Szabad Vajdaság, 1945. február (2. évfolyam, 24-47. szám)

1945-02-01 / 24. szám

Mil a fcssfinii» - Sialiásái a nijtna'j! Minden haid'om egyetlen for sása a nép! 4 vafdasági Egységes Népielszaibeiclf tö Front nap11at»fa II« cwoivam 24. s^ám Movlszád, csiitörfö* 1945 fetor«®?* A Bv& 10 óin*’; Zavarosban Halászáé Országunk újonnan induló élete sokféle lehetőséget nyújt s a kez­det forrongásaiban' gazdasági, tár­sadalmi és politikai tekintetben is sok minden bukkanhat felszínre. Olyan a közélet, mint az örvény, sok régit és újat, jót és rosszat dob fel­színre. ha belenézünk a közéletbe sok régi, elavult, holtraszánt jelen­séget látunk — de mennyi uj. Ígé­retes dolgot is! — Régi sötét arco­kat látunk felmerülni — de mennyi rjot, ragyogót, bizakodót is! —Ért" keletien, megdöbbentő felszínre jutá­sokat is láthatunk — de mennyi nagy­szerű kezdetet, fényes indulást is! Meg kefl tanulnunk tisztán látni és helyesen értékelni a közélet mai ka­vargását. ^Kétségtelen, hogy a mai közélet elég alkalmat nyújt még 'a zavaros­ban ha'ászdsra. Sok elszomorító példa mamija ezt: dolgok, amiknek már annyiszor megástuk sírját most uj életre kelnek: figurák, akik min­den szint eljátszottak $ lejáriák ma­gukat ' most újra felszínre verged" nek: alakok, akik a helyzet meg nem állapodottságában csak a felzavart vizet látják, amiben eredményesen lehet halászni. — Látjuk a karrieris­tát, akinek az uj Jugoszlávia csak fényes »pozíciók« választéka. — Itt van a »politikus« is. aki hirtelen élre ugrik és nagyszerűen hajtogatja a korszerű jelszavakat, amik ugyan neki semmit se jelentenek, de na­gyon jó horgok a zavaros vízben. — Itt vannak azok is persze, ak k bár­mennyi pofont kaptak a sorstól, sém­in't sem tanultak, ugyanott folytat­ják, ahol abbahagyták: tülekednek, homályos üzleteiket kötik, vakon, önzőn hajtják kis üzelmeiket. —* Fel­tűnnek a gazdasági élet régi kis ,hiénái, akik az első ijedtségen túl­esve nekibátorkodnak és uira va­dászterületüknek érzik országunk szegény' leromlott gazdaságát. — Es itt vannak a spekulánsok is, akik ebben a dinár-pengő-kuna-léva-rubel forgatagban jobb célra érdemes te­hetséggel és nem kis haszonnal zsonglőrködnek. < Van aki egészen kétségbeesik az ilyen jelenségek láttán és kiábrán­dultán vonja’vállát: nem érdemes, ugyanott vagyunk-ahol voltunk. De aki tiszta szemmel néz, nemcsak ezt látja. Ahol sok lehetőség van. ahol sok minden felszínre kerülhet: ott becsületes, jőszándéku dolgoknak van legelsősorban lehetőségük és in­­, dudásuk. Van, aki kihasználja a. le- Illőségeket a maga kis önző hasz­nára —hát mi né ragadjuk meg két kézzel a jő, nemes. becsületes meg­mozdulás gazdag lehetőségeit? Ha égv-két sviháknak Ugródeszkája le­het ez az idő, ezerszer több joggal tehet a iószándék, a becsületes el­­gondolás nagy. széles indulása. Ha kis senkik tülekedhetnek, mennyivel több joggal kerülhet és. kerül is felüt nagy népi megmozdulásokban ítélet, igazság és közjó! Ezer és ezer jel mutatja, hogy megveti lábát a nép s ahol a nép as ur» ott leáldozik a kis A Pomerániátoa ssro'vjeí­csapatok százharmincöi kilométerre «kllnals. Berlintől m tat jaiffeirocti