv érvényesül, a pártnak jó esélye van arra, hogy megugorja az ötszázalékos küszöböt, ugyanis tör­vényszerű, hogy a két nagy tömbön kívül a választóknak mindig van igé­nye egy harmadik erőre is, ezt az űrt pedig 2022-ben az MKKP töltheti be.

Next