Szabad Vajdaság, 1945. január (2. évfolyam, 1-23. szám)

1945-01-03 / 1. szám

Halál a fasizmusra - Szabadság a Réanek! TITO A NÖKIlOZt „Tj vagytok a legnagyobb tömeg-szer vezet, a legna­gyobb erő a front mögött, amely legtöbbet adhat, leg­többet segíthet." A vafiasógi Egységes Néplélszabadfló Front napilapfa J» évfolyim f. szántNovfszád, szerda 1945 fan vár 3 Ara 25 filler A győzelem eszlende Az elmúlt év nagy győzelmek'éve, z aj év a teljes győzelem, esztendeje. Mait évben felszabadult egész fovjetoroszország, Románia, Bugá­it Görögország, Belgium, FranJia­­■sság — és Olaszország, Hollandia, göszláyia, Magyarország nagy ré­­'fix Az elkövetkező esztendő Europa : pernek teljes felszabadulás át és a mokráciá teljes győzelmét, hc-za igával. ...................“ Kell. hogy ez az év a győzelmi tténdeje legyen minden vonalom Elpszön a harctereken: északi, k­­% déli és nyugati fronton. Talt"­­znia kell a frontoknak s a fasu­­>S. holtteste felett kezet nyújtanak ymésnak a szabadság szövetségem megpecsételik, azt, amiért harcol­­kt kis népek szabadságát, nagy ni­­k békességéi. Azutám győzelem kell hogy legyed 'non, a belországban is mindenütt| fasizmus teljes kiirtása, a nép és e, élet ■ellemégeinek 'kiküszöbölésé, c i 'érvényrejutása. Mert amigg^mn­­nki otthon is nem küzdi le az e\ /séget, addig, kétséges minden kith győzelem. ­Végül a romok felett teljes győzd• ú k ll aratnia a segítés szellemé, k. Nim elég a győzelem, a romokok l kell jutni! A legázolt s most 4 mohból feltápászkodó népek nyu j­­ninak segítő kezei egymásnak. De k fronton kell győznie a segítés szel vének! De sok hányon, romon, éh­­vén, ' nyomorúságon tkell erőt ven- Ink, de sok nehézség felett kell Őznünk. Ebben az országban sok rom van ■^sok takarító kéz kell! — Ebben az Országban sok éhes száj van, — sok kenyéradő kéz kell! — Sok az árva, v.ftélfiagyoit, a sebesült, a rokkant, a .korosodott. .Óriási front ez, nagy küz­delmek állnak előttünk de nagy győ­zelmek ígérete is vár ránk. Győzel­met ígér nekünk, ha vállaljuk, a mun­­■kik. segítés, adakozás, áldozat frontja H ! Az elkövetkező esztendő győzelme­iben pedig nagy része kell hogy le­gyén Vajdaságnak is. Fegyveres ke­­'Aet adtunk s adunk is még. Itthoni ínségeinkkel, népünk közt bujkáló, sárló ellenségeinkkel is végleg le il számolnunk. A munka-fronton meg keli mutatnia Vajdaságnak, ágy képes nagy és dicső vállalkozá­­fkm, ha kell, fDe főleg a segítés frontján kell ágy győzelmet aratnia. Ezen a fron­­in nú lehetünk a legerősebbek. Ezen ■fron (cm mi dilit hatjuk ki a legna­­x'Obb és legerősebb hadsereget ebben V országban. Mutassuk meg ezen a Mn, uindázt az áldozatot, amit más yHkek harcban, vérben adtak. Búza, 'dkoríca, élelem, meleg ruha, cipő, gytnyui álljanak glédába a bácskai pmti,\baranyai arcvonalon. Legyen \ a mb\kiiWn vajdasági frontunk — Wl mi vajdaságiak aratjuk á ; leg­­igyóbb győzelmet/ tegyen m uj [esztendő Vajdaság \gy iyömmrín Aett&cje. h. Kétmillió ember válságos helyzele a körlilzárl Budapesten Magyarország tiadat üzent Németországnál! — A debreceni kormány fegyverszünetét kért a szövetséges hala Irts aktól A felhívás felsorolja az össmi harcoló német egységeket és magyar egységeket, közli, hogy december 25-ikén befejeződött a város végle­ges körülzárása, rámutat a város védőinek reménytelen Helyzetére majd hat pontban közli; milyen fel­tételek mellett történhetik meg a város átadása A feltételek hal pontban összefoglalva a következők: 1. Az ellenállást azonnal be kell szüntetni. 