Szabad Vajdaság, 1945. február (2. évfolyam, 24-47. szám)

1945-02-01 / 24. szám

Zavarosban Halászné Országunk újonnan induló élete sokféle lehetőséget nyújt s a kez­det forrongásaiban­ gazdasági, tár­sadalmi és politikai tekintetben is sok minden bukkanhat felszínre. Olyan a közélet, mint az örvény, sok régit és újat, jót és rosszat dob fel­színre, ha belenézünk a közéletbe sok régi, elavult, holtraszánt jelen­séget látunk — de mennyi új. Ígé­retes dolgot is! — Régi sötét arco­kat látunk felmerülni — de mennyi rjat, ragyogót, bizakodót is! —Érté­keletien, megdöbbentő felszínre jutá­sokat is láthatunk — de mennyi nagy­szerű kezdetet, fényes indulást is! Meg kell tanulnunk tisztán látni és helyesen értékelni a közélet mai ka­vargását.­­Kétségtelen, hogy a mai közélet elég alkalmat nyújt még­­a zavaros­ban halászásra. Sok elszomorító példa mamija ezt: dolgok, amiknek már annyiszor megástuk sírját most új életre kelnek: figurák, akik min­den szint eljátszottak , lejárják ma­gukat­­ most újra felszínre vergőd­­nek: alakok, akik a helyzet meg nem állapodottságában csak a felzavart vizet látják, amiben eredményesen lehet halászni. — Látjuk a karrieris­tát, akinek az új Jugoszlávia csak fényes »pozíciók« választéka. — Itt van a »politikus« is, aki hirtelen élre ugrik és nagyszerűen hajtogatja a korszerű jelszavakat, amik ugyan neki semmit se jelentenek, de na­gyon jó holgok a zavaros vízben. — Itt vannak azok is persze, ak­i bár­mennyi pofont kaptak a sorstól, sem­m­it sem tanultak, ugyanott folytat­ják, ahol abbahagyták, tülekednek, homályos üzleteiket kötik, vakon, önzőn hajtják kis üzelmeiket. —* Fel­tűnnek a gazdasági élet régi kis ,hiénái, akik az első ijedtségen túl­esve nekibátorkodnak és újra va­dászterületüknek érzik országunk szegény­ leromlott gazdaságát. — És itt vannak a spekulánsok is, akik ebben a dinár-pengő-kuna-léva-rubel forgatagban jobb célra érdemes te­hetséggel és nem kis haszonnal zsonglőrködnek.­­ Van aki egészen kétségbeesik az ilyen jelenségek láttán és kiábrán­dultan vonja a vállát: nem érdemes, ugyanott vagyunk-ahol voltunk. De aki tiszta szemmel néz, nemcsak ezt látja. Ahol sok lehetőség van, ahol sok minden felszínre kerülhet, ott becsületes, jószándékú dolgoknak van legelsősorban lehetőségük és m­­­, dudásuk. Van, aki kihasználja a­ le- illőségeket a maga kis önző hasz­nára —hát mi ne ragadjuk meg két kézzel a jó, nemes, becsületes meg­mozdulás gazdag lehetőségeit? Ha egy-két sviháknak Ugródeszkája le­het ez az idő, ezerszer több joggal tehet a jószándék, a becsületes el­­gondolás nagy, széles indulása. Ha kis senkik tülekedhetnek, mennyivel több joggal kerülhet és­ kerül is felül nagy népi megmozdulásokban ítélet, igazság és közjó! Ezer és ezer jel mutatja, hogy megveti lábát a nép s ahol a nép az­uta ott leáldozik a kis törtetőknekSohasem voltak széle­sebb lehetőségei nagy és érdemes dol­goknak, mint éppen ma. Ne szomo­­rítson el az, hogy a forgatag feldob egy pár odanemvalót, hanem küzdj és használd ki széles lehetőségeit újnak, szénnek, nemesnek. Nézz tisz­ta szemmel körül s lásd meg nagy mezeit az építő munkának, nagy­ le­hetőségeit a becsületes szándéknak. Lásd, hogy veti meg lábát a nép s hogy forgatja ki sarkaiból az ósdi­, letűnt rendszert kis tülekedőivel, kö­nyöklőivel, bar­ácsaival együtt. Mi ezt a lehetőséget tartjuk­­szá­mon, mert tudjuk, hogy végül is ez marad fölül. Petőfi mondja a népről: »Habár felül a gálya s alul a víznek árja, azért a víz az ár. Mil a fessfinii» - Siab­ásái a nijmna'j! Minden haid'om egyetlen for­rása a nép! 4 vajdasági Egységes Népjelszaibeid­i tö Front napilat»fa NI« cwd­vam 24. szám Moviszád, csü­törtö* 1945 retor«®?* A Bv& 10 ain*’. A Pomerániát va s szo­vjet­csapatok százharmincöt kilométerre «klmnals. Berlintől m tat jaiffelrochi főváros^ üt®! — üiii:<er Ri»^4briih§i£2s fe®!saK<es&ii»cíi® m MmmstUM. m népei - Zsukov Marsal csapatainak támadóéle 135 kilométerre közelítette meg Berlint —­jelentette szerdán délelőtt a londoni rádió. Huszonnégy, órával korábban lépték át az első fehéroroszországi hadsereg páncélos és gyalogkötelékei a pomeránia határt és birtokba vették az összes ha­tármenti városokat A szovjet támadólendület egyetlen pillanatra sem torpant meg, a gőzhenger gurul tovább Pomeránia és Brandenburg síkságain —­ Berlinben pedig megindult a lázas kapkodás: megkezdték a város kiürítését. Hosszú autóoszlopok viszik a minisztériumok és a­ legfelsőbb német vezetés iratait délnek — valószínűleg München irá­nyába. A harmadik birodalom, a világ­történelemnek ez a vérgőzös lelket­len gépezete széthullás előtt áll, Aragónia­ beálltának kétségtelen jele dr. Ley munkaügyi miniszter következő nyilatkozata: , Harcolni­ fogunk Berlin előtt Berlinben és Berlin mögött“ — Huszonnégy órával az­­után, hogy az első szovjet egység átlépte Pomeránia határát és várat­lanul megszólalt Hitler maga. Rekedtes, fátyolos fáradt hang jelentke­zett a birodalmi rádióban: a Führer. Hisztérikus kitörésekkel­­megis­mételte ugyanazt, amit Ley előző nap mondott Harcot jelentett be, az utolsó SS katonáig s ha­lt­­te Mirisek-, és guerilla­­hábo­rút. Sötét álmaiban ilyennek látja a németség útját Hitler , hogy a birodalom ménéi egy pillanatra sem gondolják: nem ő volt, aki a mik­rofonon át hozzájuk szólt, felolvasott egy rendeletet. „A Gestapo — mondja a rendelet — bárhol bárkit kivégezhet, ahol ennek szükséges­sége mutatkozik“. Stockholmi jelentések elmondják, hogy Berlinben — a háború ki­törése óta először — „az utcákon nyilvánosan bírálják a német veze­tést a menekülők“. Ez a magyarázata a Gestapo korlátlan hatalmának. Lőni fognak a tömegre és elhallgatatják a nyilvánosan elégedetlenke­dőket­­— ez sem segít már ráj­uk.­­A fasiszta Németországon ez sem se­gít már, mint ahogy nem segít semmiféle Führer beszéd akármilyen hisztérikus kitörések kisérik is. nákat, miáltal a nagy acélgyár ön­tödéje és a gyári berendezés víz alá került. A tengerparton az ellenség vipa­­vai támaszpontja ellen törve, 37 né­metet megöltünk. A légelhám­tó üte­gek egy'ellenséges' gépet semmisí­tettek meg. A SZOVJET CSAPATOK ÖT KILO­MÉTERRE KÖNIGSBERG ULCIT Moszkvából jelentik. A szovjet in­formációs iroda közli az orosz hadi­­jelentést. Január 56-kán az első fehérorosz­országi hadsereg elfoglalta