Magyar Nemzet, 2021. június (84. évfolyam, 124-149. szám)

2021-06-01 / 124. szám

2 BELFÖLD ,Magyar Nemzet 2021. június 1., kedd „Hatmillióért szellemesebb mutatványokat várunk Jakabtól” Orbán Viktor a Jobbikot a legkorruptabb magyar pártnak nevezte Jakab Péter egy komédiás, aki hét­ről hétre bohócot csinál magából - jelentette ki az Országgyűlés­ben az azonnali kérdések órájá­ban Orbán Viktor miniszterel­nök, aki a Jobbikot a legkorrup­tabb magyar pártnak nevezte. A kormányfő arról is beszélt, hogy egyedül Gyurcsány Ferenc él tőke­­jövedelemből, a Fudan Egyetem­mel kapcsolatos baloldali kriti­kákat pedig ködszurkálásnak mi­nősítette, hiszen a beruházáshoz konkrét tervek sincsenek. Munkatársunktól - Ön egy parlamenti párt frakcióve­zetője, ezért egy ideig komolyan vet­tük önt. De ön egy komédiás, aki hét­ről hétre bohócot csinál itt magából - mondta Jakab Péternek a miniszter­­elnök tegnap az Országgyűlés azon­nali kérdések órájában, miután a job­­bikos pártelnök - tolvajnak minősít­ve a kormányfőt - egy „Fizessenek a tolvajok!” feliratú szurkolósálat muta­tott fel a Parlamentben. Orbán Viktor erre úgy reagált, a pártelnök mutatvá­nya „sokba kerül a választóknak, akik mindezért havi hatmillió forintot fi­zetnek”. A miniszterelnök arról is be­szélt, hogy Gyurcsány Ferenc irányítja a Jobbik elnökét, de nem az eszéért al­kalmazza, hanem azért, hogy egy csör­gősipkát húzzon a fejére, és bohóckod­jon. - Hatmillióért szellemesebb mu­tatványokat várunk - szúrt oda a kor­mányfő Jakab Péternek. A miniszter­­elnök a Jobbikot a legkorruptabb ma­gyar pártnak nevezte, amely az előző parlamenti ciklusban egy oligarchá­nak adta el magát, most pedig Gyur­csány Ferenc szolgálatába állt. GYURCSÁNY TŐKÉJE - Önök a válság alatt egész végig azon dolgoztak, hogy én elveszítsem az ál­lásomat. Önök semmifajta nemzeti összefogásban nem voltak hajlandók részt venni. Egyetlen dolog érdekelte önöket, hogy hogyan buktassák meg a kormányt - emlékeztetett Orbán Vik­tor a DK-s Arató Gergely felszólalá­sára reagálva, aki a miniszterelnököt azért bírálta, mert egy rádióinterjúban ■ a bérből és fizetésből élők közé sorol­ta magát. - Az önök pártja az egyet­len, amelyiknek az elnöke tőkejövede­lemből él - közölte Orbán Viktor, aki hangsúlyozta: ő maga és valamennyi képviselő is bérből, fizetésből él, ami ráadásul össze van kötve az átlagjöve­delemmel, vagyis ha az csökken, akkor a­­ bérük is alacsonyabb lesz, és for­dítva. - Akkor sem szabadulnak meg tőlem, ha az önök forgatókönyve való­sul meg jövőre. A következő húsz év­ben is számíthatnak az együttműkö­désemre, mivel itt leszek a parlament­ben mint fizetésből élő képviselő - je­lezte a kormányfő a Gyurcsány-párti politikusnak. JÓ BERUHÁZÁSOK A párbeszédes Szabó Tímea Fudan Egye­temmel kapcsolatos bírálatára Orbán Viktor elmondta: ő még nem, de So­ros György és Barack Obama már tar­tott előadást a kínai felsőoktatási intéz­ményben, amely már ma is itt van Ma­gyarországon egy korábbi megállapo­dás értelmében. - Egyetemvárost épí­tünk, amiben lesz minden, amit vállal­tunk, lesz benne kollégium és oktatá­si épületek is - mondta a miniszterel­nök, aki szerint a baloldal zagyvaságo­­kat beszél, és csak ködszurkálás min­den, amit állítanak, hiszen még konk­rét tervek sincsenek a beruházáshoz. - Az igazság az, hogy több mint ezer­milliárd forintot fordít majd a kormány az egyetemekre jövőre - tette hozzá a miniszterelnök. Arra a baloldali fel­vetésre, miszerint „nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet a Fudan Egyetem érkezése”, azt mondta: bármilyen kül­földi egyetemmel kapcsolatban fel lehet tenni ezt a kérdést. Emlékeztetett: az amerikai titkosszolgálat például meg­figyelte még Angela Merkelt is, ebben pedig a dán titkosszolgálat segítette az amerikaiakat. A miniszterelnök közöl­te: Magyarországon jól szervezett szol­gálatok működnek, amelyek képesek megvédeni az országot. A miniszterelnök a Paks II beru­házásról megfogalmazott kritikára is reagált. Az LMP-s Keresztes László Ló­­rántnak elmondta: azért bízott meg egy minisztert, nevezetesen Süli Jánost a projekt irányításával, mert szakmai tapasztalattal bír, személyében ennél jobb, alkalmasabb szakember nem is lett volna a feladatra. - Nincs klíma­védelem és zöld jövő, sőt rezsicsök­kentés sincs atomenergia nélkül - mu­tatott rá Orbán Viktor, aki elmond­ta: a magyar embereknek ennek hiá­nyában két-háromszor akkora össze­gű számlát kellene fizetniük. A mi­niszterelnök elmondta: az oroszok­kal történő szerződés szakmai alapo­kon köttetett. - Dolgozom azon, hogy Magyarországon ne csak elégessük a fűtőanyagot, hanem hogy nukleáris politikánk Európában versenyképes legyen. A