2. Azonnal át kell engedni minden hadianyagot, át kell adni minden fegyvert, közlekedési esz­közt, a katonaság és a tisztek hadi foglyoknak tekintetnek. 3. A zovjet részről biztosítékit nyújtanak arra hogy a katonáknak nem lés** ‘ . dásuk. A nénitek v— a1 ^''i1 közkatonáik —A a Y valami lyeri • '■ '.5f a'llamb katonák, számbavétel^ fásuk utón azonnal otthonukba. A sebesü tegeknek a Vörös hao segítséget nyújt, a 'fisz hatiák kardjukat illet\ vérükét. A Vörös hadsereg meg akarta kímélni Indapesteí a tovább! passfaláslól és megadásra szólította fel a város védőit Ä németek agy a két orosz kik, Ezeket a feltételeket ju az oroszok Budapest védőiht ros utcáit körülzáró áltásgyű. amelyek a nyugati részen má. lyen benyúlnak a budai kerüle, be sőt több kerületet magukba zárnak, egész napon át hangszórók harsogták a megadási felhívást, va­lamint azokat a technikai részlete­ket, amelyek mellett a szqvjét fő­parancsnoksága két kiküldöttét is indított a védörség főparancsnoksá­gához, hoey a választ átvegyék. De­cember 30-ikán , déli 12 órakor moszkvai időszámítás szerint, (közép­­európai idő szerint 10 Órákor) :■■■ . jobboldali -Dunaparton, a Búdárö’ Érd felé vezető utón indult el egyik szovjetkiküldött, autón inén.’ és szabályos fehér zászló jelezte kül­detését. A szóvjeltuzér.ség rhuködér.í ezen a szakaszon a jelzett időben azü netelt. éppenugy mint ' a könny i; fegyverek füze. A baloldali Duná­­parton».. Budapest és veesés közök indult el a másik kiküldőit, vgysr ebben az időpontban hasonló köj menyek között. ' A ballodali, pesti Dunapar indult kiküldöttei a németéi gépfegyver és igyutüzzel 4* úgyhogy életéi vesztette dali, budai Dunaparton szovjétküldötit Buda' négy kilométernyim séges vonalat. r fopárancshokf"' le, hogv Í-* filmet felrobbantották a hidakat, több tör­ténelmi középület áll lángokban és az utcai harcok egyre heve­sebbek. Ilyen volt a város képe mái abban a pillanatban, amikor a szov­jethad vezetőség elhatározta, hogy a további pusztulás, a polgári lakos­ság veszteségeinek elkerülése céljá­ból megadásra szólítja német főparancsnokságot, Budapesti német védőit és azokat a magyar egysége­ket, amelyek a. várpr védelmébeh még harcolnak. Tcl'buhin és Mali­­novszki marsalok ’ aláírásával juttat­tak el ezt az utol.- 1 hívást a lán­goló, égő magyar ha. Miközben Magyarország külpoHti­­k.i helyzetében — áj- o^zág 'hagy­­r^zének felszabadulása ,a debrece­ni nemzetgyűlés megalakulása illet­ve az ideiglenes kormány döntő el­határozásai után — alapvető ' válto­zás állott be, a Duna két partján Biidapestaél végleg bezárult a vas­­gyfrü a magyar főváros körül és ott az események drámai gyorsasággal pengnek tovább. A németek min­den aláaknáztak — mondja a Kr^naja Zvfizda helyszíni tudósítá­sa v azonfesn nem tudják megaka­dályozni a* szovjeítcsapatok