főváros^ üt®! — üiii:<er Ri»^4briih§i£2s fe®!saK<es&ii»cíi® m MmmstUM. m népei- Zsukoy Marsai csapatainak támadőéle 135 kilométerre közeli+ette meg Berlint —-jelentette szerdán délelőtt a londoni rádió. Huszonnégy, órával korábban lépték át az első fehéroroszországi hadsereg páncélos és gyalogkötelékei a pomeránia határt és birtokba vették az összes ha­tármenti városokat A szovjet támadólendület egyetlen pillanatra sem torpant meg, a gőzhenger gurul tovább Pomeránia és Brandenburg síkságain —• Berlinben pedig megindult a lázas kapkodás: megkezdték a város kiürítését. Hosszú autőoszloook viszik a minisztériumok és a, legfelsőbb német vezetés iratait délnek — valószínűleg München irá­nyába, A harmadik birodalom, a világ .őriénélemnek ez a vérgőzös lelket­len gépezete széthullás előtt áll, Azagőnia. beálltának kétségtelen jele dr. Ley munkaügyi miniszter kővetkező nyilatkozata: , Harcolni1 fogunk Berlin előtt Berlinben és Berlin mögött“ — Huszonnégy órával az­­után, hogy az első szovjetegység átlépte Pomeránia határát és várat­lanul megszólalt Hitler maga. Reked!es, fátyolos fáradt hang jelentke­zett a birodalmi rádióban: a Führer. Hisztérikus kitörésekkel 'megis­mételte ugyanazt, amit Ley előző nap mondott Harcot jelentett be, az utolsó SS katonáig s ha <&. te Mfrifek-; és guerilla .hábo­rút. Sötét álmaiban ilyennek látja a németség útját Hitler S hogy a birodalom ménéi egy pillanatra sem gondolják: nem ő volt. aki a mik­rofonon át hozzájuk szó’t, felolvasott egy rendeletét. „A Gestapo ^ mondja a rendelet — bárhol bárkit kivégezhet, ahol ennek szükséges­sége mutatkozik“. Stockholmi jelentések elmondják, hogy Berlinben — a háború ki­törése óta először — „az utcákon nyilvánosan bírálják a német veze­tést a menekülők“. Ez a magyarázata a Gestapo korlátlan hatalmának. Lőni fognak a tömegre és elhallgatatják a nyilvánosan elégedetlenke­dőket -— ez sem segít már raj uk. #A fasiszta Németországon ez sem se git már, mint ahogy nem segít semmiféle Führer beszéd akármilyen hisztérikus kitörések kisérik is. Jugoszláv szabadcsapata* felrobbantották a btédi is Iranji német egységei főhadiszállását Szar&fevóná!» Mágiáinál és Zeniténél eredményes támadásokat intéztünk német raenefoszlopoM A népfelszabaditó hadsereg és a partizáncsapatok főparancsnoksága közli: Szerémségben erőszakos felderítés során csapataink megöltek, 107 né­met katonát. ^ Vlasenice területén az elkesere­dett harcok nemcsőkkenő hevesség­gel tovább tartanak. Az ellenség So­­kolac felöl erősítéseket vont oda és arra törekszik, hogy mindenáron észak leié törjön előre. 145 német katona elesett a harcokban. Az ellenség Brcskotől intézett ki­törése során 40 katonát vesztett, A • Boszna völgyében csapataink eredménnyel támadják a visszavo­nuló német menetoszlopokat vala­mint az usztasa és csetnik" biztosí­tókötelékeket Szarajevónál; Zenicá­­nál és Maviamál.eredményes táma­dásokat intéztünk az ellenség elicit* Elesett összesen 243 , foglyulesett 47 német, usztasa és csetnik. Meg­semmisült 18 teherautó és egy vo­nat valamint nagymennyiségű lőszer és hadianyag, Mosztár területén folytatódnak a harcok. Bószanszka