Keletpo­­roszországban Bischofsheim és War­tenburg­­városokat valamint további 150 helységet. Az egyik első siin­ta helység 5 kilométerre van Königs­­bergtől. Ugyanakkor csapataink visszaver­ték az ellenség gyalogsági és tank­­támadását Allenstein közelében. Ezek a csapatok nyugatnak, Elbing felé igyekeztek előretörni. Bydgoszcztól (Bromberg) észak­nyugatra, Pomeránia területén újabb 50 helységet foglaltunk el, míg Poz­namtól nyugatra, német területen, 200 helységet. A körülzárt poznanyi (poseni) helyőrséggel folyik a harc. január 28-ikán az első fehérorosz­­or­zági hadsereg 1228­ német repülő­gépet zsákmányolt a­ repülőtereken és a hangárokban. Kata­vicét­­ől délnyugatra ugyan­csak tovább folyik az előnyom­ás. itt negyvennél több helységet fog­laltak el a szovjet csapatok. Január 29-ikén az első­ ukrajnai hadsereg 55 ellenséges gépet zsák­mányolt. A Kárpátokban, igen ne­héz terepen, erdős és sziklás vidé­ken további térnyerés során a szov­­­jet csapatok 80 helységet foglal­tak el . Budapesten­ csapataink folytatva a körülzárt ellenség megsemmisíté­sét," birtokba vették a Margitszigetet­­és elfoglaltak további 130 háztöm­böt. Január 29-ikén 74 ellenséges tan­kot tettünk harcképtelenné. Légihar­cokban 24 ellenséges repülőgépet­ semmisítettünk meg. - " Jugoszláv szabadcsapatak felrobbantották a brédi is­zranji német egységei főhadiszállását Szarajevónál, Mágiáinál és Zeniténél eredményes támadásokat intéztünk német raenetoszlopon A népfelszabadító hadsereg és a partizáncsapatok főparancsnoksága közli: Szerémségben erőszakos felderítés során csapataink megöltek, 107 né­met katonát.­­ Vlasenice területén az elkesere­dett harcok nem csökkenő hevesség­gel tovább tartanak. Az ellenség So­­kolac felől erősítéseket vont oda és arra törekszik, hogy mindenáron észak felé törjön előre. 145 német katona elesett a harcokban. Az ellenség Brcskétől intézett ki­törése során 40 katonát vesztett. A­­ Boszna völgyében csapataink eredménnyel támadják a visszavo­nuló német menetoszlopokat vala­mint az usztasa és csetnik" biztosí­tókötelékeket Szarajevónál, Zenicá­­nál és Maviannál,eredményes táma­dásokat intéztünk az ellenség előőtt. Elesett összesen 243 , foglyulesett 47 német, usztasa és csetnik. Meg­semmisült 18 teherautó és egy vo­nat valamint nagymennyiségű lőszer és hadianyag, Mosztár területén folytatódnak a harcok. Buszanszka Gradiska közelében felszámoltunk egy ellenséges tá­maszpontot, a harcok során 45 usz­tasa­ elesett • Szlovéniában szabadcsap­átaink le­­­­vegőbe repítették­ a bledi park ho­telt valamint a­ Petrán hotelt, Krajj­­ban pedig, az Europa, hotelt, ahol­ a­ német parancsnokság működött ösz­­szesen 180 német katona vesztette életét Jasenicán -aláaknázták, és felrob­ Jtentováka^cs­omai. villanyturbi­ NÉMET SZILÉZIÁBAN FELI.ÁTADJAK , A KÜLFÖLDI MUNKÁSOK Moszkvából jelentek: Németor­szágban, leülősen a keleti tartomá­nyokban teljes a pánik és a zűr­zavar. Az elmúlt napokban Berlint három­­ erős légitámadás érte, ami csak növelte a pánikot a német fő­városban. Berlini jelentés szerint Ke­leten sor került a külföldi munkások

Next

/
Thumbnails
Contents