cél az, hogy Magyarorszá­gon minél kevesebb veszélyes hulla­dékot kelljen tárolni - mutatott rá a kormányfő. A finanszírozás kapcsán azt is elmondta, hogy a szerződések szerint más pénzügyi konstrukcióval is kiválthatják az orosz hitelt, ha ta­lálnak a piacon kedvezőbbet. BALKÁNI HAZUDOZÁS Miközben a jobbikos Nunkovics Tibor szerint Orbán Viktor az olcsó mun­kaerőre hivatkozva csalogatja ide a multinacionális cégeket, a minisz­terelnök kifejtette: a munkásból lett országgyűlési képviselő fizetése az el­múlt két évben huszonöt százalékkal nőtt, így „ebből a pozícióból előad­ni ezt a hozzászólást eléggé álságos”. Hangsúlyozta: a jobbikos politikus fi­zetése is azért emelkedett, mert a ma­gyar gazdaság jól teljesített és az át­lagjövedelmek emelkedtek.­­ Vessék össze a mostani adatokat az önök szö­vetségesének kormányzásával, amikor csökkentek a jövedelmek. Nem miat­tunk alacsonyabbak a magyar bérek, hanem azért, mert a baloldal negyven évig kommunista béreket fizetett az embereknek - mondta a kormányfő, aki szemenszedett balkáni hazudo­­zásnak nevezte, hogy a Jobbik szerint az emberek nem élnek most jobban, mint hét évvel ezelőtt. y­i­x Tárgyalják a pedofilellenes törvénycsomagot A jövőben lényegesen szigorúbb büntetés várhat a kiskorúak elleni szexuális bűnelkövetőkre A parlament elé kerülő pedofilellenes törvénycsomag többek között a büntető törvénykönyv lényeges szigorításán túl a gyermekek sé­relmére szexuális bűncselekményt elkövetők nyilvántartását, vala­mint a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal hatáskörének a bővíté­sét is tartalmazza. A DK képviselője a bizottsági vitában nem támo­gatta a gyeremekek védelmét szolgáló kormánypárti előterjesztést. Kincses Krisztina A pedofilcselekmények visszaszorítá­sát, a gyermekek fokozottabb védelmét várják a büntető törvénykönyv szigo­rításától az előterjesztők, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Selmeczi Gabriella, a párt frakcióvezető-helyet­tese. A képviselők a mai ülésnapon tár­gyalják a múlt kedden a Ház elé került javaslatcsomagot. Az előterjesztéssel kapcsolatban a KDNP politikusa, Na­­csa Lőrinc a közösségi oldalán hívta fel előre a figyelmet a DK-nak a pedo­­filtörvény szigorításához való hozzá­állására, mivel a Gyurcsány-párt kép­viselője, Varga Zoltán a bizottsági ülé­sen nem szavazta azt meg. Mint korábban megírtuk, a javaslat létrehozza a gyermekek sérelmére sze­xuális bűncselekményt elkövetők nyil­vántartását, amelyben kizárólag azon jogerősen elítélt személyek adatai lesz­nek elérhetők, akik a bűncselekmény elkövetésekor betöltötték a tizennyol­cadik életévüket. Ez technikailag nem egy új nyilvántartás, hanem hozzáfé­rési lehetőség egy szélesebb körnek a meglévő bűnügyi nyilvántartás szűk metszetéhez. A rendelkezés célja nem a stigmatizáció, hanem az, hogy egy szülő vagy tanár megbizonyosodhas­son arról, hogy a gyermekkel közvet­lenül kapcsolatba kerülő személy nem követett-e el korábban szexuális bűn­­cselekményt. A nyilvántartáson túl fontos még a gyermekek sérelmére elkövetett bűn­­cselekményekért járó büntetési tételek megemelése, illetve az, hogy akit ilyen típusú, súlyos bűncselekmény miatt ítélnek el, az nem helyezhető feltéte­lesen szabadságra, a büntetését teljes egészében le kell töltenie. Változik a munka törvénykönyve és a kormányzati igazgatásról szóló tör­vény is: a hatályos szabályok alapján a kiskorú nevelését, felügyeletét, gondo­zását, gyógykezelését végző munkál­tató meghatározott ideig nem létesít­het munkaviszonyt a szexuális bűncse­lekmények miatt elítélt személyekkel. Ezt a kört kibővíti a javaslat a tizen­nyolcadik életévét be nem töltött sze­mély részére szabadidővel, szórakozás­sal, sportolással összefüggő szolgálta­tást nyújtó munkahelyekkel. Erősödik továbbá a 2014-ben létre­hozott Gyermekvédelmi Internet-ke­­rekasztal hatásköre is. Ha például egy csatorna úgy tölti fel egy valóságshow felnőtt-tartalmat ábrázoló adását az online térbe, hogy azt nem egy elkülö­nült, figyelmeztetéssel ellátott oldalra teszi, a kerekasztal felszólíthatja majd a megfelelő lépések megtételére vagy a videó eltávolítására. A kerekasztal ci­vil figyelő szerepet is játszik a média­szabályozásban, a módosítással lehe­tősége lesz egyéni eseteket, műsoro­kat, internetes tartalmakat vizsgálni, és felkeresni a szolgáltatókat a gyer­mekekre veszélyes tartalom eltávolí­tása vagy megfelelő besorolása érde­kében. Ha ennek nem tesznek eleget, nyilvánosságra hozzák a jogsértést, és kezdeményezik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) eljárá­sát a szolgáltató ellen. A szülő megbizonyosodhat arról, hogy ki foglalkozik a gyermekével Fotó: 123RF

Next