Gradiska közelében felszámoltunk egy ellenséges tá­maszpontot, a harcok során 45 usz­tasa' elesett • Szlovéniában szabadcsap-áraink le­­' vegébe repítették’ a blédi park ho­telt valamint a. Petrán hotelt, Krani­­han pedig, az Europa, hotelt, ahoí: a, német parancsnokság működött ösz­­szésen 180 német katona vesztette életét Jasenicán -aláaknázták, és felrob- JtentoEáka^cs^omai. villanyturbi­törtetőknekSohasem voltak széle­sebb lehetőségei nagy és érhemes dől goknak, mint éppen mai Ne szomo­­ritson el az, hogy a forgatag feldob egy pár odanemvalót, hanem küzdj és használd ki széles lehetőségeit újnak, szénnek, nemesnek. Nézz tisz­ta szemmel körül s lásd meg nagy mezeit az építő munkának, nagy. le­hetőségeit a becsületes szándéknak. Lásd, hogy veti meg lábát a nép s hogy forgatja ki sarkaiból az ósdi., letűnt rendszert kis tülekedölvei, kö­nyöklőivel, bar ácsaival együtt. Mi est a lehetőséget tartjuk .szá­mon, mert tudjuk, hogy végül is ez marad fölül. Petőfi mondja a népről: »Habár felül a gálya s alul a víznek árja, azért a viz az urU nákat, miáltal a nagy acélgyár ön­tödéje és a gyári berendezés viz alá került. A tengerparton az ellenség vipa­­vai támaszpontja elbn törve, 37 né­metet megöltünk. A lége'háriló üte­gek egy'ellenséges' gépet semmisí­tették meg. A SZOVJET CSAPATOK ŐT KILO­MÉTERRE KÖNIGSBERG LLÖ1T Moszkvából jelentik: A szovjet in­formációs iroda közli az orosz hadi' jelentést. Január 5Ö-kán az első fehérorosz­országi hadsereg elfoglalta Keletpo­­roszországhan Bischofshéim és War­tenburg .városokat valamint továobi 150 helységet. Az egyik efiőfiiiit8 helység 5 kilométerre van Königs­­bergtől. Ugyanakkor csapataink visszaver­ték äz ellenség gyalogsági és tank­­támadását AÍlensteln közelében. Ezek a csapatok nyugarnak, Elbing felé igyekeztek előretörni. Bydgoszcztól (Bromberg) észak­nyugatra, Pomeránia területén újabb 50 helységet foglaltunk el, míg Póz­námtól nyugatra, német területen, 200 helységet. A körülzárt poznauji (poseni) helyőrséggel folyik a harc. január 28-ikán az első fehérorosz­­nv-zági hadseregr228- német repülő­gépet zsákmányolt a' repülőtereken és a hangárokban. Kató vicét, öl délnyugatra ugyan­csak tovább folyik az előnyomüás. itt negyvennél több helységet fog­laltak el a szovjet csapatok. Január 29-ikén az első' ukrajnai hadsereg 55 ellenséges gépet zsák­mányolt, A Kárpátokban, igen ne­héz terepen, erdős és sziklás vidé­ken további térnyerés során a szov­­•jetcsapatok 80 helységet foglal­tak el ^ Budapesten' csapataink folytatva a körülzárt ellenség megsemmisíté­sét,' birtokbaveíték a Margitszigetet lés elfoglaltak további 130 háztöm­böt. Január 29-ikén 74 ellenséges tan­kot tettünk harcképtelenné. Légihar­cokban 24 ellenséges repülőgépet/ semmisítettünk meg. - ' NÉMET SZILÉZIÁBAN FELI.ÁTADJAK , A KÜLFÖLDI MUNKÁSOK Moszkvából jelentek: Németor­szágban, leülősen a keleti tartomá­nyokban teljes a pánik és a zűr­zavar. Az elmúlt napokban Berlint három • erős légitámadás érte, ami csak növelte a pánikot a német fő­városban. Berlini jelentés szerint Ke­leten sorkerült a külföldi munkások

Next

/
Thumbnails
Contents