további ol^yofö’..fását. A város fölött vas- Attiő gomolyog, a néntetek A Debrecenben megalakult ideiglenes magyar kormány — mint azt Moszkvából és Londonból érkező egybehangzó jelentések közölték —■ fontos közleményt adott ki, amelyben tudatja, hogy Magyarország hadat üzent Németországnak. Ugyanakkor azt is közli a magyar kormány ki­áltványa, hogy fegyverszünetet kér Szovjetoroszországtol és a sző vétsél ges nemzetektől. A TASS iroda debreceni jelentés alapján ad hirt a magyar kor­mány nagyjelentőségű elhatározásáról. A döntés a magyar kormány leg­utóbbi minisztertanácsán esett, a kiadott hivatalos nyilatkozat ezeket mondja: ' — Harcolni akarunk Szovjetoroszország és a szövetséges hatalmak oldalán mindaddig, amíg az egyesült nemzetek teljes győzelmet érnek el a fasiszta Németország ellen, mert csak ilyen győzelem biztosithatja Ma­gyarország függetlenségét. Ugyanakkor az ideiglenes magyar kormány tudatja az ország népével, hogy a szovjet kormányhoz, valamint a szö­vetséges nemzetek kormányaihoz fordult fegyverszünet megkötésére. Ezt a jelentést kiegészíti egy moszkvai híradás, amely szerint' a Szovjet fővárosban várják a debreceni kormány kiküldötteit, akik «> bárom szövetséges hatalommal megkötendő fegyverszünet feltételeiről A ma yar nép végre rátalált önmagára egyedüli útra, amely országunk!! elvezeti a szabadságszerető népéj nagy családjába. Bizalommal remél­jük. hogy a független, demokratikuí Magyarország, ha felszabadult a já­rom alól folytatja a harcot a győ­zelmes vörös hadsereg oldalán, és ezzel helyrehozza a múltból szárma­zó tévedéseit. Azt is reméljük, hogy ilyenformán sikerül majd biztosíta­ni nemzetünk jo* b jövőjét Nagy­­britániával, Szovjetoroszországgal, az Egyesült Államokkal és szomszé­dainkkal váló baráti egyetértésben. A külföldön élő magyaroknak ugyanígy egységesíteni kell erejü­ket; össze kell fbgniok minél na­gyobb segítséget nyújtva a harcoló Magyarországnak, fel kell ajánla­­niok képességeiket arra. hogy a kö­zös cél minél előbb elérhető legyen. Éljen a független, demokratikus Magyarország! Élten a felszabadító vörös hadsereg! Éljen az egyesült nemzetek győzelme a náci Németor­szág fölött!— fejeződik be a kiált­vány. A londoni magyar bizottság Káro­lyi Mihály elnökletével a következő határozatott hozta: Az Angliában működő magyar ta­nács lelkesedéssel üdvözli az ideigle­nes. nemzeti magyar kormányt, amely az ideiglenes nemzetgyűlés kebelében alakult meg. Ilyen módon megkezdődött a magyar történelem legtragikusabb és legszégyenlete­sebb fejezete után a romok fölött az építő munka. Az a meggyőződésünk, hogy a magyar nép teljes erejével segíti az ideiglenes magyar kor­mányt programja végrehajtásában, mert ez a program, valóban előfel­tétele Magyarország demokratikus fejlődésének. Az angliai magyar ta­nács örömének és lelkesedésének ad kifejezést, hogy a magyar nép ráta­lált önmagára. Az ideiglenes kor­mány, amely a felszabadított terüle­tek magyar népének akaratából szü­letett meg, elhatározta, hogy mozgó­­díja az ország katonai és anyagi tet­­esitőképességét a Németország elle­li harcban. Rálépett tehát arra az

Next

/
Thumbnails
Contents